1. Pracodawca
 2. Dęblin
 3. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.o.
Ocen
poleca firmę Opinie ()
Ocena ogólna pracodawcy

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.o.

DĘBLIN, UL. TOWAROWA 2D

Dodaj opinię, pomóż innym znaleźć dobrego pracodawcę

Wszystkie ( 0 ) Pozytywna ( 0 ) Neutralna ( 0 ) Negatywa ( 0 )

Użytkownik: Administrator

Czy macie jakieś informacje na temat pracy w tej firmie? Jak wygląda atmosfera? Czy wynagrodzenie jest dobre? Czy są jakieś benefity? Jakie są warunki pracy? Z góry dzięki!
Pokaż więcej >
Czy opinia była pomocna? 0 0
Brak treści. Ta firma nie uzupełniła zakładki “O firmie”.

Rekrutacje prowadzone przez firmę:

Wszystkie (10) Aktualne ( 2 ) Archiwalne ( 8 )

Operator urządzeń wod-kan, elektryk

Dęblin
Ważna do: 29.12.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - obsługa urządzeń ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków
 • sieci i innych obiektów służących do oczyszczania ścieków - obsługa urządzeń do uzdatniania wody - usuwanie drobnych usterek i uszkodzeń obsługiwanych urządzeń
 • sieci instalacji i obiektów - wykonywanie prac naprawczych
 • remontowych
 • konserwacyjnych na urządzeniach elektrycznych
Pokaż więcej >>
od 3 800 do 4 000 PLN
Ważna do: 29.12.2023

Operator urządzeń wod-kan, elektryk

Dęblin
Ważna do: 04.12.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - obsługa urządzeń ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków
 • sieci i innych obiektów służących do oczyszczania ścieków - obsługa urządzeń do uzdatniania wody - usuwanie drobnych usterek i uszkodzeń obsługiwanych urządzeń
 • sieci instalacji i obiektów - wykonywanie prac naprawczych
 • remontowych
 • konserwacyjnych na urządzeniach elektrycznych
Pokaż więcej >>
od 3 800 do 4 000 PLN
Ważna do: 04.12.2023

Inkasent

Dęblin
Wygasła: 23.10.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - dokonywanie odczytów urządzeń pomiarowych wyznaczonym rejonie zgodnie z harmonogramem - obsługa systemu inkasenckiego służącego do dokonywania odczytów oraz wystawiania faktur - wystawianie faktur - dostarczenie korespondencji klientom Spółki
od 3 600 do 3 900 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Ładowacz odpadów

Dęblin
Wygasła: 25.08.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - załadunek odpadów komunalnych na samochód specjalistyczny - ręczne napełnianie kontenerów na odpady komunalne - wstępne sortowanie odpadów podlegających odzyskowi - ręczny załadunek odpadów zgromadzonych luzem lub w workach przeznaczonych do gromadzenia odpadów - dbanie o czystość i porządek podczas wykonywanych czynności w tym każdorazowe sprzątanie rozsypanych odpadów po wykonaniu usługi odbioru odpadów
od 3 010 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista do spraw inwestycji i remontów

