Ocen
poleca firmę Opinie ()
Ocena ogólna pracodawcy

Michał Mazurek

Gorzów Wielkopolski, ul. Obrońców Pokoju 13/7

Dodaj opinię, pomóż innym znaleźć dobrego pracodawcę

Wszystkie ( 0 ) Pozytywna ( 0 ) Neutralna ( 0 ) Negatywa ( 0 )

Użytkownik: Administrator

Czy macie jakieś informacje na temat pracy w tej firmie? Jak wygląda atmosfera? Czy wynagrodzenie jest dobre? Czy są jakieś benefity? Jakie są warunki pracy? Z góry dzięki!
Pokaż więcej >
Czy opinia była pomocna? 0 0
Brak treści. Ta firma nie uzupełniła zakładki “O firmie”.

Rekrutacje prowadzone przez firmę:

Wszystkie (49) Aktualne ( 0 ) Archiwalne ( 49 )

Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy

Czerwieńsk
Wygasła: 31.08.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
od 3 010 do 4 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Psycholog- konsultant dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej

Leszno
Wygasła: 31.08.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. Planowanie i organizacja oraz prowadzenie działalności psychoprofilaktycznej; 2. Udział w procesie naboru żołnierzy do służby wojskowej w pułku; 3. Prowadzenie zajęć szkoleniowych; 4. Realizacja przedsięwzięć w zakresie psychologicznego przygotowania żołnierzy do udziału w misjach poza granicami państwa; 5. Udzielanie porad i indywidualnej pomocy psychologicznej żołnierzom
 • pracownikom 6. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień
 • profilaktyki zachowań agresywnych
 • autoagresywnych
 • treningu radzenia sobie ze stresem; 7. Stosownie do potrzeb podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych oraz uczestniczenie w pracach doraźnie powoływanych grup wsparcia i zespołów; 8. Występowanie z wnioskiem o kierowaniu żołnierzy do poradni zdrowia psychicznego oraz opracowywanie charakterystyk psychologicznych żołnierzy na potrzeby wojskowych komisji lekarskich; 9. wydawanie opinii psychologicznych zgodnie z potrzebami
Pokaż więcej >>
od 1 700 do 2 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy bibliotekarz

Leszno
Wygasła: 31.08.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. Przestrzeganie przepisów instrukcji wojskowych bibliotek oświatowych; 2. Dbanie o racjonalny rozwój biblioteki zgodny z potrzebami pułku i środowiska wojskowego
 • przedstawianie wniosków w tym zakresie przełożonym
 • czuwanie nad całością powierzonego mienia; 3. Systematyczne i zgodne z zasadami profilowanie zbiorów i gromadzenie materiałów bibliotecznych; 4. Opracowanie
 • przechowywanie i konserwacja zasobów bibliotecznych; 5. Organizowanie aktywnego udostępniania zabiorów
 • informacji bibliograficznej i bibliotecznej; 6. Przeprowadzanie bibliotecznego i czytelniczego przysposobienia żołnierzy; 7. Organizowanie i doskonalenie form upowszechniania czytelnictwa; 8. Obsługa użytkowników i prowadzenie działalności informacyjnej w oparciu o zbiory własne i inne źródła; 9. Współpraca z aktywem czytelniczym w rozwijaniu kultury czytelniczej środowiska wojskowego; 10. Planowanie pracy biblioteki
 • opracowywanie wymaganych sprawozdań z działalności podstawowej;
Pokaż więcej >>
od 3 200 do 4 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy referent

Czerwieńsk
Wygasła: 31.08.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • 1. przyjmowanie
 • rejestrowanie
 • przechowywanie oraz przekazywanie materiałów jawnych otrzymywanych
 • wysyłanych oraz wytwarzanych na potrzeby wewnętrzne Pułku w obiekcie Czerwieńsk zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2. udostępnianie i wydawanie materiałów jawnych uprawnionym osobom; rozliczanie wykonawców z powierzonych im dokumentów jawnych; 4. kompletowanie dokumentów jawnych oraz przygotowywanie akt do archiwizacji; uczestniczenie w niszczeniu dokumentów jawnych; sprawowanie nadzoru i kontroli nad stroną formalną wytwarzania i obiegiem dokumentów jawnych w pułku polegające na bieżącej kontroli oraz przedstawienie wniosków co do usunięcia ewentualnych nieprawidłowości; 7. systematyczne i samodzielne pogłębianie wiedzy specjalistycznej oraz ogólnej niezbędnej na zajmowanym stanowisku;
Pokaż więcej >>
od 3 200 do 4 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Psycholog - konsultant dowódcy do spraw profilaktyki psychologicznej

Czerwieńsk
Wygasła: 31.08.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. planowanie i organizacja oraz prowadzenie działalności psychoprofilaktycznej; 1. udział w procesie naboru żołnierzy do służby wojskowej w pułku; 3. realizacja przedsięwzięć w zakresie psychologicznego przygotowania żołnierzy do udziału w misjach poza granicami państwa; 5. udzielanie porad i indywidualnej pomocy psychologicznej żołnierzom
 • pracownikom; 6. prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień
 • profilaktyki zachowań agresywnych
 • autoagresywnych
 • treningu radzenia sobie ze stresem; 7. stosownie do potrzeb podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych oraz uczestniczenie w pracach doraźnie powoływanych grup wsparcia i zespołów; 8. występowanie z wnioskiem o kierowaniu żołnierzy do poradni zdrowia psychicznego oraz opracowywanie charakterystyk psychologicznych żołnierzy na potrzeby wojskowych komisji lekarskich; 9. wydawanie opinii psychologicznych zgodnie z potrzebami;
Pokaż więcej >>
od 1 700 do 2 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy informatyk

Zielona Góra
Wygasła: 06.07.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Osoba na tym stanowisku: 1. uczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu kontroli stanu technicznego administrowanych systemów teleinformatycznych; 2. zapewnia systematyczne kontrole eksploatacyjne sprzętu IT 3. prowadzi okresowe kontrole legalności użytkowanych programów komputerowych 4. nadzoruje obsługę i eksploatację sprzętu informatycznego CWCR OZ w Zielonej Górze 5. instaluje i konfiguruje sprzęt komputerowy oraz systemy operacyjne
 • specjalistyczne systemy RON
 • oprogramowanie biurowe
 • antywirusowe i specjalistyczne przeznaczone do funkcjonowania w administrowanych systemach teleinformatycznych 6. aktualizuje wersje oprogramowania na stanowiskach roboczych komputerów funkcjonujących w administrowanych systemach teleinformatycznych 7. zapewnia bezpośrednie wsparcie techniczne użytkowników
 • wymienia materiały eksploatacyjne
 • usuwa awarie sprzętu i oprogramowania niewymagające korzystania z usług firm specjalistycznych 8. nadzoruje funkcjonowanie lokalnych sieci komputerowych zaimplementowanych na potrzeby administrowanych systemów teleinformatycznych
Pokaż więcej >>
od 4 170 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Komendant ochrony

Krosno Odrzańskie
Wygasła: 30.06.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. Organizowanie skutecznego systemu ochrony kompleksu wojskowego 2. Opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji związanej z ochroną obiektów wojskowych 3. Współuczestniczenie w planowaniu szkoleń z ochrony obiektów wojskowych 4. Współudział w przygotowaniu postepowań przetargowych na świadczenie usług ochronnych SUFO 5. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu przepustowego
 • w tym kontroli dostępu
 • zapewnienie właściwego przechowywania kluczy do pomieszczeń i obiektów wojskowych 6. Kontrolowanie oraz sprawdzanie funkcjonowania urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego 7. Kontrolowanie pełnienia służb wewnętrznych 8. Analizowanie na bieżąco występujących zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych
 • w tym terrorystycznych oraz proponowanie zmian w dotychczasowym systemie ochrony. 9. Kontrolowanie wykonywania usług SUFO zgodnie z zawartymi umowami
Pokaż więcej >>
od 3 640 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

kierownik SOI

Krosno Odrzańskie
Wygasła: 17.06.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Planowanie potrzeb finansowych dla prawidłowego działania Sekcji Obsługi Infrastruktury Opracowywanie na bieżąco harmonogramów realizowanych robót i przedstawienie propozycji w zakresie ich terminowej realizacji Sporządzanie specyfikacji technicznych i opisów przedmiotu zamówienia do prac zleconych oraz awarii zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Udział przy przyjmowaniu nowych i po remoncie urządzeń do eksploatacji Kontrola stanu zabezpieczenia bhp i ppoż obiektów i urządzeń użytkowanych przez podległych pracowników
od 4 399 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Narzędziowiec

Czerwieńsk
Wygasła: 17.06.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Przyjmowanie asortymentu materiałów gr. B i narzędzi na narzędziownie Wydawanie asortymentu materiałów gr. B i narzędzi dla użytkownika Prowadzenie ewidencji oraz rejestru narzędzi i materiałów gr.B Prowadzenie dzienników rozchodu materiałów gr. B Sporządzanie protokołów stanu technicznego narzędzi i elektronarzędzi Sprawdzanie stanu technicznego narzędzi i elektronarzędzi oraz obsługa i konserwacja
od 3 522 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy inspektor

Krosno Odrzańskie
Wygasła: 17.06.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Opracowywanie przedmiarów
 • kosztorysów oraz specyfikacji technicznej na zadania remontu nieruchomości w przypadku braku dokumentacji technicznej; Opracowywanie opinii i ocen stanu technicznego obiektów budowlanych; Nadzór nad właściwym przeprowadzeniem zadań remontowych; Udział w odbiorze robót budowlanych i przeglądów pogwarancyjnych; Udział w przeglądach technicznych budynków i budowli
od 4 084 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Operator

Czerwieńsk
Wygasła: 17.06.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Dbałość o należyty stan maszyn
 • urządzeń
 • narzędzi i sprzętu oraz porządek i ład w miejscu pracy Utrzymanie w sprawności technicznej przydzielonego sprzętu Przestrzeganie terminów przeglądu sprzętu Zgłaszanie przełożonemu zauważone nieprawidłowości sprzętu Prowadzenie karty pracy sprzętu Comiesięczne rozliczenie pobranego 0paliwa
 • smarów i olejów Wykonywanie4 drobnych napraw przydzielonego sprzętu technicznego Przestrzeganie podczas pracy przepisów bhp i przepisów ruchu drogowego Zgłaszanie zapotrzebowania na części zamienne oraz materiały do wykonania obsługi rocznej Przestrzeganie terminów obsługi technicznej Garażowanie maszyny w miejscu do tego przeznaczonym oraz utrzymywanie właściwego porządku w miejscu garażowym
Pokaż więcej >>
od 3 516 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mistrz

Nowogród Bobrzański
Wygasła: 17.06.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Właściwa organizacja stanowisk pracy oraz rozliczenie podległych konserwatorów z pobranych materiałów i narzędzi według asygnat i książek pracy; Planowanie potrzeb i opracowywanie zapotrzebowań na materiały branży budowlanej
 • sanitarnej
 • elektrycznej
 • narzędzi i elektronarzędzi
 • instrukcji bhp i ppoż.; Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń materiałów robót z przeprowadzonej konserwacji zgodnie z instrukcją kwat-but 118/99; Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie prawa budowlanego
Pokaż więcej >>
od 3 976 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

REFERENT

Krosno Odrzańskie
Wygasła: 17.06.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Prowadzenie wykazu umów i zadań związanych z dostępem do informacji niejawnych realizowanych przez przedsiębiorców na rzecz jednostki organizacyjnej oraz wykonywanie zadania na terenie kompleksu komendy 44 WOG; prowadzenie wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w 44 WOG albo wykonujących czynności zlecone
 • które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych
 • oraz osób którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto
 • obejmującego wyłącznie informacje określone w ustawie; Przyjmowanie oświadczeń o zapoznaniu się z przepisami o ochronie informacji niejawnych i wydawanie zaświadczeń o przeszkoleniu Prowadzenie ewidencji szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych Archiwizowanie dokumentów wykonywanie obowiązków wynikających z możliwości nadania pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych
Pokaż więcej >>
od 3 570 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

referent

Krosno Odrzańskie
Wygasła: 13.06.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • -prowadzenie dokumentacji finansowej Sekcji medycznej zgodnie z obowiąującycmi przepisami. Dokonywanie wydatów ze srodkow publicznych w 44WOG i pododdziałach będacych na zaopatrzeniu -prowadzenie analizy dokumentów i potrzeb materiałowych zaopatrywanych jednostek i instytucji wojskowych
 • przygotowywanie sprawozdań i meldunków
 • -wykonywanie dokumentów finansowych w ZWSI RON
 • wytwarzanie dowodow materiałowych zgodnie z Instrukcją Obiegu Dokumentów -dbałość o racjonalne gospodarowanie sprzętem
 • materiałami i wyposażeniem medycznym oaz środkami finansowanymi przeznaczonymi na działaność profilatyczną-leczniczą WOG jak w jednostkach będących na zaopatrzeniu -wnioskowanie o nadawanie Jednolitego Indeksu Materialowego JIM zgodnie z aktualnymi potrzebami sekcji Medycznej -archiwizowanie i przechowywanie dokumentów sekcji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami -prowadzenie analizy dokumentów i potrzeb materiałowych zaopatrywanych jednostek i instytucji wojskowych
Pokaż więcej >>
od 3 570 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierownik Sekcji Gosp. Kom. i Energ.

Krosno Odrzańskie
Wygasła: 13.05.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • a. Opracowywanie planu rzeczowo – finansowego Sekcji Gospodarki Komunalnej i Energetycznej jako element planu rzeczowo – finansowego Wydziału Infrastruktury. b. Nadzorowanie zadań związanych z realizacją planu rzeczowo - finansowego Sekcji Gospodarki Komunalne i Energetycznej
 • c. Opracowanie Kwartalnych i Rocznych Planów Gospodarki Komunalnej. d. Opracowanie i nadzór wniosków wraz z niezbędną dokumentacją związanej z udzielaniem zamówień publicznych na zakup usług komunalnych w obiektach i kompleksach wojskowych zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych WOG”. e. Nadzór nad realizacją i rozliczaniem w układzie rzeczowo - finansowym zawartych umów na usługi komunalne f. Obsługa systemu ZWSI RON
od 4 270 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Narzędziowiec

Czerwieńsk
Wygasła: 13.05.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • a. Przyjmowanie asortymentu materiałów gr. B i narzędzi na narzędziownie b. Wydawanie asortymentu materiałów gr. B i narzędzi dla użytkownika c. Prowadzenie ewidencji oraz rejestru narzędzi i materiałów gr.B d. Prowadzenie dzienników rozchodu materiałów gr. B e. Sporządzanie protokołów stanu technicznego narzędzi i elektronarzędzi f. Sprawdzanie stanu technicznego narzędzi i elektronarzędzi oraz obsługa i konserwacja
od 3 550 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

elekrtomonter

Krosno Odrzańskie
Wygasła: 13.05.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • a. Utrzymywanie urządzeń i instalacji w pełnej sprawności b. Przeprowadzanie przeglądów stanu urządzeń technicznych c. Usuwanie usterek d. Obsługa i konserwacja agregatów prądotwórczych
od 3 550 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Samodzielny referent - Sekcja Personalna

Krosno Odrzańskie
Wygasła: 11.05.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • a. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników wojska zgodnie z obowiązującymi wymogami i aktami prawnymi b. Prowadzenie ewidencji urlopów
 • czasu pracy
 • zwolnień lekarskich c. Sporządzanie rocznych planów urlopów wypoczynkowych na podstawie pisemnych propozycji osób funkcyjnych d. Weryfikacja miesięcznych wykazów godzin pracy w warunkach szkodliwych pracowników wojska celem naliczenia wynagrodzenia miesięcznego e. Sporządzanie wykazu godzi przepracowanych przez pracowników wojska celem naliczenia wynagrodzenia miesięcznego f. Przygotowywanie miesięcznych list obecności pracowników wojska g. Ustalanie okresów pracy uprawniających do wypłaty nagrody jubileuszowej oraz pozostałych należności pracowników wojska
Pokaż więcej >>
od 3 780 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierownik Sekcji Personalnej

Krosno Odrzańskie
Wygasła: 11.05.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • a. Prowadzenie i nadzorowanie działań z zakresu opracowania polityki kadrowej 44WOG b. Nadzorowanie realizacji procesów rekrutacyjnych i selekcji pracowników c. Opracowywanie dokumentów rozkazodawczych
 • meldunków
 • sprawozdań i dokumentów kompetencyjnych w zakresie określonym w dokumentach normatywnych oraz koordynowanie tej problematyki w 44WOG. d. Opracowywanie dokumentów organizacyjno-dyslokacyjnych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi e. Wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika lub kadry f. Planowanie potrzeb i sporządzanie umów o podnoszenie kwalifikacji zawodowej kadry i pracowników. g. Przygotowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu prawa pracy i bieżących spraw dotyczących pracowników i żołnierzy zawodowych
Pokaż więcej >>
od 3 840 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

referent

Krosno Odrzańskie
Wygasła: 06.05.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • a. Prowadzenie dokumentacji finansowej Sekcji Medycznej
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokonywanie wydatków ze środków publicznych
 • planowanie wydatków. b. Wykonywanie dokumentów finansowych z ZWSI RON
 • wytwarzanie dowodów materialnych
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych. c. Przygotowywanie dokumentów zakupu sprzętu i usług
 • prowadzenie analizy dokumentów i potrzeb materiałowych. d. Wnioskowanie o nadawanie Jednolitego indeksu Materiałowego (JIM) zgodnie z aktualnymi potrzebami. e. Archiwizowanie i przechowywanie dokumentów
Pokaż więcej >>
od 3 570 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor BHP

Krosno Odrzańskie
Wygasła: 06.05.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • a. Kontrola przestrzegania przepisów BHP b. Wdrażanie standardów związanych z poprawą bezpieczeństwa pracy c. Nadzór nad szkoleniami okresowymi d. Analizowanie wypadków
 • potencjalnych zagrożeń e. Przygotowanie raportów i analiz f. Ocena ryzyka związanego z wykonywanymi pracami g. Aktywne działania mające na celu budowanie świadomości
od 3 785 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Narzędziowiec

Czerwieńsk
Wygasła: 26.04.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • a. Przyjmowanie asortymentu materiałów gr. B i narzędzi na narzędziownie b. Wydawanie asortymentu materiałów gr. B i narzędzi dla użytkownika c. Prowadzenie ewidencji oraz rejestru narzędzi i materiałów gr.B d. Prowadzenie dzienników rozchodu materiałów gr. B e. Sporządzanie protokołów stanu technicznego narzędzi i elektronarzędzi f. Sprawdzanie stanu technicznego narzędzi i elektronarzędzi oraz obsługa i konserwacja
od 3 360 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Operator

Czerwieńsk
Wygasła: 26.04.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • a. Dbałość o należyty stan maszyn
 • urządzeń
 • narzędzi i sprzętu oraz porządek i ład w miejscu pracy b. Utrzymanie w sprawności technicznej przydzielonego sprzętu c. Przestrzeganie terminów przeglądu sprzętu d. Zgłaszanie przełożonemu zauważone nieprawidłowości sprzętu e. Prowadzenie karty pracy sprzętu f. Comiesięczne rozliczenie pobranego 0paliwa
 • smarów i olejów g. Wykonywanie4 drobnych napraw przydzielonego sprzętu technicznego h. Przestrzeganie podczas pracy przepisów bhp i przepisów ruchu drogowego i. Zgłaszanie zapotrzebowania na części zamienne oraz materiały do wykonania obsługi rocznej j. Przestrzeganie terminów obsługi technicznej k. Garażowanie maszyny w miejscu do tego przeznaczonym oraz utrzymywanie właściwego porządku w miejscu garażowym
Pokaż więcej >>
od 3 500 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektromonter

Krosno Odrzańskie
Wygasła: 26.04.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • a. Utrzymywanie urządzeń i instalacji w pełnej sprawności b. Przeprowadzanie przeglądów stanu urządzeń technicznych c. Usuwanie usterek d. Obsługa i konserwacja agregatów prądotwórczych
od 3 500 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

narzędziowiec

Czerwieńsk
Wygasła: 08.04.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • a. Przyjmowanie asortymentu materiałów gr. B i narzędzi na narzędziownie b. Wydawanie asortymentu materiałów gr. B i narzędzi dla użytkownika c. Prowadzenie ewidencji oraz rejestru narzędzi i materiałów gr.B d. Prowadzenie dzienników rozchodu materiałów gr. B e. Sporządzanie protokołów stanu technicznego narzędzi i elektronarzędzi f. Sprawdzanie stanu technicznego narzędzi i elektronarzędzi oraz obsługa i konserwacja
od 3 100 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

specjalista - Służba Czoł.-Sam.-Logistyka

Krosno Odrzańskie
Wygasła: 31.03.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • a. Realizacja zapotrzebowani technicznych środków materiałowych z jednostek Woskowych i instytucji z RO
 • składanie zapotrzebowani do 4RBLog na tśm niewystępujące w magazynach WOG b. Przygotowanie niezbędnych danych do postępowań przetargowych na zakup tśm. c. Prowadzenie
 • przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji prowadzonej w służbie przed utratą lub zaginięciem oraz archiwizowanie dokumentacji w zakresie gospodarki mieniem użytkowników z Jednostek Wojskowych i Instytucji z RO d. Rejestrowanie PST na : ogumienie
 • akumulatory
 • opończe tśm
 • regenerację części i podzespołów
Pokaż więcej >>
od 3 465 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

elektromonter

Krosno Odrzańskie
Wygasła: 31.03.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • a.Utrzymywanie urządzeń i instalacji w pełnej sprawności b.Przeprowadzanie przeglądów stanu urządzeń technicznych c.Usuwanie usterek d.Obsługa i konserwacja agregatów prądotwórczych
od 3 030 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Ratownik medyczny

Krosno Odrzańskie
Wygasła: 31.03.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • a.Zabezpieczenie medyczne 44WOG b.Działalność edukacyjna c.Działalność profilaktyczna d.Udział w zabezpieczeniu medycznym jednostek podległych
od 3 960 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Operator - GZ CZerwieńsk

Czerwieńsk
Wygasła: 31.03.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • a.Dbałość o należyty stan maszyn
 • urządzeń
 • narzędzi i sprzętu oraz porządek i ład w miejscu pracy b.Utrzymanie w sprawności technicznej przydzielonego sprzętu c.Przestrzeganie terminów przeglądu sprzętu d.Zgłaszanie przełożonemu zauważone nieprawidłowości sprzętu e.Prowadzenie karty pracy sprzętu f. Comiesięczne rozliczenie pobranego 0paliwa
 • smarów i olejów g.Wykonywanie4 drobnych napraw przydzielonego sprzętu technicznego h.Przestrzeganie podczas pracy przepisów bhp i przepisów ruchu drogowego i.Zgłaszanie zapotrzebowania na części zamienne oraz materiały do wykonania obsługi rocznej j.Przestrzeganie terminów obsługi technicznej k.Garażowanie maszyny w miejscu do tego przeznaczonym oraz utrzymywanie właściwego porządku w miejscu garażowym
Pokaż więcej >>
od 3 030 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury

Krosno Odrzańskie
Wygasła: 04.04.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • a. Planowanie potrzeb finansowych dla prawidłowego działania SOI b. Opracowywanie na bieżąco harmonogramów realizowanych robót i przedstawienie propozycji w zakresie ich terminowej realizacji c. Sporządzenie specyfikacji technicznych i opisów przedmiotu zamówienia do prac zleconych oraz awarii zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych d. Udział przy przyjmowaniu nowych i p9o remoncie urządzeń do eksploatacji e. Kontrola stanu zabezpieczenia bhp i ppoż obiektów i urządzeń użytkowanych przez podległych pracowników
od 3 970 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista-Psycholog

Czerwieńsk
Wygasła: 30.06.2022
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Obowiązki:
 • prowadzenie badań psychologicznych (diagnoza kandydatów wyrażających cheć pełnienia zawodowej służby wojskowej
 • kierowców oraz kandydatów na kierowców)
od 3 872 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Referent - Sekcja Ochrony środowiska

Krosno Odrzańskie
Wygasła: 04.03.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • a. Opracowywanie specyfikacji na zadania z planu ochrony środowiska b. Opracowanie opinii i ocen stanu obiektów magazynowych
 • nadzór nad właściwym przeprowadzeniem zadań związanych z działalnością Sekcji ochrony Środowiska c. Udział w kontrolach oraz przedstawianie stosownych wyjaśnień organom kontrolnym d. Wykonywanie nadzorów służbowych związanych z działalnością Sekcji Ochrony Środowiska e. Współpraca z poszczególnymi służbami i sekcjami w celu prawidłowej realizacji zadań
od 3 065 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierownik - Sekcja Obsługi Infrastruktury

Krosno Odrzańskie
Wygasła: 04.03.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • a. Planowanie potrzeb finansowych dla prawidłowego działania SOI b. Opracowywanie na bieżąco harmonogramów realizowanych robót i przedstawienie propozycji w zakresie ich terminowej realizacji c. Sporządzenie specyfikacji technicznych i opisów przedmiotu zamówienia do prac zleconych oraz awarii zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych d. Udział przy przyjmowaniu nowych i po remoncie urządzeń do eksploatacji e. Kontrola stanu zabezpieczenia bhp i ppoż obiektów i urządzeń użytkowanych przez podległych pracowników
od 3 970 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mistrz - Sekcja Obsługi Infrastruktury

Krosno Odrzańskie
Wygasła: 04.03.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • a. Właściwą organizację stanowisk pracy oraz rozliczenie podległych konserwatorów z pobranych materiałów i narzędzi według asygnat i Książek Pracy konserwatorów na koniec każdego kwartału b. Planowanie potrzeb i opracowywanie zapotrzebowani na materiały branży budowlanej
 • sanitarnej
 • elektrycznej
 • narzędzi i elektronarzędzi
 • instrukcji bhp i ppoż c. Planowanie kolejności wykonywania zadań konserwacji bieżącej i drobnych robót konserwacyjnych dla podległych pracowników d. Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń materiałowych robót z przeprowadzonej konserwacji zgodnie z instrukcją KWAT-BUD 118/99 e. Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie prawa budowlanego
Pokaż więcej >>
od 3 500 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektromonter

Krosno Odrzańskie
Wygasła: 04.03.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • a. Utrzymywanie urządzeń i instalacji w pełnej sprawności b. Przeprowadzanie przeglądów stanu urządzeń technicznych c. Usuwanie usterek d. Obsługa i konserwacja agregatów prądotwórczych
od 3 030 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierownik - Sekcja Obsługi Infrastruktury

Krosno Odrzańskie
Wygasła: 11.02.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • a. Planowanie potrzeb finansowych dla prawidłowego działania SOI b. Opracowywanie na bieżąco harmonogramów realizowanych robót i przedstawienie propozycji w zakresie ich terminowej realizacji c. Sporządzenie specyfikacji technicznych i opisów przedmiotu zamówienia do prac zleconych oraz awarii zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych d. Udział przy przyjmowaniu nowych i p9o remoncie urządzeń do eksploatacji e. Kontrola stanu zabezpieczenia bhp i ppoż obiektów i urządzeń użytkowanych przez podległych pracowników
od 3 950 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektromonter - Sekcja Obsługi Infrastruktury

Krosno Odrzańskie
Wygasła: 11.02.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • a. Utrzymywanie urządzeń i instalacji w pełnej sprawności b. Przeprowadzanie przeglądów stanu urządzeń technicznych c. Usuwanie usterek d. Obsługa i konserwacja agregatów prądotwórczych
od 3 030 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista - PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNEJ INSPEKTOR BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO

Krosno Odrzańskie
Wygasła: 11.02.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • a. Kontrola zgodności konfiguracji systemów teleinformatycznych z dokumentacją bezpieczeństwa systemów. b. Prowadzenie i aktualizacja wykazu osób z dostępem do systemów teleinformatycznych
 • przydzielanie kont i uprawnień użytkownikom. c. Nadzór nad konfiguracją systemów teleinformatycznych. d. Prowadzenie stosownych wykazów i ewidencji systemów teleinformatycznych jawnych i niejawnych. e. Współpraca z SKW w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. f. Opracowywanie rejestru ryzyka oraz innych dokumentów pionu informacji niejawnych. g. Szkolenie żołnierzy zawodowych i pracowników 44WOG w zakresie ochrony pionu informacji niejawnych. h. Udział w odprawach
 • szkoleniach
 • kursach
 • ect
 • z zakresu ochrony pionu informacji niejawnych
Pokaż więcej >>
od 3 450 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Referent - Pion Informacji Niejawnych

Krosno Odrzańskie
Wygasła: 11.02.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • a. Prowadzenie wykazu umów i zadań związanych z dostępem do informacji niejawnych b. Prowadzenie oraz aktualizowanie wykazu osób
 • które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych
 • oraz osób którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto c. Przyjmowanie oświadczeń o zapoznaniu się z przepisami o ochronie informacji niejawnych i wydawania zaświadczeń d. Prowadzenie ewidencji szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • e. Uczestniczenie w procesie planowania potrzeb zasobów i usług za K-1102 Ochrona Informacji Niejawnych w SI LBBP f. Przygotowywanie danych do okresowych meldunków
 • analiz
 • ocen
 • sprawozdań oraz wniosków g. Wykonywanie pism do instytucji zewnętrznych
 • wewnętrznych
 • zapotrzebowani
 • zestawień związanych z działalnością POIN
Pokaż więcej >>
od 3 065 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Referent - Kancelaria Tajna

Krosno Odrzańskie
Wygasła: 11.02.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • a. Prowadzenie bieżącej obsługi kancelaryjnej b. Przyjmowanie
 • rejestrowanie
 • przechowywanie oraz przekazywanie dokumentów otrzymanych
 • wysyłanych oraz wytwarzanych na potrzeby wewnętrzne 44WOG c. Prowadzenie ewidencji korespondencji wchodzącej i wychodzącej na koncie kancelarii elektronicznej oraz w formie tradycyjnej d. Prowadzenie ewidencji bibliotecznej e. Współuczestniczenie w prowadzeniu ewidencji informatycznych nośników danych f. Kompletowanie dokumentów zgodnie z obowiązującym JRWA oraz przygotowywanie akt do archiwizacji
Pokaż więcej >>
od 3 065 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mistrz- Sekcja Obsługi Infrastruktury

Nowogród Bobrzański
Wygasła: 11.02.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • a.Właściwą organizację stanowisk pracy oraz rozliczenie podległych konserwatorów z pobranych materiałów i narzędzi według asygnat i Książek Pracy konserwatorów na koniec każdego kwartału bPlanowanie potrzeb i opracowywanie zapotrzebowani na materiały branży budowlanej
 • sanitarnej
 • elektrycznej
 • narzędzi i elektronarzędzi
 • instrukcji bhp i ppoż c.Planowanie kolejności wykonywania zadań konserwacji bieżącej i drobnych robót konserwacyjnych dla podległych pracowników d.Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń materiałowych robót z przeprowadzonej konserwacji zgodnie z instrukcją KWAT-BUD 118/99 e.Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie prawa budowlanego
Pokaż więcej >>
od 3 500 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Referent - Sekcja Ochrony środowiska

Krosno Odrzańskie
Wygasła: 04.02.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • a. Opracowywanie specyfikacji na zadania z planu ochrony środowiska b. Opracowanie opinii i ocen stanu obiektów magazynowych
 • nadzór nad właściwym przeprowadzeniem zadań związanych z działalnością Sekcji ochrony Środowiska c. Udział w kontrolach oraz przedstawianie stosownych wyjaśnień organom kontrolnym d. Wykonywanie nadzorów służbowych związanych z działalnością Sekcji Ochrony Środowiska e. Współpraca z poszczególnymi służbami i sekcjami w celu prawidłowej realizacji zadań
od 3 065 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierownik Sekcji - Sekcja Ochrony środowiska

Krosno Odrzańskie
Wygasła: 04.02.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • a. Opracowywanie planów rzeczowo-finansowych b. Prowadzenie ewidencji danych potrzebnych do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska
 • sporządzanie i przesyłanie sprawozdań z tego zakresu c. Nadzór nad dokumentacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego d. Nadzór nad sporządzeniem rocznej informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej e. Przekazywanie informacji do Zarządcy o wszelkich zmianach mających wpływ na zakres korzystania ze środowiska w administrowanych nieruchomościach f. Występowanie do zarządcy w sprawach związanych z dokonywaniem zgłoszeń oraz uzyskiwaniem decyzji i pozwoleń administracyjnych g. Nadzorowanie przestrzegania obowiązującego prawa i przepisów resortowych w zakresie ochrony środowiska
od 3 900 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik- Sekcja Zabezpieczenia Teleinformatycznego

Krosno Odrzańskie
Wygasła: 04.02.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • a. Administrowanie danymi podstawowymi 44WOG b. Obsługa systemu SPT HELPdesk c. Przeglądy i konserwacje na sprzęcie komputerowym d. Utrzymywanie współpracy ze wszystkimi komórkami wewnętrznym
od 3 350 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

starszy instruktor klubu wojskowego

Sulechów
Wygasła: 10.02.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • opracowanie planów działalności
 • sprawowanie opieki merytorycznej i organizowanie zajęć w kołach
 • sekcjach zainteresowań
 • amatorskich zespołach artystycznych oraz prowadzenie dokumentacji realizowanych przedsięwzięć
 • organizowanie spotkań literackich
 • muzycznych
 • multimedialnych
 • plenerów fotograficznych
 • plastycznych i filmowych
 • koncertów estradowych
 • spotkań teatralnych itp
Pokaż więcej >>
od 3 045 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Operator-SOI-GZ Czerwieńsk

Czerwieńsk
Wygasła: 28.02.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • a.Dbałość o należyty stan maszyn
 • urządzeń
 • narzędzi i sprzętu oraz porządek i ład w miejscu pracy b.Utrzymanie w sprawności technicznej przydzielonego sprzętu c.Przestrzeganie terminów przeglądu sprzętu d.Zgłaszanie przełożonemu zauważone nieprawidłowości sprzętu e.Prowadzenie karty pracy sprzętu f.Comiesięczne rozliczenie pobranego 0paliwa
 • smarów i olejów g.Wykonywanie4 drobnych napraw przydzielonego sprzętu technicznego h.Przestrzeganie podczas pracy przepisów bhp i przepisów ruchu drogowego i.Zgłaszanie zapotrzebowania na części zamienne oraz materiały do wykonania obsługi rocznej j.Przestrzeganie terminów obsługi technicznej k.Garażowanie maszyny w miejscu do tego przeznaczonym oraz utrzymywanie właściwego porządku w miejscu garażowym
Pokaż więcej >>
od 3 030 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Teleinformatyk

Czerwieńsk
Wygasła: 31.01.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • omawianie i rozwiązywanie problemów wynikających z bieżącego funkcjonowania systemu wsparcia użytkownika
 • prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej systemów teleinformatycznych oraz sprzętu
 • wsparcie techniczne oraz doradzanie użytkownikom systemów teleinformatycznych
 • znajomość standardów i procedur obowiązujących w funkcjonujących systemach teleinformatycznych
Pokaż więcej >>
od 3 010 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Ratownik Medyczny - Ambulatorium

Krosno Odrzańskie
Wygasła: 14.01.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • a. Zabezpieczenie medyczne 44WOG b. Działalność edukacyjna c. Działalność profilaktyczna d. Udział w zabezpieczeniu medycznym jednostek podległych
od 3 950 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor PPOŻ

Krosno Odrzańskie
Wygasła: 17.01.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • a. Kontrolowanie systemu sprawności alarmowania i powiadamiania na wypadek pożaru lub zagrożenia. b. Szkolenie żołnierzy zawodowych i pracowników 44WOG w zakresie ochrony przeciwpożarowej. c. Opracowywanie dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej. d. Opracowywanie analizy stanu ochrony przeciwpożarowej. e. Sprawowanie nadzoru nad zabezpieczeniem ppoż praz niebezpiecznych pod względem pożarowym f. Udział w odprawach
 • szkoleniach
 • kursach
 • ect
 • z zakresu ochrony ppoż
Pokaż więcej >>
od 3 300 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne