1. Pracodawca
 2. Warszawa
 3. Translacje - Adam Smeja
Ocen
poleca firmę Opinie ()
Ocena ogólna pracodawcy

Translacje - Adam Smeja

Warszawa, ul. Krochmalna 3/710

Dodaj opinię, pomóż innym znaleźć dobrego pracodawcę

Wszystkie ( 0 ) Pozytywna ( 0 ) Neutralna ( 0 ) Negatywa ( 0 )

Użytkownik: Administrator

Czy macie jakieś informacje na temat pracy w tej firmie? Jak wygląda atmosfera? Czy wynagrodzenie jest dobre? Czy są jakieś benefity? Jakie są warunki pracy? Z góry dzięki!
Pokaż więcej >
Czy opinia była pomocna? 0 0
Brak treści. Ta firma nie uzupełniła zakładki “O firmie”.

Rekrutacje prowadzone przez firmę:

Wszystkie (176) Aktualne ( 4 ) Archiwalne ( 172 )

Konserwator K/M

Warszawa
Ważna do: 22.04.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami; - bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu; - wykonywanie prac: porządkowych
 • fizycznych związanych z przenoszeniem mebli biurowych oraz o charakterze gospodarczym
od 4 721,64 PLN
Ważna do: 22.04.2024

Mistrz K/M (Sara Wieś k. Celestynowa)

Stara Wieś
Ważna do: 24.04.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Organizacja pracy Działu Remontowego
 • rozdzielanie pracy i rozliczanie zadań nałożonych na pracowników Działu Remontowego. 2. Pobieranie z magazynu Warsztatu broni i sprzętu uzbrojenia do przeglądu technicznego i naprawy oraz przekazywanie do magazynu po zakończeniu prac. 3. Pobieranie z magazynu i rozliczanie się z części
 • materiałów i narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu technicznego i naprawy. 4. Naprawa
 • przegląd techniczny
 • czyszczenie i konserwacja broni strzeleckiej i sprzętu uzbrojenia. 5. Nadzór i prowadzenie przystrzeliwania broni. 6. Przystrzeliwanie broni. 7. Kontrola jakościowa wykonywanych napraw broni strzeleckiej i sprzętu uzbrojenia. 8. Obsługa grawerki i wykonywanie prac grawerskich. 9. Wykonywanie prac malarskich metodą natryskową w zakresie potrzeb określonych zleceniami na naprawę sprzętu uzbrojenia oraz zleceniami na wykonanie pracy
 • bądź przedmiotu. 10. Terminowe sporządzanie dziennych i miesięcznych kart rozliczenia godzin pracy. 11. Udział w pracach komisji do określania kategorii użytkowej uzbrojenia
 • sprzętu techniczno-bojowego oraz komisji rozliczającej zużycie amunicji
 • po przeglądach technicznych i naprawach przeprowadzanych w WNSU CSU WZ KSP na podstawie Decyzji KSP
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami. 12. Udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe organizowanych przez pracodawcę
Pokaż więcej >>
od 3 731,91 PLN
Ważna do: 24.04.2024

Starszy technik

Warszawa
Ważna do: 25.04.2024
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • 1. Pełnienie obowiązków dyżurnego Wydziału Teleinformatyki KSP w zakresie wprowadzania wyższych stanów gotowości do działań
 • 2. Monitorowanie poprawnego działania systemów i sieci teleinformatycznych
 • 3. Przyjmowanie zgłoszeń do systemu HelpDesk o awariach i usługach funkcjonujących systemów teleinformatycznych i urządzeń abonenckich na terenie obszaru działania Komendanta Stołecznego Policji oraz obiektu Komendy
 • 4. Wsparcie techniczne SSK w zakresie systemów i urządzeń teleinformatycznych oraz rejestracji korespondencji
 • 5. Bieżące utrzymanie i rozwój własnych
 • istotnych systemów informacyjnych
 • 6. Wstępna obsługa incydentów
 • 7. Rozpoznawanie zagrożeń cyberbezpieczeństwa
 • 8. Obsługa oraz wsparcie techniczne przy realizacji wideokonferencji na potrzeby KSP
 • archiwizacja sygnału audio oraz zgrywanie materiałów udostępnionych przez KGP
 • 9. Współpraca z jednostkami Policji funkcjonującymi na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji i innymi podmiotami w zakresie powierzonych zadań
 • 10. Udział w inwentaryzacjach
 • procesach kwalifikacji oraz likwidacji składników majątku
 • 11. Prowadzenie Dziennika Przebiegu Służby oraz dokumentacji technicznej utrzymywanych systemów będącej w dyspozycji dyżurnego
 • 12. Wykonywanie wydruków wielkoformatowych na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji oraz jednostek Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji
 • 13. Przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa systemów eksploatowanych w wydziale
 • 14. Prowadzenie pojazdów służbowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami
 • 15. Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej
Pokaż więcej >>
od 3 701,81 PLN
Ważna do: 25.04.2024

Starszy technik

Warszawa
Ważna do: 03.04.2024
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • - prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej mundurowej na podstawie zatwierdzonych dokumentów przychodowo rozchodowych; - zaopatrywanie jednostek i komórek organizacyjnych KSP w przedmioty mundurowe
 • wyposażenie specjalne
 • środki higieny i ochrony osobistej
 • odzież roboczą i ochronną na podstawie obowiązujących norm należności określonych odrębnymi przepisami; - sporządzanie zestawień oraz korekt planów zamówień publicznych na przedmioty znajdujące się w zakresie działalności; - przygotowywanie dokumentów dotyczących zakupu przedmiotów mundurowych
 • wyposażenia specjalnego
 • środków higieny i ochrony osobistej
 • odzieży roboczej i ochronnej oraz dokumentów dotyczących świadczenia usług pralniczych oraz dezynfekcyjnych w tym oszacowanie wartości zamówienia; - udział w pracach Komisji Wydziału Zamówień Publicznych KSP; - przygotowywanie
 • przeprowadzanie i udzielanie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej w zakresie swojej działalności; - opracowywanie i przygotowywanie dokumentacji przetargowych oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Zamówień Publicznych; - sporządzanie zamówień na dostawy sprzętu i materiałów w zakresie swojej działalności; - kompletowanie rachunków i faktur
 • sprawdzanie ich pod względem merytorycznym; - prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych; - weryfikacja dokumentów finansowych w zakresie poprawności merytorycznej i finansowej; - wystawianie i podpisywanie dokumentów przychodowo-rozchodowych; - stała współpraca z komórką finansową Wydziału Zaopatrzenia w zakresie swoich kompetencji; wycena arkuszy spisowych inwentaryzacji
 • wykazów do kwalifikacji i likwidacji; wycena szkód oraz zdjęcie z ewidencji na podstawie dokumentów otrzymanych z Wydziału Finansów i Budżetu KSP; - udział w komisjach inwentaryzacyjnych
 • likwidacjach i kwalifikacjach w magazynach Wydziału zaopatrzenia KSP oraz w zaopatrywanych jednostkach; - sporządzanie informacji i analiz dla potrzeb kierownictwa z zakresu swojej działalności; - koordynowanie prawidłowego wykorzystania darowizn rzeczowych i środków finansowych pozyskanych od sponsorów oraz ich rozliczanie; - przedkładanie Zastępcy Naczelnika Wydziału nie rzadziej niż raz na kwartał protokołu z rozliczenia zużytych materiałów krawieckich; - wykonywanie przeglądów instancyjnych w ramach gospodarowania sprzętem będącym w gestii Wydziału; - przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; - wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji; - przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy
 • porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku; - znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności; -sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych
 • które dotyczą pracy
 • jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę; - przestrzeganie przy realizacji zadań wynikających z zakresu czynności limitu środków finansowych wyznaczonego na dany okres lub realizację danego zadania*; - realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny; - przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości
 • sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań; - dbałość o dobro pracodawcy
 • chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji
 • których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; - przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej
 • w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu; - dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; - stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem; - poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym
 • okresowym
 • kontrolnym
 • innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich; - niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego; - niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KSP - o zmianie danych
 • niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji
 • m.in. stan cywilny i rodzinny
 • stopień niepełnosprawności
 • adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji
 • decyzja o przyznaniu emerytury/renty oraz innych zmianach
 • które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika; - niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych; - niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej; - przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; - przestrzeganie zasad współżycia społecznego
 • okazywania koleżeńskiego stosunku współpracownikom; - zadanie dodatkowe: realizacja zadań związanych z organizacją zabezpieczenia logistycznego akcji/operacji policyjnych
Pokaż więcej >>
od 4 000 PLN
Ważna do: 03.04.2024

Technik w Wydziale Teleinformatyki Komendy Stołecznej Policji

Warszawa
Wygasła: 25.03.2024
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • - obsługa oraz usuwanie bieżących awarii stanowisk terminalowych i komputerowych
 • - wykonywanie bieżącej rekonfiguracji systemów sieci komputerowych pracujących na terenie KSP i jednostkach podległych
 • - rozbudowa istniejących systemów sieci oraz budowa nowych stanowisk dostępowych w jednostkach i komórkach organizacyjnych KSP
 • - wykonywanie prac serwisowych stanowisk komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych
 • - prowadzenie dokumentacji w ramach wykonywanych czynności oraz ewidencji materiałowo sprzętowej
 • - prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego przyjmowanego i przekazywanego podmiotom zewnętrznym w ramach umów serwisowych/gwarancyjnych
 • uszkodzonego
 • wycofanego z użytku
 • oprogramowań
 • licencji oraz dokumentację systemów sieciowych
 • w celu zapewnienia informacji w tym zakresie
 • - prowadzenie rejestru dokumentacji kancelaryjnej sekcji oraz sporządzanie wykazów spraw nierozliczonych przez policjantów i pracowników
 • w celu zapewnienia obiegu dokumentacji i dostarczenia informacji w przedmiotowym zakresie kierownictwu wydziału
 • - udział w inwentaryzacjach
 • procesach kwalifikacji oraz likwidacji składników majątku; - realizacja zadań zleconych w systemie zgłoszenia ksp.policja w zakresie merytorycznym sekcji; - prowadzenie ewidencji sprzętu i urządzeń podlegających sekcji
 • - udział w procedurach zakupowych w zakresie merytorycznym sekcji opracowywanie OPZ oraz udział w komisjach przetargowych
 • - przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwizacji w zakresie merytorycznym sekcji
 • - obsługa przydzielonego sprzętu transportowego
 • - przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej
Pokaż więcej >>
od 3 807,34 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik

Warszawa
Wygasła: 28.03.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - prowadzenie obsługi infolinii policyjnych programów prewencyjnych m.in. zatrzymać przemoc
 • policyjny telefon zaufania
 • terroryzm
 • linii dedykowanej dla zgłoszeń tzw. na wnuczka
 • obsługiwanych w Stołecznym Stanowisku Kierowania Komendy Stołecznej Policji
 • - prowadzenie obsługi zgłoszeń
 • określonych kategorii przekazywanych z Centrum Powiadamiania Ratunkowego dotyczących m.in. oszustw na wnuczka
 • rozmów z osobami podejmującymi próbę samobójczą
 • - przyjmowanie zgłoszeń przekazywanych przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego(CPR) w przypadku awarii wykorzystywanego przez CPR systemu SIPR
 • - obsługa linii telefonicznej dedykowanej dyżurnemu KSP
 • w tym zgodnie z potrzebami pełnienie funkcji operatora stanowiska przyjmowania zgłoszeń
 • realizując zadania określone w przepisach służbowych Komendanta Głównego Policji
 • Komendanta Stołecznego Policji oraz Kierownictwa Stołecznego Stanowiska Kierowania w zakresie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji
 • zgodnie z zasadami postępowania służby dyżurnej w związku z przyjęciem zgłoszenia o wydarzeniu oraz zasadami dokumentowania służby w książce przebiegu służby i rejestrze interwencji policji
 • zasadami rejestracji i dokumentowania obsługi zdarzeń w Systemie Wspomagania Dowodzenia Policji (SWD)
 • - zapewnienie natychmiastowej reakcji Policji na zgłoszone wydarzenie i niezwłocznie inicjowanie działań po przyjęciu zgłoszenia lub informacji o wydarzeniu
 • ze szczególnym uwzględnieniem priorytetu zdarzenia i czasu reakcji poprzez: - ocenę ich ważności i pilności
 • - zarejestrowanie zgłoszenia w SWD i nadanie właściwego priorytetu zgłoszenia oraz przekazanie do realizacji właściwemu radiooperatorowi (dyspozytorowi) SSK KSP bądź Koordynatorowi Głównemu
 • - w zależności od charakteru otrzymanej informacji i stosownie do potrzeb sporządzanie notatki służbowej o uzyskaniu informacji i nadanie jej biegu służbowego poprzez przekazanie Dyżurnemu KSP
 • - przyjmowanie telefonicznych zgłoszeń od osób poszkodowanych i udzielanie informacji o możliwości skorzystania z pomocy specjalistycznej w ramach programów m.in.: Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Karta
 • przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
 • pomocy nieletnim wykorzystywanym seksualnie
 • - sporządzanie zestawień z Systemu Wspomagania Dowodzenia na potrzeby dyżurnego Komendy Stołecznej Policji
 • - sprawdzanie i porządkowanie danych zawartych w słownikach lokalnych Systemu - wspomagania Dowodzenia Policji (SWDP) w zakresie modyfikacji nazw ulic i punktów adresowych
 • - niezwłoczne informowanie Dyżurnego KSP o zaistniałych zdarzeniach kategorii I
 • zdarzeniach z udziałem funkcjonariuszy Policji i innych poważniejszych i medialnych zdarzeniach oraz o podjętych działaniach i wykonywanie otrzymanych poleceń
 • - weryfikowanie danych rejestrowanych przez jednostki organizacyjne działające na obszarze Komendanta Stołecznego Policji w informatycznych systemach policyjnych w zakresie poprawności zapisów
 • właściwej kategoryzacji i wagi zdarzeń
 • bieżące wyjaśnianie nieprawidłowości ze służbą dyżurną tych jednostek
 • - opracowywanie i przekazywanie do właściwych podmiotów dobowego Biuletynu Informacyjnego Komendy Stołecznej Policji
 • w celu zapewnienia bieżącej informacji o przestępstwach i wydarzeniach zgłoszonych przez jednostki i komórki podległe KSP
 • - przestrzeganie zasad administracyjno eksploatacyjnych Stanowiska Kierowania KSP i SWD w zakresie użytkownika w szczególności poprzez: prawidłowe przyjęcie
 • przekazywanie i zdanie służby
 • logowanie się do SWD oraz systemów łączności zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • informowanie osoby przejmującej służbę o zaistniałych poważnych wydarzeniach
 • sprawach bieżących lub wymagających kontynuacji bądź dalszego realizowania otrzymanych poleceń służbowych
 • wykonywanie czynności służbowych dokumentowanych przy wykorzystaniu rejestracji audio
 • aktualizowanie i uzupełnianie zapisów SWD na podstawie otrzymanych danych i informacji dotyczących zgłoszeń
 • - w miarę posiadanych możliwości dążenie do obsługi zgłoszenia wykonywanego w języku obcym. - właściwe wykorzystywanie
 • pełna znajomość obsługi oraz należyte dbanie o powierzony sprzęt łączności
 • informatyczny a także o inne powierzone mienie. - uczestniczenie w zajęciach ze szkolenia i doskonalenia zawodowego
 • przeprowadzanie badań profilaktycznych oraz uczestniczenie w odprawach organizowanych przez Kierownictwo SSK KSP
 • - doskonalenie oraz uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności zawodowych w zakresie zajmowanego stanowiska służbowego. - przestrzeganie zasad ochrony przeciwpożarowej w użytkowanych pomieszczeniach. - przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej
Pokaż więcej >>
od 3 965,18 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kursant-policjant

Warszawa
Wygasła: 13.04.2024
Mianowanie
Obowiązki:
 • Ogólny zakres obowiązków wynika z zadań Policji określonych w art. 1 pkt 2 ustawy z dn. 6 kwietnia 1990 r. o Policji
 • tj.: - ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra; - ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej
 • w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania; - inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi
 • samorządowymi i organizacjami społecznymi; - wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. Miejsce wykonywania służby: - Komenda Stołeczna Policji - Komenda Rejonowa Policji Warszawa I
 • - Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
 • - Komenda Rejonowa Policji Warszawa III
 • - Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
 • - Komenda Rejonowa Policji Warszawa V
 • - Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI
 • - Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
 • - Komenda Powiatowa Policji w Legionowie
 • - Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
 • - Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim
 • - Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim
 • - Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
 • - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim
 • - Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie
 • - Komenda Powiatowa Policji w Otwocku
 • - Komenda Powiatowa Policji dla powiatu Warszawskiego Zachodniego z/s w Starych Babicach. Funkcjonariusz pełni służbę: w trybie 8-godzinnym (trzy zmiany)
 • w trybie 12-godzinnym (dwie zmiany). Praca również w soboty
 • niedziele i święta
Pokaż więcej >>
od 4 534,93 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik

Lesznowola
Wygasła: 14.03.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Rejestracja korespondencji wpływającej oraz wychodzącej; rejestracja dzienników
 • teczek oraz książek ewidencyjnych; prowadzenie i porządkowanie zasobu składnicy akt; rozliczanie protokołami zdawczo-odbiorczymi ze spraw i dokumentów pracowników
od 4 736,53 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sprzątaczka

Warszawa
Wygasła: 08.03.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. utrzymywanie czystości w pomieszczeniach KSP 2. odkurzanie wykładzin dywanowych w pomieszczeniach biurowych i na korytarzach 3. mycie ciągów komunikacyjnych 4. mycie okien za pomocą specjalnych urządzeń 5. utrzymywanie czystości w sanitariatach 6.sprzątanie pomieszczeń po pracach remontowych i naprawczych (wg potrzeb) 7. zgłaszanie wszelkiego rodzaju braków
 • usterek i uszkodzeń zauważonych w sprzątanych pomieszczeniach
od 3 971,36 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik

Warszawa
Wygasła: 04.03.2024
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • 1. Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej mundurowej na podstawie zatwierdzonych dokumentów przychodowo rozchodowych; 2. Zaopatrywanie jednostek i komórek organizacyjnych KSP w przedmioty mundurowe
 • wyposażenie specjalne
 • środki higieny i ochrony osobistej
 • odzież roboczą i ochronną na podstawie obowiązujących norm należności określonych odrębnymi przepisami; 3. Sporządzanie zestawień oraz korekt planów zamówień publicznych na przedmioty znajdujące się w zakresie działalności; 4. Przygotowywanie dokumentów dotyczących zakupu przedmiotów mundurowych
 • wyposażenia specjalnego
 • środków higieny i ochrony osobistej
 • odzieży roboczej i ochronnej oraz dokumentów dotyczących świadczenia usług pralniczych oraz dezynfekcyjnych w tym oszacowanie wartości zamówienia; 5. Udział w pracach Komisji Wydziału Zamówień Publicznych KSP; 6. Przygotowywanie
 • przeprowadzanie i udzielanie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej w zakresie swojej działalności; 7. Opracowywanie i przygotowywanie dokumentacji przetargowych oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Zamówień Publicznych; 8. Sporządzanie zamówień na dostawy sprzętu i materiałów w zakresie swojej działalności; 9. Kompletowanie rachunków i faktur
 • sprawdzanie ich pod względem merytorycznym; 10. Prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych; 11. Weryfikacja dokumentów finansowych w zakresie poprawności merytorycznej i finansowej; 12. Wystawianie i podpisywanie dokumentów przychodowo-rozchodowych; 13. Stała współpraca z komórką finansową Wydziału Zaopatrzenia w zakresie swoich kompetencji; 14. Wycena arkuszy spisowych inwentaryzacji
 • wykazów do kwalifikacji i likwidacji; 15. Wycena szkód oraz zdjęcie z ewidencji na podstawie dokumentów otrzymanych z Wydziału Finansów i Budżetu KSP; 16. Udział w komisjach inwentaryzacyjnych
 • likwidacjach i kwalifikacjach w magazynach Wydziału Zaopatrzenia KSP oraz w zaopatrywanych jednostkach; 17. Sporządzanie informacji i analiz dla potrzeb kierownictwa z zakresu swojej działalności; 18. Koordynowanie prawidłowego wykorzystania darowizn rzeczowych i środków finansowych pozyskanych od sponsorów oraz ich rozliczanie; 19. Przedkładanie Zastępcy Naczelnika Wydziału nie rzadziej niż raz na kwartał protokołu z rozliczenia zużytych materiałów krawieckich; 20. Wykonywanie przeglądów instancyjnych w ramach gospodarowania sprzętem będącym w gestii Wydziału; 21. Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 22. Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji; 23. Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy
 • porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku; 24. Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności; 25. Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych
 • które dotyczą pracy
 • jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę; 26.Przestrzeganie przy realizacji zadań wynikających z zakresu czynności limitu środków finansowych wyznaczonego na dany okres lub realizację danego zadania*; 27. Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny; 28. Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości
 • sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań; 29. Dbałość o dobro pracodawcy
 • chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji
 • których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 30. Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej
 • w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu; 31. Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; 32. Stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem; 33. Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym
 • okresowym
 • kontrolnym
 • innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich; 34. Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego; 35. Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KSP - o zmianie danych
 • niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji
 • m.in. stan cywilny i rodzinny
 • stopień niepełnosprawności
 • adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji
 • decyzja o przyznaniu emerytury/renty oraz innych zmianach
 • które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika; 36. Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych; 37. Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej; 38. Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 39. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego
 • okazywania koleżeńskiego stosunku współpracownikom; 40. Zadanie dodatkowe: realizacja zadań związanych z organizacją zabezpieczenia logistycznego akcji/operacji policyjnych
Pokaż więcej >>
od 3 900 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik

Warszawa
Wygasła: 04.03.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej mundurowej na podstawie zatwierdzonych dokumentów przychodowo rozchodowych; 2. Zaopatrywanie jednostek i komórek organizacyjnych KSP w przedmioty mundurowe
 • wyposażenie specjalne
 • środki higieny i ochrony osobistej
 • odzież roboczą i ochronną na podstawie obowiązujących norm należności określonych odrębnymi przepisami; 3. Sporządzanie zestawień oraz korekt planów zamówień publicznych na przedmioty znajdujące się w zakresie działalności; 4. Przygotowywanie dokumentów dotyczących zakupu przedmiotów mundurowych
 • wyposażenia specjalnego
 • środków higieny i ochrony osobistej
 • odzieży roboczej i ochronnej oraz dokumentów dotyczących świadczenia usług pralniczych oraz dezynfekcyjnych w tym oszacowanie wartości zamówienia; 5. Udział w pracach Komisji Wydziału Zamówień Publicznych KSP; 6. Przygotowywanie
 • przeprowadzanie i udzielanie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej w zakresie swojej działalności; 7. Opracowywanie i przygotowywanie dokumentacji przetargowych oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Zamówień Publicznych; 8. Sporządzanie zamówień na dostawy sprzętu i materiałów w zakresie swojej działalności; 9. Kompletowanie rachunków i faktur
 • sprawdzanie ich pod względem merytorycznym; 10. Prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych; 11. Weryfikacja dokumentów finansowych w zakresie poprawności merytorycznej i finansowej; 12. Wystawianie i podpisywanie dokumentów przychodowo-rozchodowych; 13. Stała współpraca z komórką finansową Wydziału Zaopatrzenia w zakresie swoich kompetencji; 14. Wycena arkuszy spisowych inwentaryzacji
 • wykazów do kwalifikacji i likwidacji; 15. Wycena szkód oraz zdjęcie z ewidencji na podstawie dokumentów otrzymanych z Wydziału Finansów i Budżetu KSP; 16. Udział w komisjach inwentaryzacyjnych
 • likwidacjach i kwalifikacjach w magazynach Wydziału Zaopatrzenia KSP oraz w zaopatrywanych jednostkach; 17. Sporządzanie informacji i analiz dla potrzeb kierownictwa z zakresu swojej działalności; 18. Koordynowanie prawidłowego wykorzystania darowizn rzeczowych i środków finansowych pozyskanych od sponsorów oraz ich rozliczanie; 19. Przedkładanie Zastępcy Naczelnika Wydziału nie rzadziej niż raz na kwartał protokołu z rozliczenia zużytych materiałów krawieckich; 20. Wykonywanie przeglądów instancyjnych w ramach gospodarowania sprzętem będącym w gestii Wydziału; 21. Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 22. Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji; 23. Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy
 • porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku; 24. Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności; 25. Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych
 • które dotyczą pracy
 • jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę; 26. Przestrzeganie przy realizacji zadań wynikających z zakresu czynności limitu środków finansowych wyznaczonego na dany okres lub realizację danego zadania*; 27. Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny; 28. Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości
 • sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań; 29. Dbałość o dobro pracodawcy
 • chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji
 • których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 30. Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej
 • w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu; 31. Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; 32. Stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem; 33. Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym
 • okresowym
 • kontrolnym
 • innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich; 34. Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego; 35. Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KSP - o zmianie danych
 • niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji
 • m.in. stan cywilny i rodzinny
 • stopień niepełnosprawności
 • adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji
 • decyzja o przyznaniu emerytury/renty oraz innych zmianach
 • które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika; 36. Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych; 37. Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej; 38. Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 39. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego
 • okazywania koleżeńskiego stosunku współpracownikom; 40. Zadanie dodatkowe: realizacja zadań związanych z organizacją zabezpieczenia logistycznego akcji/operacji policyjnych
Pokaż więcej >>
od 4 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stolarz

Warszawa
Wygasła: 15.03.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • GŁÓWNE OBOWIĄZKI: Organizowanie stanowiska pracy
 • zgodnie z ustalonym i zleconym charakterem prac stolarsko remontowych; Wykonywanie prac stolarskich na podstawie przygotowanej dokumentacji; Wykonywanie mebli oraz ich montaż w obiektach KSP; Wykonywanie nowych elementów drewnianych dla potrzeb prowadzonych prac remontowo budowlanych; Wykonywanie napraw stolarskich; Obróbka elementów drewnianych przy użyciu ręcznych narzędzi do drewna
 • elektronarzędzi
 • przenośnych maszyn (m.in. formatówki
 • okleiniarki
 • wielowrzecionówki); Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych
 • norm i przepisów
 • jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej
 • niezbędnych przy organizacji zleconej pracy
 • w tym dotyczących: - znajomości używanych technologii wykonywania robót stolarsko - remontowych
 • - znajomości podstawowych narzędzi
 • sprzętu i urządzeń stosowanych przy robotach stolarsko - remontowych; Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); Pobieranie z magazynu i rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań; Dbałość o konserwację i efektywną eksploatację powierzonych maszyn i narzędzi stolarskich; Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 3 820,94 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierownik obiektu

Warszawa
Wygasła: 13.03.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Organizowanie i przydzielanie zadań konserwacyjno remontowych realizowanych podległych pracowników; 2) Nadzór i monitorowanie wykonywanych prac remontowo-budowlanych na podstawie otrzymanych zleceń; 3) Sporządzanie i weryfikowanie dokumentacji związanej z zakupem materiałów budowlanych i narzędzi; 4) Planowanie potrzeb materiałowo-finansowych w zakresie zaopatrzenia w materiały budowlane i narzędzia. 5) Udział w uzgodnieniach dotyczących wprowadzeń i odbiorów prac. 6) Realizacja powierzonych prac zgodnie z prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami przy właściwym zużyciu materiałów
 • wykorzystaniu niezbędnego sprzętu
 • z zatwierdzonymi planami techniczno ekonomicznymi
 • harmonogramami i dokumentacją techniczną; 7) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 8) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 9) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 10) Opracowywanie harmonogramów prac i bieżąca ich aktualizacja; 11) Uczestniczenie w komisjach odbiorów i przeglądów prac; 12) Nadzorowanie usuwania usterek ujawnionych w czasie odbiorów końcowych; 13) Przydzielanie zadań pracownikom i nadzór nad przestrzeganiem technologii i jakością wykonywanych prac; 14) Nadzór nad wykonywaniem przez podległych pracowników zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 15) Nadzorowanie terminowej realizacji prac; 16) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 17) Uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP; 18) Przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku
 • w sposób uporządkowany
 • kompletny i systematyczny
 • umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników wydziału; 19) Archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 20) Przekazywanie do kancelarii wydziału przejętej na stan korespondencji po jej ostatecznym załatwieniu (OZ) sklasyfikowanej zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 21) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 3 957,18 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mistrz

Warszawa
Wygasła: 31.05.2025
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - Bezpośredni nadzór techniczny nad pracami konserwacyjno - remontowymi w branży sanitarnej wykonywanymi w obiektach przez pracowników Zespołu II; - Opracowywanie harmonogramów prac i bieżąca ich aktualizacja; - Sporządzanie specyfikacji materiałowych niezbędnych do realizacji przez Zespół II robót sanitarnych konserwacyjno - remontowych; - Rozliczanie zużycia materiałowego; - Kompletowanie niezbędnej dokumentacji prowadzonych prac sanitarnych; - Przydzielanie pracy podległym pracownikom; - Nadzór nad przestrzeganiem technologii i jakością wykonywanych prac; - Nadzorowanie terminowej realizacji robót sanitarnych konserwacyjno remontowych; - Zapewnienie ekonomicznego i efektywnego wykorzystania urządzeń i narzędzi w toku realizowanych prac; - Udział w uzgodnieniach dotyczących wprowadzeń i odbiorów prac. - Realizacja powierzonych prac zgodnie z prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami przy właściwym zużyciu materiałów
 • wykorzystaniu niezbędnego sprzętu
 • z zatwierdzonymi planami techniczno ekonomicznymi
 • harmonogramami i dokumentacją techniczną; - Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych
 • norm i przepisów jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej
 • niezbędnych przy organizacji pracy podległych pracowników
 • w tym dotyczących znajomości używanych materiałów oraz technologii wykonywania robót sanitarnych; - Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; - Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; - Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; - Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); - Nadzorowanie usuwania usterek ujawnionych w czasie odbiorów końcowych; - Uczestniczenie w komisjach odbiorów i przeglądów prac; - Uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP; - Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; - Przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku
 • w sposób uporządkowany
 • kompletny i systematyczny
 • umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników wydziału; - Archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;\Przekazywanie do kancelarii wydziału przejętej na stan korespondencji po jej ostatecznym załatwieniu (OZ) sklasyfikowanej zgodnie z instrukcją kancelaryjną; - Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 3 383,43 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mistrz

Warszawa
Wygasła: 13.03.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - Bezpośredni nadzór techniczny nad pracami konserwacyjno - remontowymi w branży sanitarnej wykonywanymi w obiektach przez pracowników Zespołu II; - Opracowywanie harmonogramów prac i bieżąca ich aktualizacja; - Sporządzanie specyfikacji materiałowych niezbędnych do realizacji przez Zespół II robót sanitarnych konserwacyjno - remontowych; - Rozliczanie zużycia materiałowego; - Kompletowanie niezbędnej dokumentacji prowadzonych prac sanitarnych; - Przydzielanie pracy podległym pracownikom; - Nadzór nad przestrzeganiem technologii i jakością wykonywanych prac; - Nadzorowanie terminowej realizacji robót sanitarnych konserwacyjno remontowych; - Zapewnienie ekonomicznego i efektywnego wykorzystania urządzeń i narzędzi w toku realizowanych prac; - Udział w uzgodnieniach dotyczących wprowadzeń i odbiorów prac. - Realizacja powierzonych prac zgodnie z prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami przy właściwym zużyciu materiałów
 • wykorzystaniu niezbędnego sprzętu
 • z zatwierdzonymi planami techniczno ekonomicznymi
 • harmonogramami i dokumentacją techniczną; - Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych
 • norm i przepisów jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej
 • niezbędnych przy organizacji pracy podległych pracowników
 • w tym dotyczących znajomości używanych materiałów oraz technologii wykonywania robót sanitarnych; - Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; - Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; - Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; - Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); - Nadzorowanie usuwania usterek ujawnionych w czasie odbiorów końcowych; - Uczestniczenie w komisjach odbiorów i przeglądów prac; - Uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP; - Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; - Przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku
 • w sposób uporządkowany
 • kompletny i systematyczny
 • umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników wydziału; - Archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;\Przekazywanie do kancelarii wydziału przejętej na stan korespondencji po jej ostatecznym załatwieniu (OZ) sklasyfikowanej zgodnie z instrukcją kancelaryjną; - Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 3 609,01 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Monter-konserwator urządzeń i sieci wodno - kanalizacyjnych

Warszawa
Wygasła: 13.03.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; - niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; - przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); - przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących tajemnicy
 • ochrony danych osobowych
 • informacji poufnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz nie ujawniania tych wiadomości w czasie wykonywania pracy
 • jak i po jej zakończeniu; - przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; - przekazywanie do kancelarii wydziału przejętej na stan korespondencji po jej ostatecznym załatwieniu (OZ)
 • sklasyfikowanej zgodnie z instrukcją kancelaryjną; - uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników. * godziny pracy: 07:00-15:00
Pokaż więcej >>
od 3 671,46 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Monter-konserwator urządzeń i sieci wodno - kanalizacyjnych

Warszawa
Wygasła: 13.03.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; - niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; - przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); - przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących tajemnicy
 • ochrony danych osobowych
 • informacji poufnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz nie ujawniania tych wiadomości w czasie wykonywania pracy
 • jak i po jej zakończeniu; - przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; - przekazywanie do kancelarii wydziału przejętej na stan korespondencji po jej ostatecznym załatwieniu (OZ)
 • sklasyfikowanej zgodnie z instrukcją kancelaryjną; - uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników. * godziny pracy: 07:00-15:00
Pokaż więcej >>
od 3 678,46 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik

Warszawa
Wygasła: 13.03.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - Uczestnictwo w opracowaniu Programu inwestycji
 • koncepcji programowo-przestrzennej oraz sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w branży sanitarnej wraz z przedmiarami i kosztorysami
 • w celu odpowiedniego przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego; - Udział w pracach zespołu powołanego do opracowania Programu inwestycji
 • w celu pozyskania środków na finansowanie przedsięwzięcia dotyczącego realizacji inwestycji i remontów; - Przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadań inwestycyjno remontowych w branży sanitarnej oraz uczestnictwo w komisji przetargowej
 • w celu realizacji zamówienia publicznego; - Sprawdzanie i przygotowywanie kosztorysów ofertowych i wykonawczych robót sanitarnych; - Opracowywanie i kompletowanie dokumentów formalno - prawnych oraz dokumentacji procesu inwestycyjno-remontowego zadania
 • w którym pełni funkcję koordynatora robót
 • w celu przekazania do użytkowania zarządcy obiektu oraz archiwum; - Uczestnictwo w przygotowywaniu planu rocznego zamówień publicznych w zakresie zadań inwestycyjno-remontowych w branży sanitarnej
 • w celu przekazania do komórki organizacyjnej ds. zamówień publicznych i zapewnienia realizacji zadania inwestycyjnego; - Weryfikowanie pod względem merytorycznym
 • formalnym i rachunkowym prawidłowości faktur od wykonawców zadań inwestycyjno-remontowych w branży sanitarnej
 • w celu rozliczenia prac oraz wykorzystania środków finansowych zgodnie z przyznanymi limitami; - Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; - Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; - Uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP; - Przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku
 • w sposób uporządkowany
 • kompletny i systematyczny
 • umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników Wydziału; - Archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; - Niezwłoczne przekazywanie dokumentów będących podstawą wprowadzenia do ewidencji ŚT (Środków Trwałych) i PŚT (Pozostałych Środków Trwałych) do osób uprawnionych do prowadzenia ewidencji SWOP
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami; - Udział w szkoleniach organizowanych w wydziale i poza wydziałem
Pokaż więcej >>
od 5 053,43 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Spawacz

Warszawa
Wygasła: 13.03.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - Wykonywanie czynności spawacza elektrycznego i gazowego elementów instalacji sanitarnych z wykorzystaniem umiejętności i wiedzy zgodnej z warunkami posiadanych uprawnień spawacza gazowego i elektrycznego; - Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych
 • norm i przepisów
 • jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej
 • niezbędnych przy organizacji zleconej pracy; - Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; - Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; - Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i p.poż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy
 • dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); - Wykonywanie przydzielonych prac w zakresie posiadanej specjalności; - Właściwe wykorzystywanie przy pracach narzędzi
 • przyrządów i urządzeń zaewidencjonowanych w karcie narzędziowej; - Właściwe wykorzystywanie powierzonych narzędzi; - Przestrzeganie terminów i jakości wykonywanych prac; - Pobieranie z magazynu
 • rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań; - Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; - Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; - Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 3 641,52 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Robotnik gospodarczy

Warszawa
Wygasła: 13.03.2024
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • - Utrzymywanie terenów przyległych do obiektów w czystości poprzez zamiatanie parkingów
 • chodników i ulic; - Wykonywanie prac porządkowych wokół budynków; - w okresie letnim zgrabianie i usuwanie liści
 • - okresie zimowym usuwanie śniegu i lodu z terenu
 • posypywanie piaskiem chodnika; - Wykonywanie prac gospodarczo-konserwacyjnych w obsługiwanych obiektach
 • w tym: - malowanie konstrukcji budowlanych
 • elementów metalowych i drewnianych
 • - wyrównywanie ścian gładzią gipsową
 • szlifowanie ścian
 • szpachlowanie
 • - przyrządzanie i mieszanie farb
 • zapraw malarskich
 • - pokrywanie powierzchni ścian i sufitów farbami akrylowymi
 • - malowanie ram i futryn farbami akrylowymi
 • - reperacje powłok malarskich i podłoża
 • - usuwanie starej powłoki farb z powierzchni przeznaczonej do malowania; - Bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu; - Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych
 • norm i przepisów jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej
 • niezbędnych przy organizacji zleconej pracy
 • w tym dotyczących: - znajomości technologii wykonywania robót konserwacyjnych; - znajomości podstawowych narzędzi
 • sprzętu i urządzeń stosowanych przy robotach konserwacyjnych; - Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; - Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; - Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); - Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; - Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; - Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 3 856,37 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Blacharz-Dekarz

Warszawa
Wygasła: 13.03.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - organizowanie stanowiska pracy
 • zgodnie z ustalonym i zleconym charakterem prac dekarskich oraz blacharskich na czas wykonywania robót konserwacyjnych lub remontowych i jego likwidacja po zakończeniu robót; - wykonywanie prac przygotowawczych podłoża jak np. usuwanie popękanych warstw papy
 • osuszenie oraz wykonywanie prac dekarskich dotyczących pokryć dachowych; - wykonywanie nowych elementów drewnianych dla potrzeb prowadzonych prac remontowo budowlanych; - wykonywanie napraw blacharsko - dekarskich; - obróbka elementów drewnianych przy użyciu ręcznych narzędzi do drewna
 • elektronarzędzi
 • przenośnych maszyn (m.in. formatówki
 • okleiniarki
 • wielowrzecionówki); - wykonywanie napraw stolarskich; - wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych
 • norm i przepisów
 • jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej
 • niezbędnych przy organizacji zleconej pracy
 • w tym dotyczących: a) znajomości używanych technologii wykonywania robót konserwacyjno - remontowych
 • b) znajomości podstawowych narzędzi
 • sprzętu i urządzeń stosowanych przy robotach blacharsko - dekarskich; - przygotowywanie podłoży budowlanych do wykonania izolacji i pokryć przeciwwilgociowych i wodoodpornych; - przygotowywanie i wykonywanie obróbek blacharskich
 • rynien i rur spustowych do montażu; - wykonywanie elementów z blachy ocynkowanej i powlekanej; - podejmowanie szybkich działań dotyczących sytuacji awaryjnych w tym niezwłoczne usuwanie przyczyn i skutków awarii
 • takich jak np. zabezpieczenie niestabilnych
 • nieszczelnych elementów na powierzchni dachów; - bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń. - niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; - przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); - pobieranie z magazynu
 • rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań; - przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; - wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; - uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników. * godziny pracy: 07:00-15:00
Pokaż więcej >>
od 3 727,92 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Ślusarz-spawacz

Warszawa
Wygasła: 22.02.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - wykonywanie prac ślusarskich i spawalniczych
 • z wykorzystaniem piłki metalowej
 • wierteł
 • pilników
 • elektronarzędzi i maszyn
 • w tym montaż: a) krat
 • balustrad
 • b) konstrukcji prycz; - wykonywanie czynności spawania elektrycznego: - wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych
 • norm i przepisów
 • jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej
 • niezbędnych przy organizacji zleconej pracy; - przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; - bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; - niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; - przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); - pobieranie z magazynu
 • rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań; - dbałość o stan techniczny narzędzi; - uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników. * godziny pracy: 07:00-15:00
Pokaż więcej >>
od 3 703,19 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sekretarz

Piaseczno
Wygasła: 22.02.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - ewidencjonuje korespondencję przychodzącą i wychodzącą
 • - prowadzi terminarz spraw
 • spotkań
 • odpraw
 • - obsługuje pocztę elektroniczną
 • redaguje pisma urzędowe
 • - przygotowuje spotkania organizacyjno-reprezentacyjne
 • Aplikacja do 22.02.2024 - link do naboru: https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/piaseczno/sekretarz
 • 93187
 • v7
Pokaż więcej >>
od 4 838,09 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

INSPEKTOR

Piaseczno
Wygasła: 22.02.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - prowadzenie ewidencji kart i teczek mieszkaniowych
 • - przygotowanie projektów decyzji administracyjnych
 • - prowadzenie rejestru potrzeb mieszkaniowych
 • - ustalanie równowaznika pieniężnego za brak i remont lokalu
 • Aplikować można do 22.02.2024 - link do naboru: https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/piaseczno/inspektor
 • 133527
 • v7
Pokaż więcej >>
od 5 602,2 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik

Warszawa
Wygasła: 16.02.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Zakres obowiązków: - przyjmowanie i rejestrowanie jawnej korespondencji wpływającej do Sekcji do Spraw Postępowań w Sprawach Cudzoziemców oraz wypływającej z niej; -prowadzenie dzienników korespondencyjnych
 • skorowidzów
 • dzienników podawczych Sekcji do Spraw Postępowań w Sprawach Cudzoziemców; - przekazywanie jawnej korespondencji pracownikom Sekcji do Spraw Postępowań w Sprawach Cudzoziemców; - przygotowanie poczty i przesyłek wychodzących. Szczegółowy zakres zadań
 • wymagania niezbędne i pożądane na stanowisku starszego technika oraz dokumenty niezbędne
 • jakie należy złożyć w związku z ubieganiem się o zatrudnienie na ww. stanowisku dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Stołecznej Policji pod adresem:
Pokaż więcej >>
od 3 750 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik

Warszawa
Wygasła: 16.03.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • -przyjmowanie i rejestrowanie jawnej korespondencji wpływającej do Sekcji do Spraw Postępowań w Sprawach Cudzoziemców oraz wypływającej z niej; -prowadzenie dzienników korespondencyjnych
 • skorowidzów
 • dzienników podawczych Sekcji do Spraw Postępowań w Sprawach Cudzoziemców; -przekazywanie jawnej korespondencji pracownikom Sekcji do Spraw Postępowań w Sprawach Cudzoziemców; -przygotowanie poczty i przesyłek wychodzących. Szczegółowy zakres zadań
 • wymagania niezbędne i pożądane na stanowisku technika oraz dokumenty niezbędne
 • jakie należy złożyć w związku z ubieganiem się o zatrudnienie na ww. stanowisku dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Stołecznej Policji pod adresem: http://bip.ksp.policja.gov.pl/ksp/ogloszenia-o-wolnych-st/42692
 • Ogloszenie-o-wolnym-stanowisku-pracy-poza-korpusem-sluzby-cywilnej-technik-w-Wyd.html
Pokaż więcej >>
od 3 730 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik

Warszawa
Wygasła: 14.02.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Zakres obowiazków: -zamieszczanie na stronie internetowej KSP dokumentów z obszaru zamówień publicznych wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub Decyzji Komendanta Stołecznego Policji w sprawie planowania
 • przygotowywania i udzielania zamówień publicznych oraz przekazywanie (w formie wynikającej z przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych) dokumentów do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
 • -publikacja na stronie internetowej KSP dokumentów dotyczących zamówień publicznych poniżej wartości progowej
 • -bieżąca aktualizacja ewidencji postępowań o zamówienie publiczne
 • w tym zawartych w ich wyniku umów o zamówienie publiczne
 • -monitorowanie ewidencji zamówień
 • których wartość nie przekracza wartości progowych
 • w tym analiza danych wprowadzanych do elektronicznej ewidencji pod kątem ich zgodności z obowiązującą Decyzją Komendanta Stołecznego Policji w sprawie planowania
 • przygotowania i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Stołecznej Policji
 • -przygotowywanie sprawozdań
 • zestawień oraz prezentacji w oparciu o prowadzone w Wydziale Zamówień Publicznych ewidencje
 • -sporządzanie zbiorczego zestawienia planowanych zamówień publicznych oraz planu postępowań o zamówienie publiczne w oparciu o przekazywane przez wydziały merytoryczne zestawienia planowanych zamówień oraz ich aktualizowanie poprzez wprowadzanie korekt
 • -bieżąca obsługa poczty elektronicznej Wydziału Zamówień Publicznych KSP
 • -prowadzenie biblioteki zakończonych postępowań o zamówienie publiczne
 • prowadzenie ewidencji zdanych (zakończonych postępowań) do biblioteki postępowań i wypożyczonych postępowań
 • przygotowywanie dokumentów do archiwizacji - zgodnie z obowiązującymi w KSP procedurami
 • -prowadzenie ewidencji składników majątku w użytkowaniu Wydziału (sprzętu: kwaterunkowego
 • p.poż
 • techniki biurowej
 • kulturalno-oświatowego
 • żywnościowego
 • łączności i informatyki)
 • w szczególności poprzez prowadzenie dokumentacji przychodowo-rozchodowej oraz wprowadzanie danych do informatycznej bazy danych (SWOP)
 • -udział w przeprowadzaniu likwidacji składników majątku będącego w zasobach Wydziału
 • -przygotowywanie projektów dokumentacji w zakresie powierzenia mienia w Wydziale
 • -przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej
Pokaż więcej >>
od 3 685,82 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Konserwator

Warszawa
Wygasła: 20.02.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Obowiązki: zapewnienie napraw konserwacyjnych i remontowych
 • utrzymywanie porządku na terenach przyległych do obiektów komendy
 • wykonywanie prac o charakterze gospodarczym
 • udział w szkoleniach bhp i p.poż.oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe
 • wykonywanie badań profilaktycznych
 • przestrzeganie dyscypliny pracy
 • regulaminu pracy i wszelkich regulaminów bhp i p.poż
Pokaż więcej >>
od 4 242 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik w wydziale zaopatrzenia