Dęblin
Wygasła: 30.06.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • a) w zakresie kierowania pracownikami: zarządzanie podległymi pracownikami
 • w tym: planowanie
 • organizowanie
 • nadzorowanie i rozliczanie oraz kontrola pracy podległych pracowników
 • kontrola przestrzegania czasu pracy
 • przepisów bhp i p.poż
 • instrukcji wykonania robót oraz innych przepisów obowiązujących w Spółce
 • przygotowanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną oraz instruowanie podległych pracowników o sposobie wykonania powierzonych zadań
 • planowanie niezbędnych szkoleń podległych pracowników. b) w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych i remontów sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych będących własnością Spółki: sprawowanie nadzoru technicznego w trakcie usuwania awarii wodociągowo-kanalizacyjnych
 • uczestnictwo w przeglądach technicznych i odbiorach dotyczących infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i sieci
 • nadzór nad eksploatacją i kontrola pracy sieci wodociągowo-kanalizacyjnych zgodnie z instrukcjami obsługi i konserwacji poszczególnych urządzeń
 • prowadzenie racjonalnej gospodarki wodomierzowej
 • prowadzenie oraz dokonywanie planowych przeglądów sieci wodociągowych i obiektów w celu wykrycia lub zapobiegania uszkodzeniom i awariom
 • przygotowanie planów modernizacji i konserwacji obiektów
 • sieci i urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych
 • ustalanie harmonogramów remontów obiektów infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz zabezpieczenie ich wykonawstwa
 • przygotowanie procesu inwestycyjnego i koordynacja prac nad projektami inwestycyjnymi Spółki (w tym przygotowanie projektów umów związanych z inwestycjami i innych dokumentów formalnych związanych z realizacją inwestycji
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem umowy
 • prowadzenie monitoringu i raportowania rzeczowego i finansowego realizowanych inwestycji
 • wykonywanie wycen dotyczących wykonania dokumentacji projektowej
 • udział w tworzeniu umów
 • aneksów i porozumień oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych
 • uzgadnianie dokumentacji technicznej)
 • utrzymywanie kontaktów z podmiotami zewnętrznymi uczestniczącymi w procesie realizacji inwestycji lub w pracach remontowych
 • kontrola nad wydawaniem warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie wodociągowo-kanalizacyjnym oraz prowadzenie odbioru przyłączy i sieci wodociągowo- kanalizacyjnych
 • przygotowywanie kosztorysów inwestycyjnych
 • ofertowych oraz kosztorysów powykonawczych w zakresie realizowanych inwestycji i remontów infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej
 • organizacja i nadzór robót zleconych. c) w zakresie zamówień publicznych: sporządzanie kalkulacji przedmiotu zamówienia
 • opisów przedmiotu zamówienia oraz innych dokumentów celem złożenia wniosku o udzielenie zamówienia
 • przygotowanie dokumentów merytorycznych do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • a także udział w pracach komisji przetargowych
 • wykonywanie zadań z zakresu przygotowania i przeprowadzenia zapytań dla zamówień nie podlegających ustawie PZP. d) pozostały zakres: współudział w przygotowaniu i nadzór nad Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych
 • udział w opracowaniu taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 • przygotowanie kalkulacji na usługi w zakresie wodociągowo-kanalizacyjnym
 • przygotowanie i prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań
 • współpraca z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Spółki oraz jednostkami zewnętrznymi w celach realizacji zadań
 • obsługa kontrahentów Spółki w zakresie realizowanych zadań
 • nadzór nad powierzonym mieniem i właściwe wykorzystywanie narzędzi pracy
 • przez siebie i podległych pracowników
Pokaż więcej >>
od 4 000 do 5 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Referent ds. obsługi klienta

Dęblin
Wygasła: 23.02.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - osobista
 • telefoniczna i mailowa współpraca z klientem w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w zakresie wywozu odpadów komunalnych - sporządzanie umów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków a także umów w zakresie wywozu odpadów komunalnych - bieżąca aktualizacja bazy danych klientów Spółki
od 3 100 do 3 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych

Dęblin
Wygasła: 25.02.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: a) w zakresie kierowania pracownikami: zarządzanie podległymi pracownikami
 • w tym: planowanie
 • organizowanie
 • nadzorowanie i rozliczanie oraz kontrola pracy podległych pracowników
 • kontrola przestrzegania czasu pracy
 • przepisów bhp i p.poż. oraz innych przepisów obowiązujących w Spółce
 • planowanie niezbędnych szkoleń podległych pracowników
 • realizacja przepisów prawa pracy w stosunku do podległych pracowników
 • w zakresie niezastrzeżonym dla Prezesa Zarządu. b) w zakresie usług komunalnych: nadzór nad realizacją zadań związanych z odbiorem i transportem odpadów komunalnych (w tym nadzór nad taborem samochodowym
 • nadzór nad realizacją przyjętych zleceń
 • nadzór nad fakturowaniem usług świadczonych przez Zakład
 • nadzór nad sprawozdawczością w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych
 • nadzór nad obsługą systemu BDO
 • organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 • nadzór nad wykonywaniem usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z obsługiwanego terenu)
 • przygotowanie wniosków w celu uzyskania pozwoleń i decyzji niezbędnych do realizacji zadań Zakładu
 • nadzór i uczestnictwo w opracowaniu kalkulacji na świadczone przez Zakład usługi
 • analiza i raportowanie realizacji zawartych umów w zakresie gospodarki odpadami
 • opracowanie planów rzeczowo-finansowych dla kierowanego Zakładu
 • analiza rynku usług komunalnych
 • zarządzanie i kontrola zasadności wykorzystania maszyn
 • urządzeń i środków transportu (przygotowanie propozycji zakupów nowych środków transportu oraz maszyn i urządzeń niezbędnych do odnawiania parku maszynowego)
 • prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska w zakresie realizowanych przez Zakład zadań
 • stała kontrola stanu technicznego powierzonego mienia. c) w zakresie usług mieszkaniowych: nadzór i prowadzenie dokumentacji wspólnot mieszkaniowych oraz administrowanych budynków w zakresie wszystkich obszarów
 • w których jest ona obsługiwana - począwszy od dokumentów związanych ze stanem technicznym budynków
 • przez ich eksploatację
 • po księgowość oraz archiwizację
 • zapewnienie kompleksowej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości (wyszukiwanie usługodawców
 • zagwarantowanie bieżącej konserwacji nieruchomości
 • utrzymywanie czystości
 • terminowe przeprowadzanie przeglądów stanu nieruchomości i urządzeń
 • które stanowią jej wyposażenie)
 • nadzór nad usuwaniem pojawiających się awarii
 • organizacja remontów oraz modernizacji budynków
 • w tym wybranie najkorzystniejszych dla wspólnoty ofert i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem prac oraz dotrzymywaniem terminów
 • przygotowywanie projektów uchwał i umów
 • prowadzenie terminowo sprawozdawczości
 • nadzór nad rozliczeniami z urzędami oraz obsługa w zakresie windykacji należności i rozliczeniami finansowymi
 • nadzór i uczestnictwo w zebraniach wspólnot mieszkaniowych. d) w zakresie zamówień publicznych: sporządzanie kalkulacji przedmiotu zamówienia
 • opisów przedmiotu zamówienia oraz innych dokumentów celem złożenia wniosku o udzielenie zamówienia
 • przygotowywanie dokumentów merytorycznych do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (między innymi analiza potrzeb i wymagań)
 • a także udział w pracach komisji przetargowych
 • wykonywanie zadań z zakresu przygotowania i przeprowadzenia zapytań dla zamówień nie podlegających ustawie PZP. e) pozostały zakres: przygotowanie i prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań
 • nadzór nad realizacją umów w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg
 • chodników
 • współpraca z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Spółki oraz jednostkami zewnętrznymi w celu realizacji zadań
 • obsługa programów komputerowych posiadanych przez Spółkę
 • tj. program dedykowany dla działalności w zakresie obsługi mieszkaniowej i rozliczania czasu pracy pracowników
 • obsługa kontrahentów Spółki w zakresie realizowanych zadań
 • nadzór nad powierzonym mieniem i właściwe wykorzystywanie narzędzi pracy
 • przez siebie i podległych pracowników
Pokaż więcej >>
od 5 000 do 6 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista do spraw inwestycji i remontów

