1. Pracodawca
 2. Warszawa
 3. KANCELARIA SENATU
Ocen
poleca firmę Opinie ()
Ocena ogólna pracodawcy

KANCELARIA SENATU

Warszawa, ul. Wiejska

Dodaj opinię, pomóż innym znaleźć dobrego pracodawcę

Wszystkie ( 0 ) Pozytywna ( 0 ) Neutralna ( 0 ) Negatywa ( 0 )

Użytkownik: Administrator

Czy macie jakieś informacje na temat pracy w tej firmie? Jak wygląda atmosfera? Czy wynagrodzenie jest dobre? Czy są jakieś benefity? Jakie są warunki pracy? Z góry dzięki!
Pokaż więcej >
Czy opinia była pomocna? 0 0
Brak treści. Ta firma nie uzupełniła zakładki “O firmie”.

Rekrutacje prowadzone przez firmę:

Wszystkie (35) Aktualne ( 0 ) Archiwalne ( 35 )

Kandydat / Kandydatka do pracy na stanowisku specjalisty ds. prawnych w Biurze Analiz i Petycji

Wiejska 6, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 20.04.2024
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • obsługa procesu rozpatrywania petycji - analiza stanu prawnego i faktycznego ujętego w petycji, przygotowywanie analizy i opracowania oraz propozycji dalszego postępowania z petycją;
 • prezentowanie na posiedzeniach Komisji Petycji wniosków petycji i ich uzasadnienia oraz materiału zebranego o petycji;
 • przygotowywanie analiz i opinii oraz odpowiedzi na korespondencję nieurzędową;
 • rejestracja i opracowywanie wpływającej korespondencji, przygotowywanie okresowych raportów dotyczących petycji i korespondencji;
 • prowadzenie elektronicznych baz danych obsługujących korespondencję
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Informatyk - administrator

Wiejska 6, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 08.03.2024
pełny etat
umowa o pracę
praca mobilna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • administrowanie środowiskiem Microsoft 365 i powiązanymi z nim usługami;
 • administrowanie systemami MS Windows Server;
 • administrowanie siecią komputerową: switche, firewalle;
 • świadczenie usług Helpdesk jako druga linia wsparcia
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista / Specjalistka ds. analiz europejskich w Biurze Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej

Wiejska 6, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 09.02.2024
pełny etat, część etatu
umowa o pracę
praca stacjonarna
praca zdalna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • - zakres tematyczny analiz - polityki Unii Europejskiej w obszarze:
 • • budżetu, finansów, podatków
 • • rynku wewnętrznego, konkurencyjności, ochrony konsumentów
 • • rynku cyfrowego
 • • energii
 • • ochrony środowiska/ochrony klimatu
 • • stosunków gospodarczych z państwami spoza UE
 • - analiza projektów aktów prawa Unii Europejskiej i związanych z nimi stanowisk rządu oraz sporządzanie opinii na ich temat
 • - przygotowywanie projektów opinii Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz projektów uchwał Senatu dotyczących projektów aktów prawa Unii Europejskiej
 • - udział w posiedzeniach komisji i przedstawianie informacji o rozpatrywanych przez komisję dokumentach
 • - przygotowywanie tez do wystąpień oraz projektów wystąpień senatorów na tematy związane z UE
 • - merytoryczne przygotowanie wizyt i spotkań senatorów oraz seminariów, konferencji i posiedzeń seminaryjnych związanych z problematyką UE
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierowca samochodów osobowych w Dziale Transportu

Wiejska 6, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 09.02.2024
pełny etat
umowa o pracę
praca mobilna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • realizacja zleceń na przejazdy zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym,
 • zapewnienie bezpieczeństwa oraz komfortu pasażerom,
 • dbanie o wysoką jakość i terminowość realizowanych przejazdów,
 • dbanie o czystość i estetykę pojazdu
 • wypełnianie kart drogowych oraz innych niezbędnych dokumentów związanych z eksploatacją samochodu oraz realizacją obowiązków służbowych
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kandydat / Kandydatka do pracy w Dziale Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej

Wiejska 6, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 09.02.2024
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • redagowanie komunikatów prasowych, tekstów na stronę internetową oraz odpowiedzi na pytania mediów
 • administrowanie i redagowanie profili społecznościowych
 • opracowywanie i realizacja projektów z zakresu komunikacji społecznej
 • organizacja konferencji prasowych i spotkań z mediami
 • obsługa medialna działalności Senatu i senatorów, w tym wyjazdów krajowych i zagranicznych
 • udział w opracowywaniu materiałów informacyjnych, edukacyjnych, okolicznościowych
 • pomoc merytoryczna przy produkcji materiałów wideo, audio, audio-wideo, graficznych
 • prowadzenie bieżącego monitoringu mediów
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Główny Legislator

Wiejska 6, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 09.01.2024
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
ekspert
Obowiązki:
 • - obsługa procesu rozpatrywania ustaw uchwalonych przez Sejm, podejmowania inicjatyw ustawodawczych i innych uchwał:
 • • opiniowanie pod względem prawnym, przedstawianie uwag i propozycji,
 • • redagowanie i opiniowanie zgłaszanych poprawek,
 • • weryfikowanie zestawień zgłoszonych wniosków,
 • • przygotowywanie wyjaśnień zgłoszonych poprawek,
 • • weryfikowanie uchwał Senatu oraz przygotowywanie projektów uzasadnień prawnych do uchwał Senatu,
 • • opracowywanie projektów inicjatyw ustawodawczych na podstawie założeń merytorycznych organów Senatu i senatorów, opracowywanie projektów inicjatyw ustawodawczych wykonujących orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego;
 • - czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad Senatu i komisji senackich z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz z Regulaminem Senatu, oraz udzielanie pomocy prawnej w interpretacji przepisów Regulaminu;
 • - sporządzanie opinii i analiz prawnych z zakresu tworzenia prawa oraz dotyczących działalności legislacyjnej Senatu, a także innych materiałów dotyczących problematyki prawnej
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Przewodnik w Dziale Edukacji Obywatelskiej w Biurze Analiz, Dokumentacji i Korespondencji

Wiejska 6, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 20.12.2023
umowa zlecenie
praca stacjonarna
młodszy specjalista (Junior)
Obowiązki:
 • oprowadzanie grup wycieczkowych po Senacie i Sejmie
 • przeprowadzanie wykładów o procesie powstawania ustawy, prawach i obowiązkach parlamentarzystów i sposobie wybierania senatorów i posłów
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista/specjalista ds. zamówień publicznych

Wiejska 6, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 28.09.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Obsługa prawna i organizacyjna postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ze strony zamawiającego, w tym:
 • - prowadzenie dokumentacji kolejnych etapów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowywanie projektów pism związanych z realizacją poszczególnych etapów postępowania oraz nadzór nad przestrzeganiem terminów ich realizacji,
 • - opracowywanie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Kancelarii Senatu specyfikacji warunków zamówienia, zaproszeń do negocjacji, projektów umów oraz innych dokumentów wymaganych w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
 • - dokonywanie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, badanie czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz ocena formalnoprawna ofert,
 • - opracowywanie i przekazywanie do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszczanie dokumentów na stronie internetowej i na platformie e-zamówienia
 • ­Uczestniczenie w pracach komisji przetargowych, w tym jako ich przewodniczący lub wiceprzewodniczący, oraz prowadzenie ich obsługi prawnej i organizacyjnej
 • ­Współudział w przygotowywaniu planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprawozdań o udzielonych zamówieniach
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. edukacji obywatelskiej

Wiejska 6, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 16.06.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • ­przygotowywanie i współudział w prowadzeniu konkursów związanych z tematyką parlamentarną
 • ­przygotowywanie lekcji, warsztatów edukacyjnych popularyzujących działalność Senatu RP oraz udział w ich prowadzeniu
 • ­przygotowywanie merytoryczne materiałów multimedialnych, publikacji, materiałów edukacyjnych i okolicznościowych popularyzujących wiedzę o Senacie RP
 • ­współorganizacja wystaw oraz nadzór organizacyjno-techniczny nad ekspozycjami organizowanymi przez podmioty zewnętrzne
 • ­udział w pracach organizacyjno-technicznych związanych z wydawaniem publikacji edukacyjnych i okazjonalnych, pomoc w ich aktualizacji
 • ­udział w organizacji „dni otwartych” oraz innych wydarzeń okolicznościowych organizowanych przez Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji
 • ­współredagowanie merytoryczne internetowej witryny edukacyjnej Senatu oraz administrowanie systemem rezerwacji zwiedzania
 • ­digitalizacja Kolekcji Senatorów II RP
 • ­monitorowanie wpływu korespondencji przesyłanej na adres witryny edukacyjnej oraz współpraca przy udzielaniu odpowiedzi
 • ­sporządzanie projektów umów z osobami współpracującymi; kontrola wywiązywania się wykonawców z zawieranych umów oraz dokonywanie opisu merytorycznego dowodów księgowych stanowiących podstawę zobowiązań finansowych Kancelarii Senatu w tym zakresie oraz nadzór nad przygotowywaniem projektów umów oraz nad zawieraniem umów z autorami i osobami wykonującymi prace zlecone
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Wiejska 6, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 08.06.2023
część etatu
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym środków bezpieczeństwa fizycznego,
 • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,
 • opracowywanie i aktualizacja planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji,
 • opracowywanie i aktualizacja dokumentacji, o której mowa w art. 43 ust. 3-5 ustawy o ochronie informacji niejawnych, opracowywanie projektu zarządzenia Szefa Kancelarii Senatu, o którym mowa w art. 47 ust. 3 tej ustawy oraz współpraca przy tworzeniu innych dokumentów dotyczących ochrony informacji niejawnych,
 • prowadzenie zwykłych i kontrolnych postępowań sprawdzających,
 • prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych posiadających uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
 • przekazywanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego danych ewidencyjnych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa,
 • współdziałanie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy dokonywaniu sprawdzenia pomieszczeń przewidzianych dla posiedzeń niejawnych,
 • szkolenie pracowników i współorganizowanie innych szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • nadzorowanie organizacji posiedzeń niejawnych Senatu i komisji senackich,
 • współdziałanie ze Strażą Marszałkowską w zakresie ochrony Kancelarii Senatu,
 • nadzór nad Kancelarią Tajną (jednoosobowym stanowiskiem pracy),
 • pełnienie funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego (art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych)
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista/specjalista w Biurze Finansowym

Wiejska 6, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 25.03.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • realizowanie i dokumentowanie operacji kasowych przeprowadzanych w złotych polskich oraz w walutach obcych,
 • obsługa finansowa zagranicznych podróży służbowych, w tym rozliczanie kosztów podróży,
 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalistka / Specjalista ds. organizacyjno - prawnych

Wiejska 6, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 23.03.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • zapewnienie senatorom pomocy prawnej w wykonywaniu mandatu, w tym:
 • wyjaśnianie senatorom prawnych uwarunkowań wykonywania mandatu oraz udzielanie konsultacji, informacji i opinii prawnych w tym zakresie
 • prowadzenie spraw związanych z interwencjami senatorskimi
 • merytoryczna i organizacyjna obsługa zespołów senackich i parlamentarnych
 • inicjowanie i sporządzanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących wykonywania mandatu senatorskiego
 • gromadzenie lub opracowywanie i udostępnianie informacji o treści przepisów prawnych związanych z wykonywaniem mandatu oraz informacji o senatorach, biurach senatorskich, klubach i kołach senackich
 • kontrola formalna wniosków senatorów o wypłatę świadczeń dla pracowników biur senatorskich oraz prowadzenie zbiorów dokumentów i ewidencji umożliwiających tę kontrolę
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Informatyk na stanowisko radca/starszy radca/specjalista w Biurze Administracyjnym

Wiejska 6, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 11.03.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), młodszy specjalista (Junior)
Obowiązki:
 • instalacja i konfiguracja Windows 10 oraz oprogramowania na komputerach PC;
 • instalacja i podłączanie komputerów na stanowiskach roboczych;
 • drobne naprawy i rekonfiguracje sprzętu klasy PC;
 • konfigurowanie i instalacja drukarek laserowych;
 • pomoc bezpośrednia i zdalna dla użytkowników, w tym obsługa Help-Desk
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Informatyk na stanowisko radca/starszy radca/specjalista w Biurze Administracyjnym

Wiejska 6, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 11.03.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), młodszy specjalista (Junior)
Obowiązki:
 • administrowanie systemami MS Windows Server;
 • administrowanie siecią komputerową: switche, firewalle,
 • instalacja i utrzymanie serwerów oraz pamięci masowych;
 • świadczenie usług Helpdesk jako druga linia wsparcia
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inżynier elektronik / Technik elektronik do obsługi systemów akustycznych na stanowisko radca/starszy radca/specjalista w Biurze Administracyjnym

Wiejska 6, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 11.03.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), młodszy specjalista (Junior)
Obowiązki:
 • wykonywanie prac technicznych oraz biurowych związanych z utrzymaniem i eksploatacją systemów akustycznych Kancelarii Senatu;
 • prace instalacyjne, montażowe i elektroniczne związane z nadzorowaną infrastrukturą;
 • dyżury techniczne i realizacyjne – nadzór nad systemem i realizacją dźwięku – w czasie posiedzeń Senatu i innych spotkań;
 • obsługa nagłośnienia spotkań;
 • współpraca z innymi służbami technicznymi Kancelarii Senatu;
 • uczestnictwo w pracach nad doskonaleniem systemów telekonferencyjnych i ich integracji z pozostałą infrastrukturą audio-video Kancelarii Senatu;
 • udział w planowaniu i realizacji zakupów sprzętu systemów audio wg obowiązujących procedur
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Informatyk na stanowisko Radcy/Starszego Radcy/Specjalisty w Biurze Administracyjnym

Wiejska 6, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 30.04.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
Obowiązki:
 • instalacja i konfiguracja Windows 10 oraz oprogramowania na komputerach PC;
 • instalacja i podłączanie komputerów na stanowiskach roboczych;
 • drobne naprawy i rekonfiguracje sprzętu klasy PC;
 • konfigurowanie i instalacja drukarek laserowych;
 • pomoc bezpośrednia i zdalna dla użytkowników, w tym obsługa Help-Desk;
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik Gospodarczy

Wiejska 6, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 27.02.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • wykonywanie prac fizycznych związanych z obsługą biur na terenie Kancelarii Senatu, w szczególności: przenoszenie oraz przewożenie materiałów, mebli i sprzętów, rozładunek samochodów dostawczych;
 • dystrybucja m.in. wody, środków czystości na terenie Kancelarii Senatu oraz przygotowywanie sal komisyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników m.in. ustawianie mebli
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. obsługi fotograficznej

Wiejska 6, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 18.01.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • realizacja zdjęć na potrzeby Kancelarii Senatu w szczególności – reportaże fotograficzne z wydarzeń, wystaw, publikacji, strony www i mediów społecznościowych
 • udział w wyborze miejsca i czasu realizacji zdjęć, konsultacja projektu i aranżacja planu zdjęciowego
 • oświetlenie planu zdjęciowego
 • obróbka zdjęć z użyciem programów Adobe, do publikacji bezpośrednio po wydarzeniu
 • post produkcja oraz montaż prostych form wideo
 • obsługa senackiego studia TV
 • digitalizacja i archiwizacja materiałów foto i wideo
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. mediów społecznościowych

Wiejska 6, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 18.01.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • administrowanie i redagowanie profili społecznościowych oraz strony internetowej Senatu
 • planowanie oraz codzienna publikacja postów w mediach społecznościowych Senatu
 • przygotowywanie i redagowanie tekstów, materiałów prasowych i telewizyjnych
 • realizacja i koordynacja tworzenia materiałów wideo, audio, audio-wideo, graficznych
 • realizacja i monitorowanie projektów oraz wydarzeń, konferencji prasowych, prezentacji
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy specjalista ds. rachuby płac w Biurze Finansowym

Wiejska 6, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 26.12.2021
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
starszy specjalista (Senior)
Obowiązki:
 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń należnych pracownikom z tytułu zatrudnienia oraz sporządzanie list wypłat,
 • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych ZUS i obsługa systemu PŁATNIK,
 • dokonywanie rozliczeń z tytułu wpłat na PPK z instytucją finansową,
 • dokonywanie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych; sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustalanie należnych wpłat na PFRON oraz sporządzanie deklaracji wpłat na PFRON,
 • sporządzanie sprawozdań GUS z zakresu wynagrodzeń,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • sporządzanie indywidualnych informacji do celów emerytalnych i rentowych oraz raportów ZUS RMUA
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy specjalista ds. likwidatury dokumentów księgowych w Biurze Finansowym

Wiejska 6, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 26.12.2021
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
starszy specjalista (Senior)
Obowiązki:
 • rejestracja dokumentów księgowych w rejestrze zakupu,
 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych,
 • obsługa płatności zobowiązań,
 • realizowanie i dokumentowanie operacji kasowych przeprowadzanych w złotych polskich oraz w walutach obcych, podczas nieobecności kasjera
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sekretarz/ Sekretarka

Wiejska 6, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 26.12.2021
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Prowadzenie sekretariatu osoby zajmującej kierownicze stanowisko państwowe, w tym:
 • przygotowywanie materiałów i projektów pism,
 • prowadzenie kalendarza,
 • obsługa organizacyjna spotkań, wyjazdów oraz innych działań,
 • obsługa kancelaryjna sekretariatu, w tym obsługa korespondencji w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik w Biurze Administracyjnym

mazowieckie
Wygasła: 26.09.2019
Umowa o pracę
Umowa na zastępstwo
Pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. programowo-analitycznych

Wiejska 6, 00-902 Warszawa, Polska
Wygasła: 03.09.2019
Pełny etat
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. prawnych

mazowieckie
Wygasła: 03.09.2019
Umowa o pracę
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik

Wiejska 6, 00-902 Warszawa, Polska
Wygasła: 17.08.2019
Pełny etat
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Główny Specjalista

Wiejska 6, 00-902 Warszawa, Polska
Wygasła: 14.08.2019
Pełny etat
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik Gospodarczy

Warszawa
Wygasła: 13.06.2019
Pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Radca/Starszy Radca

Warszawa
Wygasła: 13.06.2019
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sekretarz komisji senackiej

Warszawa
Wygasła: 18.03.2016
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. prawnych

Warszawa
Wygasła: 09.03.2016
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Ekspert do spraw oceny skutków regulacji

Warszawa
Wygasła: 10.12.2015
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Główny ekspert do spraw oceny skutków regulacji

Warszawa
Wygasła: 10.12.2015
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Ekspert do spraw oceny skutków regulacji

Warszawa
Wygasła: 30.09.2015
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. Finansowo - Księgowych

mazowieckie
Wygasła: 15.02.2015
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne
Work or Not - Sprawdź pracodawcę i wybierz mądrze!

Jakie jest Twoja opinia na temat pracy w firmie KANCELARIA SENATU, podziel się opinią i pomóż innym.