Warszawa
Wygasła: 31.01.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • GŁÓWNE OBOWIĄZKI: -prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej mundurowej na podstawie zatwierdzonych dokumentów przychodowo rozchodowych; -zaopatrywanie jednostek i komórek organizacyjnych KSP w przedmioty mundurowe
 • wyposażenie specjalne
 • środki higieny i ochrony osobistej
 • odzież roboczą i ochronną na podstawie obowiązujących norm należności określonych odrębnymi przepisami; -sporządzanie zestawień oraz korekt planów zamówień publicznych na przedmioty znajdujące się w zakresie działalności; -przygotowywanie dokumentów dotyczących zakupu przedmiotów mundurowych
 • wyposażenia specjalnego
 • środków higieny i ochrony osobistej
 • odzieży roboczej i ochronnej oraz dokumentów dotyczących świadczenia usług pralniczych oraz dezynfekcyjnych w tym oszacowanie wartości zamówienia; -udział w pracach Komisji Wydziału Zamówień Publicznych KSP; -przygotowywanie
 • przeprowadzanie i udzielanie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej w zakresie swojej działalności; -opracowywanie i przygotowywanie dokumentacji przetargowych oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Zamówień Publicznych; -sporządzanie zamówień na dostawy sprzętu i materiałów w zakresie swojej działalności; -kompletowanie rachunków i faktur
 • sprawdzanie ich pod względem merytorycznym; -prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych; -weryfikacja dokumentów finansowych w zakresie poprawności merytorycznej i finansowej; -wystawianie i podpisywanie dokumentów przychodowo-rozchodowych; -stała współpraca z komórką finansową Wydziału Zaopatrzenia w zakresie swoich kompetencji; -wycena arkuszy spisowych inwentaryzacji
 • wykazów do kwalifikacji i likwidacji; -wycena szkód oraz zdjęcie z ewidencji na podstawie dokumentów otrzymanych z Wydziału Finansów i Budżetu KSP; -udział w komisjach inwentaryzacyjnych
 • likwidacjach i kwalifikacjach w magazynach Wydziału Zaopatrzenia KSP oraz w zaopatrywanych jednostkach; -sporządzanie informacji i analiz dla potrzeb kierownictwa z zakresu swojej działalności; -koordynowanie prawidłowego wykorzystania darowizn rzeczowych i środków finansowych pozyskanych od sponsorów oraz ich rozliczanie; -pzedkładanie Zastępcy Naczelnika Wydziału nie rzadziej niż raz na kwartał protokołu z rozliczenia zużytych materiałów krawieckich; -wykonywanie przeglądów instancyjnych w ramach gospodarowania sprzętem będącym w gestii Wydziału; -przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; -wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji; -przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy
 • porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku; -znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności; -sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych
 • które dotyczą pracy
 • jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę; -przestrzeganie przy realizacji zadań wynikających z zakresu czynności limitu środków finansowych wyznaczonego na dany okres lub realizację danego zadania*; -realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny; -przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości
 • sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań; -dbałość o dobro pracodawcy
 • chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji
 • których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; -przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej
 • w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu; -dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; -stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem; -poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym
 • okresowym
 • kontrolnym
 • innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich; -niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego; -niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KSP - o zmianie danych
 • niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji
 • m.in. stan cywilny i rodzinny
 • stopień niepełnosprawności
 • adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji
 • decyzja o przyznaniu emerytury/renty oraz innych zmianach
 • które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika; -niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych; -niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej; -przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; -przestrzeganie zasad współżycia społecznego
 • okazywania koleżeńskiego stosunku współpracownikom; Zadanie dodatkowe: -realizacja zadań związanych z organizacją zabezpieczenia logistycznego akcji/operacji policyjnych
Pokaż więcej >>
od 4 300 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kursant-policjant

Warszawa
Wygasła: 15.02.2024
Mianowanie
Obowiązki:
 • Ogólny zakres obowiązków wynika z zadań Policji określonych w art. 1 pkt 2 ustawy z dn. 6 kwietnia 1990 r. o Policji
 • tj.: - ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra; - ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej
 • w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania; - inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi
 • samorządowymi i organizacjami społecznymi; - wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. Miejsce wykonywania służby: - Komenda Stołeczna Policji - Komenda Rejonowa Policji Warszawa I
 • - Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
 • - Komenda Rejonowa Policji Warszawa III
 • - Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
 • - Komenda Rejonowa Policji Warszawa V
 • - Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI
 • - Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
 • - Komenda Powiatowa Policji w Legionowie
 • - Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
 • - Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim
 • - Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim
 • - Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
 • - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim
 • - Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie
 • - Komenda Powiatowa Policji w Otwocku
 • - Komenda Powiatowa Policji dla powiatu Warszawskiego Zachodniego z/s w Starych Babicach. Funkcjonariusz pełni służbę: w trybie 8 godzinnym (trzy zmiany)
 • w trybie 12 godzinnym (dwie zmiany). Praca również w soboty
 • niedziele i święta
Pokaż więcej >>
od 4 713 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik

Warszawa
Wygasła: 22.01.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Przyjmowanie i przechowywanie akt spraw załatwionych; 2. Kompletowanie dokumentów oraz przygotowywanie akt do przekazania do archiwum lub do wybrakowania; 3. Sporządzanie spisów akt dokumentacji przekazanych do archiwum i protokołów brakowania dokumentacji kategorii BC; 4. Udział w niszczeniu dokumentów kat. BC nie podlegających archiwizowaniu 5. Prowadzenie archiwum; 6. Udział w komisjach inwentaryzacyjnych sprzętu jednostki 7. Zastępowanie technika nr 2 w zakresie obsługi gospodarki transportowej oraz MPiS jednostki ; 8. W zastępstwie prowadzenie spraw szkodowych sprzętu transportowego i mienia będącego w użytkowaniu jednostki; 9. Zastępowanie technika nr 1 w zakresie ewidencji
 • zapotrzebowania
 • gospodarowania sprzętem jednostki oraz w zakresie obsługi kadrowej funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komisariatu Rzecznego Policji; 10. Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej
Pokaż więcej >>
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Robotnik gospodarczy

Warszawa
Wygasła: 22.12.2023
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • - utrzymanie terenów przyległych do obiektu w czystości przez cały rok (zamiatanie
 • odśnieżanie
 • posypywanie piachem chodników)
 • - sezonowa pielęgnacja terenów zielonych
 • - wykonywanie prac fizycznych z przenoszeniem mebli
 • - dokonywanie drobnych napraw konserwatorskich
Pokaż więcej >>
od 4 242 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sekretarka

Warszawa
Wygasła: 27.12.2023
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • - prowadzenie sekretariatu Naczelnika Wydziału; - sporządzanie listy obecności dla policjantów i pracowników Wydziału; - kompletowanie i aktualizowanie zbioru aktów prawnych; - sporządzanie kwartalnych wykazów spraw niezałatwionych; - prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych
 • zwolnień lekarskich oraz czasu służby i pracy policjantów i pracowników Wydziału (obsługa programu SWOP); - prowadzenie obsługi kancelaryjnej w wydziale poprzez przyjmowanie
 • rejestrowanie
 • przechowywanie
 • przekazywanie i przesyłanie dokumentów; - przyjmowanie
 • weryfikowanie nadanej klasyfikacji dokumentacji spraw ostatecznie zakończonych
 • odnotowywanie w dziennikach kancelaryjnych oraz uczestniczenie przy klasyfikacji akt kat. B pod względem okresu przechowywania; - rozliczanie policjantów i pracowników Wydziału z przydzielonych spraw i dokumentów służbowych w przypadku ustania stosunku pracy/służby
 • przeniesienia lub delegowania; - uczestniczenie w pracach komisji ds. brakowania dokumentacji jawnej kat. BC oraz w pracach komisji inwentaryzacji dokumentów jawnych/niejawnych; - współpraca z sekretariatami Sądów i Prokuratur w celu wymiany informacji; - przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej
Pokaż więcej >>
od 3 450 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik

Warszawa
Wygasła: 27.12.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Prowadzenie ewidencji dokumentacji finansowej oraz sprawdzanie jej pod względem merytorycznym i finansowym; 2. Sprawdzanie dokumentacji finansowej pod względem kompletności; 3. Prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych; 4. Weryfikacja dokumentów finansowych w zakresie poprawności merytorycznej i finansowej; 5. Prowadzenie wydatków finansowych w książkach wydatków oraz tabeli wydatków (forma elektroniczna); 6. Prowadzenie rejestru umów oraz postępowań w elektronicznym Centralnym Rejestrze Umów oraz elektronicznym Centralnym Rejestrze Postępowań; 7. Rejestrowanie dokumentów finansowo-księgowych w elektronicznym rejestrze SWOP FK-Rejestry oraz wystawianie dokumentów SWOP - Sprzedaż; 8. Przygotowywanie i sporządzanie okresowych analiz dotyczących rozliczeń finansowych wydziału; 9. Sporządzanie analizy stopnia realizacji planu potrzeb finansowo-rzeczowych oraz wniosków o dokonanie korekty przyznanych limitów; 10. Rozdzielanie dokumentacji finansowej na poszczególne komórki organizacyjne wydziału; 11. Koordynowanie czynności związanych z przepływem dokumentacji finansowej pomiędzy Wydziałem Finansów i Budżetu KSP
 • a komórkami organizacyjnymi wydziału; 12. Stała współpraca z kierownikami sekcji Wydziału Zaopatrzenia KSP w zakresie swojej działalności; 13. Prowadzenie ewidencji wniosków
 • zamówień
 • zestawień wydatków oraz list wydatków; 14. Analizowanie dokumentacji finansowej i informowanie o zagrożeniach wynikających z zarządzania środkami finansowymi; 15. Realizowanie zadań związanych z przestrzeganiem dyscypliny finansowej Wydziału Zaopatrzenia KSP; 16. Uzgadnianie wydruków z ksiąg rachunkowych z ewidencją księgową. Sporządzanie miesięcznych informacji potwierdzających zgodność lub wskazującą na rozbieżności w wydruku; 17. Prowadzenie korespondencji wymiennej w zakresie wykonywanych zadań; 18. Kompletowanie i przygotowywanie dokumentacji finansowej do archiwizacji; 19. Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 20. Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy
 • porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku; 21. Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności; 22. Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych
 • które dotyczą pracy
 • jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę; 23. Przestrzeganie przy realizacji zadań wynikających z zakresu czynności limitu środków finansowych wyznaczonego na dany okres lub realizację danego zadania; 24. Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny; 25. Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości
 • sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań; 26. Dbałość o dobro pracodawcy
 • chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji
 • których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 27. Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej
 • w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu; 28. Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; 29. Stosowanie Środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • zgodnie z ich przeznaczeniem; 30. Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym
 • okresowym
 • kontrolnym
 • innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich; 31. Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego; 32. Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KSP - o zmianie danych
 • niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji
 • m.in. stan cywilny i rodzinny
 • adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji
 • decyzja o przyznaniu emerytury/renty oraz innych zmianach
 • które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika; 33. Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych; 34. Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej; 35. Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 36. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego
 • okazywania koleżeńskiego stosunku Współpracownikom; 37. Zadanie dodatkowe: realizacja zadań związanych z organizacją zabezpieczenia logistycznego akcji/operacji policyjnych
Pokaż więcej >>
od 3 900 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mechanik rusznikarz (Stara Wieś, Celestynów)

Stara Wieś
Wygasła: 20.12.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Naprawa
 • przegląd techniczny
 • czyszczenie
 • konserwacja broni strzeleckiej oraz sprzętu uzbrojenia. 2. Wykonywanie prac przy piaskowaniu
 • oksydacji broni strzeleckiej i sprzętu uzbrojenia. 3. Obsługa i eksploatacja zestawu piaskarki kabinowej ciśnieniowej. 4. Obsługa i wykonywanie prac na obrabiarkach skrawających w ramach posiadanych kwalifikacji. 5. Obsługa i wykonywanie prac grawerskich. 6. Pobieranie z magazynu warsztatu amunicji do przystrzeliwania broni i rozliczanie się z pobranej amunicji. 7. Przystrzeliwanie broni. 8. Wykonywanie prac malarskich metodą natryskową w zakresie potrzeb określonych zleceniami na naprawę sprzętu uzbrojenia oraz zleceniami na wykonanie pracy
 • bądź przedmiotu. 9. Udział w pracach komisji do określania kategorii użytkowej uzbrojenia
 • sprzętu techniczno bojowego oraz komisji rozliczającej zużycie amunicji
 • po przeglądach technicznych i naprawach przeprowadzanych w WNSU CSU WZ KSP na podstawie Decyzji KSP
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10. Udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe organizowanych przez pracodawcę
Pokaż więcej >>
od 3 583,95 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kursant-policjant

Warszawa
Wygasła: 01.01.2024
Mianowanie
Obowiązki:
 • Ogólny zakres obowiązków wynika z zadań Policji określonych w art. 1 pkt 2 ustawy z dn. 6 kwietnia 1990 r. o Policji
 • tj.: - ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra; - ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej
 • w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania; - inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi
 • samorządowymi i organizacjami społecznymi; - wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. Miejsce wykonywania służby: - Komenda Stołeczna Policji - Komenda Rejonowa Policji Warszawa I
 • - Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
 • - Komenda Rejonowa Policji Warszawa III
 • - Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
 • - Komenda Rejonowa Policji Warszawa V
 • - Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI
 • - Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
 • - Komenda Powiatowa Policji w Legionowie
 • - Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
 • - Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim
 • - Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim
 • - Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
 • - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim
 • - Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie
 • - Komenda Powiatowa Policji w Otwocku
 • - Komenda Powiatowa Policji dla powiatu Warszawskiego Zachodniego z/s w Starych Babicach. Funkcjonariusz pełni służbę: w trybie 8 godzinnym (trzy zmiany)
 • w trybie 12 godzinnym (dwie zmiany). Praca również w soboty
 • niedziele i święta
Pokaż więcej >>
od 4 713 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

pracownik ochrony w Wydziale Ochrony Placówek Dyplomatycznych Komendy Stołecznej Policji

Warszawa
Wygasła: 30.11.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • GŁÓWNE OBOWIĄZKI: Nadzorowanie ruchu osobowego i samochodowego w obiekcie przy ul. Włochowskiej 25/33 zgodnie z Decyzją Komendanta Stołecznego Policji w sprawie organizacji ruchu osobowego i samochodowego w obiektach Komendy Stołecznej Policji
 • Planem ochrony informacji niejawnych w Komendzie Stołecznej Policji oraz Instrukcją pełnienia służby ochronnej na obiekcie KSP Szczęśliwice
 • poprzez weryfikowanie posiadanych uprawnień do przebywania i parkowania pojazdów na terenie obiektu; Ochrona i dozór obiektu
 • magazynów
 • pomieszczeń pod kątem ich zabezpieczeń; Niezwłoczne informowanie odpowiedzialnego za służbę ochronną w obiekcie przy ul. Włochowskiej 25/33 o wszystkich nieprawidłowościach mających wpływ na bezpieczeństwo ochranianego obiektu ujawnionych podczas realizacji zadań
 • tj. o: - zakłóceniu ładu i porządku publicznego w obiekcie i w jego pobliżu
 • - przebywaniu na terenie obiektu lub w jego pobliżu osób podejrzanych
 • - ujawnieniu na terenie obiektu lub w jego pobliżu przedmiotów i pakunków niewiadomego pochodzenia
 • - wejściu lub wjeździe na teren obiektu osób i pojazdów nieuprawnionych
 • - nieprawidłowościach związanych z obowiązującymi zasadami ruchu osobowego i samochodowego; Obsługa systemu monitoringu wizyjnego (CCTV); Ujawnianie zagrożeń mogących zakłócić prawidłowe funkcjonowanie ochranianego obiektu np.: pożar
 • awaria sieci wodociągowej itp.; Informowanie o przebiegu służby odpowiedzialnego za służbę ochronną w obiekcie przy ul. Włochowskiej 25/33; Dokumentowanie przebiegu pracy w notatnikach; Obsługa radiotelefonu; Przekazanie informacji bieżących mających wpływ na bezpieczeństwo ochranianego obiektu pracownikowi
 • który dokonuje podmiany na stanowisku pracy; Realizowanie doraźnych zadań zleconych przez odpowiedzialnego za służbę ochronną w obiekcie; Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych; Przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów ochrony p. pożarowej
Pokaż więcej >>
od 3 391,97 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik

Warszawa
Wygasła: 04.12.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej mundurowej na podstawie zatwierdzonych dokumentów przychodowo rozchodowych; - Zaopatrywanie jednostek i komórek organizacyjnych KSP w przedmioty mundurowe
 • wyposażenie specjalne
 • środki higieny i ochrony osobistej
 • odzież roboczą i ochronną na podstawie obowiązujących norm należności określonych odrębnymi przepisami; - Sporządzanie zestawień oraz korekt planów zamówień publicznych na przedmioty znajdujące się w zakresie działalności; - Przygotowywanie dokumentów dotyczących zakupu przedmiotów mundurowych
 • wyposażenia specjalnego
 • środków higieny i ochrony osobistej
 • odzieży roboczej i ochronnej oraz dokumentów dotyczących świadczenia usług pralniczych oraz dezynfekcyjnych w tym oszacowanie wartości zamówienia; - Udział w pracach Komisji Wydziału Zamówień Publicznych KSP; - Przygotowywanie
 • przeprowadzanie i udzielanie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej w zakresie swojej działalności; - Opracowywanie i przygotowywanie dokumentacji przetargowych oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Zamówień Publicznych; - Sporządzanie zamówień na dostawy sprzętu i materiałów w zakresie swojej działalności; - Kompletowanie rachunków i faktur
 • sprawdzanie ich pod względem merytorycznym; - Prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych; - Weryfikacja dokumentów finansowych w zakresie poprawności merytorycznej i finansowej; - Wystawianie i podpisywanie dokumentów przychodowo-rozchodowych; - Stała współpraca z komórką finansową Wydziału Zaopatrzenia w zakresie swoich kompetencji; - Wycena arkuszy spisowych inwentaryzacji
 • wykazów do kwalifikacji i likwidacji; - Wycena szkód oraz zdjęcie z ewidencji na podstawie dokumentów otrzymanych z Wydziału Finansów i Budżetu KSP; - Udział w komisjach inwentaryzacyjnych
 • likwidacjach i kwalifikacjach w magazynach Wydziału Zaopatrzenia KSP oraz w zaopatrywanych jednostkach; - Sporządzanie informacji i analiz dla potrzeb kierownictwa z zakresu swojej działalności; - Koordynowanie prawidłowego wykorzystania darowizn rzeczowych i środków finansowych pozyskanych od sponsorów oraz ich rozliczanie; - Przedkładanie Zastępcy Naczelnika Wydziału nie rzadziej niż raz na kwartał protokołu z rozliczenia zużytych materiałów krawieckich; - Wykonywanie przeglądów instancyjnych w ramach gospodarowania sprzętem będącym w gestii Wydziału; - Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem aplikacji Elektroniczna Karta Mundurowa; - Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; - Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji; - Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy
 • porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku; - Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności; - Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych
 • które dotyczą pracy
 • jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę; - Przestrzeganie przy realizacji zadań wynikających z zakresu czynności limitu środków finansowych wyznaczonego na dany okres lub realizację danego zadania*; - Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny; - Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości
 • sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań; - Dbałość o dobro pracodawcy
 • chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji
 • których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; - Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej
 • w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu; - Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; - Stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem; - Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym
 • okresowym
 • kontrolnym
 • innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich; - Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego; - Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KSP - o zmianie danych
 • niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji
 • m.in. stan cywilny i rodzinny
 • stopień niepełnosprawności
 • adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji
 • decyzja o przyznaniu emerytury/renty oraz innych zmianach
 • które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika; - Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych; - Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej; - Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; - Przestrzeganie zasad współżycia społecznego
 • okazywania koleżeńskiego stosunku współpracownikom; - Zadanie dodatkowe: realizacja zadań związanych z organizacją zabezpieczenia logistycznego akcji/operacji policyjnych
Pokaż więcej >>
od 3 500 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik

Warszawa
Wygasła: 28.11.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej mundurowej na podstawie zatwierdzonych dokumentów przychodowo rozchodowych; 2. Zaopatrywanie jednostek i komórek organizacyjnych KSP w przedmioty mundurowe
 • wyposażenie specjalne
 • środki higieny i ochrony osobistej
 • odzież roboczą i ochronną na podstawie obowiązujących norm należności określonych odrębnymi przepisami; 3. Sporządzanie zestawień oraz korekt planów zamówień publicznych na przedmioty znajdujące się w zakresie działalności; 4. Przygotowywanie dokumentów dotyczących zakupu przedmiotów mundurowych
 • wyposażenia specjalnego
 • środków higieny i ochrony osobistej
 • odzieży roboczej i ochronnej oraz dokumentów dotyczących świadczenia usług pralniczych oraz dezynfekcyjnych w tym oszacowanie wartości zamówienia; 5. Udział w pracach Komisji Wydziału Zamówień Publicznych KSP; 6. Przygotowywanie
 • przeprowadzanie i udzielanie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej w zakresie swojej działalności; 7. Opracowywanie i przygotowywanie dokumentacji przetargowych oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Zamówień Publicznych; 8. Sporządzanie zamówień na dostawy sprzętu i materiałów w zakresie swojej działalności; 9. Kompletowanie rachunków i faktur
 • sprawdzanie ich pod względem merytorycznym; 10. Prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych; 11. Weryfikacja dokumentów finansowych w zakresie poprawności merytorycznej i finansowej; 12. Wystawianie i podpisywanie dokumentów przychodowo-rozchodowych; 13. Stała współpraca z komórką finansową Wydziału Zaopatrzenia w zakresie swoich kompetencji; 14. Wycena arkuszy spisowych inwentaryzacji
 • wykazów do kwalifikacji i likwidacji; 15. Wycena szkód oraz zdjęcie z ewidencji na podstawie dokumentów otrzymanych z Wydziału Finansów i Budżetu KSP; 16. Udział w komisjach inwentaryzacyjnych
 • likwidacjach i kwalifikacjach w magazynach Wydziału Zaopatrzenia KSP oraz w zaopatrywanych jednostkach; 17. Sporządzanie informacji i analiz dla potrzeb kierownictwa z zakresu swojej działalności; 18. Koordynowanie prawidłowego wykorzystania darowizn rzeczowych i środków finansowych pozyskanych od sponsorów oraz ich rozliczanie; 19. Przedkładanie Zastępcy Naczelnika Wydziału nie rzadziej niż raz na kwartał protokołu z rozliczenia zużytych materiałów krawieckich; 20. Wykonywanie przeglądów instancyjnych w ramach gospodarowania sprzętem będącym w gestii Wydziału; 21. Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 22. Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji; 23. Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy
 • porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku; 24. Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności; 25. Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych
 • które dotyczą pracy
 • jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę; 26. Przestrzeganie przy realizacji zadań wynikających z zakresu czynności limitu środków finansowych wyznaczonego na dany okres lub realizację danego zadania*; 27. Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny; 28. Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości
 • sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań; 29. Dbałość o dobro pracodawcy
 • chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji
 • których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 30. Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej
 • w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu; 31. Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; 32. Stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem; 33. Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym
 • okresowym
 • kontrolnym
 • innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich; 34. Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego; 35. Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KSP - o zmianie danych
 • niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji
 • m.in. stan cywilny i rodzinny
 • stopień niepełnosprawności
 • adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji
 • decyzja o przyznaniu emerytury/renty oraz innych zmianach
 • które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika; 36. Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych; 37. Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej; 38. Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 39. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego
 • okazywania koleżeńskiego stosunku współpracownikom; 40. Zadanie dodatkowe: realizacja zadań związanych z organizacją zabezpieczenia logistycznego akcji/operacji policyjnych
Pokaż więcej >>
od 4 200 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji

Warszawa
Wygasła: 06.12.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • GŁÓWNE OBOWIĄZKI: - Zaopatrywanie WRD KSP w notatniki służbowe
 • mandaty karne i pokwitowania na zatrzymane dokumenty oraz prowadzenie rozliczeń w przedmiotowym obszarze. - Koordynowanie i opracowywanie danych na potrzeby należności finansowych przysługujących funkcjonariuszom oraz pracownikom Wydziału oraz przekazywanie niniejszych informacji do właściwych komórek Komendy. - Rejestrowanie w systemie PUE Mandaty informacji o mandatach karnych gotówkowych i kredytowanych oraz wykorzystanych bloczkach mandatów karnych. - Przyjmowanie bloczków mandatów karnych oraz środków finansowych przekazywanych przez policjantów wydziału za nałożone mandaty karne gotówkowe
 • w celu przechowania i terminowego rozliczenia się z Pierwszym Urzędem Skarbowym w Opolu. Sporządzanie miesięcznych i kwartalnych zestawień mandatów karnych które zostały wprowadzone do systemu PUE Mandaty z opóźnieniem. - Przygotowanie
 • prowadzenie ewidencji i wydawanie bloczków mandatów karnych
 • notatników służbowych oraz pokwitowań za zatrzymane dokumenty w celu zaopatrzenia policjantów wydziału. - Monitorowanie zwrotów odcinków mandatów od policjantów wydziału w celu terminowego rozliczenia się z pobranych bloczków mandatów z Izbą Skarbową w Warszawie. - Sporządzanie miesięcznych zestawień wykorzystanych bloczków mandatów karnych. - Prowadzenie ewidencji wniosków o ryczałt PKP oraz rozliczanie delegacji służbowych policjantów i pracowników wydziału w Wydziale Finansów i Budżetu KSP. - Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników wydziału
 • w celu zapewnienia informacji w tym zakresie. - Prowadzenie ewidencji wniosków o dofinansowanie z tytułu uprawnień do równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego
 • dopłaty do wypoczynku pracowników i policjantów wydziału oraz ewidencję raportów o zwrot kosztów dojazdów do służby z uwzględnieniem okresu za jaki policjant ubiega się o zwrot kosztów
 • naniesieniem daty złożenia raportu oraz weryfikując poprawność danych zawartych w raporcie
 • w tym również weryfikując ceny biletów wskazane w raporcie
 • w celu przekazania do dalszej realizacji przez komórkę organizacyjną właściwą ds. finansów i budżetu. - Zachowanie w tajemnicy tych danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczania
 • do których uzyskuje dostęp w systemach informatycznych. - Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej
Pokaż więcej >>
od 3 148,86 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kursant-policjant

Warszawa
Wygasła: 30.11.2023
Mianowanie
Obowiązki:
 • Ogólny zakres obowiązków wynika z zadań Policji określonych w art. 1 pkt 2 ustawy z dn. 6 kwietnia 1990 r. o Policji
 • tj.: - ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra; - ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej
 • w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania; - inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi
 • samorządowymi i organizacjami społecznymi; - wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. Miejsce wykonywania służby: - Komenda Stołeczna Policji - Komenda Rejonowa Policji Warszawa I
 • - Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
 • - Komenda Rejonowa Policji Warszawa III
 • - Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
 • - Komenda Rejonowa Policji Warszawa V
 • - Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI
 • - Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
 • - Komenda Powiatowa Policji w Legionowie
 • - Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
 • - Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim
 • - Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim
 • - Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
 • - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim
 • - Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie
 • - Komenda Powiatowa Policji w Otwocku
 • - Komenda Powiatowa Policji dla powiatu Warszawskiego Zachodniego z/s w Starych Babicach. Funkcjonariusz pełni służbę: w trybie 8 godzinnym (trzy zmiany)
 • w trybie 12 godzinnym (dwie zmiany). Praca również w soboty
 • niedziele i święta
Pokaż więcej >>
od 4 713 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik

Warszawa
Wygasła: 10.11.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Prowadzenie ewidencji dokumentacji finansowej oraz sprawdzanie jej pod względem merytorycznym i finansowym; 2. Sprawdzanie dokumentacji finansowej pod względem kompletności; 3. Prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych; 4. Weryfikacja dokumentów finansowych w zakresie poprawności merytorycznej i finansowej; 5. Prowadzenie wydatków finansowych w książkach wydatków oraz tabeli wydatków (forma elektroniczna); 6. Prowadzenie rejestru umów oraz postępowań w elektronicznym Centralnym Rejestrze Umów oraz elektronicznym Centralnym Rejestrze Postępowań; 7. Rejestrowanie dokumentów finansowo-księgowych w elektronicznym rejestrze SWOP FK-Rejestry oraz wystawianie dokumentów SWOP - Sprzedaż; 8. Przygotowywanie i sporządzanie okresowych analiz dotyczących rozliczeń finansowych wydziału; 9. Sporządzanie analizy stopnia realizacji planu potrzeb finansowo-rzeczowych oraz wniosków o dokonanie korekty przyznanych limitów; 10. Rozdzielanie dokumentacji finansowej na poszczególne komórki organizacyjne wydziału; 11. Koordynowanie czynności związanych z przepływem dokumentacji finansowej pomiędzy Wydziałem Finansów i Budżetu KSP
 • a komórkami organizacyjnymi wydziału; 12. Stała współpraca z kierownikami sekcji Wydziału Zaopatrzenia KSP w zakresie swojej działalności; 13. Prowadzenie ewidencji wniosków
 • zamówień
 • zestawień wydatków oraz list wydatków; 14. Analizowanie dokumentacji finansowej i informowanie o zagrożeniach wynikających z zarządzania środkami finansowymi; 15. Realizowanie zadań związanych z przestrzeganiem dyscypliny finansowej Wydziału Zaopatrzenia KSP; 16. Uzgadnianie wydruków z ksiąg rachunkowych z ewidencją księgową. Sporządzanie miesięcznych informacji potwierdzających zgodność lub wskazującą na rozbieżności w wydruku; 17. Prowadzenie korespondencji wymiennej w zakresie wykonywanych zadań; 18. Kompletowanie i przygotowywanie dokumentacji finansowej do archiwizacji; 19. Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 20. Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy
 • porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku; 21. Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności; 22. Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych
 • które dotyczą pracy
 • jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę; 23. Przestrzeganie przy realizacji zadań wynikających z zakresu czynności limitu środków finansowych wyznaczonego na dany okres lub realizację danego zadania; 24. Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny; 25. Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości
 • sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań; 26. Dbałość o dobro pracodawcy
 • chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji
 • których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 27. Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej
 • w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu; 28. Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; 29. Stosowanie Środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • zgodnie z ich przeznaczeniem; 30. Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym
 • okresowym
 • kontrolnym
 • innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich; 31. Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego; 32. Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KSP - o zmianie danych
 • niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji
 • m.in. stan cywilny i rodzinny
 • adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji
 • decyzja o przyznaniu emerytury/renty oraz innych zmianach
 • które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika; 33. Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych; 34. Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej; 35. Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 36. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego
 • okazywania koleżeńskiego stosunku Współpracownikom; 37. Zadanie dodatkowe: realizacja zadań związanych z organizacją zabezpieczenia logistycznego akcji/operacji policyjnych
Pokaż więcej >>
od 3 900 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Ekspert w Wydziale Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji

Warszawa
Wygasła: 31.10.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Osoba na tym stanowisku: 1. Organizuje pracę w ramach komisji przetargowej i wykonuje czynności
 • za które odpowiedzialny jest sekretarz komisji przetargowej lub w przypadku powierzenia takich obowiązków zastępca lub przewodniczący komisji
 • w trakcie przygotowywania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • w celu udzielenia zamówienia publicznego
 • w tym w zakresie projektów finansowanych z Funduszy Pomocowych (UE i innych); 2. Analizuje złożone w postępowaniach oferty pod kątem ich zgodności z warunkami postawionymi przez Zamawiającego
 • w celu wyboru oferty najkorzystniejszej; 3. Uczestniczy w organizowaniu i doskonaleniu zawodowym pracowników zajmujących się zagadnieniami zamówień publicznych w zakresie znowelizowanych lub wprowadzanych przepisów prawnych
 • w celu aktualizacji lub poszerzenia wiedzy oraz umiejętności zastosowania przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych; 4. Przygotowuje projekty umów o zamówienie publiczne w celu przedłożenia Kierownikowi Zamawiającego umowy do podpisu; 5. Przygotowuje i przeprowadza postępowania
 • w przypadku niepowołania komisji przetargowej
 • w celu udzielenia zamówienia publicznego; 6. Sprawdza kompletność oraz poprawność dokumentacji z przeprowadzonych postępowań oraz przygotowuje dokumentację z postępowań o zamówienie publiczne w celu przekazania jej do archiwizacji; 7. Prowadzi negocjacje z Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia w trybach niekonkurencyjnych
 • w celu udzielenia zamówienia; 8. Wprowadza dane z zakresu prowadzonych postępowań do ewidencji wydziałowej oraz do Centralnego Rejestru Umów; 9. Przestrzega tajemnicy prawnie chronionej
Pokaż więcej >>
od 3 410,24 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik w Wydziale Zaopatrzenia Komendy Stołecznej Policji

Warszawa
Wygasła: 26.10.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej mundurowej na podstawie zatwierdzonych dokumentów przychodowo rozchodowych; 2. Zaopatrywanie jednostek i komórek organizacyjnych KSP w przedmioty mundurowe
 • wyposażenie specjalne
 • środki higieny i ochrony osobistej
 • odzież roboczą i ochronną na podstawie obowiązujących norm należności określonych odrębnymi przepisami; 3. Sporządzanie zestawień oraz korekt planów zamówień publicznych na przedmioty znajdujące się w zakresie działalności; 4. Przygotowywanie dokumentów dotyczących zakupu przedmiotów mundurowych
 • wyposażenia specjalnego
 • środków higieny i ochrony osobistej
 • odzieży roboczej i ochronnej oraz dokumentów dotyczących świadczenia usług pralniczych oraz dezynfekcyjnych w tym oszacowanie wartości zamówienia; 5. Udział w pracach Komisji Wydziału Zamówień Publicznych KSP; 6. Przygotowywanie
 • przeprowadzanie i udzielanie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej w zakresie swojej działalności; 7. Opracowywanie i przygotowywanie dokumentacji przetargowych oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Zamówień Publicznych; 8. Sporządzanie zamówień na dostawy sprzętu i materiałów w zakresie swojej działalności; 9. Kompletowanie rachunków i faktur
 • sprawdzanie ich pod względem merytorycznym; 10. Prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych; 11. Weryfikacja dokumentów finansowych w zakresie poprawności merytorycznej i finansowej; 12. Wystawianie i podpisywanie dokumentów przychodowo-rozchodowych; 13. Stała współpraca z komórką finansową Wydziału Zaopatrzenia w zakresie swoich kompetencji; 14. Wycena arkuszy spisowych inwentaryzacji
 • wykazów do kwalifikacji i likwidacji; 15. Wycena szkód oraz zdjęcie z ewidencji na podstawie dokumentów otrzymanych z Wydziału Finansów i Budżetu KSP; 16. Udział w komisjach inwentaryzacyjnych
 • likwidacjach i kwalifikacjach w magazynach Wydziału Zaopatrzenia KSP oraz w zaopatrywanych jednostkach; 17. Sporządzanie informacji i analiz dla potrzeb kierownictwa z zakresu swojej działalności; 18. Koordynowanie prawidłowego wykorzystania darowizn rzeczowych i środków finansowych pozyskanych od sponsorów oraz ich rozliczanie; 19. Przedkładanie Zastępcy Naczelnika Wydziału nie rzadziej niż raz na kwartał protokołu z rozliczenia zużytych materiałów krawieckich; 20. Wykonywanie przeglądów instancyjnych w ramach gospodarowania sprzętem będącym w gestii Wydziału; 21. Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 22. Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji; 23. Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy
 • porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku; 24. Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności; 25. Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych
 • które dotyczą pracy
 • jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę; 26. Przestrzeganie przy realizacji zadań wynikających z zakresu czynności limitu środków finansowych wyznaczonego na dany okres lub realizację danego zadania*; 27. Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny; 28. Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości
 • sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań; 29. Dbałość o dobro pracodawcy
 • chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji
 • których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 30. Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej
 • w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu; 31. Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; 32. Stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem; 33. Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym
 • okresowym
 • kontrolnym
 • innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich; 34. Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego; 35.Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KSP - o zmianie danych
 • niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji
 • m.in. stan cywilny i rodzinny
 • stopień niepełnosprawności
 • adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji
 • decyzja o przyznaniu emerytury/renty oraz innych zmianach
 • które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika; 36. Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych; 37. Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej; 38. Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 39. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego
 • okazywania koleżeńskiego stosunku współpracownikom; 40. Zadanie dodatkowe: realizacja zadań związanych z organizacją zabezpieczenia logistycznego akcji/operacji policyjnych
Pokaż więcej >>
od 4 079,68 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik w Wydziale Zaopatrzenia Komendy Stołecznej Policji

Warszawa
Wygasła: 26.10.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej mundurowej na podstawie zatwierdzonych dokumentów przychodowo rozchodowych; 2. Zaopatrywanie jednostek i komórek organizacyjnych KSP w przedmioty mundurowe
 • wyposażenie specjalne
 • środki higieny i ochrony osobistej
 • odzież roboczą i ochronną na podstawie obowiązujących norm należności określonych odrębnymi przepisami; 3. Sporządzanie zestawień oraz korekt planów zamówień publicznych na przedmioty znajdujące się w zakresie działalności; 4. Przygotowywanie dokumentów dotyczących zakupu przedmiotów mundurowych
 • wyposażenia specjalnego
 • środków higieny i ochrony osobistej
 • odzieży roboczej i ochronnej oraz dokumentów dotyczących świadczenia usług pralniczych oraz dezynfekcyjnych w tym oszacowanie wartości zamówienia; 5. Udział w pracach Komisji Wydziału Zamówień Publicznych KSP; 6. Przygotowywanie
 • przeprowadzanie i udzielanie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej w zakresie swojej działalności; 7. Opracowywanie i przygotowywanie dokumentacji przetargowych oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Zamówień Publicznych; 8. Sporządzanie zamówień na dostawy sprzętu i materiałów w zakresie swojej działalności; 9. Kompletowanie rachunków i faktur
 • sprawdzanie ich pod względem merytorycznym; 10. Prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych; 11. Weryfikacja dokumentów finansowych w zakresie poprawności merytorycznej i finansowej; 12. Wystawianie i podpisywanie dokumentów przychodowo-rozchodowych; 13. Stała współpraca z komórką finansową Wydziału Zaopatrzenia w zakresie swoich kompetencji; 14. Wycena arkuszy spisowych inwentaryzacji
 • wykazów do kwalifikacji i likwidacji; 15. Wycena szkód oraz zdjęcie z ewidencji na podstawie dokumentów otrzymanych z Wydziału Finansów i Budżetu KSP; 16. Udział w komisjach inwentaryzacyjnych
 • likwidacjach i kwalifikacjach w magazynach Wydziału Zaopatrzenia KSP oraz w zaopatrywanych jednostkach; 17. Sporządzanie informacji i analiz dla potrzeb kierownictwa z zakresu swojej działalności; 18. Koordynowanie prawidłowego wykorzystania darowizn rzeczowych i środków finansowych pozyskanych od sponsorów oraz ich rozliczanie; 19. Przedkładanie Zastępcy Naczelnika Wydziału nie rzadziej niż raz na kwartał protokołu z rozliczenia zużytych materiałów krawieckich; 20. Wykonywanie przeglądów instancyjnych w ramach gospodarowania sprzętem będącym w gestii Wydziału; 21. Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem aplikacji Elektroniczna Karta Mundurowa; 22. Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 23. Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji; 24. Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy
 • porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku; 25. Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności; 26. Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych
 • które dotyczą pracy
 • jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę; 27. Przestrzeganie przy realizacji zadań wynikających z zakresu czynności limitu środków finansowych wyznaczonego na dany okres lub realizację danego zadania*; 28. Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny; 29. Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości
 • sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań; 30. Dbałość o dobro pracodawcy
 • chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji
 • których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 31. Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej
 • w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu; 32. Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; 33. Stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem; 34. Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym
 • okresowym
 • kontrolnym
 • innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich; 35. Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego; 36. Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KSP - o zmianie danych
 • niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji
 • m.in. stan cywilny i rodzinny
 • stopień niepełnosprawności
 • adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji
 • decyzja o przyznaniu emerytury/renty oraz innych zmianach
 • które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika; 37. Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych; 38. Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej; 39. Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 40. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego
 • okazywania koleżeńskiego stosunku współpracownikom; 41. Zadanie dodatkowe: realizacja zadań związanych z organizacją zabezpieczenia logistycznego akcji/operacji policyjnych
Pokaż więcej >>
od 3 300 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik w Wydziale Teleinformatyki Komendy Stołecznej Policji

Warszawa
Wygasła: 23.10.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Przyjmuje
 • weryfikuje nadaną dokumentacji klasyfikację
 • odnotowuje w dziennikach kancelaryjnych
 • w celu zapewnienia zgodnego z przepisami oznaczania i przechowywania akt spraw ostatecznie zakończonych. 2. Przekazuje dokumentację archiwalną do komórki organizacyjnej ds. archiwizacji
 • w celu zapewnienia zgodnego z przepisami sposobu i trybu przechowywania dokumentacji archiwalnej. 3. Uczestniczy w pracach komisji ds. brakowania dokumentacji jawnej kategorii BC oraz w pracach komisji inwentaryzacji tych dokumentów
 • w celu ich rozliczenia. 4. Sporządza wykazy dokumentów jawnych będących w posiadaniu policjantów i pracowników przenoszonych lub delegowanych do służby/pracy poza Policją oraz w przypadku ustania stosunku służbowego/pracy
 • w celu dostarczenia aktualnej informacji w tym zakresie i zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów jawnych. 5. Rozlicza z dokumentów jawnych będących w posiadaniu policjantów i pracowników przenoszonych lub delegowanych do służby/pracy poza Policją oraz w przypadku ustania stosunku służbowego. 6. Sprawdza zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym dokumentów wydziału oraz sporządza wykazy spraw nie załatwionych przez policjantów i pracowników. 7. Bierze udział w rocznej inwentaryzacji dokumentów i przepisów będących w realizacji i podlegających archiwizacji. 8. Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej
Pokaż więcej >>
od 3 286,9 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik w Wydziale Teleinformatyki Komendy Stołecznej Policji

Warszawa
Wygasła: 23.10.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów i wyposażenia teleinformatycznego
 • pomocniczo-numerycznej
 • dokumentacji i ewidencji darowizn sprzętu łączności oraz ewidencji pomocniczych poza teleinformatycznych. 2. Prowadzenie zagadnień związanych z GM i ŚT SWOP w zakresie zadań wydziału. 3. Aktualizowanie
 • ewidencjonowanie i sporządzanie dowodów przychodu i rozchodu oraz kontrola obiegu tych dokumentów. 4. Wprowadzanie niezbędnych informacji sprzętowo-finansowo-księgowych w dedykowanych do tego rejestrach lub bazach danych. 5. Rozliczanie kosztów finansowych za naprawy urządzeń teleinformatycznych oraz wycena szkód finansowych. 6. Uczestniczenie w pracach komisji inwentaryzacyjnych i sprawach związanych z inwentaryzacją. 7. Dokumentowanie związane z upłynnianiem i wybrakowywaniem wyposażenia oraz środków trwałych teleinformatycznych. 8. Uczestniczenie przy sporządzaniu miesięcznych
 • kwartalnych
 • półrocznych i rocznych sprawozdań z zaangażowania ponoszonych kosztów oraz analiz finansowych wydatków ponoszonych przez KSP w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów łączności i informatycznych. 9. Udział w planowaniu i realizowaniu zapotrzebowania w materiały eksploatacyjne i sprzęt teleinformatyczny. 10. Sporządzanie analizy i sprawozdań ruchu sprzętowego w zakresie teleinformatyki 11. Pomoc w prowadzeniu ewidencji teleinformatycznych. 12. Tworzenie
 • opracowywanie i realizacja metod windykacji należności finansowych oraz ewidencja postępowań szkodowych. 13. Pomoc w prowadzeniu ewidencji teleinformatycznych. 14. Realizacja zadania w zakresie usług serwisowych łączności i informatyki pod względem ponoszonych kosztów oraz analiza dokumentacji pod względem zgodności zamawianych usług serwisowych. 15. Udział w inwentaryzacjach
 • procesach kwalifikacji oraz likwidacji składników majątku. 16. Odpowiada za opracowanie i skontrolowanie dowodów księgowych oraz za terminowe przekazywanie ich do Wydz. Finansów i Budżetu. 17. Prowadzenie ewidencji sprzętu i urządzeń podlegających sekcji; 18. Wycena szkody w sprzęcie i materiałach teleinformatycznych; 19. Prowadzenie spraw związanych z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym sprzętu teleinformatycznego
 • wykonywanym przez firmy zewnętrzne. 20. Udział w procedurach zakupowych w zakresie merytorycznym sekcji
 • opracowywanie OPZ oraz udział w komisjach przetargowych. 21. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwizacji Wydziału w zakresie właściwości merytorycznej sekcji. 22. Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej
Pokaż więcej >>
od 3 133,56 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik w Sekcji Ochrony Pracy Komendy Stołecznej Policji

Warszawa
Wygasła: 10.11.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Przyjmowanie
 • ewidencjonowanie
 • przechowywanie
 • wydawanie i wysyłanie dokumentów oraz prowadzenie urządzeń ewidencyjnych dla tych dokumentów
 • w tym: dzienników korespondencyjnych
 • dzienników podawczych
 • wykazów przesyłek nadawanych pocztą resortową
 • w trybie listów poleconych
 • odbieranych z poczty specjalnej. 2. Prowadzenie ewidencji pomocniczej w sekretariacie Sekcji Ochrony Pracy
 • w tym: list obecności
 • zwolnień lekarskich
 • grafików urlopów
 • delegacji służbowych
 • pieczęci i stempli. 3. Obsługa poczty elektronicznej Sekcji Ochrony Pracy. 4. Rozdzielanie korespondencji według dyspozycji Kierownika Sekcji Ochrony Pracy. 5. Przekazywanie za potwierdzeniem odbioru dokumentów
 • zgodnie z dekretacją
 • policjantom i pracownikom Sekcji Ochrony Pracy. 6. Gromadzenie i ewidencjonowanie aktów prawnych oraz zapoznawanie z ich treścią policjantów/pracowników zgodnie z dyspozycją Kierownika SOP. 7. Rozliczanie policjantów i pracowników Sekcji Ochrony Pracy z dokumentów służbowych w przypadku ustania stosunku służby/pracy
 • przeniesienia lub delegowania. 8. Sporządzanie okresowych (kwartalnych i rocznych) wykazów spraw niezakończonych
 • pozostających w posiadaniu policjantów/pracowników Sekcji Ochrony Pracy. 9. Sporządzanie okresowej sprawozdawczości w zakresie zwolnień lekarskich i urlopów do celów ustalenia wynagrodzenia policjantów/pracowników Sekcji Ochrony Pracy. 10. Udzielanie instruktaży policjantom i pracownikom Sekcji Ochrony Pracy w zakresie trybu i zasad oznaczania akt spraw ostatecznie zakończonych. 11. Przyjmowanie
 • ewidencjonowanie i przechowywanie akt spraw ostatecznie zakończonych oraz kwalifikowanie akt kat. B pod względem okresu przechowywania. 12. Przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji spraw ostatecznie zakończonych oraz przekazywanie dokumentacji archiwalnej do komórki organizacyjnej właściwej ds. archiwum. 13. Uczestniczenie w brakowaniu dokumentacji niearchiwalnej oraz w komisyjnym brakowaniu i przekazywaniu dokumentacji do wybrakowania
 • po uprzednim zezwoleniu właściwego archiwum. 14. Obsługa Systemu Wspomagania Obsługi Policji (SWOP) w ramach podsystemu Kadra w zakresie zagadnień związanych z absencją oraz z w ramach podsystemu Gospodarka Materiałowa. 15. Prowadzenie dzienników ewidencji sprzętu i wyposażenia Sekcji Ochrony Pracy. 16. Przechowywanie prowadzonych przez Sekcję Ochrony Pracy rejestrów dotyczących spraw bhp i ppoż. 17. Wydawanie materiałów eksploatacyjnych
 • w tym: druków i materiałów kancelaryjno-biurowych. 18. Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej
Pokaż więcej >>
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy Technik