Dęblin
Wygasła: 18.02.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: a) w zakresie kierowania pracownikami: zarządzanie podległymi pracownikami
 • w tym: planowanie
 • organizowanie
 • nadzorowanie i rozliczanie oraz kontrola pracy podległych pracowników
 • kontrola przestrzegania czasu pracy
 • przepisów bhp i p.poż. oraz innych przepisów obowiązujących w Spółce
 • planowanie niezbędnych szkoleń podległych pracowników
 • realizacja przepisów prawa pracy w stosunku do podległych pracowników
 • w zakresie niezastrzeżonym dla Prezesa Zarządu. b) w zakresie usług komunalnych: nadzór nad realizacją zadań związanych z odbiorem i transportem odpadów komunalnych (w tym nadzór nad taborem samochodowym
 • nadzór nad realizacją przyjętych zleceń
 • nadzór nad fakturowaniem usług świadczonych przez Zakład
 • nadzór nad sprawozdawczością w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych
 • nadzór nad obsługą systemu BDO
 • organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 • nadzór nad wykonywaniem usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z obsługiwanego terenu)
 • przygotowanie wniosków w celu uzyskania pozwoleń i decyzji niezbędnych do realizacji zadań Zakładu
 • nadzór i uczestnictwo w opracowaniu kalkulacji na świadczone przez Zakład usługi
 • analiza i raportowanie realizacji zawartych umów w zakresie gospodarki odpadami
 • opracowanie planów rzeczowo-finansowych dla kierowanego Zakładu
 • analiza rynku usług komunalnych
 • zarządzanie i kontrola zasadności wykorzystania maszyn
 • urządzeń i środków transportu (przygotowanie propozycji zakupów nowych środków transportu oraz maszyn i urządzeń niezbędnych do odnawiania parku maszynowego)
 • prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska w zakresie realizowanych przez Zakład zadań
 • stała kontrola stanu technicznego powierzonego mienia. c) w zakresie usług mieszkaniowych: nadzór i prowadzenie dokumentacji wspólnot mieszkaniowych oraz administrowanych budynków w zakresie wszystkich obszarów
 • w których jest ona obsługiwana - począwszy od dokumentów związanych ze stanem technicznym budynków
 • przez ich eksploatację
 • po księgowość oraz archiwizację
 • zapewnienie kompleksowej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości (wyszukiwanie usługodawców
 • zagwarantowanie bieżącej konserwacji nieruchomości
 • utrzymywanie czystości
 • terminowe przeprowadzanie przeglądów stanu nieruchomości i urządzeń
 • które stanowią jej wyposażenie)
 • nadzór nad usuwaniem pojawiających się awarii
 • organizacja remontów oraz modernizacji budynków
 • w tym wybranie najkorzystniejszych dla wspólnoty ofert i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem prac oraz dotrzymywaniem terminów
 • przygotowywanie projektów uchwał i umów
 • prowadzenie terminowo sprawozdawczości
 • nadzór nad rozliczeniami z urzędami oraz obsługa w zakresie windykacji należności i rozliczeniami finansowymi
 • nadzór i uczestnictwo w zebraniach wspólnot mieszkaniowych. d) w zakresie zamówień publicznych: sporządzanie kalkulacji przedmiotu zamówienia
 • opisów przedmiotu zamówienia oraz innych dokumentów celem złożenia wniosku o udzielenie zamówienia
 • przygotowywanie dokumentów merytorycznych do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (między innymi analiza potrzeb i wymagań)
 • a także udział w pracach komisji przetargowych
 • wykonywanie zadań z zakresu przygotowania i przeprowadzenia zapytań dla zamówień nie podlegających ustawie PZP. e) pozostały zakres: przygotowanie i prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań
 • nadzór nad realizacją umów w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg
 • chodników
 • współpraca z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Spółki oraz jednostkami zewnętrznymi w celu realizacji zadań
 • obsługa programów komputerowych posiadanych przez Spółkę
 • tj. program dedykowany dla działalności w zakresie obsługi mieszkaniowej i rozliczania czasu pracy pracowników
 • obsługa kontrahentów Spółki w zakresie realizowanych zadań
 • nadzór nad powierzonym mieniem i właściwe wykorzystywanie narzędzi pracy
 • przez siebie i podległych pracowników
Pokaż więcej >>
od 4 000 do 5 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych

Dęblin
Wygasła: 28.01.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: a) w zakresie kierowania pracownikami: zarządzanie podległymi pracownikami
 • w tym: planowanie
 • organizowanie
 • nadzorowanie i rozliczanie oraz kontrola pracy podległych pracowników
 • kontrola przestrzegania czasu pracy
 • przepisów bhp i p.poż. oraz innych przepisów obowiązujących w Spółce
 • planowanie niezbędnych szkoleń podległych pracowników
 • realizacja przepisów prawa pracy w stosunku do podległych pracowników
 • w zakresie niezastrzeżonym dla Prezesa Zarządu. b) w zakresie usług komunalnych: nadzór nad realizacją zadań związanych z odbiorem i transportem odpadów komunalnych (w tym nadzór nad taborem samochodowym
 • nadzór nad realizacją przyjętych zleceń
 • nadzór nad fakturowaniem usług świadczonych przez Zakład
 • nadzór nad sprawozdawczością w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych
 • nadzór nad obsługą systemu BDO
 • organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 • nadzór nad wykonywaniem usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z obsługiwanego terenu)
 • przygotowanie wniosków w celu uzyskania pozwoleń i decyzji niezbędnych do realizacji zadań Zakładu
 • nadzór i uczestnictwo w opracowaniu kalkulacji na świadczone przez Zakład usługi
 • analiza i raportowanie realizacji zawartych umów w zakresie gospodarki odpadami
 • opracowanie planów rzeczowo-finansowych dla kierowanego Zakładu
 • analiza rynku usług komunalnych
 • zarządzanie i kontrola zasadności wykorzystania maszyn
 • urządzeń i środków transportu (przygotowanie propozycji zakupów nowych środków transportu oraz maszyn i urządzeń niezbędnych do odnawiania parku maszynowego)
 • prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska w zakresie realizowanych przez Zakład zadań
 • stała kontrola stanu technicznego powierzonego mienia. c) w zakresie usług mieszkaniowych: nadzór i prowadzenie dokumentacji wspólnot mieszkaniowych oraz administrowanych budynków w zakresie wszystkich obszarów
 • w których jest ona obsługiwana - począwszy od dokumentów związanych ze stanem technicznym budynków
 • przez ich eksploatację
 • po księgowość oraz archiwizację
 • zapewnienie kompleksowej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości (wyszukiwanie usługodawców
 • zagwarantowanie bieżącej konserwacji nieruchomości
 • utrzymywanie czystości
 • terminowe przeprowadzanie przeglądów stanu nieruchomości i urządzeń
 • które stanowią jej wyposażenie)
 • nadzór nad usuwaniem pojawiających się awarii
 • organizacja remontów oraz modernizacji budynków
 • w tym wybranie najkorzystniejszych dla wspólnoty ofert i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem prac oraz dotrzymywaniem terminów
 • przygotowywanie projektów uchwał i umów
 • prowadzenie terminowo sprawozdawczości
 • nadzór nad rozliczeniami z urzędami oraz obsługa w zakresie windykacji należności i rozliczeniami finansowymi
 • nadzór i uczestnictwo w zebraniach wspólnot mieszkaniowych. d) w zakresie zamówień publicznych: sporządzanie kalkulacji przedmiotu zamówienia
 • opisów przedmiotu zamówienia oraz innych dokumentów celem złożenia wniosku o udzielenie zamówienia
 • przygotowywanie dokumentów merytorycznych do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (między innymi analiza potrzeb i wymagań)
 • a także udział w pracach komisji przetargowych
 • wykonywanie zadań z zakresu przygotowania i przeprowadzenia zapytań dla zamówień nie podlegających ustawie PZP. e) pozostały zakres: przygotowanie i prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań
 • nadzór nad realizacją umów w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg
 • chodników
 • współpraca z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Spółki oraz jednostkami zewnętrznymi w celu realizacji zadań
 • obsługa programów komputerowych posiadanych przez Spółkę
 • tj. program dedykowany dla działalności w zakresie obsługi mieszkaniowej i rozliczania czasu pracy pracowników
 • obsługa kontrahentów Spółki w zakresie realizowanych zadań
 • nadzór nad powierzonym mieniem i właściwe wykorzystywanie narzędzi pracy
 • przez siebie i podległych pracowników
Pokaż więcej >>
od 4 000 do 5 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista do spraw inwestycji i remontów

Dęblin
Wygasła: 28.01.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: a) w zakresie kierowania pracownikami: zarządzanie podległymi pracownikami
 • w tym: planowanie
 • organizowanie
 • nadzorowanie i rozliczanie oraz kontrola pracy podległych pracowników
 • kontrola przestrzegania czasu pracy
 • przepisów bhp i p.poż. oraz innych przepisów obowiązujących w Spółce
 • planowanie niezbędnych szkoleń podległych pracowników
 • realizacja przepisów prawa pracy w stosunku do podległych pracowników
 • w zakresie niezastrzeżonym dla Prezesa Zarządu. b) w zakresie usług komunalnych: nadzór nad realizacją zadań związanych z odbiorem i transportem odpadów komunalnych (w tym nadzór nad taborem samochodowym
 • nadzór nad realizacją przyjętych zleceń
 • nadzór nad fakturowaniem usług świadczonych przez Zakład
 • nadzór nad sprawozdawczością w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych
 • nadzór nad obsługą systemu BDO
 • organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 • nadzór nad wykonywaniem usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z obsługiwanego terenu)
 • przygotowanie wniosków w celu uzyskania pozwoleń i decyzji niezbędnych do realizacji zadań Zakładu
 • nadzór i uczestnictwo w opracowaniu kalkulacji na świadczone przez Zakład usługi
 • analiza i raportowanie realizacji zawartych umów w zakresie gospodarki odpadami
 • opracowanie planów rzeczowo-finansowych dla kierowanego Zakładu
 • analiza rynku usług komunalnych
 • zarządzanie i kontrola zasadności wykorzystania maszyn
 • urządzeń i środków transportu (przygotowanie propozycji zakupów nowych środków transportu oraz maszyn i urządzeń niezbędnych do odnawiania parku maszynowego)
 • prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska w zakresie realizowanych przez Zakład zadań
 • stała kontrola stanu technicznego powierzonego mienia. c) w zakresie usług mieszkaniowych: nadzór i prowadzenie dokumentacji wspólnot mieszkaniowych oraz administrowanych budynków w zakresie wszystkich obszarów
 • w których jest ona obsługiwana - począwszy od dokumentów związanych ze stanem technicznym budynków
 • przez ich eksploatację
 • po księgowość oraz archiwizację
 • zapewnienie kompleksowej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości (wyszukiwanie usługodawców
 • zagwarantowanie bieżącej konserwacji nieruchomości
 • utrzymywanie czystości
 • terminowe przeprowadzanie przeglądów stanu nieruchomości i urządzeń
 • które stanowią jej wyposażenie)
 • nadzór nad usuwaniem pojawiających się awarii
 • organizacja remontów oraz modernizacji budynków
 • w tym wybranie najkorzystniejszych dla wspólnoty ofert i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem prac oraz dotrzymywaniem terminów
 • przygotowywanie projektów uchwał i umów
 • prowadzenie terminowo sprawozdawczości
 • nadzór nad rozliczeniami z urzędami oraz obsługa w zakresie windykacji należności i rozliczeniami finansowymi
 • nadzór i uczestnictwo w zebraniach wspólnot mieszkaniowych. d) w zakresie zamówień publicznych: sporządzanie kalkulacji przedmiotu zamówienia
 • opisów przedmiotu zamówienia oraz innych dokumentów celem złożenia wniosku o udzielenie zamówienia
 • przygotowywanie dokumentów merytorycznych do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (między innymi analiza potrzeb i wymagań)
 • a także udział w pracach komisji przetargowych
 • wykonywanie zadań z zakresu przygotowania i przeprowadzenia zapytań dla zamówień nie podlegających ustawie PZP. e) pozostały zakres: przygotowanie i prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań
 • nadzór nad realizacją umów w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg
 • chodników
 • współpraca z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Spółki oraz jednostkami zewnętrznymi w celu realizacji zadań
 • obsługa programów komputerowych posiadanych przez Spółkę
 • tj. program dedykowany dla działalności w zakresie obsługi mieszkaniowej i rozliczania czasu pracy pracowników
 • obsługa kontrahentów Spółki w zakresie realizowanych zadań
 • nadzór nad powierzonym mieniem i właściwe wykorzystywanie narzędzi pracy
 • przez siebie i podległych pracowników
Pokaż więcej >>
od 3 500 do 4 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne
Work or Not - Sprawdź pracodawcę i wybierz mądrze!

Jakie jest Twoja opinia na temat pracy w firmie MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, podziel się opinią i pomóż innym.