1. Pracodawca
 2. Gniewino
 3. GMINA GNIEWINO
Ocen
poleca firmę Opinie ()
Ocena ogólna pracodawcy

GMINA GNIEWINO

Gniewino, ul. Pomorska

Dodaj opinię, pomóż innym znaleźć dobrego pracodawcę

Wszystkie ( 0 ) Pozytywna ( 0 ) Neutralna ( 0 ) Negatywa ( 0 )

Użytkownik: Administrator

Czy macie jakieś informacje na temat pracy w tej firmie? Jak wygląda atmosfera? Czy wynagrodzenie jest dobre? Czy są jakieś benefity? Jakie są warunki pracy? Z góry dzięki!
Pokaż więcej >
Czy opinia była pomocna? 0 0
Brak treści. Ta firma nie uzupełniła zakładki “O firmie”.

Rekrutacje prowadzone przez firmę:

Wszystkie (11) Aktualne ( 0 ) Archiwalne ( 11 )

Pracownik Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Gniewino (pow. wejherowski)
Wygasła: 25.09.2022
umowa zlecenie
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • przyjmowanie odpadów od mieszkańców gminy Gniewino oraz od właścicieli działek letniskowych położonych na terenie gminy Gniewino posiadających deklarację na wywóz odpadów,
 • weryfikacja pochodzenia odpadów,
 • sprawowanie kontroli nad prawidłowym rozmieszczeniem odpadów zgodnie z zasadami prawidłowej segregacji,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji przyjmowania odpadów do PSZOK,
 • wydawanie kart użytkownika PSZOK,
 • prowadzenie ewidencji przyjmowanych odpadów za pośrednictwem systemu zainstalowanego w PSZOK,
 • zgłaszanie odpadów koniecznych do wywiezienia z PSZOK,
 • prace porządkowe na terenie PSZOK
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Gniewinie

Szkolna 1, Gniewino (pow. wejherowski)
Wygasła: 09.08.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
dyrektor
Obowiązki:
 • kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
 • sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;
 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;
 • współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 • stwarzanie warunków do działania w szkole : wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;
 • odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 • współpraca z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą;
 • wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę z przepisami o ochronie danych osobowych
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Referent ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

Gniewino (pow. wejherowski)
Wygasła: 06.08.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
młodszy specjalista (Junior)
Obowiązki:
 • prowadzenie sekretariatu Referatu Straży Gminnej i Bezpieczeństwa,
 • obsługa urządzeń komputerowych i systemów łączności,
 • prowadzenie rejestru zgłoszeń o zdarzeniach,
 • prowadzenie rejestru zdarzeń drogowych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną na terenie gminy Gniewino,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Gniewino, w tym rozliczanie kart drogowych pojazdów i sprzętu pożarniczego OSP, przyjmowanie oświadczeń członków OSP potwierdzających ich udział w zdarzeniu lub szkoleniu, przygotowywanie skierowań członków OSP na badania lekarskie i szkolenia,
 • prowadzenie spraw wynikających z przepisów o rasach psów uznawanych za agresywne,
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniewino,
 • udział w przygotowywaniu planów działań na wypadek klęski żywiołowej,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z akcją kurierską,
 • prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami na rzecz obrony,
 • wykonywanie innych poleceń przełożonego z zakresu działania Referatu
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Konserwator w Gminnym Ośrodku Turystyki i Sportu w Gniewinie

Sportowa 10, Gniewino (pow. wejherowski)
Wygasła: 23.07.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • usuwanie usterek w drobnych urządzeniach i sprzętach stanowiących wyposażenie obiektu,
 • koszenie trawy przy obiekcie,
 • wykonywanie prac naprawczych i remontowych (np. wymiana silikonów, malowanie, uszczelnianie, naprawa uszkodzonych mebli, wymiana żarówek), usuwanie usterek i drobnych awarii (np. wodnokanalizacyjnych, klimatyzacji i wentylacji budynku),
 • przyjmowanie i realizacja zgłoszeń pracowników w zakresie prac konserwatorskich,
 • dbanie o ogólną estetykę i porządek w budynku,
 • wykonywanie podstawowych remontów urządzeń mechanicznych (wymiana: oleju, uszczelek, łożysk, pasków, opon/dętek, serwis olejowo-filtrowy, czyszczenie maszyn);
 • otwieranie i zamykanie obiektów, 8) przeglądy i kontrole stanu technicznego maszyn i urządzeń, w tym dokonywanie bieżących napraw;
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Dyrektor Gminnego Ośrodka Turystyki i Sportu w Gniewinie

Gniewino (pow. wejherowski)
Wygasła: 01.07.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
dyrektor
Obowiązki:
 • 1) Realizacja zadań Ośrodka i kierowanie jego bieżącą działalnością w zakresie:
 • - zarządzania gminnymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi i turystycznymi,
 • - planowania, organizowania i nadzorowania działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Gminy,
 • - organizowania zawodów sportowych i imprez okolicznościowych,
 • - udostępnienia bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej,
 • - organizowania usług dla ludności z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki,
 • - propagowania i popularyzowania różnorodnych form kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki,
 • - pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki,
 • - promocji Gminy poprzez kulturę fizyczną, sport, rekreację i turystykę,
 • - współdziałania z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami pożytku publicznego realizującymi działania statutowe w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki
 • 2) kierowanie pracą podległych pracowników,
 • 3) nadzór nad prowadzeniem gospodarki finansowej jednostki,
 • 4) przygotowywanie projektów aktów prawnych i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Gminy Gniewino, jej komisji oraz rozpatrywanych przez Wójta Gminy Gniewino w zakresie dotyczącym Ośrodka,
 • 5) udzielanie informacji publicznej w sprawach dotyczących działalności Ośrodka na zasadach określonych w przepisach,
 • 6) rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji w zakresie dotyczącym działalności Ośrodka,
 • 7) zapewnienie funkcjonowania w Ośrodku adekwatnej i efektywnej kontroli zarządczej,
 • 8) poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sekretarz / Sekretarka

Szkolna 1, Gniewino (pow. wejherowski)
Wygasła: 23.06.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • prowadzenie dokumentacji sekretariatu (księgi uczniów, księgi ewidencji dzieci) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie spraw uczniowskich,
 • wykonywanie wszelkich czynności związanych z ruchem uczniów (przyjęcia, przeniesienia)
 • prowadzenie dokumentacji dot. wyników klasyfikacyjnych i promocji uczniów,
 • obsługa organizacyjna rekrutacji uczniów do klasy pierwszej i przedszkola,
 • zakładanie arkuszy ocen dla uczniów klas pierwszych,
 • wydawanie legitymacji uczniowskich, sporządzanie odpisów arkuszy ocen, wydawanie duplikatów świadectw, zaświadczeń potwierdzających kontynuację nauki, prowadzenie rejestrów zaświadczeń oraz wydanych legitymacji,
 • przygotowanie korespondencji służbowej, dokumentów analiz,
 • przygotowanie i wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej,
 • archiwizacja dokumentów na danym stanowisku,
 • prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej, organizacja właściwego obiegu dokumentów, nadawanie numerów zgodnie z instrukcją kancelaryjną ,przyjmowanie, rozdzielanie i wysyłanie poczty,
 • bieżąca współpraca z pracownikami i dyrekcją, rzetelne i terminowe przekazywanie informacji służbowej (lub pośredniczenie w kontaktach z pracownikami)
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Podinspektor ds. zamówień publicznych

Pomorska 8
Wygasła: 11.06.2021
Pełny etat
Umowa o pracę
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik ds. księgowości budżetowej

pomorskie
Wygasła: 17.10.2018
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Główny księgowy w referacie finansowym - Centrum Usług Wspólnych

pomorskie
Wygasła: 07.07.2018
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. zamówień publicznych i umów

Gniewino (pow. wejherowski), Wejherowo
Wygasła: 18.05.2018
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Gniewino (pow. wejherowski), Wejherowo
Wygasła: 06.11.2016
Kierownik
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne
Work or Not - Sprawdź pracodawcę i wybierz mądrze!

Jakie jest Twoja opinia na temat pracy w firmie GMINA GNIEWINO, podziel się opinią i pomóż innym.