Warszawa
Wygasła: 10.11.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • GŁÓWNE OBOWIĄZKI: - Przyjmowanie
 • ewidencjonowanie
 • przechowywanie
 • wydawanie i wysyłanie dokumentów oraz prowadzenie urządzeń ewidencyjnych dla tych dokumentów
 • w tym: dzienników korespondencyjnych
 • dzienników podawczych
 • wykazów przesyłek nadawanych pocztą resortową
 • w trybie listów poleconych
 • odbieranych z poczty specjalnej. - Prowadzenie ewidencji pomocniczej w sekretariacie Sekcji Ochrony Pracy
 • w tym: list obecności
 • zwolnień lekarskich
 • grafików urlopów
 • delegacji służbowych
 • pieczęci i stempli. - Obsługa poczty elektronicznej Sekcji Ochrony Pracy. - Rozdzielanie korespondencji według dyspozycji Kierownika Sekcji Ochrony Pracy. - Przekazywanie za potwierdzeniem odbioru dokumentów
 • zgodnie z dekretacją
 • policjantom i pracownikom Sekcji Ochrony Pracy. - Gromadzenie i ewidencjonowanie aktów prawnych oraz zapoznawanie z ich treścią policjantów/pracowników zgodnie z dyspozycją Kierownika SOP. - Rozliczanie policjantów i pracowników Sekcji Ochrony Pracy z dokumentów służbowych w przypadku ustania stosunku służby/pracy
 • przeniesienia lub delegowania. - Sporządzanie okresowych (kwartalnych i rocznych) wykazów spraw niezakończonych
 • pozostających w posiadaniu policjantów/pracowników Sekcji Ochrony Pracy. - Sporządzanie okresowej sprawozdawczości w zakresie zwolnień lekarskich i urlopów do celów ustalenia wynagrodzenia policjantów/pracowników Sekcji Ochrony Pracy. - Udzielanie instruktaży policjantom i pracownikom Sekcji Ochrony Pracy w zakresie trybu i zasad oznaczania akt spraw ostatecznie zakończonych. - Przyjmowanie
 • ewidencjonowanie i przechowywanie akt spraw ostatecznie zakończonych oraz kwalifikowanie akt kat. B pod względem okresu przechowywania. - Przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji spraw ostatecznie zakończonych oraz przekazywanie dokumentacji archiwalnej do komórki organizacyjnej właściwej ds. archiwum. - Uczestniczenie w brakowaniu dokumentacji niearchiwalnej oraz w komisyjnym brakowaniu i przekazywaniu dokumentacji do wybrakowania
 • po uprzednim zezwoleniu właściwego archiwum. - Obsługa Systemu Wspomagania Obsługi Policji (SWOP) w ramach podsystemu Kadra w zakresie zagadnień związanych z absencją oraz z w ramach podsystemu Gospodarka Materiałowa. - Prowadzenie dzienników ewidencji sprzętu i wyposażenia Sekcji Ochrony Pracy. - Przechowywanie prowadzonych przez Sekcję Ochrony Pracy rejestrów dotyczących spraw bhp i ppoż. - Wydawanie materiałów eksploatacyjnych
 • w tym: druków i materiałów kancelaryjno-biurowych. - Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej
Pokaż więcej >>
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik

Piaseczno
Wygasła: 23.10.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • -przyjmowanie dowodów rzeczowych
 • -przekazywanie dowodów do właściwych podmiotów
 • -prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów- uzupełnianie danych w aplikacji e-RCDŚ - archiwizacja dokumentacji INFORMACJA O NABORZE I WYMAGANYCH DOKUMENTACH : https://piaseczno.policja.gov.pl/pp1/aktualnosci/124253
 • Poszukujemy-pracownika.html
Pokaż więcej >>
od 3 992,02 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji

Warszawa
Wygasła: 12.10.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - udzielanie odpowiedzi firmom ubezpieczeniowym oraz innym instytucjom w zakresie zdarzeń drogowych; - prowadzenie rejestru pism wpływających z firm ubezpieczeniowych dotyczących potwierdzenia zdarzenia drogowego; - wydawanie zaświadczenia dla urzędów
 • firm ubezpieczeniowych oraz osób fizycznych
 • dotyczące zdarzeń drogowych
 • celem potwierdzenia zdarzenia
 • pojazdów biorących w nim udział jak i osób uczestniczących; - obsługiwanie interesantów w zakresie udzielania informacji dotyczących kolizji drogowych
 • celem przekazania niezbędnych informacji
 • sporządzenia i wydania notatek ze zdarzeń dla celów ubezpieczeniowych; - potwierdzanie i sprawdzanie w systemie komputerowym SWD zdarzeń drogowych; - przyjmowanie i rejestrowanie poczty przychodzącej do wydziału i udzielanie niezbędnych odpowiedzi w zakresie zdarzeń drogowych; - przygotowywanie dokumentacji z dokonanych ustaleń związanych ze zdarzeniami drogowymi
 • celem przesłania jej do odpowiednich jednostek ubezpieczeniowych; - przygotowywanie dokumentacji z zakończonych spraw
 • celem złożenia na OZ do registratury wydziału; - zachowanie w tajemnicy danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczania
 • do których uzyskuje dostęp w systemach informatycznych; - przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej. *Godziny pracy: 08:00-16:00
Pokaż więcej >>
od 3 210,83 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji

Warszawa
Wygasła: 12.10.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - udzielanie odpowiedzi firmom ubezpieczeniowym oraz innym instytucjom w zakresie zdarzeń drogowych; - prowadzenie rejestru pism wpływających z firm ubezpieczeniowych dotyczących potwierdzenia zdarzenia drogowego; - wydawanie zaświadczenia dla urzędów
 • firm ubezpieczeniowych oraz osób fizycznych
 • dotyczące zdarzeń drogowych
 • celem potwierdzenia zdarzenia
 • pojazdów biorących w nim udział jak i osób uczestniczących; - obsługiwanie interesantów w zakresie udzielania informacji dotyczących kolizji drogowych
 • celem przekazania niezbędnych informacji
 • sporządzenia i wydania notatek ze zdarzeń dla celów ubezpieczeniowych; - potwierdzanie i sprawdzanie w systemie komputerowym SWD zdarzeń drogowych; - przyjmowanie i rejestrowanie poczty przychodzącej do wydziału i udzielanie niezbędnych odpowiedzi w zakresie zdarzeń drogowych; - przygotowywanie dokumentacji z dokonanych ustaleń związanych ze zdarzeniami drogowymi
 • celem przesłania jej do odpowiednich jednostek ubezpieczeniowych; - przygotowywanie dokumentacji z zakończonych spraw
 • celem złożenia na OZ do registratury wydziału; - zachowanie w tajemnicy danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczania
 • do których uzyskuje dostęp w systemach informatycznych; - przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej. *Godziny pracy: 08:00-16:00
Pokaż więcej >>
od 3 206,89 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik w Wydziale Teleinformatyki Komendy Stołecznej Policji

Warszawa
Wygasła: 12.10.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - obsługa oraz usuwanie bieżących awarii stanowisk terminalowych i komputerowych; - wykonywanie bieżącej rekonfiguracji systemów sieci komputerowych pracujących na terenie KSP i jednostkach podległych; - rozbudowa istniejących systemów sieci oraz budowa nowych stanowisk dostępowych w jednostkach i komórkach organizacyjnych KSP; - wykonywanie prac serwisowych stanowisk komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych; - prowadzenie dokumentacji w ramach wykonywanych czynności oraz ewidencji materiałowo sprzętowej; - prowadzi ewidencję sprzętu informatycznego przyjmowanego i przekazywanego podmiotom zewnętrznym w ramach umów serwisowych/gwarancyjnych
 • uszkodzonego
 • wycofanego z użytku
 • oprogramowań
 • licencji oraz dokumentację systemów sieciowych
 • w celu zapewnienia informacji w tym zakresie; - prowadzi rejestr dokumentacji kancelaryjnej sekcji oraz sporządza wykazy spraw nierozliczonych przez policjantów i pracowników
 • w celu zapewnienia obiegu dokumentacji i dostarczenia informacji w przedmiotowym zakresie kierownictwu wydziału; - udział w inwentaryzacjach
 • procesach kwalifikacji oraz likwidacji składników majątku; - realizacja zadań zleconych w systemie zgłoszenia .ksp.policja w zakresie merytorycznym sekcji; - prowadzenie ewidencji sprzętu i urządzeń podlegających sekcji; - udział w procedurach zakupowych w zakresie merytorycznym sekcji opracowywanie OPZ oraz udział w komisjach przetargowych; - przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwizacji w zakresie merytorycznym sekcji; - obsługa przydzielonego sprzętu transportowego; - przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej. *Godziny pracy: 08:00-16:00
Pokaż więcej >>
od 3 172,78 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik ochrony

Warszawa
Wygasła: 06.10.2026
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - nadzorowanie ruchu osobowego i samochodowego w obiekcie przy ul. Włochowskiej 25/33 zgodnie z Decyzją Komendanta Stołecznego Policji w sprawie organizacji ruchu osobowego i samochodowego w obiektach Komendy Stołecznej Policji
 • Planem ochrony informacji niejawnych w Komendzie Stołecznej Policji oraz Instrukcją pełnienia służby ochronnej na obiekcie KSP Szczęśliwice
 • poprzez weryfikowanie posiadanych uprawnień do przebywania i parkowania pojazdów na terenie obiektu; - ochrona i dozór obiektu
 • magazynów
 • pomieszczeń pod kątem ich zabezpieczeń; - niezwłoczne informowanie odpowiedzialnego za służbę ochronną w obiekcie przy ul. Włochowskiej 25/33 o wszystkich nieprawidłowościach mających wpływ na bezpieczeństwo ochranianego obiektu ujawnionych podczas realizacji zadań
 • tj. o: a) zakłóceniu ładu i porządku publicznego w obiekcie i w jego pobliżu
 • b) przebywaniu na terenie obiektu lub w jego pobliżu osób podejrzanych
 • c) ujawnieniu na terenie obiektu lub w jego pobliżu przedmiotów i pakunków niewiadomego pochodzenia
 • d) wejściu lub wjeździe na teren obiektu osób i pojazdów nieuprawnionych
 • e) nieprawidłowościach związanych z obowiązującymi zasadami ruchu osobowego i samochodowego; - obsługa systemu monitoringu wizyjnego (CCTV); - ujawnianie zagrożeń mogących zakłócić prawidłowe funkcjonowanie ochranianego obiektu np.: pożar
 • awaria sieci wodociągowej itp.; - informowanie o przebiegu służby odpowiedzialnego za służbę ochronną w obiekcie przy ul. Włochowskiej 25/33; - dokumentowanie przebiegu pracy w notatnikach; - obsługa radiotelefonu; - przekazanie informacji bieżących mających wpływ na bezpieczeństwo ochranianego obiektu pracownikowi
 • który dokonuje podmiany na stanowisku pracy; - realizowanie doraźnych zadań zleconych przez odpowiedzialnego za służbę ochronną w obiekcie; - przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych; - przestrzeganie przepisów BHP i oraz przepisów ochrony p. pożarowej. *godziny pracy: I zmiana 07:00-19:00
 • II zmiana 19:00-07:00
Pokaż więcej >>
od 3 391,97 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik informatyk (286 j)

Otwock
Wygasła: 06.10.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Zapewnianie sprawności działania oraz nadzór nad prawidłowym eksploatowaniem urządzeń i systemów łączności
 • informatyki
 • techniki multimedialnej oraz rejestratorów rozmów u jednostkach oraz komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej policji w Otwocku. Bieżące wsparcie teleinformatyczne użytkowników końcowych systemów. Bieżące rozwiązywanie problemów użytkowników końcowych systemów teleinformatycznych oraz podejmowanie działań naprawczych
 • serwisowych sprzętu i urządzeń łączności. Wykonywanie
 • zabezpieczanie
 • archiwizowanie kopii rejestrowanych rozmów. Nadzór i kontrolowanie sprawności systemów klimatyzacji i zasilania serwerowni. Współpraca z właściwymi komórkami Wydziału Teleinformatyki KSP. Współpraca z operatorami publicznymi
 • serwisami zewnętrznymi(...)
Pokaż więcej >>
od 3 809,89 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik w Wydziale Zaopatrzenia Komendy Stołecznej Policji

Warszawa
Wygasła: 26.09.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - prowadzenie ewidencji dokumentacji finansowej oraz sprawdzanie jej pod względem merytorycznym i finansowym; - sprawdzanie dokumentacji finansowej pod względem kompletności; - prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych; - weryfikacja dokumentów finansowych w zakresie poprawności merytorycznej i finansowej; - prowadzenie wydatków finansowych w książkach wydatków oraz tabeli wydatków (forma elektroniczna); - prowadzenie rejestru umów oraz postępowań w elektronicznym Centralnym Rejestrze Umów oraz elektronicznym Centralnym Rejestrze Postępowań; - rejestrowanie dokumentów finansowo-księgowych w elektronicznym rejestrze SWOP FK-Rejestry oraz wystawianie dokumentów SWOP - Sprzedaż; - przygotowywanie i sporządzanie okresowych analiz dotyczących rozliczeń finansowych wydziału; - sporządzanie analizy stopnia realizacji planu potrzeb finansowo-rzeczowych oraz wniosków o dokonanie korekty przyznanych limitów; - rozdzielanie dokumentacji finansowej na poszczególne komórki organizacyjne wydziału; - koordynowanie czynności związanych z przepływem dokumentacji finansowej pomiędzy Wydziałem Finansów i Budżetu KSP
 • a komórkami organizacyjnymi wydziału; - stała współpraca z kierownikami sekcji Wydziału Zaopatrzenia KSP w zakresie swojej działalności; - prowadzenie ewidencji wniosków
 • zamówień
 • zestawień wydatków oraz list wydatków; - analizowanie dokumentacji finansowej i informowanie o zagrożeniach wynikających z zarządzania środkami finansowymi; - realizowanie zadań związanych z przestrzeganiem dyscypliny finansowej Wydziału Zaopatrzenia KSP; - uzgadnianie wydruków z ksiąg rachunkowych z ewidencją księgową. Sporządzanie miesięcznych informacji potwierdzających zgodność lub wskazującą na rozbieżności w wydruku; - prowadzenie korespondencji wymiennej w zakresie wykonywanych zadań; - kompletowanie i przygotowywanie dokumentacji finansowej do archiwizacji; - przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; - przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy
 • porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku; - znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności; - sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych
 • które dotyczą pracy
 • jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę; - przestrzeganie przy realizacji zadań wynikających z zakresu czynności limitu środków finansowych wyznaczonego na dany okres lub realizację danego zadania; - realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny; - przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości
 • sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań; - dbałość o dobro pracodawcy
 • chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji
 • których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; - przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej
 • w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu; - dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; - stosowanie Środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • zgodnie z ich przeznaczeniem; - poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym
 • okresowym
 • kontrolnym
 • innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich; - niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego; - niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KSP - o zmianie danych
 • niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji
 • m.in. stan cywilny i rodzinny
 • adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji
 • decyzja o przyznaniu emerytury/renty oraz innych zmianach
 • które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika; - niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych; - niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej; - przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; - przestrzeganie zasad współżycia społecznego
 • okazywania koleżeńskiego stosunku Współpracownikom; - zadanie dodatkowe: realizacja zadań związanych z organizacją zabezpieczenia logistycznego akcji/operacji policyjnych. * godziny pracy: 08:00-16:00
Pokaż więcej >>
od 3 900 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik w Wydziale Teleinformatyki Komendy Stołecznej Policji

Warszawa
Wygasła: 25.09.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - obsługa oraz usuwanie bieżących awarii stanowisk terminalowych i komputerowych. - wykonywanie bieżącej rekonfiguracji systemów sieci komputerowych pracujących na terenie KSP i jednostkach podległych. - rozbudowa istniejących systemów sieci oraz budowa nowych stanowisk dostępowych w jednostkach i komórkach organizacyjnych KSP. - wykonywanie prac serwisowych stanowisk komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych. - prowadzenie dokumentacji w ramach wykonywanych czynności oraz ewidencji materiałowo sprzętowej. - prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego przyjmowanego i przekazywanego podmiotom zewnętrznym w ramach umów serwisowych/gwarancyjnych
 • uszkodzonego
 • wycofanego z użytku
 • oprogramowań
 • licencji oraz dokumentację systemów sieciowych
 • w celu zapewnienia informacji w tym zakresie. - budowa
 • eksploatacja i modernizacja infrastruktury sieci teleinformatycznych w jednostkach organizacyjnych KSP. - montaż korytek instalacyjnych
 • okablowania strukturalnego. - wykonywanie zadań zgodnie z dokumentacją techniczną. - obsługa oraz usuwanie bieżących awarii stanowisk terminalowych i komputerowych. - rozbudowa istniejących systemów sieci oraz budowa nowych stanowisk dostępowych w jednostkach i komórkach organizacyjnych KSP. - przygotowywanie zapotrzebowania na materiały do realizacji bieżących zadań. - pobieranie z magazynu
 • rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań. - prowadzenie dokumentacji w ramach wykonywanych czynności oraz ewidencji materiałowo sprzętowej. - przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej. * godziny pracy: 08:00-16:00
Pokaż więcej >>
od 3 196,44 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Ekspert (0,5 etatu)

Warszawa
Wygasła: 09.10.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - sporządzanie
 • ewidencjonowanie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej prowadzonych prac remontowych i naprawczych przez zespoły wydziału; - opracowywanie i kompletowanie dokumentacji technicznej i projektowej dla potrzeb prowadzonych robót
 • - opracowywanie i kompletowanie dokumentacji kolaudacyjnej dla realizowanych zadań
 • - weryfikowanie zużycia materiałowego przez poszczególne zespoły; - ewidencjonowanie zleceń na realizację robót oraz usuwanie awarii przez zespoły remontowe wydziału; - ewidencjonowanie Decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego MSW oraz realizowanych zaleceń pokontrolnych dotyczących obiektów Komendy Stołecznej Policji i jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na jej obszarze
 • a także przygotowywanie stosownych informacji/odpowiedzi w tym zakresie. - monitorowanie stanu realizacji prac konserwacyjno - remontowych realizowanych przez poszczególne zespoły Sekcji I; - sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących stanu realizacji prac przez poszczególne zespoły; - codzienne ewidencjonowanie stanu osobowego na poszczególnych obiektach; - ewidencja zleceń
 • obsługa w zakresie drobnych remontów i usuwania awarii w budynkach zbiorowego zakwaterowania przez zespoły remontowe Sekcji I; - prowadzenie ewidencji zleceń i korespondencji w sprawie ustawiania i demontażu policyjnych płotów zaporowych dla obsługi imprez masowych i zgromadzeń publicznych; - koordynowanie międzybranżowe przy wynajmie sprzętu
 • w celu maksymalnego ograniczenia kosztów przez poszczególne branże; - przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; - sporządzanie projektów pism do poszczególnych użytkowników obiektów
 • jeżeli jest to wymagane
 • dotyczących prac remontowo-konserwacyjnych; - niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; - uczestniczenie w pracach zespołów lub komisjach powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów; - przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku
 • w sposób uporządkowany
 • kompletny i systematyczny
 • umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników Wydziału; - archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; - samodzielne zapoznawanie się z nowo publikowanymi przepisami prawnymi
 • ich stosowanie i przestrzeganie; - niezwłoczne przekazywanie dokumentów będących podstawą wprowadzenia do ewidencji ŚT (Środków Trwałych) i PŚT (Pozostałych Środków Trwałych) do osób uprawnionych do prowadzenia ewidencji SWOP
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami; - udział w szkoleniach organizowanych w Wydziale i poza Wydziałem
Pokaż więcej >>
od 1 967,26 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Robotnik gospodarczy

Warszawa
Wygasła: 09.10.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - utrzymywanie terenów przyległych do obiektów w czystości poprzez zamiatanie parkingów
 • chodników i ulic; - wykonywanie prac porządkowych wokół budynków; - w okresie letnim zgrabianie i usuwanie liści
 • - okresie zimowym usuwanie śniegu i lodu z terenu
 • posypywanie piaskiem chodnika; - wykonywanie prac gospodarczo-konserwacyjnych w obsługiwanych obiektach
 • w tym: a) malowanie konstrukcji budowlanych
 • elementów metalowych i drewnianych
 • b) wyrównywanie ścian gładzią gipsową
 • szlifowanie ścian
 • szpachlowanie
 • c) przyrządzanie i mieszanie farb
 • zapraw malarskich
 • d) pokrywanie powierzchni ścian i sufitów farbami akrylowymi
 • e) malowanie ram i futryn farbami akrylowymi
 • f) reperacje powłok malarskich i podłoża
 • g) usuwanie starej powłoki farb z powierzchni przeznaczonej do malowania; - bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu; - wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych
 • norm i przepisów jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej
 • niezbędnych przy organizacji zleconej pracy
 • w tym dotyczących: a) znajomości technologii wykonywania robót konserwacyjnych; b) znajomości podstawowych narzędzi
 • sprzętu i urządzeń stosowanych przy robotach konserwacyjnych; - bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; - niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; - przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); - przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; - wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; - uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników. * godziny pracy: 07:00-15:00
Pokaż więcej >>
od 3 483,9 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mistrz w Wydziale Inwestycji i Remontów

Warszawa
Wygasła: 09.10.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - bezpośredni nadzór techniczny nad pracami konserwacyjno - remontowymi w branży sanitarnej wykonywanymi w obiektach przez pracowników Zespołu II; - opracowywanie harmonogramów prac i bieżąca ich aktualizacja; - sporządzanie specyfikacji materiałowych niezbędnych do realizacji przez Zespół II robót sanitarnych konserwacyjno - remontowych; - rozliczanie zużycia materiałowego; - kompletowanie niezbędnej dokumentacji prowadzonych prac sanitarnych; - przydzielanie pracy podległym pracownikom; - nadzór nad przestrzeganiem technologii i jakością wykonywanych prac; - nadzorowanie terminowej realizacji robót sanitarnych konserwacyjno remontowych; - zapewnienie ekonomicznego i efektywnego wykorzystania urządzeń i narzędzi w toku realizowanych prac; - udział w uzgodnieniach dotyczących wprowadzeń i odbiorów prac. - realizacja powierzonych prac zgodnie z prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami przy właściwym zużyciu materiałów
 • wykorzystaniu niezbędnego sprzętu
 • z zatwierdzonymi planami techniczno ekonomicznymi
 • harmonogramami i dokumentacją techniczną; - wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych
 • norm i przepisów jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej
 • niezbędnych przy organizacji pracy podległych pracowników
 • w tym dotyczących znajomości używanych materiałów oraz technologii wykonywania robót sanitarnych; - przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; - bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; - niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; - przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); - nadzorowanie usuwania usterek ujawnionych w czasie odbiorów końcowych; - uczestniczenie w komisjach odbiorów i przeglądów prac; - uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP; - wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; - przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku
 • w sposób uporządkowany
 • kompletny i systematyczny
 • umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników wydziału; - archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;\Przekazywanie do kancelarii wydziału przejętej na stan korespondencji po jej ostatecznym załatwieniu (OZ) sklasyfikowanej zgodnie z instrukcją kancelaryjną; - uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników. * godziny pracy: 07:00-15:00
Pokaż więcej >>
od 3 383,43 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik

Warszawa
Wygasła: 09.10.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - uczestnictwo w opracowaniu Programu inwestycji
 • koncepcji programowo-przestrzennej oraz sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w branży sanitarnej wraz z przedmiarami i kosztorysami
 • w celu odpowiedniego przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego; - udział w pracach zespołu powołanego do opracowania Programu inwestycji
 • w celu pozyskania środków na finansowanie przedsięwzięcia dotyczącego realizacji inwestycji i remontów; - przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadań inwestycyjno-remontowych w branży sanitarnej oraz uczestnictwo w komisji przetargowej
 • w celu realizacji zamówienia publicznego; - sprawdzanie i przygotowywanie kosztorysów ofertowych i wykonawczych robót sanitarnych; - opracowywanie i kompletowanie dokumentów formalno - prawnych oraz dokumentacji procesu inwestycyjno-remontowego zadania
 • w którym pełni funkcję koordynatora robót
 • w celu przekazania do użytkowania zarządcy obiektu oraz archiwum; - uczestnictwo w przygotowywaniu planu rocznego zamówień publicznych w zakresie zadań inwestycyjno-remontowych w branży sanitarnej
 • w celu przekazania do komórki organizacyjnej ds. zamówień publicznych i zapewnienia realizacji zadania inwestycyjnego; - weryfikowanie pod względem merytorycznym
 • formalnym i rachunkowym prawidłowości faktur od wykonawców zadań inwestycyjno-remontowych w branży sanitarnej
 • w celu rozliczenia prac oraz wykorzystania środków finansowych zgodnie z przyznanymi limitami; - przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; - niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; - uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP; - przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku
 • w sposób uporządkowany
 • kompletny i systematyczny
 • umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników Wydziału; - archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; - niezwłoczne przekazywanie dokumentów będących podstawą wprowadzenia do ewidencji ŚT (Środków Trwałych) i PŚT (Pozostałych Środków Trwałych) do osób uprawnionych do prowadzenia ewidencji SWOP
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami; - udział w szkoleniach organizowanych w wydziale i poza wydziałem. * godziny pracy: 08:00-16:00
Pokaż więcej >>
od 5 053,43 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Monter-konserwator urządzeń i sieci wodno - kanalizacyjnych

Warszawa
Wygasła: 09.10.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; - niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; - przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); - przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących tajemnicy
 • ochrony danych osobowych
 • informacji poufnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz nie ujawniania tych wiadomości w czasie wykonywania pracy
 • jak i po jej zakończeniu; - przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; - przekazywanie do kancelarii wydziału przejętej na stan korespondencji po jej ostatecznym załatwieniu (OZ)
 • sklasyfikowanej zgodnie z instrukcją kancelaryjną; - uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników. * godziny pracy: 07:00-15:00
Pokaż więcej >>
od 3 658,78 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Monter-konserwator urządzeń i sieci wodno - kanalizacyjnych

Warszawa
Wygasła: 09.10.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; - niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; - przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); - przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących tajemnicy
 • ochrony danych osobowych
 • informacji poufnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz nie ujawniania tych wiadomości w czasie wykonywania pracy
 • jak i po jej zakończeniu; - przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; - przekazywanie do kancelarii wydziału przejętej na stan korespondencji po jej ostatecznym załatwieniu (OZ)
 • sklasyfikowanej zgodnie z instrukcją kancelaryjną; - uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników. * godziny pracy: 07:00-15:00
Pokaż więcej >>
od 3 550,43 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Blacharz-Dekarz

Warszawa
Wygasła: 09.10.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - organizowanie stanowiska pracy
 • zgodnie z ustalonym i zleconym charakterem prac dekarskich oraz blacharskich na czas wykonywania robót konserwacyjnych lub remontowych i jego likwidacja po zakończeniu robót; - wykonywanie prac przygotowawczych podłoża jak np. usuwanie popękanych warstw papy
 • osuszenie oraz wykonywanie prac dekarskich dotyczących pokryć dachowych; - wykonywanie nowych elementów drewnianych dla potrzeb prowadzonych prac remontowo budowlanych; - wykonywanie napraw blacharsko - dekarskich; - obróbka elementów drewnianych przy użyciu ręcznych narzędzi do drewna
 • elektronarzędzi
 • przenośnych maszyn (m.in. formatówki
 • okleiniarki
 • wielowrzecionówki); - wykonywanie napraw stolarskich; - wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych
 • norm i przepisów
 • jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej
 • niezbędnych przy organizacji zleconej pracy
 • w tym dotyczących: a) znajomości używanych technologii wykonywania robót konserwacyjno - remontowych
 • b) znajomości podstawowych narzędzi
 • sprzętu i urządzeń stosowanych przy robotach blacharsko - dekarskich; - przygotowywanie podłoży budowlanych do wykonania izolacji i pokryć przeciwwilgociowych i wodoodpornych; - przygotowywanie i wykonywanie obróbek blacharskich
 • rynien i rur spustowych do montażu; - wykonywanie elementów z blachy ocynkowanej i powlekanej; - podejmowanie szybkich działań dotyczących sytuacji awaryjnych w tym niezwłoczne usuwanie przyczyn i skutków awarii
 • takich jak np. zabezpieczenie niestabilnych
 • nieszczelnych elementów na powierzchni dachów; - bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń. - niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; - przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); - pobieranie z magazynu
 • rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań; - przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; - wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; - uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników. * godziny pracy: 07:00-15:00
Pokaż więcej >>
od 3 163,73 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mistrz w Wydziale Inwestycji i Remontów

Warszawa
Wygasła: 09.10.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - bezpośredni nadzór techniczny nad pracami konserwacyjno - remontowymi w branży sanitarnej wykonywanymi w obiektach przez pracowników Zespołu II; - opracowywanie harmonogramów prac i bieżąca ich aktualizacja; - sporządzanie specyfikacji materiałowych niezbędnych do realizacji przez Zespół II robót sanitarnych konserwacyjno - remontowych; - rozliczanie zużycia materiałowego; - kompletowanie niezbędnej dokumentacji prowadzonych prac sanitarnych; - przydzielanie pracy podległym pracownikom; - nadzór nad przestrzeganiem technologii i jakością wykonywanych prac; - nadzorowanie terminowej realizacji robót sanitarnych konserwacyjno remontowych; - zapewnienie ekonomicznego i efektywnego wykorzystania urządzeń i narzędzi w toku realizowanych prac; - udział w uzgodnieniach dotyczących wprowadzeń i odbiorów prac. - realizacja powierzonych prac zgodnie z prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami przy właściwym zużyciu materiałów
 • wykorzystaniu niezbędnego sprzętu
 • z zatwierdzonymi planami techniczno ekonomicznymi
 • harmonogramami i dokumentacją techniczną; - wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych
 • norm i przepisów jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej
 • niezbędnych przy organizacji pracy podległych pracowników
 • w tym dotyczących znajomości używanych materiałów oraz technologii wykonywania robót sanitarnych; - przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; - bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; - niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; - przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); - nadzorowanie usuwania usterek ujawnionych w czasie odbiorów końcowych; - uczestniczenie w komisjach odbiorów i przeglądów prac; - uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP; - wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; - przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku
 • w sposób uporządkowany
 • kompletny i systematyczny
 • umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników wydziału; - archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;\Przekazywanie do kancelarii wydziału przejętej na stan korespondencji po jej ostatecznym załatwieniu (OZ) sklasyfikowanej zgodnie z instrukcją kancelaryjną; - uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników. * godziny pracy: 07:00-15:00
Pokaż więcej >>
od 3 609,01 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Ekspert

Warszawa
Wygasła: 22.09.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Zatrudniony pracownik: 1. Organizuje pracę w ramach komisji przetargowej i wykonuje czynności
 • za które odpowiedzialny jest sekretarz komisji przetargowej lub w przypadku powierzenia takich obowiązków zastępca lub przewodniczący komisji
 • w trakcie przygotowywania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • w celu udzielenia zamówienia publicznego
 • w tym w zakresie projektów finansowanych z Funduszy Pomocowych (UE i innych); 2. Analizuje złożone w postępowaniach oferty pod kątem ich zgodności z warunkami postawionymi przez Zamawiającego
 • w celu wyboru oferty najkorzystniejszej; 3. Uczestniczy w organizowaniu i doskonaleniu zawodowym pracowników zajmujących się zagadnieniami zamówień publicznych w zakresie znowelizowanych lub wprowadzanych przepisów prawnych
 • w celu aktualizacji lub poszerzenia wiedzy oraz umiejętności zastosowania przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych; 4. Przygotowuje projekty umów o zamówienie publiczne w celu przedłożenia Kierownikowi Zamawiającego umowy do podpisu; 5. Przygotowuje i przeprowadza postępowania
 • w przypadku niepowołania komisji przetargowej
 • w celu udzielenia zamówienia publicznego; 6. Sprawdza kompletność oraz poprawność dokumentacji z przeprowadzonych postępowań oraz przygotowuje dokumentację z postępowań o zamówienie publiczne w celu przekazania jej do archiwizacji; 7. Prowadzi negocjacje z Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia w trybach niekonkurencyjnych
 • w celu udzielenia zamówienia; 8. Wprowadza dane z zakresu prowadzonych postępowań do ewidencji wydziałowej oraz do Centralnego Rejestru Umów; 9. Przestrzega tajemnicy prawnie chronionej
Pokaż więcej >>
od 3 410,24 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Konserwator

Warszawa
Wygasła: 22.09.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - zapewnienie napraw konserwacyjnych i remontowych - utrzymywanie porządku na terenach przyległych do obiektów komendy - wykonywanie prac o charakterze gospodarczym
 • udział w szkoleniach bhp i p.poż. oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe - wykonywanie badań profilaktycznych
 • przestrzeganie dyscypliny pracy oraz regulaminu pracy - praca w godzinach: 06:00-14:00
Pokaż więcej >>
od 3 623,9 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Konserwator

Warszawa
Wygasła: 01.09.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami 2. pobieranie z magazynu
 • rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań 3. bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu 4. wykonywanie prac porządkowych wokół budynków: - w okresie letnim: zgrabianie i usuwanie liści - w okresie zimowym: usuwanie śniegu i lodu z terenu
 • posypywanie piaskiem chodnika 5. wykonywanie prac fizycznych związanych z przenoszeniem mebli 6. czyszczenie rynien w budynkach 7. wykonywanie prac związanych z pielęgnacją drzew 8. wykonywanie innych prac o charakterze gospodarczym
Pokaż więcej >>
od 3 494,07 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik

Warszawa
Wygasła: 01.09.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów i wyposażenia teleinformatycznego
 • pomocniczo-numerycznej
 • dokumentacji i ewidencji darowizn sprzętu łączności oraz ewidencji pomocniczych poza teleinformatycznych 2. Prowadzenie zagadnień związanych z GM i ŚT SWOP w zakresie zadań wydziału 3. Aktualizowanie
 • ewidencjonowanie i sporządzanie dowodów przychodu i rozchodu oraz kontrola obiegu tych dokumentów 4. Wprowadzanie niezbędnych informacji sprzętowo-finansowo-księgowych w dedykowanych do tego rejestrach lub bazach danych 5. Rozliczanie kosztów finansowych za naprawy urządzeń teleinformatycznych oraz wycena szkód finansowych 6. Uczestniczenie w pracach komisji inwentaryzacyjnych i sprawach związanych z inwentaryzacją 7. Dokumentowanie związane z upłynnianiem i wybrakowywaniem wyposażenia oraz środków trwałych teleinformatycznych 8. Uczestniczenie przy sporządzaniu miesięcznych
 • kwartalnych
 • półrocznych i rocznych sprawozdań z zaangażowania ponoszonych kosztów oraz analiz finansowych wydatków ponoszonych przez KSP w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów łączności i informatycznych 9. Udział w planowaniu i realizowaniu zapotrzebowania w materiały eksploatacyjne i sprzęt teleinformatyczny 10. Sporządzanie analizy i sprawozdań ruchu sprzętowego w zakresie teleinformatyki. 11. Pomoc w prowadzeniu ewidencji teleinformatycznych 12. Tworzenie
 • opracowywanie i realizacja metod windykacji należności finansowych oraz ewidencja postępowań szkodowych 13. Pomoc w prowadzeniu ewidencji teleinformatycznych 14. Realizacja zadania w zakresie usług serwisowych łączności i informatyki pod względem ponoszonych kosztów oraz analiza dokumentacji pod względem zgodności zamawianych usług serwisowych 15. Udział w inwentaryzacjach
 • procesach kwalifikacji oraz likwidacji składników majątku. 16. Odpowiada za opracowanie i skontrolowanie dowodów księgowych oraz za terminowe przekazywanie ich do Wydz. Finansów i Budżetu 17. Prowadzenie ewidencji sprzętu i urządzeń podlegających sekcji 18. Wycena szkody w sprzęcie i materiałach teleinformatycznych 19. Prowadzenie spraw związanych z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym sprzętu teleinformatycznego
 • wykonywanym przez firmy zewnętrzne 20. Udział w procedurach zakupowych w zakresie merytorycznym sekcji
 • opracowywanie OPZ oraz udział w komisjach przetargowych 21. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwizacji Wydziału w zakresie właściwości merytorycznej sekcji 22. Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej
Pokaż więcej >>
od 3 133,56 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik (240j)

Otwock
Wygasła: 04.09.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Zapewnianie sprawności działania oraz nadzór nad prawidłowym eksploatowaniem urządzeń i systemów łączności
 • informatyki
 • techniki multimedialnej oraz rejestratorów rozmów u jednostkach oraz komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej policji w Otwocku. Bieżące wsparcie teleinformatyczne użytkowników końcowych systemów. Bieżące rozwiązywanie problemów użytkowników końcowych systemów teleinformatycznych oraz podejmowanie działań naprawczych
 • serwisowych sprzętu i urządzeń łączności. Wykonywanie
 • zabezpieczanie
 • archiwizowanie kopii rejestrowanych rozmów. Nadzór i kontrolowanie sprawności systemów klimatyzacji i zasilania serwerowni. Współpraca z właściwymi komórkami Wydziału Teleinformatyki KSP. Współpraca z operatorami publicznymi
 • serwisami zewnętrznymi(...)
Pokaż więcej >>
od 3 809,89 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Robotnik gospodarczy

Warszawa
Wygasła: 08.09.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Utrzymanie terenów przyległych do obiektu w czystości przez cały rok (zamiatanie
 • odśnieżanie
 • posypywanie piachem chodników)
 • 2. Sezonowa pielęgnacja terenów zielonych; 3. Wykonywanie prac fizycznych związanych z przenoszeniem mebli
 • 4. Dokonywanie drobnych napraw konserwatorskich
Pokaż więcej >>
od 3 623,17 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik

Warszawa
Wygasła: 08.09.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Prowadzenie dokumentacji przychód-rozchód
 • 2. Pobieranie materiałów oraz zaopatrzenia z jednostki nadrzędnej
 • 3. Sprawy administracyjno-gospodarcze
Pokaż więcej >>
od 3 733 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik

Warszawa
Wygasła: 28.08.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - Realizowanie zadań związanych z modyfikowaniem i reorganizacją systemów telekomunikacyjnych z zakresu przygotowań KSP do działania w warunkach sytuacji kryzysowych oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. - Wykonywanie bieżących napraw
 • przeglądów i budowy kablowej sieci telekomunikacyjnej KSP oraz przeprowadzani analizy powstałych uszkodzeń podejmowane odpowiednich działań zapobiegawczych. - Naprawy
 • konserwacje i przeglądy central telefonicznych
 • telefonicznych urządzeń końcowych
 • stanowisk i urządzeń dyspozytorskich. - Monitoruje działanie eksploatowanych systemów łączności trankingowej
 • systemu radioliniowego oraz korespondencji
 • w celu zachowania ciągłości pracy. - Uczestniczy w okresowych przeglądach profilaktycznych eksploatowanych systemów i urządzeń łączności
 • w celu utrzymania ich sprawności technicznej. - Pomiary utrzymaniowe i lokalizacji urządzeń optycznych i miedzianych sieci telekomunikacyjnej. - Realizowanie planów zabezpieczenia ciągłości łączności w systemach telekomunikacyjnych i teletransmisyjnych w czasie trwania operacji policyjnych. - Realizowanie zadań w celu utrzymania ciągłość pracy systemów teletransmisyjnych i telekomunikacyjnych w KSP. - Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej. - Przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 • przepisów przeciwpożarowych. - Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej - Prowadzenie pojazdów służbowych
Pokaż więcej >>
od 3 664,19 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik

Warszawa
Wygasła: 28.08.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Zatrudniony pracownik: - przyjmuje
 • weryfikuje nadaną dokumentacji klasyfikację
 • odnotowuje w dziennikach kancelaryjnych
 • w celu zapewnienia zgodnego z przepisami oznaczania i przechowywania akt spraw ostatecznie zakończonych. - przekazuje dokumentację archiwalną do komórki organizacyjnej ds. archiwizacji
 • w celu zapewnienia zgodnego z przepisami sposobu i trybu przechowywania dokumentacji archiwalnej. - uczestniczy w pracach komisji ds. brakowania dokumentacji jawnej kategorii BC oraz w pracach komisji inwentaryzacji tych dokumentów
 • w celu ich rozliczenia. - sporządza wykazy dokumentów jawnych będących w posiadaniu policjantów i pracowników przenoszonych lub delegowanych do służby/pracy poza Policją oraz w przypadku ustania stosunku służbowego/pracy
 • w celu dostarczenia aktualnej informacji w tym zakresie i zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów jawnych. - rozlicza z dokumentów jawnych będących w posiadaniu policjantów i pracowników przenoszonych lub delegowanych do służby/pracy poza Policją oraz w przypadku ustania stosunku służbowego. - sprawdza zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym dokumentów wydziału oraz sporządza wykazy spraw nie załatwionych przez policjantów i pracowników. - bierze udział w rocznej inwentaryzacji dokumentów i przepisów będących w realizacji i podlegających archiwizacji
Pokaż więcej >>
od 3 286,9 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektromonter

Warszawa
Wygasła: 28.08.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - organizowanie
 • budowa
 • eksploatacja
 • modernizacja i nadzorowanie funkcjonowania infrastruktury sieci teleinformatycznych w jednostkach organizacyjnych KSP - montaż korytek instalacyjnych
 • okablowania strukturalnego - wykonywanie zadań zgodnie z dokumentacją techniczną - obsługa oraz usuwanie bieżących awarii stanowisk terminalowych i komputerowych - rozbudowa istniejących systemów sieci oraz budowa nowych stanowisk dostępowych w jednostkach i komórkach organizacyjnych KSP - wykonuje prace serwisowe stanowisk komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych - przygotowywanie zapotrzebowania na materiały do realizacji bieżących zadań - pobieranie z magazynu
 • rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań. - prowadzenie dokumentacji w ramach wykonywanych czynności oraz ewidencji materiałowo sprzętowej - udział w procedurach zakupowych w zakresie merytorycznym sekcji opracowywanie OPZ oraz udział w komisjach przetargowych - obsługa przydzielonego sprzętu transportowego - przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej
Pokaż więcej >>
od 3 214,78 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sekretarka

Warszawa
Wygasła: 22.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu naczelnikowi wydziału i jego zastępcom 2. Komputerowa ewidencja pism wpływających i wychodzących z wydziału 3. Prowadzenie terminarza spotkań i narad kierownictwa wydziału 4. Redagowanie pism na polecenie naczelnika wydziału i kierownictwa wydziału 5. Przekazywanie komunikatów
 • poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom wydziału 6. Prowadzenie dzienników (dziennik przepisów)
 • książek ewidencyjnych (ewidencja kluczy
 • ewidencja wyjść w godzinach służbowych) 7. Obsługa urządzeń biurowych: telefony
 • fax
 • skaner 8. Obsługa poczty elektronicznej 9. Przygotowywanie Poczty Specjalnej do wysłania 10. Prowadzenie ewidencji wysyłek pocztowych w aplikacji Poczty Polskiej S.A. Elektroniczny Nadawca 11. Rejestrowanie dokumentów finansowo-księgowych 12. Archiwizowanie i przekazywanie dokumentów do archiwum KSP 13. Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej
Pokaż więcej >>
od 3 095,64 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik

Warszawa
Wygasła: 28.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) wycena szkody w sprzęcie i materiałach teleinformatycznych; 2) prowadzenie postępowań szkodowych i wyjaśniających; 3) prowadzenie rejestru szkód; 4) sporządzenie dokumentacji niezbędnej do likwidacji szkody i weryfikowanie pod kątem formalnym
 • technicznym stanu faktycznego protokołów szkody; 5) podejmowanie czynności niezbędnych do uzyskania wyceny szkody w sprzęcie i materiałach teleinformatycznych; 6) bieżąca współpraca z serwisem zewnętrznym dokonującym ekspertyz i wyceny szkód; 7) prowadzenie postępowań w zakresie wyłaniania wykonawcy dokonującego ekspertyzy lub naprawy; 8) udział w procedurach zakupowych w zakresie merytorycznym sekcji
 • opracowywanie OPZ
 • projektów umów
 • dokumentacji oraz udział w komisjach przetargowych; 9) prowadzenie rozliczeń finansowych
 • opisywanie i księgowanie faktur; 10) udział w inwentaryzacjach
 • procesach kwalifikacji oraz likwidacji składników majątku; 11) prowadzenie dokumentacji w ramach wykonywanych czynności oraz wprowadzanie niezbędnych informacji między innymi sprzętowo-finansowo-księgowych w dedykowanych do tego rejestrach lub bazach danych; 12) prowadzenie ewidencji pomocniczych w WTI oraz sprzętu i urządzeń podlegających sekcji; 13) prowadzenie spraw związanych z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym sprzętu teleinformatycznego
 • wykonywanym przez firmy zewnętrzne; 14) przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwizacji w zakresie właściwości merytorycznej sekcji; 15) wprowadzanie niezbędnych informacji sprzętowo-finansowo-księgowych w dedykowanych do tego rejestrach lub bazach danych; 16) pomoc w prowadzeniu ewidencji teleinformatycznych; 17) prowadzi zagadnienia związane z GM i ŚT SWOP w zakresie zadań wydziału; 18) przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej
Pokaż więcej >>
od 3 180,97 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sprzątaczka

Pruszków
Wygasła: 13.10.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Sprzątanie powierzchni biurowych i socjalnych. Praca od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Wynagrodzenie 3010 zł + dodatek za staż pracy
od 3 010 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik

Warszawa
Wygasła: 02.10.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • Obowiązki: 1) Przygotowywanie projektów umów dotyczących dostaw materiałów budowlanych
 • sprzętu i narzędzi
 • w celu zapewnienia realizacji wykonania wielobranżowych prac konserwacyjnych i remontowych niezbędnych do utrzymania obiektów Komendy Stołecznej Policji i jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na jej obszarze; 2) Przygotowywanie projektów wniosków
 • umów i porozumień dotyczących robót inwestycyjnych i remontowych oraz świadczenia usług; 3) Sporządzanie projektów pism/wystąpień do organów administracji publicznej
 • Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczących pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań inwestycyjno-remontowych; 4) Sporządzanie projektów wystąpień do Komendy Głównej Policji dotyczących planowanych zadań inwestycyjno-remontowych
 • w celu uzyskania zgody na ich realizację; 5) Sporządzanie projektów porozumień/aneksów w sprawie współfinansowania przez samorządy budowy/remontów obiektów Komendy; 6) Prowadzenie bieżącej korespondencji wynikającej z potrzeb wydziału; 7) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 8) Przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących tajemnicy
 • ochrony danych osobowych
 • informacji poufnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz nie ujawniania tych wiadomości w czasie wykonywania pracy jak i po jej zakończeniu; 9) Opracowywanie projektów decyzji Komendanta Stołecznego Policji w zakresie zadań realizowanych przez wydział; 10) Opracowywanie projektów decyzji Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP w zakresie zadań realizowanych przez wydział; 11) Opracowywanie projektów pism kierowanych do jednostek organizacyjnych KSP; 12) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 13) Uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP; 14) Przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku
 • w sposób uporządkowany
 • kompletny i systematyczny
 • umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników Wydziału; 15) Archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 16) Przekazywanie do kancelarii wydziału przejętej na stan korespondencji po jej ostatecznym załatwieniu (OZ) sklasyfikowanej zgodnie z instrukcją kancelaryjną; 17) Udział w szkoleniach organizowanych w wydziale i poza wydziałem
Pokaż więcej >>
od 3 291,01 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik

Warszawa
Wygasła: 02.10.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Uczestnictwo w opracowaniu Programu inwestycji
 • koncepcji programowo-przestrzennej oraz sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w branży sanitarnej wraz z przedmiarami i kosztorysami
 • w celu odpowiedniego przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego; 2) Udział w pracach zespołu powołanego do opracowania Programu inwestycji
 • w celu pozyskania środków na finansowanie przedsięwzięcia dotyczącego realizacji inwestycji i remontów; 3) Przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadań inwestycyjno-remontowych w branży sanitarnej oraz uczestnictwo w komisji przetargowej
 • w celu realizacji zamówienia publicznego; 4) Sprawdzanie i przygotowywanie kosztorysów ofertowych i wykonawczych robót sanitarnych; 5) Opracowywanie i kompletowanie dokumentów formalno - prawnych oraz dokumentacji procesu inwestycyjno-remontowego zadania
 • w którym pełni funkcję koordynatora robót
 • w celu przekazania do użytkowania zarządcy obiektu oraz archiwum; 6) Uczestnictwo w przygotowywaniu planu rocznego zamówień publicznych w zakresie zadań inwestycyjno-remontowych w branży sanitarnej
 • w celu przekazania do komórki organizacyjnej ds. zamówień publicznych i zapewnienia realizacji zadania inwestycyjnego; 7) Weryfikowanie pod względem merytorycznym
 • formalnym i rachunkowym prawidłowości faktur od wykonawców zadań inwestycyjno-remontowych w branży sanitarnej
 • w celu rozliczenia prac oraz wykorzystania środków finansowych zgodnie z przyznanymi limitami; 8) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 9) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 10) Uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP; 11) Przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku
 • w sposób uporządkowany
 • kompletny i systematyczny
 • umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników Wydziału; 12) Archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 13) Niezwłoczne przekazywanie dokumentów będących podstawą wprowadzenia do ewidencji ŚT (Środków Trwałych) i PŚT (Pozostałych Środków Trwałych) do osób uprawnionych do prowadzenia ewidencji SWOP
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami; 14) Udział w szkoleniach organizowanych w wydziale i poza wydziałem
Pokaż więcej >>
od 4 687,78 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mistrz

Warszawa
Wygasła: 02.10.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Bezpośredni nadzór techniczny nad pracami konserwacyjno - remontowymi wykonywanymi w obiektach przez pracowników Zespołu I; 2) Przydzielanie pracy podległym pracownikom; 3) Nadzór nad przestrzeganiem technologii i jakością wykonywanych prac; 4) Sporządzanie zapotrzebowań materiałowych do wykorzystania przez Zespół I; 5) Rozliczanie zużycia materiałowego; 6) Wykonywanie obmiarów prac konserwacyjno remontowych w miejscu
 • gdzie są realizowane; 7) Nadzorowanie terminowej realizacji prac konserwacyjno remontowych; 8) Zapewnienie ekonomicznego i efektywnego wykorzystania urządzeń i narzędzi w toku realizowanych prac; 9) Udział w uzgodnieniach dotyczących wprowadzeń i odbiorów prac. 10) Realizacja powierzonych prac zgodnie z prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami przy właściwym zużyciu materiałów
 • wykorzystaniu niezbędnego sprzętu
 • z zatwierdzonymi planami techniczno ekonomicznymi
 • harmonogramami i dokumentacją techniczną; 11) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 12) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 13) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 14) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 15) Nadzorowanie usuwania usterek ujawnionych w czasie odbiorów końcowych; 16) Uczestniczenie w komisjach odbiorów i przeglądów prac; 17) Uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP; 18) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 19) Przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku
 • w sposób uporządkowany
 • kompletny i systematyczny
 • umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników wydziału; 20) Archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;\ 21) Przekazywanie do kancelarii wydziału przejętej na stan korespondencji po jej ostatecznym załatwieniu (OZ) sklasyfikowanej zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 22) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 3 347,88 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierownik obiektu

Warszawa
Wygasła: 02.10.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Organizowanie i przydzielanie zadań konserwacyjno remontowych realizowanych podległych pracowników; 2) Nadzór i monitorowanie wykonywanych prac remontowo-budowlanych na podstawie otrzymanych zleceń; 3) Sporządzanie i weryfikowanie dokumentacji związanej z zakupem materiałów budowlanych i narzędzi; 4) Planowanie potrzeb materiałowo-finansowych w zakresie zaopatrzenia w materiały budowlane i narzędzia. 5) Udział w uzgodnieniach dotyczących wprowadzeń i odbiorów prac. 6) Realizacja powierzonych prac zgodnie z prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami przy właściwym zużyciu materiałów
 • wykorzystaniu niezbędnego sprzętu
 • z zatwierdzonymi planami techniczno ekonomicznymi
 • harmonogramami i dokumentacją techniczną; 7) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 8) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 9) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 10) Opracowywanie harmonogramów prac i bieżąca ich aktualizacja; 11) Uczestniczenie w komisjach odbiorów i przeglądów prac; 12) Nadzorowanie usuwania usterek ujawnionych w czasie odbiorów końcowych; 13) Przydzielanie zadań pracownikom i nadzór nad przestrzeganiem technologii i jakością wykonywanych prac; 14) Nadzór nad wykonywaniem przez podległych pracowników zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 15) Nadzorowanie terminowej realizacji prac; 16) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 17) Uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP; 18) Przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku
 • w sposób uporządkowany
 • kompletny i systematyczny
 • umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników wydziału; 19) Archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 20) Przekazywanie do kancelarii wydziału przejętej na stan korespondencji po jej ostatecznym załatwieniu (OZ) sklasyfikowanej zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 21) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 3 670,85 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Blacharz-Dekarz

Warszawa
Wygasła: 02.10.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Organizowanie stanowiska pracy
 • zgodnie z ustalonym i zleconym charakterem prac dekarskich oraz blacharskich na czas wykonywania robót konserwacyjnych lub remontowych i jego likwidacja po zakończeniu robót; 1) Wykonywanie prac przygotowawczych podłoża jak np. usuwanie popękanych warstw papy
 • osuszenie oraz wykonywanie prac dekarskich dotyczących pokryć dachowych; 2) Wykonywanie nowych elementów drewnianych dla potrzeb prowadzonych prac remontowo budowlanych; 3) Wykonywanie napraw blacharsko - dekarskich; 4) Obróbka elementów drewnianych przy użyciu ręcznych narzędzi do drewna
 • elektronarzędzi
 • przenośnych maszyn (m.in. formatówki
 • okleiniarki
 • wielowrzecionówki); 5) Wykonywanie napraw stolarskich; 6) Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych
 • norm i przepisów
 • jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej
 • niezbędnych przy organizacji zleconej pracy
 • w tym dotyczących: - znajomości używanych technologii wykonywania robót konserwacyjno - remontowych
 • - znajomości podstawowych narzędzi
 • sprzętu i urządzeń stosowanych przy robotach blacharsko - dekarskich; 8) Przygotowywanie podłoży budowlanych do wykonania izolacji i pokryć przeciwwilgociowych i wodoodpornych; 9) Przygotowywanie i wykonywanie obróbek blacharskich
 • rynien i rur spustowych do montażu; 10) Wykonywanie elementów z blachy ocynkowanej i powlekanej; 11) Podejmowanie szybkich działań dotyczących sytuacji awaryjnych w tym niezwłoczne usuwanie przyczyn i skutków awarii
 • takich jak np. zabezpieczenie niestabilnych
 • nieszczelnych elementów na powierzchni dachów; 12) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń. 13) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 14) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 15) Pobieranie z magazynu
 • rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań; 16) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 17) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 18) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 2 753,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Malarz

Warszawa
Wygasła: 02.10.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Organizowanie stanowiska pracy
 • zgodnie z ustalonym i zleconym charakterem prac dekarskich oraz blacharskich na czas wykonywania robót konserwacyjnych lub remontowych i jego likwidacja po zakończeniu robót; 1) Wykonywanie prac przygotowawczych podłoża jak np. usuwanie popękanych warstw papy
 • osuszenie oraz wykonywanie prac dekarskich dotyczących pokryć dachowych; 2) Wykonywanie nowych elementów drewnianych dla potrzeb prowadzonych prac remontowo budowlanych; 3) Wykonywanie napraw blacharsko - dekarskich; 4) Obróbka elementów drewnianych przy użyciu ręcznych narzędzi do drewna
 • elektronarzędzi
 • przenośnych maszyn (m.in. formatówki
 • okleiniarki
 • wielowrzecionówki); 5) Wykonywanie napraw stolarskich; 6) Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych
 • norm i przepisów
 • jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej
 • niezbędnych przy organizacji zleconej pracy
 • w tym dotyczących: - znajomości używanych technologii wykonywania robót konserwacyjno - remontowych
 • - znajomości podstawowych narzędzi
 • sprzętu i urządzeń stosowanych przy robotach blacharsko - dekarskich; 8) Przygotowywanie podłoży budowlanych do wykonania izolacji i pokryć przeciwwilgociowych i wodoodpornych; 9) Przygotowywanie i wykonywanie obróbek blacharskich
 • rynien i rur spustowych do montażu; 10) Wykonywanie elementów z blachy ocynkowanej i powlekanej; 11) Podejmowanie szybkich działań dotyczących sytuacji awaryjnych w tym niezwłoczne usuwanie przyczyn i skutków awarii
 • takich jak np. zabezpieczenie niestabilnych
 • nieszczelnych elementów na powierzchni dachów; 12) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń. 13) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 14) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 15) Pobieranie z magazynu
 • rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań; 16) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 17) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 18) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 2 996,01 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Robotnik gospodarczy

Warszawa
Wygasła: 02.10.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Utrzymywanie terenów przyległych do obiektów w czystości poprzez zamiatanie parkingów
 • chodników i ulic; 2) Wykonywanie prac porządkowych wokół budynków; - w okresie letnim zgrabianie i usuwanie liści
 • - okresie zimowym usuwanie śniegu i lodu z terenu
 • posypywanie piaskiem chodnika; 3) Wykonywanie prac gospodarczo-konserwacyjnych w obsługiwanych obiektach
 • w tym: - malowanie konstrukcji budowlanych
 • elementów metalowych i drewnianych
 • - wyrównywanie ścian gładzią gipsową
 • szlifowanie ścian
 • szpachlowanie
 • - przyrządzanie i mieszanie farb
 • zapraw malarskich
 • - pokrywanie powierzchni ścian i sufitów farbami akrylowymi
 • - malowanie ram i futryn farbami akrylowymi
 • - reperacje powłok malarskich i podłoża
 • - usuwanie starej powłoki farb z powierzchni przeznaczonej do malowania; 4) Bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu; 5) Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych
 • norm i przepisów jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej
 • niezbędnych przy organizacji zleconej pracy
 • w tym dotyczących: - znajomości technologii wykonywania robót konserwacyjnych; - znajomości podstawowych narzędzi
 • sprzętu i urządzeń stosowanych przy robotach konserwacyjnych; 6) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 7) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 8) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 9) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 10) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 11) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 3 124,83 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mistrz

Warszawa
Wygasła: 02.10.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Bezpośredni nadzór techniczny nad pracami konserwacyjno - remontowymi w branży sanitarnej wykonywanymi w obiektach przez pracowników Zespołu II; 2) Opracowywanie harmonogramów prac i bieżąca ich aktualizacja; 3) Sporządzanie specyfikacji materiałowych niezbędnych do realizacji przez Zespół II robót sanitarnych konserwacyjno - remontowych; 4) Rozliczanie zużycia materiałowego; 5) Kompletowanie niezbędnej dokumentacji prowadzonych prac sanitarnych; 6) Przydzielanie pracy podległym pracownikom; 7) Nadzór nad przestrzeganiem technologii i jakością wykonywanych prac; 8) Nadzorowanie terminowej realizacji robót sanitarnych konserwacyjno remontowych; 9) Zapewnienie ekonomicznego i efektywnego wykorzystania urządzeń i narzędzi w toku realizowanych prac; 10) Udział w uzgodnieniach dotyczących wprowadzeń i odbiorów prac. 11) Realizacja powierzonych prac zgodnie z prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami przy właściwym zużyciu materiałów
 • wykorzystaniu niezbędnego sprzętu
 • z zatwierdzonymi planami techniczno ekonomicznymi
 • harmonogramami i dokumentacją techniczną; 12) Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych
 • norm i przepisów jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej
 • niezbędnych przy organizacji pracy podległych pracowników
 • w tym dotyczących znajomości używanych materiałów oraz technologii wykonywania robót sanitarnych; 13) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 14) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 15) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 16) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 17) Nadzorowanie usuwania usterek ujawnionych w czasie odbiorów końcowych; 18) Uczestniczenie w komisjach odbiorów i przeglądów prac; 19) Uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP; 20) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 21) Przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku
 • w sposób uporządkowany
 • kompletny i systematyczny
 • umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników wydziału; 22) Archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;\Przekazywanie do kancelarii wydziału przejętej na stan korespondencji po jej ostatecznym załatwieniu (OZ) sklasyfikowanej zgodnie z instrukcją kancelaryjną; 23) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników. 1) Bezpośredni nadzór techniczny nad realizacją prac wykonywanych przez pracowników Zespołu II; 2) Realizacja powierzonych prac zgodnie z prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami przy właściwym zużyciu materiałów
 • wykorzystaniu niezbędnego sprzętu
 • z zatwierdzonymi planami techniczno ekonomicznymi
 • harmonogramami i dokumentacją techniczną; 3) Kompletowanie niezbędnej dokumentacji prowadzonych prac sanitarnych; 4) Opracowywanie harmonogramów prac i bieżąca ich aktualizacja; 5) Uczestniczenie w komisjach odbiorów i przeglądów prac; 6) Usuwanie usterek ujawnionych w czasie odbiorów końcowych; 7) Przydzielanie zadań pracownikom i nadzór nad przestrzeganiem technologii i jakości wykonywanych prac; 8) Nadzorowanie terminowej realizacji prac; 9) Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych
 • norm i przepisów jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej
 • niezbędnych przy organizacji pracy podległych pracowników
 • w tym dotyczących znajomości używanych materiałów oraz technologii wykonywania robót sanitarnych; 10) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 11) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 12) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 13) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 14) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 15) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 3 138,62 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik

Warszawa
Wygasła: 02.10.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Sprawdzanie prawidłowego działania wewnętrznych oraz zewnętrznych instalacji elektroenergetycznych
 • a także urządzeń (będących w zakresie działania Wydziału Inwestycji i Remontów); 2) Podejmowanie działań mających na celu usuwanie zaistniałych nieprawidłowości w działaniu ww. instalacji elektrycznych oraz urządzeń poprzez: a. bieżącą konserwację w tym uzupełnianie
 • wykonywanie bieżącej naprawy lub wymiany osprzętu elektrycznego (gniazd
 • wyłączników
 • opraw oświetleniowych
 • źródeł światła
 • korytek instalacyjnych itp.)
 • w którym wystąpiło uszkodzenie
 • w taki sposób
 • aby nie zagrażało zdrowiu i życiu osób pracujących lub przebywających w tych pomieszczeniach
 • b. wymianę zużytych instalacji
 • osprzętu
 • urządzeń
 • ich podłączeń nie nadających się do dalszej eksploatacji; 3) Wykonywanie nowych instalacji elektrycznych lub przeróbka istniejących zgodnie z zaistniałymi potrzebami konserwacyjno- remontowymi w tym zakresie; 4) Niezwłoczne podjęcie działań w przypadku zaistnienia awarii oraz usuwanie jej siłami własnymi lub współpraca w tym zakresie z firmami zewnętrznymi w tym m.in. Zakładem Energetycznym; 5) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 6) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 7) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 8) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 9) Właściwe wykorzystywanie przy pracach narzędzi
 • przyrządów i urządzeń zaewidencjonowanych w karcie narzędziowej; 10) Pobieranie z magazynu
 • rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań; 11) Bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu; 12) Przestrzeganie terminów i jakości wykonywanych prac; 13) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 14) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 2 919,81 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Spawacz

Warszawa
Wygasła: 02.10.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Wykonywanie czynności spawacza elektrycznego i gazowego elementów instalacji sanitarnych z wykorzystaniem umiejętności i wiedzy zgodnej z warunkami posiadanych uprawnień spawacza gazowego i elektrycznego; 2) Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych
 • norm i przepisów
 • jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej
 • niezbędnych przy organizacji zleconej pracy; 3) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 4) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 5) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i p.poż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy
 • dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 6) Wykonywanie przydzielonych prac w zakresie posiadanej specjalności; 7) Właściwe wykorzystywanie przy pracach narzędzi
 • przyrządów i urządzeń zaewidencjonowanych w karcie narzędziowej; 8) Właściwe wykorzystywanie powierzonych narzędzi; 9) Przestrzeganie terminów i jakości wykonywanych prac; 10) Pobieranie z magazynu
 • rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań; 11) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 12) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 13) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 3 095,19 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektromonter

Warszawa
Wygasła: 02.10.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Sprawdzanie prawidłowego działania wewnętrznych oraz zewnętrznych instalacji elektroenergetycznych
 • a także urządzeń (będących w zakresie działania Wydziału Inwestycji i Remontów); 2) Podejmowanie działań mających na celu usuwanie zaistniałych nieprawidłowości w działaniu ww. instalacji elektrycznych oraz urządzeń poprzez: a. bieżącą konserwację w tym uzupełnianie
 • wykonywanie bieżącej naprawy lub wymiany osprzętu elektrycznego (gniazd
 • wyłączników
 • opraw oświetleniowych
 • źródeł światła
 • korytek instalacyjnych itp.)
 • w którym wystąpiło uszkodzenie
 • w taki sposób
 • aby nie zagrażało zdrowiu i życiu osób pracujących lub przebywających w tych pomieszczeniach
 • b. wymianę zużytych instalacji
 • osprzętu
 • urządzeń
 • ich podłączeń nie nadających się do dalszej eksploatacji; 3) Wykonywanie nowych instalacji elektrycznych lub przeróbka istniejących zgodnie z zaistniałymi potrzebami konserwacyjno- remontowymi w tym zakresie; 4) Niezwłoczne podjęcie działań w przypadku zaistnienia awarii oraz usuwanie jej siłami własnymi lub współpraca w tym zakresie z firmami zewnętrznymi w tym m.in. Zakładem Energetycznym; 5) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 6) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 7) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 8) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 9) Właściwe wykorzystywanie przy pracach narzędzi
 • przyrządów i urządzeń zaewidencjonowanych w karcie narzędziowej; 10) Pobieranie z magazynu
 • rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań; 11) Bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu; 12) Przestrzeganie terminów i jakości wykonywanych prac; 13) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 14) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 2 879,21 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik

Warszawa
Wygasła: 16.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Aktualizowanie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych dla Wydziału Finansów i Budżetu KSP w zakresie wprowadzania nowych i likwidacji zużytych środków trwałych
 • pozostałych środków trwałych oraz aktualizowanie ewidencji nisko cennych pozostałych środków trwałych w wydziale; 2) Wprowadzanie danych dotyczących środków trwałych i pozostałych środków trwałych do modułu ŚT SWOP; 3) Sprawdzenie wydatkowania środków i zaciągania zobowiązań w danych grupach i paragrafach klasyfikacji budżetowej; 4) Rozliczanie inwestycji pod względem nowopowstałych środków trwałych w celu wprowadzenia zmian w ewidencji; 5) Opracowywanie projektów decyzji Komendanta Stołecznego Policji w sprawie powołania komisji przekwalifikowujących urządzenia oraz wykreślających z ewidencji budynków przeznaczonych do rozbiórki
 • a także współpraca z komisjami w celu aktualizacji ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych dla Wydziału Finansów i Budżetu KSP; 6) Rejestrowanie protokołów o wartości poniżej wartości progowej
 • umów
 • zleceń; 7) Ewidencjonowanie wpływających do Wydziału Inwestycji i Remontów KSP faktur za usługi remontowe
 • inwestycyjne i inne usługi oraz przekazywanie faktur do osób merytorycznie odpowiedzialnych za ich realizację; 8) Przekazywanie faktur celem realizacji finansowej do Wydziału Finansów i Budżetu KSP; 9) Przestrzeganie dyscypliny budżetowej w zakresie realizowanych; 10) Przestrzeganie Procedury wewnętrznej kontroli finansowej obowiązującej w wydziale; 11) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 12) Przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących tajemnicy
 • ochrony danych osobowych
 • informacji poufnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz nie ujawniania tych wiadomości w czasie wykonywania pracy jak i po jej zakończeniu; 13) Opracowywanie projektów decyzji Komendanta Stołecznego Policji w sprawie powołania komisji przekwalifikowujących urządzenia oraz wykreślających z ewidencji budynków przeznaczonych do rozbiórki
 • a także współpraca z komisjami w celu aktualizacji ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych dla Wydziału Finansów i Budżetu KSP; 14) Opracowywanie projektów pism kierowanych do jednostek organizacyjnych KSP; 15) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 16) Uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP; 17) Przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku
 • w sposób uporządkowany
 • kompletny i systematyczny
 • umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników Wydziału; 18) Archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 19) Przekazywanie do kancelarii wydziału przejętej na stan korespondencji po jej ostatecznym załatwieniu (OZ) sklasyfikowanej zgodnie z instrukcją kancelaryjną; 20) Udział w szkoleniach organizowanych w wydziale i poza wydziałem
Pokaż więcej >>
od 3 478,6 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sekretarka

Warszawa
Wygasła: 22.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1)Planowanie spraw bieżących i właściwa organizacja pracy sekretariatu. 2)Przyjmowanie i przedkładanie do dekretacji Kierownictwa Wydziału wszelkiej korespondencji wpływającej do wydziału. 3)Przygotowywanie korespondencji do wysłania. 4)Prowadzenie dzienników korespondencyjnych. 5)Prowadzenie dziennika przepisów. 6)Obsługa urządzeń biurowych. 7)Obsługa poczty internetowej. 8)Prowadzenie i aktualizacja ewidencji przepisów prawnych (w tym wydanych przez KSP
 • KGP). 9)Sporządzanie listy obecności pracowników wydziału oraz nanoszenie w niej zmian dot. urlopów
 • zwolnień lekarskich i innych absencji. 10)Prowadzenie: ewidencji wyjść pracowników w godzinach pracy
 • ewidencji pobieranych kluczy do pomieszczeń wydziału
 • ewidencji delegacji służbowych pracowników wydziału
 • ewidencji nadgodzin
 • rejestru wniosków o zaliczkę
 • ewidencji wniosków kosztów dojazdów do służby
 • ewidencji wniosków dopłat do wypoczynku
 • ewidencji wniosków o refundację zakupu okularów. 11)Łączenie rozmów telefonicznych z wybranymi abonentami na prośbę Kierownictwa Wydziału. 12)Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy policjantów i pracowników zgodnie z okresem Rozliczeniowym. 13)Załatwianie i realizacja spraw ogólno - organizacyjnych zleconych przez przełożonych. 14)Bieżące aktualizowanie resortowych numerów telefonów i faksów. 15)Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej. 16)Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy
 • porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku. 17)Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności. 18)Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych
 • które dotyczą pracy
 • jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. 19)Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny. 20)Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości
 • sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań
Pokaż więcej >>
od 2 980,06 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik

Warszawa
Wygasła: 13.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1.Prowadzenie ewidencji materiałowej składników majątkowych powierzonych do przechowywania w magazynie (w tym prowadzenie ewidencji w systemie SWOP podsystem GM): sprzętu i materiałów żywnościowych; środków żywności; wody pitnej; sprzętu medycznego; materiałów medycznych i opatrunkowych. 2.Sporządzanie protokołów przyjęcia do magazynu na podstawie faktur i druków WZ
 • protokółów przekazania
 • raportów magazynowych przychodowo rozchodowych oraz miesięcznych zestawień zbiorczych; 3.Sporządzanie i podpisywanie dokumentacji przychodowo rozchodowej; 4.Udział w przyjmowaniu do magazynu sprzętu i materiałów żywnościowych
 • środków żywności
 • wody pitnej
 • sprzętu medycznego oraz materiałów medycznych i opatrunkowych; 5.Udział w wydawaniu z magazynu sprzętu i materiałów żywnościowych
 • środków żywności
 • wody pitnej
 • sprzętu medycznego oraz materiałów medycznych i opatrunkowych na podstawie asygnat; 6.Dbałość o należyte zabezpieczenie powierzonego mienia przed kradzieżą
 • pożarem oraz innymi uszkodzeniami; 7.Przestrzeganie zasad rotacji sprzętu i materiałów żywnościowych
 • środków żywności
 • wody pitnej
 • sprzętu medycznego oraz materiałów medycznych i opatrunkowych; 8.Układanie sprzętu i materiałów żywnościowych
 • środków żywności
 • wody pitnej
 • sprzętu medycznego oraz materiałów medycznych i opatrunkowych w sposób zapewniający płynną wymianę; 9.Udział w przygotowywaniu sprzętu i materiałów żywnościowych
 • środków żywności
 • sprzętu medycznego oraz materiałów medycznych i opatrunkowych do okresowych inwentaryzacji
 • kwalifikacji i likwidacji; 10.Utrzymanie w należytym stanie technicznym
 • sanepid
 • BHP
 • ppoż. pomieszczeń magazynowych; 11.Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 12.Udział w załadunku i rozładunku sprzętu i środków żywności oraz leków i materiałów medycznych; 13.Współpraca z komisjami w zakresie kwalifikacji sprzętu żywnościowego i medycznego przeznaczonego do likwidacji. Czynny udział w likwidacji w/w sprzętu; 14.Uczestniczenie w pracach zespołów zadaniowych powołanych do realizacji czynności związanych zabezpieczeniem logistycznym działań Policji będących we właściwości Sekcji II. 15.Realizacja zadań związanych z organizacją zabezpieczenia logistycznego akcji/operacji policyjnych. 16.Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji; 17.Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy
 • porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku; 18.Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności; 19.Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych
 • które dotyczą pracy
 • jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę; 20.Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny; 21.Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości
 • sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań; 22.Dbałość o dobro pracodawcy
 • chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji
 • których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 23.Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej
 • w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu; 24.Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; 25.Stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • zgodnie z ich przeznaczeniem; 26.Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym
 • okresowym
 • kontrolnym
 • innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich; 27.Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego; 28.Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KSP - o zmianie danych
 • niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji
 • m.in. stan cywilny i rodzinny
 • stopień niepełnosprawności
 • adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji
 • decyzja o przyznaniu emerytury/renty oraz innych zmianach
 • które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika; 29.Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych; 30.Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej; 31.Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 32.Przestrzeganie zasad współżycia społecznego
 • okazywania koleżeńskiego stosunku współpracownikom
Pokaż więcej >>
od 3 100,79 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Konserwator

Warszawa
Wygasła: 09.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami
 • 2) montaż opraw
 • osprzętu elektrycznego 3) pobieranie z magazynu
 • rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań
 • 4) bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu 5) wykonywanie prac porządkowych wokół budynków: - w okresie letnim: zgrabianie i usuwanie liści
 • - w okresie zimowym: usuwanie śniegu i lodu z terenu
 • posypywanie piaskiem chodnika 6) wykonywanie prac fizycznych związanych z przenoszeniem mebli 7) wykonywanie innych prac o charakterze gospodarczym
Pokaż więcej >>
od 3 317,63 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sprzątaczka

Warszawa
Wygasła: 09.09.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • 1.Utrzymywanie czystości w pomieszczeniach KSP. 2.Odkurzanie wykładzin dywanowych w pomieszczeniach biurowych i na korytarzach. 3.Mycie ciągów komunikacyjnych. 4.Mycie okien za pomocą specjalnych urządzeń. 5.Utrzymywanie czystości w sanitariatach. 6.Sprzątanie pomieszczeń po pracach remontowych i naprawczych (wg potrzeb). 7.Zgłaszanie wszelkiego rodzaju braków
 • usterek i uszkodzeń zauważonych w sprzątanych pomieszczeniach
od 3 070 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik

Warszawa
Wygasła: 31.08.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • GŁÓWNE OBOWIĄZKI: Organizowanie
 • budowa
 • eksploatacja
 • modernizacja i nadzorowanie funkcjonowania infrastruktury sieci teleinformatycznych w jednostkach organizacyjnych KSP
 • Montaż korytek instalacyjnych
 • okablowania strukturalnego
 • Wykonywanie zadań zgodnie z dokumentacją techniczną
 • Obsługa oraz usuwanie bieżących awarii stanowisk terminalowych i komputerowych
 • Rozbudowa istniejących systemów sieci oraz budowa nowych stanowisk dostępowych w jednostkach i komórkach organizacyjnych KSP
 • Wykonuje prace serwisowe stanowisk komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych
 • Przygotowywanie zapotrzebowania na materiały do realizacji bieżących zadań
 • Pobieranie z magazynu
 • rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań
 • Prowadzenie dokumentacji w ramach wykonywanych czynności oraz ewidencji materiałowo sprzętowej
 • Udział w procedurach zakupowych w zakresie merytorycznym sekcji opracowywanie OPZ oraz udział w komisjach przetargowych
 • Obsługa przydzielonego sprzętu transportowego
 • Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej. POZOSTAŁE OBOWIĄZKI: Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy
 • porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku
 • Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności
 • Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych
 • które dotyczą pracy
 • jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę
 • Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny
 • Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości
 • sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań
 • Dbałość o dobro pracodawcy
 • chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji
 • których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę
 • Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej
 • w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu
 • Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy
 • Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym
 • okresowym
 • kontrolnym
 • innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich
 • Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego
 • Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zmianie danych
 • niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji
 • m.in. numeru dowodu osobistego
 • stan cywilny i rodzinny
 • stopień niepełnosprawności
 • adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji
 • decyzja o przyznaniu emerytury/renty oraz innych zmianach
 • które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika
 • Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych
 • Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej
 • Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach
 • Przestrzeganie zasad współżycia społecznego
 • okazywania koleżeńskiego stosunku współpracownikom
Pokaż więcej >>
od 2 796,77 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik

Warszawa
Wygasła: 07.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • GŁÓWNE OBOWIĄZKI: Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów i wyposażenia teleinformatycznego
 • pomocniczo-numerycznej
 • dokumentacji i ewidencji darowizn sprzętu łączności oraz ewidencji pomocniczych poza teleinformatycznych
 • Prowadzenie zagadnień związanych z GM i ŚT SWOP w zakresie zadań wydziału
 • Aktualizowanie
 • ewidencjonowanie i sporządzanie dowodów przychodu i rozchodu oraz kontrola obiegu tych dokumentów
 • Wprowadzenie niezbędnych informacji sprzętowo-finansowo-księgowych w dedykowanych do tego rejestrach lub bazach danych
 • Rozliczanie kosztów finansowych za naprawy urządzeń teleinformatycznych oraz wycena szkód finansowych
 • Prowadzenie okresowych i doraźnych kontroli inwentaryzacyjnych
 • Dokumentowanie związane z upłynnianiem i wybrakowywaniem wyposażenia oraz środków trwałych teleinformatycznych
 • Uczestniczenie przy sporządzaniu miesięcznych
 • kwartalnych
 • półrocznych i rocznych sprawozdań z zaangażowania ponoszonych kosztów oraz analiz finansowych wydatków ponoszonych przez KSP w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów łączności i informatycznych
 • Udział w planowaniu i realizowaniu zapotrzebowania w materiały eksploatacyjne i sprzęt teleinformatyczny. Sporządzanie analiz i sprawozdań ruchu sprzętowego w zakresie teleinformatyki
 • Pomoc w prowadzeniu ewidencji teleinformatycznych
 • Wprowadzanie niezbędnych informacji sprzętowo-finansowo-księgowych w dedykowanych do tego rejestrach lub bazach danych
 • Udział w inwentaryzacjach
 • procesach kwalifikacji oraz likwidacji składników majątku
 • Odpowiedzialność za opracowanie i kontrolowanie dowodów księgowych oraz za terminowe przekazywanie ich do Wydziału Finansów i Budżetu
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu i urządzeń podlegających sekcji
 • Wycena szkody w sprzęcie i materiałach teleinformatycznych
 • Prowadzenie spraw związanych z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym sprzętu teleinformatycznego
 • wykonywanym przez firmy zewnętrzne
 • Udział w procedurach zakupowych w zakresie merytorycznym sekcji
 • opracowywanie OPZ oraz udział w komisjach przetargowych
 • Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwizacji Wydziału w zakresie właściwości merytorycznej sekcji
 • Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej. POZOSTAŁE OBOWIĄZKI: Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy
 • porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku
 • Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności
 • Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych
 • które dotyczą pracy
 • jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę
 • Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny
 • Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości
 • sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań
 • Dbałość o dobro pracodawcy
 • ochrona jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji
 • których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę
 • Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej
 • w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu
 • Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy
 • Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym
 • okresowym
 • kontrolnym
 • innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich
 • Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego
 • Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zmianie danych
 • niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji
 • m.in. numeru dowodu osobistego
 • stan cywilny i rodzinny
 • stopień niepełnosprawności
 • adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji
 • decyzja o przyznaniu emerytury/renty oraz innych zmianach
 • które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika
 • Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych
 • Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej
 • Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach
 • Przestrzeganie zasad współżycia społecznego
 • okazywania koleżeńskiego stosunku współpracownikom
Pokaż więcej >>
od 2 955,84 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik

Warszawa
Wygasła: 07.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • GŁÓWNE OBOWIĄZKI: 1. Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów i wyposażenia teleinformatycznego
 • pomocniczo-numerycznej
 • dokumentacji i ewidencji darowizn oraz ewidencji pomocniczych poza teleinformatycznych
 • 2. Prowadzenie zagadnień związanych z GM i ŚT SWOP w zakresie zadań wydziału
 • 3. Aktualizowanie
 • ewidencjonowanie i sporządzanie dowodów przychodu i rozchodu oraz kontrola obiegu tych dokumentów
 • 4. Wprowadzanie niezbędnych informacji sprzętowo-finansowo-księgowych w dedykowanych do tego rejestrach lub bazach danych
 • 5. Rozliczanie kosztów finansowych za naprawy urządzeń teleinformatycznych
 • 6. Prowadzenie okresowych i doraźnych kontroli inwentaryzacyjnych
 • 7. Dokumentowanie związane z upłynnianiem i wybrakowywaniem wyposażenia oraz środków trwałych teleinformatycznych
 • 8. Uczestniczenie przy sporządzaniu miesięcznych
 • kwartalnych
 • półrocznych i rocznych sprawozdań z zaangażowania ponoszonych kosztów oraz analiz finansowych wydatków ponoszonych przez KSP w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów teleinformatycznych
 • 9. Udział w planowaniu i realizowaniu zapotrzebowania w materiały eksploatacyjne i sprzęt teleinformatyczny
 • 10. Sporządzanie analizy i sprawozdań ruchu sprzętowego w zakresie teleinformatyki
 • 11. Pomoc w prowadzeniu ewidencji teleinformatycznych
 • 12. Udział w inwentaryzacjach
 • procesach kwalifikacji oraz likwidacji składników majątku
 • 13. Odpowiedzialność za opracowanie i skontrolowanie dowodów księgowych oraz za terminowe przekazywanie ich do Wydziału Finansów i Budżetu
 • 14. Prowadzenie ewidencji sprzętu i urządzeń podlegających sekcji
 • 15. Wycena szkód
 • 16. Prowadzenie spraw związanych z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym sprzętu teleinformatycznego
 • wykonywanym przez firmy zewnętrzne
 • 17. Udział w procedurach zakupowych w zakresie merytorycznym sekcji
 • opracowywanie OPZ oraz udział w komisjach przetargowych
 • 18. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwizacji Wydziału w zakresie właściwości merytorycznej sekcji
 • 19. Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej. POZOSTAŁE OBOWIĄZKI: Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy
 • porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku
 • Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności
 • Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych
 • które dotyczą pracy
 • jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę
 • Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny
 • Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości
 • sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań
 • Dbałość o dobro pracodawcy
 • chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji
 • których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę
 • Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej
 • w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu
 • Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy
 • Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym
 • okresowym
 • kontrolnym
 • innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich
 • Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego
 • Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zmianie danych
 • niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji
 • m.in. numeru dowodu osobistego
 • stan cywilny i rodzinny
 • stopień niepełnosprawności
 • adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji
 • decyzja o przyznaniu emerytury/renty oraz innych zmianach
 • które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika
 • Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych
 • Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej
 • Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach
 • Przestrzeganie zasad współżycia społecznego
 • okazywania koleżeńskiego stosunku współpracownikom
Pokaż więcej >>
od 2 915 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik

Warszawa
Wygasła: 01.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1)Sporządzanie planów materiałowo finansowych oraz nadzór nad ich realizacją w zakresie doposażenia w sprzęt kwaterunkowy
 • techniki biurowej
 • kulturalno-oświatowy
 • sportowy i szkoleniowy
 • druki w tym druki ścisłego zarachowania
 • w pieczęcie i stemple służbowe; 2)Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej sprzętu kwaterunkowego
 • techniki biurowej
 • kulturalno-oświatowego
 • sportowego i szkoleniowego w systemie SWOP podsystemie GM/ŚT SWOP w tym drukowanie kodów kreskowych
 • druków w tym druków ścisłego zarachowania
 • pieczęci i stempli służbowych
 • sporządzanie
 • rejestrowanie i podpisywanie dokumentów przychodowo-rozchodowych; 3)Uzgadnianie ewidencji ilościowo-wartościowej z ewidencją pomocniczą prowadzoną przez jednostki i komórki organizacyjne KSP; 4)Kontrola nad zapasami magazynowymi oraz podejmowanie czynności w celu ich upłynnienia; 5)Weryfikacja zapotrzebowań składanych przez jednostki i komórki organizacyjne w zakresie doposażenia w sprzęt kwaterunkowy
 • techniki biurowej
 • kulturalno-oświatowy
 • sportowy i szkoleniowy
 • druki w tym druki ścisłego zarachowania
 • w pieczęcie i stemple służbowe; 6)Zaopatrywanie jednostek i komórek organizacyjnych KSP w sprzęt kwaterunkowy
 • techniki biurowej
 • kulturalno-oświatowy
 • sportowy i szkoleniowy
 • druki w tym druki ścisłego zarachowania
 • w pieczęcie i stemple służbowe; 7)Kompletowanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowych związanych z ponoszonymi kosztami z tytułu zakupu sprzętu kwaterunkowego
 • techniki biurowej
 • kulturalno-oświatowego
 • sportowego i szkoleniowego
 • druków w tym druków ścisłego zarachowania
 • pieczęci i stempli służbowych; 8)Prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych; 9)Weryfikacja dokumentów finansowych w zakresie poprawności merytorycznej i finansowej; 10)Sporządzanie w oparciu o plan zamówień publicznych dokumentacji w zakresie przeprowadzenia procedury zakupu sprzętu kwaterunkowego
 • techniki biurowej
 • kulturalno-oświatowego
 • sportowego i szkoleniowego
 • druków w tym druków ścisłego zarachowania
 • pieczęci i stempli służbowych; 11)Przygotowywanie wniosków wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego na zakup sprzętu kwaterunkowego
 • techniki biurowej
 • kulturalno-oświatowego
 • sportowego i szkoleniowego
 • druków w tym druków ścisłego zarachowania
 • pieczęci i stempli służbowych; 12)Przygotowywanie
 • przeprowadzanie i udzielanie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej w zakresie swojej działalności; 13)Opracowywanie i przygotowywanie dokumentacji przetargowych oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Zamówień Publicznych; 14)Uczestniczenie w pracach komisji przetargowej w zakresie prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne; 15)Udział w komisjach przeprowadzających postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej na materiały i sprzęt z zakresu działalności sekcji; 16)Organizowanie i realizacja zadań związanych z naprawą sprzętu; 17)Przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją umów oraz koordynowanie dostaw sprzętu kwaterunkowego
 • techniki biurowej
 • kulturalno-oświatowego
 • sportowego i szkoleniowego
 • druków w tym druków ścisłego zarachowania
 • pieczęci i stempli służbowych; 18)Wycenianie wartości szkody w protokołach szkody; 19)Uczestniczenie w przygotowaniu projektów rocznego planu zamówień publicznych
 • planu potrzeb finansowych i materiałowych
 • w tym szacowanie wartości zamówienia
 • w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację bieżących zadań; 20)Udział w prowadzonych kwalifikacjach
 • likwidacjach i inwentaryzacjach sprzętu i materiałów; 21)Stała współpraca z komórką finansową Wydziału Zaopatrzenia KSP w zakresie swoich kompetencji; 22)Koordynowanie prawidłowego wykorzystywania darowizn rzeczowych i środków finansowych pozyskanych od sponsorów oraz ich rozliczanie; 23)Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 24)Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji
Pokaż więcej >>
od 3 312,35 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Konserwator

Warszawa
Wygasła: 26.08.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami
 • 2) montaż opraw
 • osprzętu elektrycznego 3) pobieranie z magazynu
 • rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań
 • 4) bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu 5) wykonywanie prac porządkowych wokół budynków: - w okresie letnim: zgrabianie i usuwanie liści
 • - w okresie zimowym: usuwanie śniegu i lodu z terenu
 • posypywanie piaskiem chodnika 6) wykonywanie prac fizycznych związanych z przenoszeniem mebli 7) wykonywanie innych prac o charakterze gospodarczym
Pokaż więcej >>
od 3 284,59 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik

Warszawa
Wygasła: 19.08.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1)Zaopatrywanie jednostek i komórek organizacyjnych KSP w przedmioty mundurowe na podstawie obowiązujących norm należności określonych odrębnymi przepisami; 2)Sporządzanie zestawień oraz korekt planów zamówień publicznych na przedmioty umundurowania służbowego; 3)Przygotowywanie dokumentów dotyczących zakupu przedmiotów mundurowych
 • w tym oszacowanie wartości zamówienia; 4)Udział w pracach Komisji Wydziału Zamówień Publicznych KSP; 5)Przygotowywanie
 • przeprowadzanie i udzielanie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej w zakresie swojej działalności; 6)Udział w komisjach przeprowadzających postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej w zakresie działalności sekcji. 7)Opracowywanie i przygotowywanie dokumentacji przetargowych oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Zamówień Publicznych; 8)Sporządzanie zamówień na dostawy sprzętu i materiałów w zakresie swojej działalności; 9)Kompletowanie rachunków i faktur
 • sprawdzanie ich pod względem merytorycznym; 10)Prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych; 11)Weryfikacja dokumentów finansowych w zakresie poprawności merytorycznej i finansowej; 12)Wystawianie i podpisywanie dokumentów przychodowo-rozchodowych; 13)Stała współpraca z komórką finansową Wydziału Zaopatrzenia w zakresie swoich kompetencji. 14)Wycena arkuszy spisowych inwentaryzacji
 • wykazów do kwalifikacji i likwidacji; 15)Wycena szkód oraz zdjęcie z ewidencji na podstawie dokumentów otrzymanych z Wydziału Finansów i Budżetu KSP; 16)Prowadzenie (w formie manualnej i elektronicznej w tym w SWOP) ewidencji ilościowo-wartościowej mundurowej na podstawie zatwierdzonych dokumentów przychodowo rozchodowych; 17)Udział w komisjach inwentaryzacyjnych
 • likwidacjach i kwalifikacjach w magazynach Wydziału Zaopatrzenia KSP oraz w zaopatrywanych jednostkach; 18)Sporządzanie informacji i analiz dla potrzeb kierownictwa z zakresu swojej działalności; 19)Koordynowanie prawidłowego wykorzystania darowizn rzeczowych i środków finansowych pozyskanych od sponsorów oraz ich rozliczanie; 20)Przedkładanie Zastępcy Naczelnika Wydziału nie rzadziej niż raz na kwartał protokołu z rozliczenia zużytych materiałów krawieckich; 21)Wykonywanie zadań administratora merytorycznego oraz administratora użytkowników aplikacji Elektroniczna Karta Mundurowa (EKM); 22)Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem aplikacji Elektroniczna Karta Mundurowa; 23)Wykonywanie przeglądów instancyjnych w ramach gospodarowania sprzętem będącym w gestii Wydziału; 24)Zastępowanie kierownika Sekcji V podczas jego nieobecności; 25)Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 26)Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji; 27)Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy