Regulamin serwisu workornot.pl

§1
Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb funkcjonowania Serwisu workornot.pl
 2. Serwis workornot.pl udostępniony jest publicznie za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników Serwisu workornot.pl oraz prawa i obowiązki Operator Serwisu. Operator Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem i powszechnie obowiązującym prawem.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownicy mają prawo i obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem, który będzie udostępniany na stronie internetowej workornot.pl w sposób umożliwiający swobodne zapoznanie się z jego treścią. Akceptacja Regulaminu oznacza oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i zawarcie umowy z Operatorem w zakresie związanym z korzystaniem z Serwisu.

§2
Słowniczek

 1. Pojęcia zawarte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące brzmienie, chyba że z Regulaminu wprost wynika inaczej:
  1. Administrator/Moderator – osoba z ramienia Operatora odpowiedzialna funkcjonowanie Serwisu, nadzór merytoryczny oraz zasoby Serwisu.
  2. Dane - pochodzące z publicznych rejestrów informacje o przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą;
  3. Firma – pracodawca podlegający ocenie za pośrednictwem Serwisu bez względu na rodzaj posiadanej osobowości prawnej lub jej brak.
  4. Formularz kontaktowy – funkcjonalność na stronie internetowej Operatora za pośrednictwem, którego Użytkownicy Serwisu mają możliwość kontaktu z Operatorem celem rozpoczęcia współpracy lub dokonania zgłoszenia naruszenia.
  5. Klient Biznesowy – profesjonalny użytkownik Serwisu będący klientem Operatora, na rzecz którego Operator świadczy odpłatne usługi marketingowe lub rekrutacyjne w ramach prowadzonego Serwisu workornot.pl.
  6. Konto użytkownika profesjonalnego – Serwis umożliwia Klientom biznesowym skorzystanie z płatnych usług Serwisu poprzez prowadzenie Profilu i wykorzystywanie go do działań marketingowych i rekrutacyjnych.
  7. Nick – indywidualna nazwa użytkownika publikowana przy zamieszczaniu w Serwisie opinii o Firmach.
  8. Operator Serwisu – M&A SOLUTIONS INTL S.R.L., Numer Identyfikacji podatkowej: 38731997, Str. SPL. INDEPENDENTEI Nr. 291-293, 060042 Bukareszt
  9. Profil– podstrona uruchamiana w wyniku wyszukania w wyszukiwarce na stronie www.workornot.pl danej Firmy, gdzie umieszczone są dane Firmy wraz z możliwością dodawania opinii przez Użytkowników.
  10. Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu opublikowany w postaci elektronicznej na stronie internetowej www.workornot.pl;
  11. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  12. Serwis- strona internetowa https://www.workornot.pl
  13. Użytkownik– każdy podmiot korzystający z Serwisu bez względu na status lub osobowość prawną.

§3
Postanowienia wprowadzające

 1. Zadaniem Serwisu jest
  1. zapewnienie Użytkownikom dostępu do informacji oraz danych o przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą na terytorium RP;
  2. umożliwienie Użytkownikom opublikowania opinii oraz dokonania oceny Firm przez byłych lub obecnych pracowników, a także przez inne osoby posiadające wiedzę o jakości zatrudnienia w danej Firmie. Serwis umożliwia wymianę informacji o Firmach z zachowaniem najwyższych standardów oceny i ich weryfikacji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkowanie Serwisu możliwe jest tylko i wyłącznie w oparciu o przepisy określone w niniejszym Regulaminie.
 3. Serwis przeznaczony jest dla użytkowników dorosłych.
 4. Serwis ma prawo do umieszczania na swojej stronie internetowej treści reklamowych zarówno pochodzących od Serwisu jak i podmiotów powiązanych z Operatorem, a także podmiotów niezwiązanych, którym Operator zezwolił na umieszczenie treści reklamowych.

§4
Dane przedsiębiorców

 1. Operator zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i prawa powszechnego zapewnia Użytkownikom dostęp do danych publikowanych w ogólnodostępnych rejestrach podmiotów prowadzących działalność gospodarczą o których mowa w § 5. Podmioty te nie mają obowiązku bycia użytkownikami Serwisu ani posiadaczami Konta użytkownika profesjonalnego. Dane Firm podlegają pobraniu z publicznych rejestrów oraz umieszczeniu ich na łamach Serwisu w sposób umożliwiający zapoznanie z nimi oraz ich pobranie.
 2. Dane umieszczane w Serwisie przez operatora mają jedynie charakter informacyjny i pochodzą z ogólnodostępnych rejestrów publicznych.
 3. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za opublikowane przez niego dane w tym za ich treść oraz błędy które mogą zawierać.
 4. Dane te również nie mogą być podstawą do podjęcia lub zaniechania pracy u danego Pracodawcy lub nawiązania relacji handlowych. Operator wyłącza swoją odpowiedzialność w tym zakresie, a decyzje podjęte przez potencjalnych pracowników lub partnerów handlowych są ich indywidualnymi decyzjami, za które ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność.
 5. Dane publikowane i przetwarzane przez Operatora zostały umieszczone w Serwisie wyłącznie w celach informacyjnych mających na celu zapewnienie szerszego dostępu obywatelom do informacji o prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Operatora. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w paragrafie zatytułowanym RODO.
 6. Każdy Użytkownik ma obowiązek korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, prawem oraz w sposób, który nie powoduje nieuprawnionego modyfikowania treści umieszczonych w Serwisie oraz nieuprawnionego ingerowania w działanie Serwisu.

§5
Funkcjonowanie Serwisu

 1. Serwis zawiera dane Firm zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dostępnych publicznych i otwartych rejestrach takich jak m. in. KRS, CEIDG, REGON.
 2. Dla każdej z Firm Serwis stworzy odrębny Profil Firmy.
 3. Profil Firmy zawiera następujące dane o Firmach:
  1. Dane rejestrowe Firmy
  2. Ocenę procentową dotyczącą danej Firmy
  3. Komentarze Użytkowników Serwisu dotyczące danej Firmy
  4. Rekrutacje prowadzone przez Firmę zarówno aktualne jak i archiwalne
  5. Profil Firmy umożliwia również dokonanie subskrypcji poprzez podanie adresu email, na który będą wysyłane informacje o nowych komentarzach i aktywności danego profilu.
 4. Po wpisaniu w dedykowanej wyszukiwarce na stronie Serwisu nazwy danej Firmy wyświetlony zostaje jej Profil.
 5. Zgodnie z Regulaminem Użytkownicy mają możliwość opublikowania opinii o Firmach poprzez zapewnienie przez Operatora możliwości opublikowania komentarza wyłącznie w formie tekstowej w Profilu danej Firmy.
 6. Użytkownicy również mogą w osobnym formularzu dokonać oceny danej Firmy wybierając jedną z trzech opcji: Pozytywna, Neutralna czy Negatywna – wówczas mogą, lecz nie muszą zamieścić komentarz do wystawionej opinii.
 7. Publikowane opinie przez Użytkowników są dostępne publicznie na co Użytkownicy wyrażają zgodę akceptując treść niniejszego Regulaminu.
 8. Użytkownik ma również możliwość zapoznania się z dotychczas umieszczonymi komentarzami na temat danej Firmy oraz umieszczenia własnego komentarza o Firmie po akceptacji Regulaminu i podania własnego Nicku. Dodatkowo Użytkownik wskazuje czy jego opinia jest Pozytywna, Neutralna czy Negatywna.
 9. Dodanie opinii następuje po naciśnięciu na profilu Firmy przycisku ”Dodaj opinię”. Następnie Serwis automatycznie umieszcza opinię w profilu Firmy.
 10. Serwis posiada również funkcjonalność w postaci widocznej na Profilu Firmy oceny procentowej. Ocena procentowa jest wyliczana na podstawie wszystkich ocen pozytywnych wystawionych w momencie zamieszczania opinii.
 11. Każda opinia umieszczona w profilu firmy może zostać Zgłoszona do moderatora jako naruszająca zasady niniejszego Regulaminu poprzez naciśnięcie przycisku „Zgłoś”. W przypadku, gdy dana opinia zostanie zgłoszona 50 krotnie, wówczas Moderator dokona weryfikacji danego wpisu w zakresie zgodności z prawem i Regulaminem.
 12. Serwis również umożliwia uruchomienie dyskusji pod opiniami poprzez udzielenie odpowiedzi na daną opinię. W tym celu należy wybrać przycisk „Odpowiedz”, a następnie wpisać treść komentarza, dodać Nick. Dodanie odpowiedzi jest możliwe wyłącznie po akceptacji Regulaminu i naciśnięciu przycisku Odpowiedz.
 13. Zamieszczenie pisemnej opinii lub odpowiedzi na opinię wiąże się z podaniem Nicku. Użytkownicy publikujący opinię wraz z Nickiem, godzą się na publicznie dostępną publikację danych, które przez nich są samodzielnie zamieszczone.
 14. Zgodnie z Regulaminem Użytkownicy mają możliwość zamówienia subskrypcji Profilu danej Firmy. Celem zamówienia subskrypcji należy w Profilu Firmy wybrać opcję ”Obserwuj firmę”, a następnie podać swój adres email oraz zaakceptować niniejszy Regulamin. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia opcji czy jest właścicielem Firmy, którą ma subskrybować. Podanie danych w postaci adresu email jest dobrowolne i przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z polityką ochrony danych osobowych szczegółowo opisaną w paragrafie RODO.
 15. Opinie i odpowiedzi naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu będą usuwane lub zmieniane samodzielnie przez Administratora lub po dokonaniu zgłoszenia opisanego w sposób jak powyżej. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania Użytkowników naruszających postanowienia Regulaminu.
 16. Operator informuje, iż ze względu na obszerność prowadzonego serwisu nie ma możliwości kadrowych ani systemowych do sprawdzania i weryfikacji Profili pod kątem danych zaczerpniętych z rejestrów publicznych, ich zmian lub aktualizacji, publikowanych w komentarzach treści, które mogłyby naruszać dobre imię lub interesy opiniowanych Firm. W przypadku wykrycia w/w naruszenia Użytkownicy lub Firmy są zobowiązani do zgłoszenia Operatorowi za pośrednictwem Formularza kontaktowego takiego naruszenia zgodnie z procedurą jak poniżej.
 17. Każdy Użytkownik oraz Firma poza dokonaniem Zgłoszenia za pośrednictwem dedykowanego przycisku „Zgłoś”, ma uprawnienie do zgłoszenia naruszenia niniejszego Regulaminu lub prawa powszechnie obowiązującego za pośrednictwem formularze kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.workornot.pl. Zgłoszenia dokonywane w innej formie(email, listem tradycyjnym) będą rozpatrywane wyłącznie po uprzednim dokonaniu zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www. workornot.pl.
 18. Osoba dokonująca zgłoszenia ma obowiązek udokumentowania wiarygodności zgłoszonego naruszenia poprzez przesłanie Operatorowi stosownych materiałów o tym świadczących. Osoba ta również ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść przesłanego zgłoszenia zarówno przed Operatorem jak i przed Firmą, co do której profilu lub opinii dokonała zgłoszenia.
 19. Dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego rodzi po stronie Operatora obowiązek weryfikacji zgłoszenia w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia. W przypadku konieczności po stronie zgłaszającego uzupełnienia np. pełnomocnictwa lub przedstawienia dodatkowych dokumentów termin 21 dni jest liczony od uzupełnienia tych braków.
 20. Jeżeli zgłaszającym będzie przedstawiciel Firmy, której profil znajduje się w bazie Serwisu, wówczas osoba ta winna legitymować się stosownymi dokumentami świadczącymi o możliwości reprezentowania Firmy lub ewentualnym pełnomocnictwem wystawionym przez uprawniony do reprezentacji podmiot.
 21. Użytkownicy korzystający z Serwisu umieszczający opinie i odpowiedzi w profilach Firm są obowiązani do podawania rzetelnych i sprawdzonych informacji o Firmach.
 22. Zakazane jest umieszczanie opinii, które zawierają słowa wulgarne, nawołujące do nienawiści, obrażające uczucia religijne, nawołujące do faszyzmu i nazizmu i innych sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami treściami. Zakazane jest również umieszczanie w opiniach i odpowiedziach informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Zakazane również jest publikowanie w opiniach treści reklamowych i marketingowych, które nie zostały uzgodnione w formie pisemnej pod rygorem nieważności z Operatorem.
 23. Użytkownicy Serwisu ponoszą pełną odpowiedzialność za publikowane przez siebie treści w zakresie opinii i odpowiedzi na opinie. Opinie publikowane przez Użytkowników nie mogą godzić w interesy ocenianych przez nich Firm. Odpowiedzialność Operatora jest wyłączona w przypadku wyrządzenia szkody przez Użytkowników w jakiejkolwiek formie, również działających w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Operator Serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za treści opinii umieszczonych w profilach Firm. Wyłączną odpowiedzialność za opinie i udzielone odpowiedzi ponoszą Użytkownicy Serwisu. Wszelkie roszczenia naruszające interesy oraz dobre imię Firm winny być kierowane bezpośrednio do Użytkowników Serwisu, odpowiedzialność Operatora w tym zakresie na mocy Regulaminu jest wyłączona.

§6
RODO

 1. Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Operator Serwisu informuje, iż administratorem danych osobowych jest M&A SOLUTIONS INTL S.R.L., Str. SPL. INDEPENDENTEI Nr. 291-293, 060042 Bukareszt. Osoba fizyczna, której dane dotyczą, może skontaktować się z administratorem danych osobowych w następujący sposób:
  1. pisemnie na adres M&A SOLUTIONS INTL S.R.L., Str. SPL. INDEPENDENTEI Nr. 291-293, 060042 Bukareszt
  2. za pośrednictwem adresu mailowego kontakt@workornot.pl
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych(IOD), z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z IOD w następujący sposób:
  1. pisemnie na adres M&A SOLUTIONS INTL S.R.L., Str. SPL. INDEPENDENTEI Nr. 291-293, 060042 Bukareszt
  2. za pośrednictwem adresu mailowego kontakt@workornot.pl
 3. Administrator przetwarza dane następujących osób fizycznych:
  1. Użytkowników Serwisu workornot.pl;
  2. przedsiębiorców - Firm, których dane zostały zaczerpnięte z ogólnodostępnych rejestrów wymienionych w niniejszym Regulaminie;
  3. klientów, partnerów biznesowych Operatora;
  4. osób reprezentujących lub upoważnionych na mocy stosownych pełnomocnictw do reprezentowania osób pranych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
  5. osób kierujących do Operatora skargi, zgłoszenia, reklamacje czy inne wnioski;
  6. osób do których Operator na mocy odrębnych umocowań kieruje korespondencję reklamową lub marketingową lub rekrutacyjną;
 4. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych
  Zawarcie oraz wykonanie umowy o korzystanie z Serwisu, przyjmowanie reklamacji ich rozpatrywanie, dokonanie zgłoszenia Konieczność przewarzania danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, realizacja obowiązków niezbędnych do obsługi klientów i świadczenia usług na odległość
  Marketing bezpośredni i reklama Prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych oraz posiadana przez Administratora zgoda gdy jest to wymagane na podstawie odrębnych przepisów
  Prowadzenie Serwisu Prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych oraz posiadana przez Administratora zgoda gdy jest to wymagane na podstawie odrębnych przepisów
  Dochodzenie roszczeń i obsługa roszczeń dochodzonych przeciwko Operatorowi Prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych w sytuacji występowania przed sądem lub sądem polubownym
  Rozpatrywanie zgłoszonych reklamacji i odwołań dotyczących usług świadczonych przez Administratora, a także wniosków i zapytań skierowanych do administratora; Prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, realizacja umowy, rozpatrywanie reklamacji oraz posiadana przez Administratora zgoda gdy jest to wymagane na podstawie odrębnych przepisów
  Analityczne i statystyczne Prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych w postaci poprawy jakości świadczonych usług
  Przekazania organom ścigania oraz podmiotom uprawnionym na podstawie orzeczenia sądu Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  Dane osobowe Użytkowników – osób fizycznych dodających komentarze, podanie indywidualnego Nicku Prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, realizacja umowy oraz posiadana przez Administratora zgoda gdy jest to wymagane na podstawie odrębnych przepisów
  Dane osobowe przedsiębiorców – przekazywanie informacji o prowadzonej działalności gospodarczej Prawnie uzasadniony interes administratora mający na celu zapewnienia transparentności w obrocie gospodarczym w szczególności wśród pracowników obecnych lub przyszłych, publikujących opinie o Firmach i odpowiedziach na opinie
  Dane osobowe subskrybentów – komunikacja z osobami zamawiającymi subskrypcję danego Profilu Firmy poprzez podanie adresu email Prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych oraz posiadana przez Administratora zgoda gdy jest to wymagane na podstawie odrębnych przepisów
  Dane osobowe osób reprezentujących Firmy zawarcie i realizacja umowy, rozpatrywanie reklamacji i zgłoszeń, występowanie przed sądami w przypadku ewentualnych roszczeń Prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych oraz posiadana przez Administratora zgoda gdy jest to wymagane na podstawie odrębnych przepisów
 5. Odbiorcą danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi teleinformatyczne, podmioty współpracujące z administratorem, podwykonawcy administratora, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, obsługę prawną i księgową, ubezpieczeniową i bankową.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. W przypadku marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Operatora nie będzie stosowane profilowanie.
 8. Ochrona danych osobowych – Operator mając na względzie najwyższe standardy dba o bezpieczeństwo przechowywanych i przesyłanych danych osobowych zgodnie z RODO i innymi przepisami prawa o ochronie danych. Prowadzi wewnętrzną politykę monitorowania poziomu bezpieczeństwa ochrony danych.
 9. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
  1. przetwarzanie danych o przedsiębiorcach wynika z przepisów prawa m.in. ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  2. przetwarzanie danych ma na celu informowanie pozostałych uczestników obrotu gospodarczego o prowadzonej przez Uczestników działalności gospodarczej, zapewniając wszystkim dostęp do rzetelnych, wiarygodnych i transparentnych informacji, jednocześnie spełniając wymogi nakładane przez przepisy prawa o wykorzystaniu informacji publicznych;
  3. przetwarzane dane znajdują swoje źródło w publicznych serwisach informacyjnych, a są to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej nadzorowana przez Ministra Rozwoju oraz Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości;
  4. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do umieszczenia przez Użytkowników oceny danej Firmy i udzielenia odpowiedzi na komentarze - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes - umieszczenie komentarza
  5. przetwarzanie danych nie wymaga odrębnej zgody ponieważ dane te są jawne, opublikowane w ogólnodostępnych bazach i rejestrach i odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, takiego jak marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora, dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy, analitycznych i statystycznych;
  6. wypełnienie obowiązków prawnych administratora danych wynikających z przepisów prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego;
  7. zgoda w przypadku jej dobrowolnego wyrażenia – zamówienie subskrypcji profilu danej Firmy - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 10. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez administratora, mają w związku z tym następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych poprzez uzyskanie informacji czy Operator przetwarza dane i w jakim celu to robi;
  2. prawo sprostowania danych poprzez żądanie korekty danych niepełnych lub nieprawidłowych
  3. prawo usunięcia danych w przypadku przekazania takiego żądania do Operatora lub w wyniku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;
  4. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w takim przypadku Operatorowi nie wolno czynnie wykorzystywać danych na potrzeby realizacji np. umowy, natomiast Operator może nadal je przechowywać;
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych, co oznacza otrzymanie ich od Administratora danych, w powszechnie używanym formacie oraz do przesłania ich do innego Administratora;
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu, w szczególności na potrzeby marketingu bezpośredniego – wniesienie sprzeciwu powoduje zaniechanie przetwarzania danych w celach wskazanych w sprzeciwie;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. prawo do wycofania zgody – bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem;
  9. w przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, prawo do zakwestionowania tej decyzji, żądania ingerencji człowieka, celem uzyskania indywidualnej decyzji;
 11. Skorzystanie z praw wymienionych powyżej odbywać się będzie za pośrednictwem administratora danych lub IOD.
 12. Okres przechowywania danych osobowych - w przypadku:
  1. zawarcia umowy z administratorem, dane osobowe będą przechowywane do momentu
   1. wniesienia przez osobę, której dane dotyczą skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.,
   2. trwania umowy,
   3. przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności prawa podatkowego
   4. komunikacją przez stronę www.workornot.pl do 30 dni
   5. rozpatrywaniem zgłoszeń, reklamacji, wniosków – do czasu ostatecznego załatwienia sprawy
   6. marketingu i reklamy – do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody
   7. baz statystycznych i analitycznych – w formie zanonimizowanej po zakończonej umowie
   8. obowiązków prawem przewidzianych – przez okres nałożony przez odrębne przepisy prawa do czasu ustania tego obowiązku
  2. informacji o prowadzonej działalności gospodarczej do czasu wniesienia sprzeciwu z przyczyna związanych z indywidualnymi okolicznościami po stronie Firmy, z tym jednak zastrzeżeniem, że po stronie Operatora nie będzie występował prawnie uzasadniony interes Administratora
  3. udzielenia stosownej zgody dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych w zgodzie, aż do momentu jej wycofania.
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz wymagane do nawiązania współpracy oraz zawarcia umowy i wykonania tej umowy. Niepodanie danych osobowych lub brak wyrażenia zgody będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

§7
Polityka Cookie

 1. Korzystanie z witryny internetowej Operatora generuje automatyczne gromadzenie danych o urządzeniu użytkownika, na którym użytkownik uruchamia stronę internetową Operatora. Rejestrowany jest adres IP aktualnie używany przez urządzenie Użytkownika, data i godzina, typ przeglądarki oraz system operacyjny urządzenia, a także odwiedzane strony. Dane te są gromadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawy jakości świadczonych usług przez Operatora. Analizy do celów statystycznych są prowadzone tylko w formie zanonimizowanej, ewentualne inne analizy są jest przeprowadzane w zakresie niniejszego Regulaminu. Przetwarzanie danych osobowych w ramach polityki cookie znajduje podstawę w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie cele bezpieczeństwa i poprawa jakości usług są uzasadnionym interesem Operatora jako Administratora danych.
 2. W przypadku kontaktu Użytkownika poprzez formularz kontaktowy przetwarzane są tylko te dane osobowe, które Użytkownik przekazał w formularzu i które są niezbędne do obsługi zapytania i udzielenia odpowiedzi.
 3. Niniejszym Operator oświadcza, że dla obsługi swojej witryny internetowej korzysta z pomocy usługodawców.
 4. Operator używa plików cookie, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Część z używanych plików cookie jest usuwana po zakończeniu sesji przeglądarki. Pozostałe pliki cookie pozostają na urządzeniu Użytkownika i umożliwiają Operatorowi rozpoznanie jego przeglądarki przy następnej wizycie. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę, aby być informowanym o zapisywaniu plików cookie i decydować o ich zaakceptowaniu lub wykluczyć akceptowanie plików cookie. Brak akceptacji zapisywania plików cookie może powodować ograniczenie pracy strony internetowej Operatora. Akceptacja plików cookie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika z wykorzystaniem plików cookie. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda Użytkownika.
 5. W zakresie nieuregulowanym w tym paragrafie a dotyczącym polityki cookie odpowiednie zastosowanie mają zapisy § 6 niniejszego Regulaminu.

§8
Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkowników lub Firm, w szczególności za publikowane przez nich treści, a w nich oświadczeń pod względem ich prawdziwości i ważności, a także skutków tych oświadczeń w stosunku do osób trzecich w sytuacji wyrządzenia przez nie szkody.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Serwisu i wynikłe z tego tytułu szkody ze względu na sytuacje losowe m. in. takie jak awarie serwerów, działania konserwacyjne, ataki hackerskie, katastrofy klimatyczne, wojnę i inne nieprzewidziane wypadki losowe.

§9
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu i obowiązuje do jego odwołania.
 2. Wykładni niniejszego regulaminu może dokonywać tylko Operator.
 3. Zmiana Regulaminu – wyłącznie Operatorowi przysługuje uprawnienie do dokonania zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje Użytkowników Serwisu na swojej stronie internetowej a w przypadku podmiotów których adresy email Operator posiada za pośrednictwem tych adresów. Wszystkie podmioty zostaną powiadomione o treści i czasie wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu najpóźniej na 7 dni przed dniem wejścia w życie. Brak złożenia przez Użytkowników oświadczenia o odrzuceniu treści nowego brzmienia Regulaminu poczytuje się za jego akceptację i wolę kontynuowania umowy. W przypadku złożenia takiego oświadczenia w terminie 5 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu powoduje rozwiązanie umowy z dniem wejścia w życie nowego brzemienia Regulaminu.
 4. Skargi i wnioski związane ze stosowaniem Regulaminu należy składać do Operatora za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 5. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 6. Polska wersja Regulaminu jest prawnie wiążąca i tylko ona może być wykładnią w przypadku publikacji przez operatora wersji w innym języku.
 7. Ewentualne spory wynikłe ze stosowania niniejszego regulaminu, niemożliwe do rozstrzygnięcia w sposób polubowny, poddaje się pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego dla Operatora.
 8. Klauzula salwatoryjna - Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.
 9. Serwis oraz zawarte w nim materiały podlegają ochronie prawa autorskiego i nie mogą być powielane, kopiowane, rozpowszechniane i używane bez zgody Operatora.
 10. Wszelkie reklamacje winny być przesyłane Operatorowi za pośrednictwem Formularza kontaktowego i będą rozpatrywane w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia. W przypadku konieczności po stronie zgłaszającego uzupełnienia np. pełnomocnictwa lub przedstawienia dodatkowych dokumentów termin 21 dni jest liczony od uzupełnienia tych braków.
 11. Kontakt do Operatora odbywać się może za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@workornot.pl lub na adres rejestrowy.