1. Pracodawca
 2. Warszawa
 3. Translacje - Adam Smeja
Ocen
poleca firmę Opinie ()
Ocena ogólna pracodawcy

Translacje - Adam Smeja

Warszawa, ul. Krochmalna 3/710

Dodaj opinię, pomóż innym znaleźć dobrego pracodawcę

Wszystkie ( 0 ) Pozytywna ( 0 ) Neutralna ( 0 ) Negatywa ( 0 )

Użytkownik: Administrator

Czy macie jakieś informacje na temat pracy w tej firmie? Jak wygląda atmosfera? Czy wynagrodzenie jest dobre? Czy są jakieś benefity? Jakie są warunki pracy? Z góry dzięki!
Pokaż więcej >
Czy opinia była pomocna? 0 0
Brak treści. Ta firma nie uzupełniła zakładki “O firmie”.

Rekrutacje prowadzone przez firmę:

Wszystkie (160) Aktualne ( 9 ) Archiwalne ( 151 )

Sprzątaczka

Warszawa
Ważna do: 27.03.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1.utrzymywanie czystości w pomieszczeniach ksp. 2.odkurzanie wykładzin dywanowych w pomieszczeniach biurowych i na korytarzach. 3.mycie ciągów komunikacyjnych. 4.mycie okien za pomocą specjalnych urządzeń. 5.utrzymywanie czystości w sanitariatach. 6.sprzątanie pomieszczeń po pracach remontowych i naprawczych (wg potrzeb). 7.zgłaszanie wszelkiego rodzaju braków
 • usterek i uszkodzeń zauważonych w sprzątanych pomieszczeniach
od 3 309,46 PLN
Ważna do: 27.03.2023

Pracownik ochrony

Warszawa
Ważna do: 27.03.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Dozorowanie obiektów Komendy Stołecznej Policji poprzez: Dozorowanie osób wchodzących i wychodzących do i z obiektów poprzez sprawdzanie dokumentów zgodnie z Decyzją Komendanta Stołecznego Policji w sprawie ruchu osobowego
 • samochodowego i materiałowego. Dozorowanie pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających zgodnie z Decyzją Komendanta Stołecznego Policji w sprawie ruchu osobowego
 • samochodowego. Dozorowanie obiektów/pomieszczeń pod kątem ich zabezpieczeń
 • a w szczególności posiadających zbiory informacji niejawnych. Obsługę i prowadzenie systematycznej obserwacji systemu monitoringu wizyjnego (CCTV). Udzielanie stosownych informacji petentom i kierowaniu ich do właściwego obszaru
 • telefoniczne informowanie funkcjonariuszy oraz pracowników obiektów do których przybyła osoba w celu dostarczenia/odbioru dokumentów lub realizacji innych działań służbowych. Po godzinach pracy wydziałów mieszczących się na terenie obiektów zamykanie bram wjazdowych (jeśli jest to wskazane przez przełożonego)
 • a po zapadnięciu zmroku zapalanie oświetlenia na terenie obiektów. Gaszenie oświetlenia ok. godz. 6.00 i otwieranie bram wjazdowych (jeśli jest to wskazane przez przełożonego). Prowadzenie dokumentacji w zakresie ewidencji wejść/wyjść osób
 • wydawanie przepustek jednorazowych wjazdu/wyjazdu pojazdów. Prowadzenie dokumentacji - ewidencji przepustek jednorazowych oraz kluczy do pomieszczeń w obiekcie
 • dokumentowanie przebiegu pracy (dyżuru) w książkach przebiegu służby i notatnikach. Informowanie o wszystkich nieprawidłowościach ujawnionych podczas dozoru obiektu
 • przełożonego odpowiedzialnego za nadzór obiektu na czas pracy. Ujawnianie innych zagrożeń mogących zakłócić prawidłowe funkcjonowanie obiektów dozorowanych np.: pożar
 • awaria sieci wodociągowej. Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej. Przyjęcie i przekazanie zmiany od swojego poprzednika na stanowisku pracy zmienników poprzez: Ustne przyjęcie/przekazanie informacji dotyczących zdarzeń podczas zmiany. Przejęcie/przekazanie prowadzonej dokumentacji dozoru obiektów
Pokaż więcej >>
od 3 391,97 PLN
Ważna do: 27.03.2023

Starszy technik (Stara Wieś)

Celestynów
Ważna do: 23.03.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1.Obsługa funkcjonowania Punktu Przystrzeliwania Broni
 • w tym prowadzenie dokumentacji obsługa monitoringu. 2.Współpraca z prowadzącymi przystrzeliwanie broni oraz wyszkolenie strzeleckie. 3.Planowanie potrzeb zaopatrzeniowych
 • materiałowo-technicznych celem zapewnienia właściwego funkcjonowania obiektu. 4.Koordynowanie harmonogramu zadań związanych z czynnością przystrzeliwania broni naprawianej w WNSU CSU oraz zajęć z wyszkolenia strzeleckiego. 5.Realizacja harmonogramu korzystania z obiektu. 6.Realizacja zadań i obowiązków zawartych w Decyzji nr 536/2022 Komendanta Stołecznego Policji z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia do użytku regulaminu oraz zasad korzystania z obiektu Punktu Przystrzeliwania Broni położonego na terenie Sekcji Centralna Składnica Uzbrojenia Wydziału Zaopatrzenia Komendy Stołecznej Policji w Starej Wsi. 7.Pilnowanie i przestrzeganie terminów prac serwisowych i konserwatorskich obiektu. 8.Dbanie o terminy przydatności artykułów I pomocy przedmedycznej na terenie obiektu. 9.Nadzorowanie prac gospodarczych
 • serwisowych i konserwacyjnych na terenie punktu przystrzeliwania broni. 10.Przyjmowanie zgłoszeń użytkowników dotyczących drobnych napraw i realizacja zadań związanych z usuwaniem usterek. 11.Wykonywanie prac związanych z zabezpieczeniem ciągłości funkcjonowania obiektu CSU. 12.Wykonywanie ręcznych prac transportowych na terenie Komendy Stołecznej Policji i miasta Stołecznego Warszawy. 13.Wykonywanie innych poleceń kierownika Sekcji CSU WZ KSP
Pokaż więcej >>
od 3 034,79 PLN
Ważna do: 23.03.2023

Technik (Warszawa-Śródmieście)

Warszawa
Ważna do: 17.03.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów i wyposażenia teleinformatycznego
 • pomocniczo-numerycznej
 • dokumentacji i ewidencji darowizn sprzętu łączności oraz ewidencji pomocniczych poza teleinformatycznych. Prowadzi zagadnienia związane z GM i ŚT SWOP w zakresie zadań wydziału. Aktualizowanie
 • ewidencjonowanie i sporządzanie dowodów przychodu i rozchodu oraz kontrola obiegu tych dokumentów. Wprowadza niezbędne informacje sprzętowo-finansowo-księgowe w dedykowanych do tego rejestrach lub bazach danych. Rozliczanie kosztów finansowych za naprawy urządzeń teleinformatycznych oraz wycena szkód finansowych. Uczestniczy w pracach komisji inwentaryzacyjnych i sprawach związanych z inwentaryzacją. Dokumentowanie związane z upłynnianiem i wybrakowywaniem wyposażenia oraz środków trwałych teleinformatycznych. Uczestniczenie przy sporządzaniu miesięcznych
 • kwartalnych
 • półrocznych i rocznych sprawozdań z zaangażowania ponoszonych kosztów oraz analiz finansowych wydatków ponoszonych przez KSP w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów łączności i informatycznych. Udział w planowaniu i realizowaniu zapotrzebowania w materiały eksploatacyjne i sprzęt teleinformatyczny. Sporządzanie analizy i sprawozdań ruchu sprzętowego w zakresie teleinformatyki Pomoc w prowadzeniu ewidencji teleinformatycznych. Tworzenie
 • opracowywanie i realizacja metod windykacji należności finansowych oraz ewidencja postępowań szkodowych. Pomoc w prowadzeniu ewidencji teleinformatycznych. Realizacja zadania w zakresie usług serwisowych łączności i informatyki pod względem ponoszonych kosztów oraz analiza dokumentacji pod względem zgodności zamawianych usług serwisowych. Udział w inwentaryzacjach
 • procesach kwalifikacji oraz likwidacji składników majątku. Odpowiada za opracowanie i skontrolowanie dowodów księgowych oraz za terminowe przekazywanie ich do Wydz. Finansów i Budżetu. Prowadzenie ewidencji sprzętu i urządzeń podlegających sekcji. Wycena szkody w sprzęcie i materiałach teleinformatycznych. Prowadzenie spraw związanych z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym sprzętu teleinformatycznego
 • wykonywanym przez firmy zewnętrzne. Udział w procedurach zakupowych w zakresie merytorycznym sekcji
 • opracowywanie OPZ oraz udział w komisjach przetargowych. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwizacji Wydziału w zakresie właściwości merytorycznej sekcji. Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej
Pokaż więcej >>
od 3 370,65 PLN
Ważna do: 17.03.2023

Technik (Warszawa-Wola)

Warszawa
Ważna do: 17.03.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1.Prowadzenie magazynu sprzętu techniki policyjnej Wydziału (MTP). 2.Prowadzenie ewidencji ogólnej magazynu sprzętu technicznego oraz transportowego. 3.Obsługa Elektronicznego Systemu Wydawania Sprzętu. 4.Wykonywanie roli dyspozytora sprzętu transportowego dla pojazdów garażujących w Warszawie przy ul. Karolkowej 46. 5.Przeprowadzanie kontroli zgodności stanu faktycznego wyposażenia magazynu ze stanem ewidencyjnym. 6.Kontrola stanu technicznego sprzętu przyjętego do MTP (w tym kamer nasobnych). 7.Wyposażanie policjantów i pracowników Wydziału we wszelkiego rodzaju sprzęt znajdujący się w magazynie
 • niezbędny w służbie i pracy. 8.Nadzór podczas służby nad książkami
 • rejestrami
 • drukami powierzonymi na czas służby i odnotowanie w/w faktu w książce pełnienia służby poprzez odpowiedni zapis. 9.Informowanie osoby odpowiedzialnej o: a)uszkodzeniach sprzętu MTP; b)terminach ważności legalizacji i wzorcowania urządzeń; c)zakończonych rejestrach
 • książkach
 • drukach w celu przekazania do WRD. 10.Dokonywanie wpisów w książkach
 • rejestrach
 • drukach w sposób wyraźny i czytelny. 11.Odbieranie od prowadzących pojazdy (kontroli pracy
 • dowodu rejestracyjnego oraz kluczyków) po powrocie z trasy i zabezpieczenie przed zgubieniem lub samowolnym użyciem. 12.Wydawanie i monitoring kart Flota pojazdów służbowych. 13.Sprawdzanie ważności badań technicznych pojazdów w książce kontroli pracy sprzętu transportowego (agregatu) lub dowodzie rejestracyjnym. 14.Kontrola prawidłowości i kompletności wpisów w książce kontroli pracy sprzętu transportowego (agregatu). 15.Prowadzenie ewidencji w postaci tabel zużytego paliwa przez pojazdy służbowe Wydziału. 16.Obsługa monitoringu CCTV. 17.Wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń służbowych na ul. Karolkowej 46. 18.Niezwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o zniszczeniu/zagubieniu dokumentów służbowych lub szkodach i utracie sprzętu MTP oraz wystąpieniu wydarzeń nadzwyczajnych. 19.Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy. 20.Ponoszenie materialnej odpowiedzialności za ewidencjonowany sprzęt przechowywany w magazynach. 21.Ewidencjonowanie
 • wydawanie i przyjmowanie kamer nasobnych w aplikacji RAW oraz ewidencji wydanych/zdanych kamer nasobnych. 22.Przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych oraz zasad ochrony przeciwpożarowej w użytkowanych pomieszczeniach. 23.Sumienne i staranne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych
 • które dotyczą pracy
 • jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa. 24.Zachowanie w tajemnicy tych danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczania
 • do których uzyskuje dostęp w systemach informatycznych. 25.Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej
Pokaż więcej >>
od 3 150,1 PLN
Ważna do: 17.03.2023

Starszy technik

Warszawa
Ważna do: 17.03.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - Prowadzenie ewidencji dokumentacji finansowej oraz sprawdzanie jej pod względem merytorycznym i finansowym; - Sprawdzanie dokumentacji finansowej pod względem kompletności; - Prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych; - Weryfikacja dokumentów finansowych w zakresie poprawności merytorycznej i finansowej; - Prowadzenie wydatków finansowych w książkach wydatków oraz tabeli wydatków (forma elektroniczna); - Prowadzenie rejestru umów oraz postępowań w elektronicznym Centralnym Rejestrze Umów oraz elektronicznym Centralnym Rejestrze Postępowań; - Rejestrowanie dokumentów finansowo-księgowych w elektronicznym rejestrze SWOP FK-Rejestry oraz wystawianie dokumentów SWOP-Sprzedaż; - Przygotowywanie i sporządzanie okresowych analiz dotyczących rozliczeń finansowych wydziału; - Sporządzanie analizy stopnia realizacji planu potrzeb finansowo-rzeczowych oraz wniosków o dokonanie korekty przyznanych limitów; - Rozdzielanie dokumentacji finansowej na poszczególne komórki organizacyjne wydziału; - Koordynowanie czynności związanych z przepływem dokumentacji finansowej pomiędzy Wydziałem Finansów i Budżetu KSP
 • a komórkami organizacyjnymi wydziału; - Stała współpraca z kierownikami sekcji Wydziału Zaopatrzenia KSP w zakresie swojej działalności; - Prowadzenie ewidencji wniosków
 • zamówień
 • zestawień wydatków oraz list wydatków; - Analizowanie dokumentacji finansowej i informowanie o zagrożeniach wynikających z zarządzania środkami finansowymi; - Realizowanie zadań związanych z przestrzeganiem dyscypliny finansowej Wydziału Zaopatrzenia KSP; - Uzgadnianie wydruków z ksiąg rachunkowych z ewidencją księgową. Sporządzanie miesięcznych informacji potwierdzających zgodność lub wskazującą na rozbieżności w wydruku; - Prowadzenie korespondencji wymiennej w zakresie wykonywanych zadań; - Kompletowanie i przygotowywanie dokumentacji finansowej do archiwizacji; - Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; - Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy
 • porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku; - Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności; - Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych
 • które dotyczą pracy
 • jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę; - Przestrzeganie przy realizacji zadań wynikających z zakresu czynności limitu środków finansowych wyznaczonego na dany okres lub realizację danego zadania; - Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny; - Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości
 • sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań; - Dbałość o dobro pracodawcy
 • chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji
 • których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; - Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej
 • w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu; - Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; - Stosowanie Środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • zgodnie z ich przeznaczeniem; - Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym
 • okresowym
 • kontrolnym
 • innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich; - Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego; - Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KSP - o zmianie danych
 • niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji
 • m.in. stan cywilny i rodzinny
 • adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji
 • decyzja o przyznaniu emerytury/renty oraz innych zmianach
 • które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika; - Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych; - Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej; - Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; - Przestrzeganie zasad współżycia społecznego
 • okazywania koleżeńskiego stosunku Współpracownikom; - Zadanie dodatkowe: realizacja zadań związanych z organizacją zabezpieczenia logistycznego akcji/operacji policyjnych
Pokaż więcej >>
od 3 312,35 PLN
Ważna do: 17.03.2023

Monter konserwator urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnej

Warszawa
Ważna do: 15.03.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 2) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 3) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 4) Przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących tajemnicy
 • ochrony danych osobowych
 • informacji poufnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz nie ujawniania tych wiadomości w czasie wykonywania pracy
 • jak i po jej zakończeniu; 5) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 6) Przekazywanie do kancelarii wydziału przejętej na stan korespondencji po jej ostatecznym załatwieniu (OZ)
 • sklasyfikowanej zgodnie z instrukcją kancelaryjną; 7) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 3 490,25 PLN
Ważna do: 15.03.2023

Mistrz

Warszawa
Ważna do: 15.03.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Bezpośredni nadzór techniczny nad pracami konserwacyjno - remontowymi w branży sanitarnej wykonywanymi w obiektach przez pracowników Zespołu II; 2) Opracowywanie harmonogramów prac i bieżąca ich aktualizacja; 3) Sporządzanie specyfikacji materiałowych niezbędnych do realizacji przez Zespół II robót sanitarnych konserwacyjno - remontowych; 4) Rozliczanie zużycia materiałowego; 5) Kompletowanie niezbędnej dokumentacji prowadzonych prac sanitarnych; 6) Przydzielanie pracy podległym pracownikom; 7) Nadzór nad przestrzeganiem technologii i jakością wykonywanych prac; 8) Nadzorowanie terminowej realizacji robót sanitarnych konserwacyjno remontowych; 9) Zapewnienie ekonomicznego i efektywnego wykorzystania urządzeń i narzędzi w toku realizowanych prac; 10) Udział w uzgodnieniach dotyczących wprowadzeń i odbiorów prac. 11) Realizacja powierzonych prac zgodnie z prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami przy właściwym zużyciu materiałów
 • wykorzystaniu niezbędnego sprzętu
 • z zatwierdzonymi planami techniczno ekonomicznymi
 • harmonogramami i dokumentacją techniczną; 12) Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych
 • norm i przepisów jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej
 • niezbędnych przy organizacji pracy podległych pracowników
 • w tym dotyczących znajomości używanych materiałów oraz technologii wykonywania robót sanitarnych; 13) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 14) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 15) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 16) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 17) Nadzorowanie usuwania usterek ujawnionych w czasie odbiorów końcowych; 18) Uczestniczenie w komisjach odbiorów i przeglądów prac; 19) Uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP; 20) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 21) Przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku
 • w sposób uporządkowany
 • kompletny i systematyczny
 • umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników wydziału; 22) Archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;\Przekazywanie do kancelarii wydziału przejętej na stan korespondencji po jej ostatecznym załatwieniu (OZ) sklasyfikowanej zgodnie z instrukcją kancelaryjną; 23) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 3 383,43 PLN
Ważna do: 15.03.2023

Starszy Technik

Warszawa
Ważna do: 15.03.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Uczestnictwo w opracowaniu Programu inwestycji
 • koncepcji programowo-przestrzennej oraz sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w branży sanitarnej wraz z przedmiarami i kosztorysami
 • w celu odpowiedniego przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego; 2) Udział w pracach zespołu powołanego do opracowania Programu inwestycji
 • w celu pozyskania środków na finansowanie przedsięwzięcia dotyczącego realizacji inwestycji i remontów; 3) Przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadań inwestycyjno-remontowych w branży sanitarnej oraz uczestnictwo w komisji przetargowej
 • w celu realizacji zamówienia publicznego; 4) Sprawdzanie i przygotowywanie kosztorysów ofertowych i wykonawczych robót sanitarnych; 5) Opracowywanie i kompletowanie dokumentów formalno - prawnych oraz dokumentacji procesu inwestycyjno-remontowego zadania
 • w którym pełni funkcję koordynatora robót
 • w celu przekazania do użytkowania zarządcy obiektu oraz archiwum; 6) Uczestnictwo w przygotowywaniu planu rocznego zamówień publicznych w zakresie zadań inwestycyjno-remontowych w branży sanitarnej
 • w celu przekazania do komórki organizacyjnej ds. zamówień publicznych i zapewnienia realizacji zadania inwestycyjnego; 7) Weryfikowanie pod względem merytorycznym
 • formalnym i rachunkowym prawidłowości faktur od wykonawców zadań inwestycyjno-remontowych w branży sanitarnej
 • w celu rozliczenia prac oraz wykorzystania środków finansowych zgodnie z przyznanymi limitami; 8) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 9) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 10) Uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP; 11) Przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku
 • w sposób uporządkowany
 • kompletny i systematyczny
 • umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników Wydziału; 12) Archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 13) Niezwłoczne przekazywanie dokumentów będących podstawą wprowadzenia do ewidencji ŚT (Środków Trwałych) i PŚT (Pozostałych Środków Trwałych) do osób uprawnionych do prowadzenia ewidencji SWOP
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami; 14) Udział w szkoleniach organizowanych w wydziale i poza wydziałem
Pokaż więcej >>
od 5 053,43 PLN
Ważna do: 15.03.2023

Malarz

Warszawa
Wygasła: 15.03.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Organizowanie stanowiska pracy
 • zgodnie z ustalonym i zleconym charakterem prac malarskich oraz likwidacja stanowiska pracy
 • tj.: ustawianie
 • przestawianie i rozbiórka rusztowań; 2) Wykonywanie prac przygotowawczych podłoża oraz prac malarskich
 • takich jak: malowanie ścian
 • sufitów
 • elewacji budynków
 • konstrukcji budowlanych
 • powierzchni metalowych oraz drewnianych z zastosowaniem farb akrylowych i olejnych
 • reperacje powłok malarskich i podłoża; 3) Wyrównywanie ścian gładzią gipsową
 • szlifowanie ścian
 • szpachlowanie; 4) Malowanie ram i futryn farbami olejnymi; 5) Reperacje powłok malarskich i podłoża; 6) Wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami; 7) Pobieranie z magazynu
 • rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań; 8) Wykonywanie prac porządkowych wokół budynków: a) w okresie letnim zgrabianie i usuwanie liści
 • b) w okresie zimowym usuwanie śniegu i lodu z terenu
 • posypywanie piaskiem chodnika; 9) Wykonywanie prac fizycznych związanych z przenoszeniem mebli; 10) Wykonywanie innych prac o charakterze gospodarczym; 11) Bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu; 12) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 13) Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych
 • norm i przepisów jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej
 • niezbędnych przy organizacji zleconej pracy
 • w tym dotyczących: - znajomości używanych materiałów oraz technologii wykonywania robót malarskich
 • - znajomości podstawowych narzędzi
 • sprzętu i urządzeń stosowanych przy robotach malarskich; 14) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 15) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 16) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 17) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 18) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 3 229,7 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Ekspert

Warszawa
Wygasła: 23.02.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Zatrudniony pracownik: 1. Organizuje pracę w ramach komisji przetargowej i wykonuje czynności
 • za które odpowiedzialny jest sekretarz komisji przetargowej lub w przypadku powierzenia takich obowiązków zastępca lub przewodniczący komisji
 • w trakcie przygotowywania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • w celu udzielenia zamówienia publicznego
 • w tym w zakresie projektów finansowanych z Funduszy Pomocowych (UE i innych). 2. Analizuje złożone w postępowaniach oferty pod kątem ich zgodności z warunkami postawionymi przez Zamawiającego
 • w celu wyboru oferty najkorzystniejszej. 3. Uczestniczy w organizowaniu i doskonaleniu zawodowym pracowników zajmujących się zagadnieniami zamówień publicznych w zakresie znowelizowanych lub wprowadzanych przepisów prawnych
 • w celu aktualizacji lub poszerzenia wiedzy oraz umiejętności zastosowania przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych. 4. Przygotowuje projekty umów o zamówienie publiczne w celu przedłożenia Kierownikowi Zamawiającego umowy do podpisu. 5. Przygotowuje i przeprowadza postępowania
 • w przypadku niepowołania komisji przetargowej
 • w celu udzielenia zamówienia publicznego. 6. Sprawdza kompletność oraz poprawność dokumentacji z przeprowadzonych postępowań oraz przygotowuje dokumentację z postępowań o zamówienie publiczne w celu przekazania jej do archiwizacji. 7. Prowadzi negocjacje z Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia w trybach niekonkurencyjnych
 • w celu udzielenia zamówienia. 8. Wprowadza dane z zakresu prowadzonych postępowań do ewidencji wydziałowej oraz do Centralnego Rejestru Umów. 9. Przestrzega tajemnicy prawnie chronionej
Pokaż więcej >>
od 3 163,49 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik

Warszawa
Wygasła: 02.03.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Dziennik korespondencyjny wydziału kryminalnego: - rejestracja wpływów w dziennikach korespondencyjnych - rozdzielanie zadekretowanych dokumentów
 • spraw i materiałów właściwym osobom za pokwitowaniem w dziennikach korespondencyjnych - rejestracja pism i materiałów wychodzących - prowadzenie skorowidzów do dzienników korespondencyjnych sporządzanie raz na kwartał wykazu spraw niezałatwionych - przyjmowanie i odpisywanie w dziennikach korespondencyjnych spraw ostatecznie zakończonych - spisywanie akt przekazywanych do archiwum 2. Poczta wysyłana do prokuratur: - prowadzenie rejestru przesyłanych dokumentów i materiałów do poszczególnych prokuratur rejonowych 3. Dziennik podawczy: - prowadzenie dziennika podawczego - rejestracja pism i materiałów wpływających w dzienniku podawczym - rozdzielenie zadekretowanych dokumentów
 • spraw i materiałów właściwym komórkom za pokwitowaniem w dzienniku podawczym
Pokaż więcej >>
od 3 095,9 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik

Warszawa
Wygasła: 22.02.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Obsługa kancelaryjno biurowa współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy. 2. Prowadzenie wykazu aktów prawnych wewnętrznego kierowania sporządzanych w Komendzie i Wydziale
 • które odnoszą się do obszaru działalności Wydziału. 3. Prowadzenie oddziału kancelarii jawnej w wydziale. 4. Prowadzenie dokumentacji w postaci: a) dzienników korespondencyjnych
 • b) dzienników skargowych
 • c) rejestrów
 • dzienników podawczych
 • książek doręczeń
 • d) ewidencji aktów prawnych
 • e) ewidencji pieczęci i stempli. 5. Wykonywanie zadań wynikających Decyzji Komendanta Stołecznego Policji w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone w jednostkach i komórkach organizacyjnych Komendy Stołecznej polegających na: a) Przyjmowaniu
 • ewidencjonowaniu
 • przechowywaniu
 • przekazywaniu i wysyłaniu dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone. b) Prowadzeniu rejestrów i ewidencji tych dokumentów i materiałów c) Udostępnianiu i wydawaniu dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone upoważnionych osobom. d) Zwracaniu wykonawcom merytorycznym dokumentów przeznaczonych do wysłania celem ich uzupełnienia w przypadkach
 • gdy nie spełniają określonych wymogów oraz udzielanie instruktażu w tym zakresie. e) Prowadzeniu i aktualizowaniu wykazów osób upoważnionych do dostępu do informacji niejawnych posiadających stosowne poświadczenia bezpieczeństwa oraz wykazów osób upoważnionych do przechowywania dokumentów poza kancelarią. f) Prowadzeniu kart pobranych z kancelarii dokumentów. g) Egzekwowaniu zwrotu udostępnionych i wydanych dokumentów i materiałów niejawnych. h) Odnotowywaniu zmiany
 • zniesienia klauzuli tajności lub przedłużenia
 • skrócenia okresu ochrony dokumentów niejawnych na tych dokumentach oraz w urządzeniach ewidencyjnych
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami. i) Kompletowaniu dokumentów oraz przygotowywanie akt do przekazania do archiwum lub do wybrakowania. j) Sporządzaniu spisów akt dokumentacji przekazanych do archiwum i protokołów brakowania dokumentacji kategorii BC k) Udział w niszczeniu dokumentów kat. BC nie podlegających archiwizowaniu. l) Informowaniu kierownika komórki
 • jednostki organizacyjnej oraz pełnomocnika ochrony informacji niejawnych o zagrożeniach ujawnienia
 • utraty lub zagubienia dokumentów niejawnych wynikających z nieprzestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów 6. Obsługa poczty przychodzącej i wychodzącej z wydziału. 7. Ewidencjonowanie
 • kompletowanie i udostępnianie do zapoznania przepisów służbowych. 8. Bieżące kontrolowanie aktów prawnych oraz okresowe inwentaryzowanie tych przepisów 9. Udział w komisjach kontrolujących stan ochrony informacji niejawnych. 10. Sporządzanie protokołów z narad i odpraw służbowych. 11. Zachowanie w tajemnicy tych danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczania
 • do których uzyskuje dostęp w systemach informatycznych. 12. Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej
Pokaż więcej >>
od 3 081,14 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik

Warszawa
Wygasła: 22.02.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • GŁÓWNE OBOWIĄZKI: - Archiwizowanie spraw zakończonych
 • wytworzonych i zgromadzonych w Wydziale. - Prowadzenie dokumentacji archiwalnej wydziału. - Przyjmowanie dokumentów przekazywanych przez poszczególne komórki organizacyjne wydziału. - Przygotowanie dokumentów do archiwizacji. - Sporządzanie wykazów spraw niezakończonych. - Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej kategorii BC. - Odpisywanie spraw zakończonych OZ w dziennikach korespondencyjnych. - Zachowanie w tajemnicy tych danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczania
 • do których uzyskuje dostęp w systemach informatycznych - Przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych oraz zasad ochrony przeciwpożarowej w użytkowanych pomieszczeniach. - Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej
Pokaż więcej >>
od 3 063,56 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik

Warszawa
Wygasła: 22.02.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • GŁÓWNE OBOWIĄZKI: - Archiwizowanie spraw zakończonych
 • wytworzonych i zgromadzonych w Wydziale. - Prowadzenie dokumentacji archiwalnej wydziału. - Przyjmowanie dokumentów przekazywanych przez poszczególne komórki organizacyjne wydziału. - Przygotowanie dokumentów do archiwizacji. - Sporządzanie wykazów spraw niezakończonych. - Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej kategorii BC. - Odpisywanie spraw zakończonych OZ w dziennikach korespondencyjnych. - Zachowanie w tajemnicy tych danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczania
 • do których uzyskuje dostęp w systemach informatycznych - Przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych oraz zasad ochrony przeciwpożarowej w użytkowanych pomieszczeniach. - Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej
Pokaż więcej >>
od 3 064,9 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik

Warszawa
Wygasła: 22.02.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Obsługa kancelaryjno biurowa współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy. 2. Prowadzenie wykazu aktów prawnych wewnętrznego kierowania sporządzanych w Komendzie i Wydziale
 • które odnoszą się do obszaru działalności Wydziału. 3. Prowadzenie oddziału kancelarii jawnej w wydziale. 4. Prowadzenie dokumentacji w postaci: a) dzienników korespondencyjnych
 • b) dzienników skargowych
 • c) rejestrów
 • dzienników podawczych
 • książek doręczeń
 • d) ewidencji aktów prawnych
 • ewidencji pieczęci i stempli. 5. Wykonywanie zadań wynikających Decyzji Komendanta Stołecznego Policji w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone w jednostkach i komórkach organizacyjnych Komendy Stołecznej polegających na: a) przyjmowaniu
 • ewidencjonowaniu
 • przechowywaniu
 • przekazywaniu i wysyłaniu dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone. b) prowadzeniu rejestrów i ewidencji tych dokumentów i materiałów c) udostępnianiu i wydawaniu dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone upoważnionych osobom. d) zwracaniu wykonawcom merytorycznym dokumentów przeznaczonych do wysłania celem ich uzupełnienia w przypadkach
 • gdy nie spełniają określonych wymogów oraz udzielanie instruktażu w tym zakresie. e) prowadzeniu i aktualizowaniu wykazów osób upoważnionych do dostępu do informacji niejawnych posiadających stosowne poświadczenia bezpieczeństwa oraz wykazów osób upoważnionych do przechowywania dokumentów poza kancelarią. f) prowadzeniu kart pobranych z kancelarii dokumentów. g) egzekwowaniu zwrotu udostępnionych i wydanych dokumentów i materiałów niejawnych. h) odnotowywaniu zmiany
 • zniesienia klauzuli tajności lub przedłużenia
 • skrócenia okresu ochrony dokumentów niejawnych na tych dokumentach oraz w urządzeniach ewidencyjnych
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami. i) kompletowaniu dokumentów oraz przygotowywanie akt do przekazania do archiwum lub do wybrakowania. k) sporządzaniu spisów akt dokumentacji przekazanych do archiwum i protokołów brakowania dokumentacji kategorii BC l) udział w niszczeniu dokumentów kat. BC nie podlegających archiwizowaniu. ł) informowaniu kierownika komórki
 • jednostki organizacyjnej oraz pełnomocnika ochrony informacji niejawnych o zagrożeniach ujawnienia
 • utraty lub zagubienia dokumentów niejawnych wynikających z nieprzestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów m) obsługa poczty przychodzącej i wychodzącej z wydziału. n) ewidencjonowanie
 • kompletowanie i udostępnianie do zapoznania przepisów służbowych. o) bieżące kontrolowanie aktów prawnych oraz okresowe inwentaryzowanie tych przepisów p) udział w komisjach kontrolujących stan ochrony informacji niejawnych. r) sporządzanie protokołów z narad i odpraw służbowych. t) zachowanie w tajemnicy tych danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczania
 • do których uzyskuje dostęp w systemach informatycznych. u) przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej
Pokaż więcej >>
od 3 081,14 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Robotnik gospodarczy

Warszawa
Wygasła: 06.03.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • utrzymywanie terenów przyległych do obiektu w czystości
 • sezonowa pielęgnacja terenów zielonych
 • wykonywanie prac porządkowych wokół budynku Komisariatu Policji
 • w okresie letnim zgrabianie i usuwanie liści
 • w okresie zimowym usuwanie śniegu i lodu z terenu
 • posypywanie piskiem chodnika
 • wykonywanie drobnych napraw konserwacyjnych w obiekcie Komisariatu Policji Warszawa Białołęka
 • wykonywanie prac związanych z przenoszeniem mebli
Pokaż więcej >>
od 3 261 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik

Warszawa
Wygasła: 17.02.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - obsługa kancelaryjna użytkowników garnizonu w zakresie dokumentów dostarczanych do realizacji w Zespole I
 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej (dzienniki korespondencyjne
 • książki ewidencyjne i podawcze
 • doręczeń przesyłek miejscowych)
 • sporządzanie wykazów przesyłek nadanych i wydanych
 • spisów akt dokumentacji przekazywanej do archiwum
 • realizacja zadań w zakresie obiegu korespondencji m.in. przyjmowanie i wydawanie do realizacji zgodnie z dekretacją
 • przyjmowanie i ekspedycja przesyłek zgodnie z właściwością adresową
 • kompletowanie i przechowywanie akt spraw ostatecznie załatwionych
 • sporządzanie rocznej inwentaryzacji dokumentów będących w realizacji i podlegających archiwizacji
 • przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej
Pokaż więcej >>
od 3 123,61 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik

Warszawa
Wygasła: 17.02.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • obsługa oraz usuwanie bieżących awarii stanowisk terminalowych i komputerowych
 • wykonywanie bieżącej rekonfiguracji systemów sieci komputerowych pracujących na terenie KSP i jednostkach podległych
 • rozbudowa istniejących systemów sieci oraz budowa nowych stanowisk dostępowych w jednostkach i komórkach organizacyjnych KSP
 • wykonywanie prac serwisowych stanowisk komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych
 • prowadzenie dokumentacji w ramach wykonywanych czynności oraz ewidencji materiałowo-sprzętowej
 • prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego przyjmowanego i przekazywanego podmiotom zewnętrznym w ramach umów serwisowych/gwarancyjnych
 • uszkodzonego
 • wycofanego z użytku
 • oprogramowań
 • licencji oraz dokumentację systemów sieciowych
 • w celu zapewnienia informacji w tym zakresie
 • prowadzenie rejestrów dokumentacji kancelaryjnej sekcji oraz sporządzanie wykazów spraw nierozliczonych przez policjantów i pracowników
 • w celu zapewnienia obiegu dokumentacji i dostarczenia informacji w przedmiotowym zakresie kierownictwu wydziału
 • udział w inwentaryzacjach
 • procesach kwalifikacji oraz likwidacji składników majątku
 • realizacja zadań zleconych w systemie zgłoszenia .ksp.policja w zakresie merytorycznym sekcji
 • prowadzenie ewidencji sprzętu i urządzeń podlegających sekcji
 • udział w procedurach zakupowych w zakresie merytorycznym sekcji opracowywanie OPZ oraz udział w komisjach przetargowych
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwizacji w zakresie merytorycznym sekcji
 • obsługa przydzielonego sprzętu transportowego
 • przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej
Pokaż więcej >>
od 3 131,45 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy Technik

Warszawa
Wygasła: 17.02.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1)pełnienie obowiązków dyżurnego Wydziału Teleinformatyki KSP w zakresie wprowadzania wyższych stanów gotowości do działań
 • 2)monitorowanie poprawnego działania systemów i sieci teleinformatycznych
 • 3)przyjmowanie zgłoszeń do systemu HelpDesk o awariach i usługach funkcjonujących systemów teleinformatycznych i urządzeń abonenckich na terenie obszaru działania Komendanta Stołecznego Policji oraz obiektu Komendy
 • 4)wsparcie techniczne SSK w zakresie systemów i urządzeń teleinformatycznych oraz rejestracji korespondencji
 • 5)bieżące utrzymanie i rozwój własnych
 • istotnych systemów informacyjnych
 • 6)wstępna obsługa incydentów
 • 7)rozpoznawanie zagrożeń cyberbezpieczeństwa
 • 8)obsługa oraz wsparcie techniczne przy realizacji wideokonferencji na potrzeby KSP
 • archiwizacja sygnału audio oraz zgrywanie materiałów udostępnionych przez KGP
 • 9)współpraca z jednostkami Policji funkcjonującymi na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji i innymi podmiotami w zakresie powierzonych zadań
 • 10)udział w inwentaryzacjach
 • procesach kwalifikacji oraz likwidacji składników majątku
 • 11)prowadzenie Dziennika Przebiegu Służby oraz dokumentacji technicznej utrzymywanych systemów będącej w dyspozycji dyżurnego
 • 12)wykonywanie wydruków wielkoformatowych na potrzeby komórek organizacyjnych KSP oraz jednostek Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji
 • 13)przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa systemów eksploatowanych w wydziale
 • 14)prowadzenie pojazdów służbowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami
 • 15)przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej
Pokaż więcej >>
od 2 976,3 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Dozorca

Warszawa
Wygasła: 28.01.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1.Utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach wspólnych i ciągach komunikacyjnych budynków mieszkalnych KSP 2.Ścieranie kurzu z kaloryferów
 • skrzynek pocztowych
 • szafek i gablot umieszczonych na klatkach schodowych 3.Mycie drzwi wejściowych do budynku
 • lamperii w miarę potrzeb 4.Mycie okien na klatkach schodowych 5.Naprawianie drobnych uszkodzeń 6.Przyjmowanie zgłaszanych przez użytkowników usterek i awarii 7.Informowanie przełożonego o zaistniałych usterkach i awariach 8.Sprzątanie terenów przyległych do budynku 9.Odśnieżanie terenów przyległych do budynku
Pokaż więcej >>
od 1 605,49 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Gospodarz obiektu

Warszawa
Wygasła: 01.02.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1.Dozorowanie osób wchodzących i wychodzących do i z obiektu
 • poprzez sprawdzanie dokumentów zgodnie z Decyzją Komendanta Stołecznego Policji oraz Decyzją Naczelnika Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KSP w sprawie organizacji ruchu osobowego i samochodowego w obiektach Komendy Stołecznej Policji oraz Instrukcją pełnienia służby ochronnej w obiekcie. 2.Dozorowanie pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających zgodnie z Decyzją Komendanta Stołecznego Policji oraz Decyzją Naczelnika Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KSP w sprawie organizacji ruchu osobowego i samochodowego w obiektach Komendy Stołecznej Policji oraz Instrukcją pełnienia służby ochronnej w obiekcie. 3.Dozór pomieszczeń pod kątem ich zabezpieczeń
 • a w szczególności posiadających zbiory informacji niejawnych. 4.Obsługę i prowadzenie systematycznej obserwacji systemu monitoringu wizyjnego (CCTV). 5.Udzielanie stosownych informacji petentom i kierowanie ich do właściwego obszaru
 • telefoniczne informowanie funkcjonariuszy oraz pracowników obiektu
 • do których przybyła osoba w celu dostarczenia/odbioru dokumentów lub realizacji innych działań służbowych. 6.Po godzinach pracy Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KSP zamykanie bramy wjazdowej (jeśli jest to wskazane przez przełożonego)
 • a po zapadnięciu zmroku zapalanie oświetlenia na terenie obiektu. 7.Gaszenie oświetlenia ok. godz. 6.00 i otwieranie bram wjazdowych (jeśli jest to wskazane przez przełożonego). 8.Prowadzenie dokumentacji w zakresie ewidencji wejść/wyjść osób
 • wydawanie przepustek jednorazowych wjazdu/wyjazdu pojazdów. 9.Prowadzenie dokumentacji książka dyspozytora
 • ewidencji przepustek jednorazowych oraz kluczy do pomieszczeń w obiekcie
 • dokumentowanie przebiegu pracy(dyżuru) w książkach przebiegu służby. 10.Informowanie o wszystkich nieprawidłowościach ujawnionych podczas dozoru obiektu przełożonego
 • odpowiedzialnego za ochronę obiektu. 11.Ujawnianie zagrożeń mogących zakłócić prawidłowe funkcjonowanie obiektu dozorowanego np.: pożar
 • awaria sieci wodociągowej
 • gazowej. 12.Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej. 13.Zapewnienie poufności danych osobowych
 • w odpowiedni sposób ich zabezpiecza oraz zobowiązanie się do wykorzystania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w Komendzie Stołecznej Policji. Przyjęcie i przekazanie zmiany od swojego poprzednika na stanowisku pracy zmienników poprzez: 1.Ustne przyjęcie/przekazanie informacji dotyczących zdarzeń podczas zmiany. 2.Przejęcie/przekazanie prowadzonej dokumentacji dozoru obiektu. Wykonywanie prac porządkowych przy obiektach (na polecenie przełożonego)
 • w tym: 1.W okresie letnim utrzymywanie porządku i czystości na terenie przyległym do obiektu
 • w okresie zimowym usuwanie śniegu i lodu z terenu przyległego do obiektu
 • posypywanie piaskiem chodnika i ciągów pieszych. 2.Wykonywanie obowiązków zgodnie z zasadami pracy na stanowisku pracy z zachowaniem zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Pokaż więcej >>
od 3 215,64 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sekretarka

Warszawa
Wygasła: 01.02.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1.Odbieranie i dostarczanie korespondencji wydziału do Komendanta Stołecznego Policji i jego zastępców
 • sporządzanie pism zleconych przez kierownictwo wydziału. 2.Sporządzanie miesięcznych list obecności policjantów i pracowników wydziału. 3.Wystawianie delegacji służbowych dla policjantów i pracowników Policji. 4.Współpraca z Zespołem ds. Medycyny Pracy w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej. 5.Wprowadzanie danych policjantów i pracowników do systemu SWOP w zakresie absencji oraz medycyny pracy. 6.Prowadzenie ewidencji czasu pracy wydziału. 7.Prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych
 • okolicznościowych i zwolnień lekarskich policjantów i pracowników wydziału. 8.Sporządzanie wykazów dokumentów będących na stanie policjantów i pracowników przenoszonych lub delegowanych do służby/pracy poza policją oraz w przypadku ustania stosunku służbowego/pracy w celu dostarczenia informacji w tym zakresie i prawidłowego rozliczenia się tych osób ze spraw i dokumentów
 • prowadzenie ewidencji sprzętu łączności
 • teleinformatycznego oraz kwaterunkowo -biurowego w wydziale. 9.Prowadzenie ewidencji i biblioteki aktów prawnych. 10.Prowadzenie kancelarii jawnej wydziału
 • a w szczególności: -przyjmowanie i rozdział korespondencji oraz przesyłek między innymi z urzędów pocztowych
 • poczty specjalnej
 • punktu obsługi interesanta
 • -prowadzenie ewidencji kancelaryjnych
 • -wysyłanie korespondencji i przesyłek
 • -przekazywanie zadekretowanych dokumentów właściwym referentom za pokwitowaniem odbioru w ewidencjach kancelaryjnych
 • -obsługa programu Elektroniczny Nadawca
 • -udział w inwentaryzacji spraw i dokumentów jawnych. 11.Niezwłoczne rozliczanie przydzielonych spraw. 12.Kompletowanie i przygotowywanie dokumentacji spraw ostatecznie zakończonych
 • w celu przekazania do komórki organizacyjnej właściwej ds. archiwum
Pokaż więcej >>
od 3 338,99 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Konserwator

Warszawa
Wygasła: 27.01.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1.Wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 2.Montaż opraw
 • osprzętu elektrycznego. 3.Pobieranie z magazynu
 • rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań. 4.Bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu. 5.Wykonywanie prac porządkowych wokół budynków: - w okresie letnim: zgrabianie i usuwanie liści
 • - w okresie zimowym: usuwanie śniegu i lodu z terenu
 • posypywanie piaskiem chodnika. 6.Wykonywanie prac fizycznych związanych z przenoszeniem mebli. 7.Wykonywanie innych prac o charakterze gospodarczym
Pokaż więcej >>
od 3 284,59 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Konserwator

Warszawa
Wygasła: 27.01.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1.Wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 2.Montaż opraw
 • osprzętu elektrycznego. 3.Pobieranie z magazynu
 • rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań. 4.Bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu. 5.Wykonywanie prac porządkowych wokół budynków: - w okresie letnim: zgrabianie i usuwanie liści
 • - w okresie zimowym: usuwanie śniegu i lodu z terenu
 • posypywanie piaskiem chodnika. 6.Wykonywanie prac fizycznych związanych z przenoszeniem mebli. 7.Wykonywanie innych prac o charakterze gospodarczym
Pokaż więcej >>
od 3 317,63 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sprzątaczka

Warszawa
Wygasła: 22.01.2023
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • 1.utrzymywanie czystości w pomieszczeniach ksp. 2.odkurzanie wykładzin dywanowych w pomieszczeniach biurowych i na korytarzach. 3.mycie ciągów komunikacyjnych. 4.mycie okien za pomocą specjalnych urządzeń. 5.utrzymywanie czystości w sanitariatach. 6.sprzątanie pomieszczeń po pracach remontowych i naprawczych (wg potrzeb). 7.zgłaszanie wszelkiego rodzaju braków
 • usterek i uszkodzeń zauważonych w sprzątanych pomieszczeniach
od 3 195,68 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik

Warszawa
Wygasła: 24.01.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Prowadzenie ewidencji pomocniczej ilościowej oraz wprowadzanie dokumentów obrotu materiałowego w kartotece materiałowej. 2) Uzgadnianie ewidencji pomocniczej ilościowej z ewidencją ilościowo-wartościową materiałów w cyklu miesięcznym w systemie komputerowym. 3) Przekazywanie dokumentów magazynowych w celu ich sprawdzenia pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 4) Monitorowanie zapasów magazynowych i zgłaszanie zapotrzebowania zakupu. 5) Współpraca i udział w pracach komisji inwentaryzacyjnych. 6) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej
od 2 941,43 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Gospodarz obiektu

Warszawa
Wygasła: 25.01.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Dozorowanie obiektów Komendy Stołecznej Policji poprzez: Dozorowanie osób wchodzących i wychodzących do i z obiektów
 • poprzez sprawdzanie dokumentów zgodnie z Decyzją Komendanta Stołecznego Policji w sprawie organizacji ruchu osobowego i samochodowego w obiektach Komendy Stołecznej Policji oraz Instrukcją pełnienia służby ochronnej w danym obiekcie. Dozorowanie pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających zgodnie z Decyzją Komendanta Stołecznego Policji w sprawie organizacji ruchu osobowego i samochodowego w obiektach Komendy Stołecznej Policji. Dozorowanie obiektów/pomieszczeń pod kątem ich zabezpieczeń
 • a w szczególności posiadających zbiory informacji niejawnych. Obsługę i prowadzenie systematycznej obserwacji systemu monitoringu wizyjnego (CCTV). Udzielanie stosownych informacji petentom i kierowanie ich do właściwego obszaru
 • telefoniczne informowanie funkcjonariuszy oraz pracowników obiektów do których przybyła osoba w celu dostarczenia/odbioru dokumentów lub realizacji innych działań służbowych. Po godzinach pracy wydziałów mieszczących się na terenie obiektów zamykanie bram wjazdowych (jeśli jest to wskazane przez przełożonego)
 • a po zapadnięciu zmroku zapalanie oświetlenia na terenie obiektów. Gaszenie oświetlenia ok. godz. 6.00 i otwieranie bram wjazdowych (jeśli jest to wskazane przez przełożonego). Prowadzenie dokumentacji w zakresie ewidencji wejść/wyjść osób
 • wydawanie przepustek jednorazowych wjazdu/wyjazdu pojazdów. Prowadzenie dokumentacji - ewidencji przepustek jednorazowych oraz kluczy do pomieszczeń w obiekcie
 • dokumentowanie przebiegu pracy (dyżuru) w książkach przebiegu służby i notatnikach. Informowanie o wszystkich nieprawidłowościach ujawnionych podczas dozoru obiektu przełożonego
 • odpowiedzialnego za nadzór obiektu. Ujawnianie zagrożeń mogących zakłócić prawidłowe funkcjonowanie obiektów dozorowanych np.: pożar
 • awaria sieci wodociągowej. Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej. Przyjęcie i przekazanie zmiany od swojego poprzednika na stanowisku pracy zmienników poprzez: Ustne przyjęcie/przekazanie informacji dotyczących zdarzeń podczas zmiany. Przejęcie/przekazanie prowadzonej dokumentacji dozoru obiektów. Wykonywanie prac porządkowych przy obiektach (na polecenie przełożonego)
 • w tym: W okresie letnim utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektów KSP. W okresie zimowym usuwanie śniegu i lodu z terenu obiektów KSP
 • posypywanie piaskiem chodnika i ciągów pieszych
Pokaż więcej >>
od 3 241,09 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik

Warszawa
Wygasła: 19.01.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Sporządzanie w oparciu o plan zamówień publicznych dokumentacji związanej wykonywaniem dostaw i usług w zakresie żywienia zbiorowego
 • napojów chłodzących
 • sprzętu AGD
 • materiałów medycznych i opatrunkowych w celu realizacji procedury zakupu. 2. Przygotowywanie wniosków wraz ze specyfikacją warunków zamówienia przy określeniu przedmiotu zamówienia i wartości szacunkowej w celu wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawców świadczących dostawy i usługi w celu przekazania ich do dalszej realizacji komórce ds. Zamówień Publicznych. 3. Udział w komisjach przetargowych w Wydziale Zamówień Publicznych w zakresie wykonywania usług żywienia zbiorowego
 • dostaw napojów chłodzących
 • sprzętu AGD oraz materiałów medycznych i opatrunkowych. 4. Przygotowywanie
 • przeprowadzanie i udzielanie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej w zakresie swojej działalności. 5. Udział w komisjach przeprowadzających postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej. 6. Sprawdzanie pod względem rachunkowym i merytorycznym oraz opisywanie i przekazywanie do kontroli merytorycznej ds. finansowych Wydziału Zaopatrzenia list dodatkowych należności dla policjantów i pracowników Policji w zamian za posiłki profilaktyczne i regeneracyjne
 • faktur za wyżywienie nieletnich
 • zatrzymanych
 • kursantów
 • służby kandydackiej i faktur za środki żywności
 • materiały medyczne i opatrunkowe oraz sprzęt AGD. 7. Wystawianie dokumentów przychodowo-rozchodowych. 8. Współuczestnictwo w przygotowywaniu projektów planu zamówień publicznych na następny rok budżetowy w zakresie realizowanego obszaru w celu zapewnienia realizacji procedury zakupowej; 9. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją umów
 • porozumień w tym wieloletnich (1-3 lata) dotyczących zakupów oraz usług z realizowanego obszaru. 10. Uczestniczenie w opracowaniu planu potrzeb finansowych i materiałowych we współpracy z komórką merytoryczną ds. finansowych
 • w tym szacowanie wartości zamówienia w celu zapewnienia zaopatrzenia komórek oraz jednostek organizacyjnych KSP funkcjonujących na jej obszarze. 11. Uzgadnianie ewidencji ilościowo-wartościowej z ewidencją pomocniczą prowadzoną przez jednostki i komórki organizacyjne KSP w zakresie działalności sekcji. 12. Uzgadnianie ewidencji ilościowo-wartościowej z ewidencją magazynową w zakresie działalności sekcji. 13. Stała współpraca z komórką merytoryczną ds. finansowych Wydziału Zaopatrzenia w zakresie swoich kompetencji. 14. Uczestniczenie w pracach zespołów zadaniowych powołanych do realizacji czynności związanych z zabezpieczeniem logistycznym działań Policji będących we właściwości Sekcji II. 15. Udział w inwentaryzacjach
 • kwalifikacjach i likwidacjach prowadzonych przez Wydział Zaopatrzenia KSP. 16. Wycenianie wartości szkody w protokole szkody. 17. Prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych. 18. Weryfikacja dokumentów finansowych w zakresie poprawności merytorycznej i finansowej. 19. Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej. 20. Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji. 21. Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy
 • porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku; 22. Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności; 23. Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych
 • które dotyczą pracy
 • jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę; 24. Przestrzeganie przy realizacji zadań wynikających z zakresu czynności limitu środków finansowych wyznaczonego na dany okres lub realizację danego zadania; 25. Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny; 26. Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości
 • sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań; 27. Dbałość o dobro pracodawcy
 • chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji
 • których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 28. Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej
 • w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu; 29. Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; 30. Stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • zgodnie z ich przeznaczeniem; 31. Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym
 • okresowym
 • kontrolnym
 • innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich; 32. Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego; 33. Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KSP o zmianie danych
 • niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji
 • m.in. stan cywilny i rodzinny
 • stopień niepełnosprawności
 • adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji oraz innych zmianach
 • które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika; 34. Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych; 35. Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej; 36. Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 37. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego
 • okazywania koleżeńskiego stosunku współpracownikom
Pokaż więcej >>
od 3 100 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik

Warszawa
Wygasła: 16.01.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Sporządzanie planów materiałowo finansowych oraz nadzór nad ich realizacją w zakresie doposażenia w sprzęt kwaterunkowy
 • techniki biurowej
 • kulturalno-oświatowy
 • sportowy i szkoleniowy
 • druki w tym druki ścisłego zarachowania
 • w pieczęcie i stemple służbowe; 2) Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej sprzętu kwaterunkowego
 • techniki biurowej
 • kulturalno-oświatowego
 • sportowego i szkoleniowego w systemie SWOP podsystemie GM/ŚT SWOP w tym drukowanie kodów kreskowych
 • druków w tym druków ścisłego zarachowania
 • pieczęci i stempli służbowych
 • sporządzanie
 • rejestrowanie i podpisywanie dokumentów przychodowo-rozchodowych; 3) Uzgadnianie ewidencji ilościowo-wartościowej z ewidencją pomocniczą prowadzoną przez jednostki i komórki organizacyjne KSP; 4) Kontrola nad zapasami magazynowymi oraz podejmowanie czynności w celu ich upłynnienia; 5) Weryfikacja zapotrzebowań składanych przez jednostki i komórki organizacyjne w zakresie doposażenia w sprzęt kwaterunkowy
 • techniki biurowej
 • kulturalno-oświatowy
 • sportowy i szkoleniowy
 • druki w tym druki ścisłego zarachowania
 • w pieczęcie i stemple służbowe; 6) Zaopatrywanie jednostek i komórek organizacyjnych KSP w sprzęt kwaterunkowy
 • techniki biurowej
 • kulturalno-oświatowy
 • sportowy i szkoleniowy
 • druki w tym druki ścisłego zarachowania
 • w pieczęcie i stemple służbowe; 7) Kompletowanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowych związanych z ponoszonymi kosztami z tytułu zakupu sprzętu kwaterunkowego
 • techniki biurowej
 • kulturalno-oświatowego
 • sportowego i szkoleniowego
 • druków w tym druków ścisłego zarachowania
 • pieczęci i stempli służbowych; 8) Prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych; 9) Weryfikacja dokumentów finansowych w zakresie poprawności merytorycznej i finansowej; 10) Sporządzanie w oparciu o plan zamówień publicznych dokumentacji w zakresie przeprowadzenia procedury zakupu sprzętu kwaterunkowego
 • techniki biurowej
 • kulturalno-oświatowego
 • sportowego i szkoleniowego
 • druków w tym druków ścisłego zarachowania
 • pieczęci i stempli służbowych; 11) Przygotowywanie wniosków wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego na zakup sprzętu kwaterunkowego
 • techniki biurowej
 • kulturalno-oświatowego
 • sportowego i szkoleniowego
 • druków w tym druków ścisłego zarachowania
 • pieczęci i stempli służbowych; 12) Przygotowywanie
 • przeprowadzanie i udzielanie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej w zakresie swojej działalności; 13) Opracowywanie i przygotowywanie dokumentacji przetargowych oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Zamówień Publicznych; 14) Uczestniczenie w pracach komisji przetargowej w zakresie prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne; 15) Udział w komisjach przeprowadzających postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej na materiały i sprzęt z zakresu działalności sekcji; 16) Organizowanie i realizacja zadań związanych z naprawą sprzętu; 17) Przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją umów oraz koordynowanie dostaw sprzętu kwaterunkowego
 • techniki biurowej
 • kulturalno-oświatowego
 • sportowego i szkoleniowego
 • druków w tym druków ścisłego zarachowania
 • pieczęci i stempli służbowych; 18) Wycenianie wartości szkody w protokołach szkody; 19) Uczestniczenie w przygotowaniu projektów rocznego planu zamówień publicznych
 • planu potrzeb finansowych i materiałowych
 • w tym szacowanie wartości zamówienia
 • w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację bieżących zadań; 20) Udział w prowadzonych kwalifikacjach
 • likwidacjach i inwentaryzacjach sprzętu i materiałów; 21) Stała współpraca z komórką finansową Wydziału Zaopatrzenia KSP w zakresie swoich kompetencji; 22) Koordynowanie prawidłowego wykorzystywania darowizn rzeczowych i środków finansowych pozyskanych od sponsorów oraz ich rozliczanie; 23) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 24) Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji; 25) Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy
 • porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku; 26) Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności; 27) Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych
 • które dotyczą pracy
 • jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę; 28) Przestrzeganie przy realizacji zadań wynikających z zakresu czynności limitu środków finansowych wyznaczonego na dany okres lub realizację danego zadania; 29) Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny; 30)Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości
 • sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań; 31) Dbałość o dobro pracodawcy
 • chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji
 • których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 32) Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej
 • w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu; 33) Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; 34) Stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • zgodnie z ich przeznaczeniem; 35) Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym
 • okresowym
 • kontrolnym
 • innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich; 36)Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego; 37) Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KSP - o zmianie danych
 • niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji
 • m.in. stan cywilny i rodzinny
 • adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji oraz innych zmianach
 • które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika; 38) Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych; 39) Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej; 40) Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 41) Przestrzeganie zasad współżycia społecznego
 • okazywania koleżeńskiego stosunku współpracownikom; 42) Zadanie dodatkowe: realizacja zadań związanych z organizacją zabezpieczenia logistycznego akcji/operacji policyjnych
Pokaż więcej >>
od 3 312,35 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik gospodarczy

Warszawa
Wygasła: 21.01.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - utrzymanie terenów przyległych do obiektów w czystości poprzez zamiatanie parkingów
 • chodników i ulic
 • sezonowa pielęgnacja terenów zielonych
 • - wykonywanie prac porządkowych wokół budynku w okresie letnim
 • zagrabianie i usuwanie liści w okresie jesiennym
 • usuwanie śniegu i lodu z terenu
 • posypywanie piaskiem chodników w okresie zimowym
 • - wykonywanie prac fizycznych związanych z przenoszeniem mebli
 • - wykonywanie drobnych napraw konserwacyjnych w obiektach Komendy Rejonowej Policji Warszawa I
 • - wykonywanie drobnych napraw elektrycznych i hydraulicznych w obiektach Komendy Rejonowej Policji Warszawa I
Pokaż więcej >>
od 3 361 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Konserwator

Celestynów
Wygasła: 27.12.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1.Dokonywanie czynności z zakresu konserwacji przechowywanego w magazynach technicznych CSU sprzętu uzbrojenia. 2.Wykonywanie prac związanych z załadunkiem i rozładunkiem sprzętu uzbrojenia. 3.Obsługa ręcznego i mechanicznego sprzętu transportu wewnętrznego i magazynowego. 4.Utrzymanie porządku i czystości w magazynie i na terenie przyległym. 5.Utrzymanie w należytym stanie pasów przeciwpożarowych przy magazynach sprzętu uzbrojenia. 6.Wykonywanie ręcznych prac transportowych na terenie Komendy Stołecznej Policji i miasta stołecznego Warszawy
od 3 092,92 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Spawacz

Warszawa
Wygasła: 27.12.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Wykonywanie czynności spawacza elektrycznego i gazowego elementów instalacji sanitarnych z wykorzystaniem umiejętności i wiedzy zgodnej z warunkami posiadanych uprawnień spawacza gazowego i elektrycznego; 2) Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych
 • norm i przepisów
 • jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej
 • niezbędnych przy organizacji zleconej pracy; 3) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 4) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 5) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i p.poż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy
 • dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 6) Wykonywanie przydzielonych prac w zakresie posiadanej specjalności; 7) Właściwe wykorzystywanie przy pracach narzędzi
 • przyrządów i urządzeń zaewidencjonowanych w karcie narzędziowej; 8) Właściwe wykorzystywanie powierzonych narzędzi; 9) Przestrzeganie terminów i jakości wykonywanych prac; 10) Pobieranie z magazynu
 • rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań; 11) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 12) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 13) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 3 095,19 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Konserwator

Warszawa
Wygasła: 11.12.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1.Wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 2.Montaż opraw
 • osprzętu elektrycznego. 3.Pobieranie z magazynu
 • rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań. 4.Bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu. 5.Wykonywanie prac porządkowych wokół budynków: - w okresie letnim: zgrabianie i usuwanie liści
 • - w okresie zimowym: usuwanie śniegu i lodu z terenu
 • posypywanie piaskiem chodnika. 6.Wykonywanie prac fizycznych związanych z przenoszeniem mebli. 7.Wykonywanie innych prac o charakterze gospodarczym
Pokaż więcej >>
od 3 317,63 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Konserwator

Warszawa
Wygasła: 16.12.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Dozorowanie obiektów Komendy Stołecznej Policji poprzez: Dozorowanie osób wchodzących i wychodzących do i z obiektów poprzez sprawdzanie dokumentów zgodnie z Decyzją Komendanta Stołecznego Policji w sprawie ruchu osobowego i samochodowego. Dozorowanie pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających zgodnie z Decyzją Komendanta Stołecznego Policji w sprawie ruchu osobowego i samochodowego. Dozorowanie obiektów/pomieszczeń pod kątem ich zabezpieczeń
 • a w szczególności posiadających zbiory informacji niejawnych. Obsługę i prowadzenie systematycznej obserwacji systemu monitoringu wizyjnego (CCTV). Udzielanie stosownych informacji petentom i kierowanie ich do właściwego obszaru
 • telefoniczne informowanie funkcjonariuszy oraz pracowników obiektów do których przybyła osoba w celu dostarczenia/odbioru dokumentów lub realizacji innych działań służbowych. Po godzinach pracy wydziałów mieszczących się na terenie obiektów zamykanie bram wjazdowych (jeśli jest to wskazane przez przełożonego)
 • a po zapadnięciu zmroku zapalanie oświetlenia na terenie obiektów. Gaszenie oświetlenia ok. godz. 6.00 i otwieranie bram wjazdowych (jeśli jest to wskazane przez przełożonego). Prowadzenie dokumentacji w zakresie ewidencji wejść/wyjść osób
 • wydawanie przepustek jednorazowych wjazdu/wyjazdu pojazdów. Prowadzenie dokumentacji - ewidencji przepustek jednorazowych oraz kluczy do pomieszczeń w obiekcie
 • dokumentowanie przebiegu pracy(dyżuru) w książkach przebiegu służby i notatnikach. Informowanie o wszystkich nieprawidłowościach ujawnionych podczas dozoru obiektu przełożonego
 • odpowiedzialnego za nadzór obiektu. Ujawnianie zagrożeń mogących zakłócić prawidłowe funkcjonowanie obiektów dozorowanych np.: pożar
 • awaria sieci wodociągowej. Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej. Przyjęcie i przekazanie zmiany od swojego poprzednika na stanowisku pracy zmienników poprzez: Ustne przyjęcie/przekazanie informacji dotyczących zdarzeń podczas zmiany. Przejęcie/przekazanie prowadzonej dokumentacji dozoru obiektów
Pokaż więcej >>
od 3 146,54 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Blacharz-Dekarz

Warszawa
Wygasła: 20.12.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Organizowanie stanowiska pracy
 • zgodnie z ustalonym i zleconym charakterem prac dekarskich oraz blacharskich na czas wykonywania robót konserwacyjnych lub remontowych i jego likwidacja po zakończeniu robót; 1) Wykonywanie prac przygotowawczych podłoża jak np. usuwanie popękanych warstw papy
 • osuszenie oraz wykonywanie prac dekarskich dotyczących pokryć dachowych; 2) Wykonywanie nowych elementów drewnianych dla potrzeb prowadzonych prac remontowo budowlanych; 3) Wykonywanie napraw blacharsko - dekarskich; 4) Obróbka elementów drewnianych przy użyciu ręcznych narzędzi do drewna
 • elektronarzędzi
 • przenośnych maszyn (m.in. formatówki
 • okleiniarki
 • wielowrzecionówki); 5) Wykonywanie napraw stolarskich; 6) Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych
 • norm i przepisów
 • jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej
 • niezbędnych przy organizacji zleconej pracy
 • w tym dotyczących: - znajomości używanych technologii wykonywania robót konserwacyjno - remontowych
 • - znajomości podstawowych narzędzi
 • sprzętu i urządzeń stosowanych przy robotach blacharsko - dekarskich; 7) Przygotowywanie podłoży budowlanych do wykonania izolacji i pokryć przeciwwilgociowych i wodoodpornych; 8) Przygotowywanie i wykonywanie obróbek blacharskich
 • rynien i rur spustowych do montażu; 9) Wykonywanie elementów z blachy ocynkowanej i powlekanej; 10) Podejmowanie szybkich działań dotyczących sytuacji awaryjnych w tym niezwłoczne usuwanie przyczyn i skutków awarii
 • takich jak np. zabezpieczenie niestabilnych
 • nieszczelnych elementów na powierzchni dachów; 11) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń. 12) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 13) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 14) Pobieranie z magazynu
 • rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań; 15) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 16) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 17) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 2 753,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik

Warszawa
Wygasła: 20.12.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Prowadzenie inwentaryzacji obiektów służbowych jednostek organizacyjnych podległych Komendantowi Stołecznemu Policji; 2) Ewidencjonowanie wpływającej do wydziału dokumentacji technicznej oraz jej udostępnianie wskazanym pracownikom i podmiotom zewnętrznym; 3) Przygotowywanie dla potrzeb kierownictwa wydziału
 • pracowników i podmiotów zewnętrznych dokumentów związanych z procesem inwestycyjno remontowym
 • niezbędnych do przedłożenia w instytucjach i organach terytorialnych; 4) Prowadzenie ewidencji Programów Inwestycyjnych dla obiektów KSP; 5) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 6) Sporządzanie spisów zawartości teczek oraz prowadzenie ewidencji dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej; 7) Na podstawie wykazów zawartych w teczkach spraw zakończonych
 • złożonych w kancelarii wydziału przez pracowników wydziału - sporządzanie wykazów i protokołów dokumentacji niearchiwalnej
 • zakwalifikowanej do kategorii archiwalnej B oznaczonej symbolem B
 • BE lub BC
 • zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji
 • celem złożenia w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum KSP; 8) Przekazywanie do kancelarii wydziału przejętej na stan korespondencji po jej ostatecznym załatwieniu (OZ) sklasyfikowanej zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 9) Przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących tajemnicy
 • ochrony danych osobowych
 • informacji poufnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz nie ujawniania tych wiadomości w czasie wykonywania pracy jak i po jej zakończeniu. 10) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 11) Uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP; 12) Przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku
 • w sposób uporządkowany
 • kompletny i systematyczny
 • umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników Wydziału; 13) Archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 14) Udział w szkoleniach organizowanych w wydziale i poza wydziałem
Pokaż więcej >>
od 2 919,81 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik

Warszawa
Wygasła: 20.12.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Uczestnictwo w opracowaniu Programu inwestycji
 • koncepcji programowo-przestrzennej oraz sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w branży sanitarnej wraz z przedmiarami i kosztorysami
 • w celu odpowiedniego przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego; 2) Udział w pracach zespołu powołanego do opracowania Programu inwestycji
 • w celu pozyskania środków na finansowanie przedsięwzięcia dotyczącego realizacji inwestycji i remontów; 3) Przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadań inwestycyjno-remontowych w branży sanitarnej oraz uczestnictwo w komisji przetargowej
 • w celu realizacji zamówienia publicznego; 4) Sprawdzanie i przygotowywanie kosztorysów ofertowych i wykonawczych robót sanitarnych; 5) Opracowywanie i kompletowanie dokumentów formalno - prawnych oraz dokumentacji procesu inwestycyjno-remontowego zadania
 • w którym pełni funkcję koordynatora robót
 • w celu przekazania do użytkowania zarządcy obiektu oraz archiwum; 6) Uczestnictwo w przygotowywaniu planu rocznego zamówień publicznych w zakresie zadań inwestycyjno-remontowych w branży sanitarnej
 • w celu przekazania do komórki organizacyjnej ds. zamówień publicznych i zapewnienia realizacji zadania inwestycyjnego; 7) Weryfikowanie pod względem merytorycznym
 • formalnym i rachunkowym prawidłowości faktur od wykonawców zadań inwestycyjno-remontowych w branży sanitarnej
 • w celu rozliczenia prac oraz wykorzystania środków finansowych zgodnie z przyznanymi limitami; 8) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 9) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 10) Uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP; 11) Przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku
 • w sposób uporządkowany
 • kompletny i systematyczny
 • umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników Wydziału; 12) Archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 13) Niezwłoczne przekazywanie dokumentów będących podstawą wprowadzenia do ewidencji ŚT (Środków Trwałych) i PŚT (Pozostałych Środków Trwałych) do osób uprawnionych do prowadzenia ewidencji SWOP
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami; 14) Udział w szkoleniach organizowanych w wydziale i poza wydziałem. WYMAGANIA NIEZBĘDNE: wykształcenie: średnie staż pracy: 2 lata umiejętności/kwalifikacje zawodowe: - Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży sanitarnej. - Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa. Znajomość ustaw: -prawo budowlane
 • -prawo zamówień publicznych w zakresie zasad i trybów udzielania zamówień
 • -o finansach publicznych w zakresie zasad gospodarowania środkami publicznymi
 • -o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych. Umiejętność: - stosowania prawa w praktyce
 • - obsługi komputera w zakresie pakietu Ms Office
 • Norma-Pro. dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
Pokaż więcej >>
od 4 687,78 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Ekspert

Warszawa
Wygasła: 20.12.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Uczestnictwo w opracowaniu Programu inwestycji
 • koncepcji programowo-przestrzennej oraz sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w branży budowlanej wraz z przedmiarami i kosztorysami
 • w celu odpowiedniego przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego; 2) Udział w pracach zespołu powołanego do opracowania Programu inwestycji
 • w celu pozyskania środków na finansowanie przedsięwzięcia dotyczącego realizacji inwestycji i remontów; 3) Przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadań inwestycyjno-remontowych w branży budowlanej oraz uczestnictwo w komisji przetargowej
 • w celu realizacji zamówienia publicznego; 4) Sprawdzanie i przygotowywanie kosztorysów ofertowych i wykonawczych robót budowlanych; 5) Opracowywanie i kompletowanie dokumentów formalno - prawnych oraz dokumentacji procesu inwestycyjno-remontowego zadania
 • w którym pełni funkcję koordynatora robót
 • w celu przekazania do użytkowania zarządcy obiektu oraz archiwum; 6) Uczestnictwo w przygotowywaniu planu rocznego zamówień publicznych w zakresie zadań inwestycyjno-remontowych w branży budowlanej
 • w celu przekazania do komórki organizacyjnej ds. zamówień publicznych i zapewnienia realizacji zadania inwestycyjnego; 7) Weryfikowanie pod względem merytorycznym
 • formalnym i rachunkowym prawidłowości faktur od wykonawców zadań inwestycyjno-remontowych w branży budowlanej
 • w celu rozliczenia prac oraz wykorzystania środków finansowych zgodnie z przyznanymi limitami; 8) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 9) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 10) Uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP; 11) Przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku
 • w sposób uporządkowany
 • kompletny i systematyczny
 • umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników Wydziału; 12) Archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 13) Niezwłoczne przekazywanie dokumentów będących podstawą wprowadzenia do ewidencji ŚT (Środków Trwałych) i PŚT (Pozostałych Środków Trwałych) do osób uprawnionych do prowadzenia ewidencji SWOP
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami; 14) Udział w szkoleniach organizowanych w wydziale i poza wydziałem
Pokaż więcej >>
od 5 386,57 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mistrz

Warszawa
Wygasła: 20.12.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Bezpośredni nadzór techniczny nad pracami konserwacyjno - remontowymi wykonywanymi w obiektach przez pracowników Zespołu I; 2) Przydzielanie pracy podległym pracownikom; 3) Nadzór nad przestrzeganiem technologii i jakością wykonywanych prac; 4) Sporządzanie zapotrzebowań materiałowych do wykorzystania przez Zespół I; 5) Rozliczanie zużycia materiałowego; 6) Wykonywanie obmiarów prac konserwacyjno remontowych w miejscu
 • gdzie są realizowane; 7) Nadzorowanie terminowej realizacji prac konserwacyjno remontowych; 8) Zapewnienie ekonomicznego i efektywnego wykorzystania urządzeń i narzędzi w toku realizowanych prac; 9) Udział w uzgodnieniach dotyczących wprowadzeń i odbiorów prac. 10) Realizacja powierzonych prac zgodnie z prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami przy właściwym zużyciu materiałów
 • wykorzystaniu niezbędnego sprzętu
 • z zatwierdzonymi planami techniczno ekonomicznymi
 • harmonogramami i dokumentacją techniczną; 11) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 12) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 13) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 14) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 15) Nadzorowanie usuwania usterek ujawnionych w czasie odbiorów końcowych; 16) Uczestniczenie w komisjach odbiorów i przeglądów prac; 17) Uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP; 18) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 19) Przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku
 • w sposób uporządkowany
 • kompletny i systematyczny
 • umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników wydziału; 20) Archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;\ 21) Przekazywanie do kancelarii wydziału przejętej na stan korespondencji po jej ostatecznym załatwieniu (OZ) sklasyfikowanej zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 22) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 3 347,88 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mistrz

Warszawa
Wygasła: 20.12.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Bezpośredni nadzór techniczny nad pracami konserwacyjno - remontowymi w branży sanitarnej wykonywanymi w obiektach przez pracowników Zespołu II; 2) Opracowywanie harmonogramów prac i bieżąca ich aktualizacja; 3) Sporządzanie specyfikacji materiałowych niezbędnych do realizacji przez Zespół II robót sanitarnych konserwacyjno - remontowych; 4) Rozliczanie zużycia materiałowego; 5) Kompletowanie niezbędnej dokumentacji prowadzonych prac sanitarnych; 6) Przydzielanie pracy podległym pracownikom; 7) Nadzór nad przestrzeganiem technologii i jakością wykonywanych prac; 8) Nadzorowanie terminowej realizacji robót sanitarnych konserwacyjno remontowych; 9) Zapewnienie ekonomicznego i efektywnego wykorzystania urządzeń i narzędzi w toku realizowanych prac; 10) Udział w uzgodnieniach dotyczących wprowadzeń i odbiorów prac. 11) Realizacja powierzonych prac zgodnie z prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami przy właściwym zużyciu materiałów
 • wykorzystaniu niezbędnego sprzętu
 • z zatwierdzonymi planami techniczno ekonomicznymi
 • harmonogramami i dokumentacją techniczną; 12) Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych
 • norm i przepisów jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej
 • niezbędnych przy organizacji pracy podległych pracowników
 • w tym dotyczących znajomości używanych materiałów oraz technologii wykonywania robót sanitarnych; 13) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 14) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 15) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 16) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 17) Nadzorowanie usuwania usterek ujawnionych w czasie odbiorów końcowych; 18) Uczestniczenie w komisjach odbiorów i przeglądów prac; 19) Uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP; 20) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 21) Przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku
 • w sposób uporządkowany
 • kompletny i systematyczny
 • umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników wydziału; 22) Archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;\Przekazywanie do kancelarii wydziału przejętej na stan korespondencji po jej ostatecznym załatwieniu (OZ) sklasyfikowanej zgodnie z instrukcją kancelaryjną; 23) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 3 138,62 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Blacharz-Dekarz

Warszawa
Wygasła: 20.12.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Organizowanie stanowiska pracy
 • zgodnie z ustalonym i zleconym charakterem prac dekarskich oraz blacharskich na czas wykonywania robót konserwacyjnych lub remontowych i jego likwidacja po zakończeniu robót; 1) Wykonywanie prac przygotowawczych podłoża jak np. usuwanie popękanych warstw papy
 • osuszenie oraz wykonywanie prac dekarskich dotyczących pokryć dachowych; 2) Wykonywanie nowych elementów drewnianych dla potrzeb prowadzonych prac remontowo budowlanych; 3) Wykonywanie napraw blacharsko - dekarskich; 4) Obróbka elementów drewnianych przy użyciu ręcznych narzędzi do drewna
 • elektronarzędzi
 • przenośnych maszyn (m.in. formatówki
 • okleiniarki
 • wielowrzecionówki); 5) Wykonywanie napraw stolarskich; 6) Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych
 • norm i przepisów
 • jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej
 • niezbędnych przy organizacji zleconej pracy
 • w tym dotyczących: - znajomości używanych technologii wykonywania robót konserwacyjno - remontowych
 • - znajomości podstawowych narzędzi
 • sprzętu i urządzeń stosowanych przy robotach blacharsko - dekarskich; 7) Przygotowywanie podłoży budowlanych do wykonania izolacji i pokryć przeciwwilgociowych i wodoodpornych; 8) Przygotowywanie i wykonywanie obróbek blacharskich
 • rynien i rur spustowych do montażu; 9) Wykonywanie elementów z blachy ocynkowanej i powlekanej; 10) Podejmowanie szybkich działań dotyczących sytuacji awaryjnych w tym niezwłoczne usuwanie przyczyn i skutków awarii
 • takich jak np. zabezpieczenie niestabilnych
 • nieszczelnych elementów na powierzchni dachów; 11) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń. 12) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 13) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 14) Pobieranie z magazynu
 • rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań; 15) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 16) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 17) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 2 753,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Malarz

Warszawa
Wygasła: 20.12.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Organizowanie stanowiska pracy
 • zgodnie z ustalonym i zleconym charakterem prac malarskich oraz likwidacja stanowiska pracy
 • tj.: ustawianie
 • przestawianie i rozbiórka rusztowań; 2) Wykonywanie prac przygotowawczych podłoża oraz prac malarskich
 • takich jak: malowanie ścian
 • sufitów
 • elewacji budynków
 • konstrukcji budowlanych
 • powierzchni metalowych oraz drewnianych z zastosowaniem farb akrylowych i olejnych
 • reperacje powłok malarskich i podłoża; 3) Wyrównywanie ścian gładzią gipsową
 • szlifowanie ścian
 • szpachlowanie; 4) Malowanie ram i futryn farbami olejnymi; 5) Reperacje powłok malarskich i podłoża; 6) Wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami; 7) Pobieranie z magazynu
 • rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań; 8) Wykonywanie prac porządkowych wokół budynków: a) w okresie letnim zgrabianie i usuwanie liści
 • b) w okresie zimowym usuwanie śniegu i lodu z terenu
 • posypywanie piaskiem chodnika; 9) Wykonywanie prac fizycznych związanych z przenoszeniem mebli; 10) Wykonywanie innych prac o charakterze gospodarczym; 11) Bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu; 12) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 13) Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych
 • norm i przepisów jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej
 • niezbędnych przy organizacji zleconej pracy
 • w tym dotyczących: - znajomości używanych materiałów oraz technologii wykonywania robót malarskich
 • - znajomości podstawowych narzędzi
 • sprzętu i urządzeń stosowanych przy robotach malarskich; 14) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 15) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 16) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 17) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 18) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 2 996,01 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stolarz

Warszawa
Wygasła: 20.12.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Organizowanie stanowiska pracy
 • zgodnie z ustalonym i zleconym charakterem prac stolarsko remontowych; 2) Wykonywanie prac stolarskich na podstawie przygotowanej dokumentacji; 3) Wykonywanie mebli oraz ich montaż w obiektach KSP; 4) Wykonywanie nowych elementów drewnianych dla potrzeb prowadzonych prac remontowo budowlanych; 5) Wykonywanie napraw stolarskich; 6) Obróbka elementów drewnianych przy użyciu ręcznych narzędzi do drewna
 • elektronarzędzi
 • przenośnych maszyn (m.in. formatówki
 • okleiniarki
 • wielowrzecionówki); 7) Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych
 • norm i przepisów
 • jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej
 • niezbędnych przy organizacji zleconej pracy
 • w tym dotyczących: - znajomości używanych technologii wykonywania robót stolarsko - remontowych
 • - znajomości podstawowych narzędzi
 • sprzętu i urządzeń stosowanych przy robotach stolarsko - remontowych; 8) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 9) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 10) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 11) Pobieranie z magazynu i rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań; 12) Dbałość o konserwację i efektywną eksploatację powierzonych maszyn i narzędzi stolarskich; 13) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 14) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 3 207,85 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Robotnik gospodarczy

Warszawa
Wygasła: 20.12.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Utrzymywanie terenów przyległych do obiektów w czystości poprzez zamiatanie parkingów
 • chodników i ulic; 2) Wykonywanie prac porządkowych wokół budynków; - w okresie letnim zgrabianie i usuwanie liści
 • - okresie zimowym usuwanie śniegu i lodu z terenu
 • posypywanie piaskiem chodnika; 3) Wykonywanie prac gospodarczo-konserwacyjnych w obsługiwanych obiektach
 • w tym: - malowanie konstrukcji budowlanych
 • elementów metalowych i drewnianych
 • - wyrównywanie ścian gładzią gipsową
 • szlifowanie ścian
 • szpachlowanie
 • - przyrządzanie i mieszanie farb
 • zapraw malarskich
 • - pokrywanie powierzchni ścian i sufitów farbami akrylowymi
 • - malowanie ram i futryn farbami akrylowymi
 • - reperacje powłok malarskich i podłoża
 • - usuwanie starej powłoki farb z powierzchni przeznaczonej do malowania; 4) Bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu; 5) Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych
 • norm i przepisów jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej
 • niezbędnych przy organizacji zleconej pracy
 • w tym dotyczących: - znajomości technologii wykonywania robót konserwacyjnych; - znajomości podstawowych narzędzi
 • sprzętu i urządzeń stosowanych przy robotach konserwacyjnych; 6) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 7) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 8) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 9) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 10) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 11) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 3 160 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Robotnik gospodarczy

Warszawa
Wygasła: 20.12.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Utrzymywanie terenów przyległych do obiektów w czystości poprzez zamiatanie parkingów
 • chodników i ulic; 2) Wykonywanie prac porządkowych wokół budynków; - w okresie letnim zgrabianie i usuwanie liści
 • - okresie zimowym usuwanie śniegu i lodu z terenu
 • posypywanie piaskiem chodnika; 3) Wykonywanie prac gospodarczo-konserwacyjnych w obsługiwanych obiektach
 • w tym: - malowanie konstrukcji budowlanych
 • elementów metalowych i drewnianych
 • - wyrównywanie ścian gładzią gipsową
 • szlifowanie ścian
 • szpachlowanie
 • - przyrządzanie i mieszanie farb
 • zapraw malarskich
 • - pokrywanie powierzchni ścian i sufitów farbami akrylowymi
 • - malowanie ram i futryn farbami akrylowymi
 • - reperacje powłok malarskich i podłoża
 • - usuwanie starej powłoki farb z powierzchni przeznaczonej do malowania; 4) Bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu; 5) Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych
 • norm i przepisów jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej
 • niezbędnych przy organizacji zleconej pracy
 • w tym dotyczących: - znajomości technologii wykonywania robót konserwacyjnych; - znajomości podstawowych narzędzi
 • sprzętu i urządzeń stosowanych przy robotach konserwacyjnych; 6) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 7) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 8) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 9) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 10) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 11) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 3 124,83 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik

Warszawa
Wygasła: 05.12.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów i wyposażenia teleinformatycznego
 • pomocniczo-numerycznej
 • dokumentacji i ewidencji darowizn sprzętu łączności oraz ewidencji pomocniczych poza teleinformatycznych
 • Prowadzenie zagadnień związanych z GM i ŚT SWOP w zakresie zadań wydziału
 • Aktualizowanie
 • ewidencjonowanie i sporządzanie dowodów przychodu i rozchodu oraz kontrola obiegu tych dokumentów
 • Wprowadzanie niezbędnych informacji sprzętowo-finansowo-księgowych do rejestrów lub baz danych
 • Rozliczanie kosztów finansowych za naprawy urządzeń teleinformatycznych oraz wycena szkód finansowych
 • Uczestniczenie w pracach komisji inwentaryzacyjnych i sprawach związanych z inwentaryzacją
 • Dokumentowanie związane z upłynnianiem i wybrakowywaniem wyposażenia oraz środków trwałych teleinformatycznych
 • Uczestniczenie przy sporządzaniu sprawozdań z zaangażowania ponoszonych kosztów oraz analiz finansowych wydatków ponoszonych przez KSP w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów łączności i informatycznych
 • Udział w planowaniu i realizowaniu zapotrzebowania w materiały eksploatacyjne i sprzęt teleinformatyczny
 • Sporządzanie analizy i sprawozdań ruchu sprzętowego w zakresie teleinformatyki
 • Pomoc w prowadzeniu ewidencji teleinformatycznych
 • Tworzenie
 • opracowywanie i realizacja metod windykacji należności finansowych oraz ewidencja postępowań szkodowych
 • Pomoc w prowadzeniu ewidencji teleinformatycznych
 • Realizacja zadania w zakresie usług serwisowych łączności i informatyki pod względem ponoszonych kosztów oraz analiza dokumentacji pod względem zgodności zamawianych usług serwisowych
 • Udział w inwentaryzacjach
 • procesach kwalifikacji oraz likwidacji składników majątku
 • Odpowiedzialność za opracowanie i skontrolowanie dowodów księgowych oraz za terminowe przekazywanie ich do Wydz. Finansów i Budżetu
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu i urządzeń podlegających sekcji
 • Wycena szkody w sprzęcie i materiałach teleinformatycznych
 • Prowadzenie spraw związanych z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym sprzętu teleinformatycznego
 • wykonywanym przez firmy zewnętrzne
 • Udział w procedurach zakupowych w zakresie merytorycznym sekcji
 • opracowywanie OPZ oraz udział w komisjach przetargowych
 • Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwizacji Wydziału w zakresie właściwości merytorycznej sekcji
 • Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej
Pokaż więcej >>
od 2 906,83 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik

Warszawa
Wygasła: 30.11.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - Sporządzanie w oparciu o plan zamówień publicznych dokumentacji związanej wykonywaniem dostaw i usług w zakresie żywienia zbiorowego
 • napojów chłodzących
 • sprzętu AGD
 • materiałów medycznych i opatrunkowych w celu realizacji procedury zakupu. - Przygotowywanie wniosków wraz ze specyfikacją warunków zamówienia przy określeniu przedmiotu zamówienia i wartości szacunkowej w celu wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawców świadczących dostawy i usługi w celu przekazania ich do dalszej realizacji komórce ds. Zamówień Publicznych. - Udział w komisjach przetargowych w Wydziale Zamówień Publicznych w zakresie wykonywania usług żywienia zbiorowego
 • dostaw napojów chłodzących
 • sprzętu AGD oraz materiałów medycznych i opatrunkowych. - Przygotowywanie
 • przeprowadzanie i udzielanie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej w zakresie swojej działalności. - Udział w komisjach przeprowadzających postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej. - Sprawdzanie pod względem rachunkowym i merytorycznym oraz opisywanie i przekazywanie do kontroli merytorycznej ds. finansowych Wydziału Zaopatrzenia list dodatkowych należności dla policjantów i pracowników Policji w zamian za posiłki profilaktyczne i regeneracyjne
 • faktur za wyżywienie nieletnich
 • zatrzymanych
 • kursantów
 • służby kandydackiej i faktur za środki żywności
 • materiały medyczne i opatrunkowe oraz sprzęt AGD. - Wystawianie dokumentów przychodowo-rozchodowych. - Współuczestnictwo w przygotowywaniu projektów planu zamówień publicznych na następny rok budżetowy w zakresie realizowanego obszaru w celu zapewnienia realizacji procedury zakupowej; - Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją umów
 • porozumień w tym wieloletnich (1-3 lata) dotyczących zakupów oraz usług z realizowanego obszaru. - Uczestniczenie w opracowaniu planu potrzeb finansowych i materiałowych we współpracy z komórką merytoryczną ds. finansowych
 • w tym szacowanie wartości zamówienia w celu zapewnienia zaopatrzenia komórek oraz jednostek organizacyjnych KSP funkcjonujących na jej obszarze. - Uzgadnianie ewidencji ilościowo-wartościowej z ewidencją pomocniczą prowadzoną przez jednostki i komórki organizacyjne KSP w zakresie działalności sekcji. - Uzgadnianie ewidencji ilościowo-wartościowej z ewidencją magazynową w zakresie działalności sekcji. - Stała współpraca z komórką merytoryczną ds. finansowych Wydziału Zaopatrzenia w zakresie swoich kompetencji. - Uczestniczenie w pracach zespołów zadaniowych powołanych do realizacji czynności związanych z zabezpieczeniem logistycznym działań Policji będących we właściwości Sekcji II. - Udział w inwentaryzacjach
 • kwalifikacjach i likwidacjach prowadzonych przez Wydział Zaopatrzenia KSP. - Wycenianie wartości szkody w protokole szkody. - Prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych. - Weryfikacja dokumentów finansowych w zakresie poprawności merytorycznej i finansowej. - Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej. - Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji. - Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy
 • porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku; - Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności; - Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych
 • które dotyczą pracy
 • jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę; - Przestrzeganie przy realizacji zadań wynikających z zakresu czynności limitu środków finansowych wyznaczonego na dany okres lub realizację danego zadania; - Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny; - Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości
 • sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań; - Dbałość o dobro pracodawcy
 • chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji
 • których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; - Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej
 • w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu; - Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; - Stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • zgodnie z ich przeznaczeniem; - Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym
 • okresowym
 • kontrolnym
 • innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich; - Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego; - Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KSP o zmianie danych
 • niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji
 • m.in. stan cywilny i rodzinny
 • stopień niepełnosprawności
 • adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji oraz innych zmianach
 • które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika; - Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych; - Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej; - Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; - Przestrzeganie zasad współżycia społecznego
 • okazywania koleżeńskiego stosunku współpracownikom
Pokaż więcej >>
od 3 100 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Konserwator

Warszawa
Wygasła: 23.11.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Montaż opraw
 • osprzętu elektrycznego. Pobieranie z magazynu
 • rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań. Bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu. Wykonywanie prac porządkowych wokół budynków: - w okresie letnim: zgrabianie i usuwanie liści
 • - w okresie zimowym: usuwanie śniegu i lodu z terenu
 • posypywanie piaskiem chodnika. Wykonywanie prac fizycznych związanych z przenoszeniem mebli. Wykonywanie innych prac o charakterze gospodarczym
Pokaż więcej >>
od 3 284,59 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Robotnik gospodarczy

Warszawa
Wygasła: 23.11.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Utrzymywanie terenów przyległych do obiektów w czystości poprzez zamiatanie parkingów
 • chodników i ulic
 • sezonowa pielęgnacja terenów zielonych. Wykonywanie prac porządkowych wokół budynków: - w okresie letnim: zgrabianie i usuwanie liści
 • - w okresie zimowym: usuwanie śniegu i lodu z terenu
 • posypywanie piaskiem chodnika. Wykonywanie prac fizycznych związanych z przenoszeniem mebli. Wykonywanie innych prac o charakterze gospodarczym. Wykonywanie drobnych napraw konserwacyjnych w obiektach KSP. Bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu
Pokaż więcej >>
od 3 141,59 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik

Warszawa
Wygasła: 14.11.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Obsługa skrzynki ePUAP
 • - udzielanie odpowiedzi firmom ubezpieczeniowym oraz innym instytucjom w zakresie zdarzeń drogowych
 • - prowadzenie rejestru pism wpływających z firm ubezpieczeniowych dotyczących potwierdzenia zdarzenia drogowego
 • - wydawanie zaświadczenia dla urzędów
 • firm ubezpieczeniowych oraz osób fizycznych
 • dotyczącego zdarzeń drogowych
 • celem potwierdzenia zdarzenia
 • pojazdów biorących w nim udział jak i osób uczestniczących
 • - obsługiwanie interesantów w zakresie udzielania informacji dotyczących kolizji drogowych
 • celem przekazania niezbędnych informacji
 • sporządzenia i wydania notatek ze zdarzeń dla celów ubezpieczeniowych
 • - potwierdzanie i sprawdzanie w systemie komputerowym SWD zdarzeń drogowych
 • - przyjmowanie i rejestrowanie poczty przychodzącej do wydziału i udzielanie niezbędnych odpowiedzi w zakresie zdarzeń drogowych
 • - przygotowywanie dokumentacji z dokonanych ustaleń związanych ze zdarzeniami drogowymi
 • celem przesłania jej do odpowiednich jednostek ubezpieczeniowych
 • - przygotowywanie dokumentacji z zakończonych spraw
 • celem złożenia na OZ do registratury wydziału
 • - zachowanie w tajemnicy danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczania
 • do których uzyskuje dostęp w systemach informatycznych
 • - przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej
Pokaż więcej >>
od 2 926,37 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik

Warszawa
Wygasła: 27.10.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Przyjmowanie oświadczeń mieszkaniowych w przedmiocie ustalenia uprawnień policjantów komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji do równoważników pieniężnych za brak i remont lokalu mieszkalnego. 2) Kompletowanie
 • analizowanie dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnień policjantów do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego
 • o których mowa w art. 92 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. 3) Kompletowanie
 • analizowanie dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnień policjantów do równoważników pieniężnych za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego
 • o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. 4) Sporządzanie projektów decyzji w I instancji w sprawach przyznawania
 • odmowy przyznawania
 • cofania i zwracania przez policjantów równoważników pieniężnych za brak lokalu mieszkalnego
 • o których mowa w art. 92 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. 5) Sporządzanie projektów decyzji w I instancji w sprawach przyznawania
 • odmowy przyznawania
 • cofania i zwracania przez policjantów równoważników pieniężnych za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego
 • o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. 6) Prowadzenie postępowań administracyjnych i sporządzanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień w trybach nadzwyczajnych określonych w art. 145
 • art. 155 i art. 162 w sprawach związanych z realizacją zadań z rozdziału 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. 7) Sporządzanie projektów postanowień w przedmiocie ustalenia uprawnień policjantów do równoważników pieniężnych za brak i za remont lokalu mieszkalnego na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 8) Prowadzenie rejestrów w zakresie spraw mieszkaniowych. 9) Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji danych funkcjonariuszy w kartotece manualnej i na nośnikach informatycznych przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego przetwarzającego dane osobowe MIESZK. 10) Naliczanie równoważników za brak i remont lokalu mieszkalnego policjantom komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego przetwarzającego dane osobowe MIESZK i SWOP. 11) Sporządzanie list wypłat równoważników za brak i remont lokalu mieszkalnego policjantom komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego przetwarzającego dane osobowe MIESZK i SWOP. 12) Analizowanie wniosków o przydział lokalu mieszkalnego
 • prowadzenie ich ewidencji
 • sporządzanie projektów decyzji o przydziale i odmowie przydziału lokalu mieszkalnego na podstawie art. 88 i art. 95 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. 13) Analizowanie wniosków o przydział tymczasowej kwatery
 • prowadzenie ich ewidencji
 • sporządzanie projektów decyzji o przydziale tymczasowej kwatery na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. 14) Sporządzanie projektów zaświadczeń na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w sprawach wynikających z rozdziału 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. 15) Analizowanie i przygotowywanie projektów odpowiedzi na raporty policjantów komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji oraz podania i wnioski emerytów i rencistów Komendy Stołecznej Policji. 16) Sporządzanie sprawozdań z zakresu działania zespołu. 17) Przekazywanie do kancelarii wydziału przyjętej na stan korespondencji po jej ostatecznym załatwieniu (OZ)
 • sklasyfikowanej zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. 18) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej
Pokaż więcej >>
od 3 309,22 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Konserwator

Warszawa
Wygasła: 22.10.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 2. pobieranie z magazynu
 • rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań. 3. bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu. 4. wykonywanie prac porządkowych wokół budynków: - w okresie letnim: zgrabianie i usuwanie liści
 • - w okresie zimowym: usuwanie śniegu i lodu z terenu
 • posypywanie piaskiem chodnika. 5. wykonywanie prac fizycznych związanych z przenoszeniem mebli. 6. wykonywanie innych prac o charakterze gospodarczym
Pokaż więcej >>
od 3 317,63 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Konserwator

Warszawa
Wygasła: 22.10.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 2. pobieranie z magazynu
 • rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań. 3. bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu. 4. wykonywanie prac porządkowych wokół budynków: - w okresie letnim: zgrabianie i usuwanie liści
 • - w okresie zimowym: usuwanie śniegu i lodu z terenu
 • posypywanie piaskiem chodnika. 5. wykonywanie prac fizycznych związanych z przenoszeniem mebli. 6. wykonywanie innych prac o charakterze gospodarczym
Pokaż więcej >>
od 3 284,59 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sekretarka

Warszawa
Wygasła: 26.10.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Obsługa sekretariatu Wydziału (łączenie rozmów telefonicznych
 • obsługa faksu). 2. Ewidencjonowanie
 • przechowywanie
 • sporządzanie inwentaryzacji aktów prawnych będących na stanie Wydziału oraz zapoznawanie z ich treścią funkcjonariuszy oraz pracowników - zgodnie z dyspozycją kierownictwa Wydziału. 3. Prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych
 • okolicznościowych
 • zwolnień lekarskich funkcjonariuszy i pracowników Wydziału oraz wypracowanych nadgodzin
 • a także prowadzenie związanej z tą problematyką korespondencji. 4. Prowadzenie w Wydziale Systemu Wspomagania Obsługi Policji
 • w tym aplikacji Medycyna Pracy oraz Kadry (kartoteka absencyjna
 • rejestracja czasu pracy). 5. Obsługa poczty SEPP Wydziału. 6. Obsługa programu Elektroniczny Nadawca. 7. Sporządzanie miesięcznych list obecności oraz grafików dyżurów policjantów i pracowników Wydziału
 • uzupełnianie wpisów dotyczących urlopów
 • zwolnień lekarskich
 • delegacji
 • odbioru nadgodzin. 8. Sporządzanie miesięcznych wykazów pracowników Wydziału i przekazywanie ich do Wydziału Finansów i Budżetu KSP celem naliczenia wynagrodzeń. 9. Prowadzenie ewidencji sprzętu kwaterunkowo - biurowego będącego na stanie Wydziału
 • w tym również w aplikacji w SWOP. 10. Zaopatrywanie Wydziału w materiały biurowe oraz druki procesowe. 11. Prowadzenie ewidencji delegacji służbowych w Wydziale. 12. Sporządzanie projektów pism zleconych przez kierownictwo Wydziału. 13. Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej
Pokaż więcej >>
od 2 915,18 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik

Warszawa
Wygasła: 26.10.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Sporządzanie w oparciu o plan zamówień publicznych dokumentacji związanej wykonywaniem dostaw i usług w zakresie żywienia zbiorowego
 • napojów chłodzących
 • sprzętu AGD
 • materiałów medycznych i opatrunkowych w celu realizacji procedury zakupu. 2. Przygotowywanie wniosków wraz ze specyfikacją warunków zamówienia przy określeniu przedmiotu zamówienia i wartości szacunkowej w celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawców świadczących dostawy i usługi w celu przekazania ich do dalszej realizacji komórce ds. Zamówień Publicznych. 3. Udział w komisjach przetargowych w Wydziale Zamówień Publicznych w zakresie wykonywania usług żywienia zbiorowego
 • dostaw napojów chłodzących
 • sprzętu AGD oraz materiałów medycznych i opatrunkowych. 4. Przygotowywanie
 • przeprowadzanie i udzielanie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej w zakresie swojej działalności. 5. Udział w komisjach przeprowadzających postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej. 6. Sprawdzanie pod względem rachunkowym i merytorycznym oraz opisywanie i przekazywanie do kontroli merytorycznej ds. finansowych Wydziału Zaopatrzenia list dodatkowych należności dla policjantów i pracowników Policji w zamian za posiłki profilaktyczne i regeneracyjne
 • faktur za wyżywienie nieletnich
 • zatrzymanych
 • kursantów
 • służby kandydackiej i faktur za środki żywności
 • materiały medyczne i opatrunkowe oraz sprzęt AGD. 7. Wystawianie dokumentów przychodowo - rozchodowych. 8. Współuczestnictwo w przygotowywaniu projektów planu zamówień publicznych na następny rok budżetowy w zakresie realizowanego obszaru w celu zapewnienia realizacji procedury zakupowej; 9. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją umów
 • porozumień w tym wieloletnich (1-3 lata) dotyczących zakupów oraz usług z realizowanego obszaru. 10. Uczestniczenie w opracowaniu planu potrzeb finansowych i materiałowych we współpracy z komórką merytoryczną ds. finansowych
 • w tym szacowanie wartości zamówienia w celu zapewnienia zaopatrzenia komórek oraz jednostek organizacyjnych KSP funkcjonujących na jej obszarze. 11. Uzgadnianie ewidencji ilościowo-wartościowej z ewidencją pomocniczą prowadzoną przez jednostki i komórki organizacyjne KSP w zakresie działalności sekcji. 12. Uzgadnianie ewidencji ilościowo-wartościowej z ewidencją magazynową w zakresie działalności sekcji. 13. Stała współpraca z komórką merytoryczną ds. finansowych Wydziału Zaopatrzenia w zakresie swoich kompetencji. 14. Uczestniczenie w pracach zespołów zadaniowych powołanych do realizacji czynności związanych z zabezpieczeniem logistycznym działań Policji będących we właściwości Sekcji II. 15. Udział w inwentaryzacjach
 • kwalifikacjach i likwidacjach prowadzonych przez Wydział Zaopatrzenia KSP. 16. Wycenianie wartości szkody w protokole szkody. 17. Prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych. 18. Weryfikacja dokumentów finansowych w zakresie poprawności merytorycznej i finansowej. 19. Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej. 20. Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji
Pokaż więcej >>
od 2 817,48 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Robotnik gospodarczy

Warszawa
Wygasła: 22.10.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) wykonywanie prac porządkowych wokół budynków: - w okresie letnim: zgrabianie i usuwanie liści
 • - w okresie zimowym: usuwanie śniegu i lodu z terenu
 • posypywanie piaskiem chodnika. 2) wykonywanie prac fizycznych związanych z przenoszeniem mebli. 3) wykonywanie innych prac o charakterze gospodarczym. 4) wykonywanie drobnych napraw konserwacyjnych w obiektach ksp. 5) bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu. 6) utrzymywanie czystości w pomieszczeniach ksp. 7) mycie ciągów komunikacyjnych. 8) mycie okien za pomocą specjalnych urządzeń. 9) utrzymywanie czystości w sanitariatach
Pokaż więcej >>
od 1 580 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik

Warszawa
Wygasła: 17.10.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1.Prowadzenie ewidencji materiałowej składników majątkowych powierzonych do przechowywania w magazynie (w tym prowadzenie ewidencji w systemie SWOP podsystem GM): sprzętu i materiałów żywnościowych; środków żywności; wody pitnej; sprzętu medycznego; materiałów medycznych i opatrunkowych. 2.Sporządzanie protokołów przyjęcia do magazynu na podstawie faktur i druków WZ
 • protokółów przekazania
 • raportów magazynowych przychodowo rozchodowych oraz miesięcznych zestawień zbiorczych; 3.Sporządzanie i podpisywanie dokumentacji przychodowo rozchodowej; 4.Udział w przyjmowaniu do magazynu sprzętu i materiałów żywnościowych
 • środków żywności
 • wody pitnej
 • sprzętu medycznego oraz materiałów medycznych i opatrunkowych; 5.Udział w wydawaniu z magazynu sprzętu i materiałów żywnościowych
 • środków żywności
 • wody pitnej
 • sprzętu medycznego oraz materiałów medycznych i opatrunkowych na podstawie asygnat; 6.Dbałość o należyte zabezpieczenie powierzonego mienia przed kradzieżą
 • pożarem oraz innymi uszkodzeniami; 7.Przestrzeganie zasad rotacji sprzętu i materiałów żywnościowych
 • środków żywności
 • wody pitnej
 • sprzętu medycznego oraz materiałów medycznych i opatrunkowych; 8.Układanie sprzętu i materiałów żywnościowych
 • środków żywności
 • wody pitnej
 • sprzętu medycznego oraz materiałów medycznych i opatrunkowych w sposób zapewniający płynną wymianę; 9.Udział w przygotowywaniu sprzętu i materiałów żywnościowych
 • środków żywności
 • sprzętu medycznego oraz materiałów medycznych i opatrunkowych do okresowych inwentaryzacji
 • kwalifikacji i likwidacji; 10.Utrzymanie w należytym stanie technicznym
 • sanepid
 • BHP
 • ppoż. pomieszczeń magazynowych; 11.Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 12.Udział w załadunku i rozładunku sprzętu i środków żywności oraz leków i materiałów medycznych; 13.Współpraca z komisjami w zakresie kwalifikacji sprzętu żywnościowego i medycznego przeznaczonego do likwidacji. Czynny udział w likwidacji w/w sprzętu; 14.Uczestniczenie w pracach zespołów zadaniowych powołanych do realizacji czynności związanych zabezpieczeniem logistycznym działań Policji będących we właściwości Sekcji II. 15.Realizacja zadań związanych z organizacją zabezpieczenia logistycznego akcji/operacji policyjnych. 16.Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji; 17.Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy
 • porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku; 18.Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności; 19.Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych
 • które dotyczą pracy
 • jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę; 20.Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny; 21.Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości
 • sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań; 22.Dbałość o dobro pracodawcy
 • chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji
 • których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 23.Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej
 • w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu; 24.Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; 25.Stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • zgodnie z ich przeznaczeniem; 26.Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym
 • okresowym
 • kontrolnym
 • innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich; 27.Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego; 28.Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KSP - o zmianie danych
 • niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji
 • m.in. stan cywilny i rodzinny
 • stopień niepełnosprawności
 • adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji
 • decyzja o przyznaniu emerytury/renty oraz innych zmianach
 • które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika; 29.Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych; 30.Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej; 31.Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 32.Przestrzeganie zasad współżycia społecznego
 • okazywania koleżeńskiego stosunku współpracownikom
Pokaż więcej >>
od 3 100,79 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik

Warszawa
Wygasła: 27.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Prowadzenie obsługi infolinii policyjnych programów prewencyjnych m.in. zatrzymać przemoc
 • policyjny telefon zaufania
 • terroryzm
 • linii dedykowanej dla zgłoszeń tzw. na wnuczka
 • obsługiwanych w Stołecznym Stanowisku Kierowania Komendy Stołecznej Policji. 2. Prowadzenie obsługi zgłoszeń określonych kategorii przekazywanych z Centrum Powiadamiania Ratunkowego dotyczących m.in. oszustw na wnuczka
 • rozmów z osobami podejmującymi próbę samobójczą. 3. Przyjmowanie zgłoszeń przekazywanych przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) w przypadku awarii wykorzystywanego przez CPR systemu SIPR. 4. Obsługa linii telefonicznej dedykowanej dyżurnemu KSP
 • w tym zgodnie z potrzebami pełnienie funkcji operatora stanowiska przyjmowania zgłoszeń
 • realizując zadania określone w przepisach służbowych Komendanta Głównego Policji
 • Komendanta Stołecznego Policji oraz Kierownictwa Stołecznego Stanowiska Kierowania w zakresie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji
 • zgodnie z zasadami postępowania służby dyżurnej w związku z przyjęciem zgłoszenia o wydarzeniu oraz zasadami dokumentowania służby w książce przebiegu służby i rejestrze interwencji Policji
 • zasadami rejestracji i dokumentowania obsługi zdarzeń w Systemie Wspomagania Dowodzenia Policji (SWD). 5. Zapewnienie natychmiastowej reakcji Policji na zgłoszone wydarzenie i niezwłocznie inicjowanie działań po przyjęciu zgłoszenia lub informacji o wydarzeniu
 • ze szczególnym uwzględnieniem priorytetu zdarzenia i czasu reakcji poprzez: a) ocenę ich ważności i pilności
 • b) zarejestrowanie zgłoszenia w SWD i nadanie właściwego priorytetu zgłoszenia oraz przekazanie do realizacji właściwemu radiooperatorowi (dyspozytorowi) SSK KSP bądź Koordynatorowi Głównemu
 • c) w zależności od charakteru otrzymanej informacji i stosownie do potrzeb sporządzanie notatki służbowej o uzyskaniu informacji i nadanie jej biegu służbowego poprzez przekazanie Dyżurnemu KSP. 6. Przyjmowanie telefonicznych zgłoszeń od osób poszkodowanych i udzielanie informacji o możliwości skorzystania z pomocy specjalistycznej w ramach programów m.in. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Karta
 • przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
 • pomocy nieletnim wykorzystywanym seksualnie. 7. Sporządzanie zestawień z Systemu Wspomagania Dowodzenia na potrzeby dyżurnego Komendy Stołecznej Policji. 8. Sprawdzanie i porządkowanie danych zawartych w słownikach lokalnych Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji (SWDP) w zakresie modyfikacji nazw ulic i punktów adresowych. 9. Niezwłoczne informowanie Dyżurnego KSP o zaistniałych zdarzeniach kategorii I
 • zdarzeniach z udziałem funkcjonariuszy Policji i innych poważniejszych i medialnych zdarzeniach oraz o podjętych działaniach i wykonywanie otrzymanych poleceń. 10. Weryfikowanie danych rejestrowanych przez jednostki organizacyjne działające na obszarze Komendanta Stołecznego Policji w informatycznych systemach policyjnych w zakresie poprawności zapisów
 • właściwej kategoryzacji i wagi zdarzeń
 • bieżące wyjaśnianie nieprawidłowości ze służbą dyżurną tych jednostek. 11. Przestrzeganie zasad administracyjno-eksploatacyjnych Stołecznego Stanowiska Kierowania KSP i SWD w zakresie użytkownika w szczególności poprzez: a) prawidłowe przyjęcie
 • przekazywanie i zdanie służby
 • logowanie się do SWD oraz systemów łączności zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • informowanie osoby przejmującej służbę o zaistniałych poważnych wydarzeniach
 • sprawach bieżących lub wymagających kontynuacji bądź dalszego realizowania otrzymanych poleceń służbowych
 • b) wykonywanie czynności służbowych dokumentowanych przy wykorzystaniu rejestracji audio
 • c) aktualizowanie i uzupełnianie zapisów SWD na podstawie otrzymanych danych i informacji dotyczących zgłoszeń. 12. W miarę posiadanych możliwości dążenie do obsługi zgłoszenia wykonywanego w języku obcym. 13. Właściwe wykorzystywanie
 • pełna znajomość obsługi oraz należyte dbanie o powierzony sprzęt łączności
 • informatyczny a także o inne powierzone mienie. 14. Uczestniczenie w zajęciach ze szkolenia i doskonalenia zawodowego
 • przeprowadzanie badań profilaktycznych oraz uczestniczenie w odprawach organizowanych przez Kierownictwo SSK KSP. 15. Doskonalenie oraz uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności zawodowych w zakresie zajmowanego stanowiska służbowego. 16. Przestrzeganie zasad ochrony przeciwpożarowej w użytkowanych pomieszczeniach. 17. Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej
Pokaż więcej >>
od 2 921,64 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sekretarka

Warszawa
Wygasła: 22.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu naczelnikowi wydziału i jego zastępcom 2. Komputerowa ewidencja pism wpływających i wychodzących z wydziału 3. Prowadzenie terminarza spotkań i narad kierownictwa wydziału 4. Redagowanie pism na polecenie naczelnika wydziału i kierownictwa wydziału 5. Przekazywanie komunikatów
 • poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom wydziału 6. Prowadzenie dzienników (dziennik przepisów)
 • książek ewidencyjnych (ewidencja kluczy
 • ewidencja wyjść w godzinach służbowych) 7. Obsługa urządzeń biurowych: telefony
 • fax
 • skaner 8. Obsługa poczty elektronicznej 9. Przygotowywanie Poczty Specjalnej do wysłania 10. Prowadzenie ewidencji wysyłek pocztowych w aplikacji Poczty Polskiej S.A. Elektroniczny Nadawca 11. Rejestrowanie dokumentów finansowo-księgowych 12. Archiwizowanie i przekazywanie dokumentów do archiwum KSP 13. Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej
Pokaż więcej >>
od 3 095,64 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik

Warszawa
Wygasła: 28.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) wycena szkody w sprzęcie i materiałach teleinformatycznych; 2) prowadzenie postępowań szkodowych i wyjaśniających; 3) prowadzenie rejestru szkód; 4) sporządzenie dokumentacji niezbędnej do likwidacji szkody i weryfikowanie pod kątem formalnym
 • technicznym stanu faktycznego protokołów szkody; 5) podejmowanie czynności niezbędnych do uzyskania wyceny szkody w sprzęcie i materiałach teleinformatycznych; 6) bieżąca współpraca z serwisem zewnętrznym dokonującym ekspertyz i wyceny szkód; 7) prowadzenie postępowań w zakresie wyłaniania wykonawcy dokonującego ekspertyzy lub naprawy; 8) udział w procedurach zakupowych w zakresie merytorycznym sekcji
 • opracowywanie OPZ
 • projektów umów
 • dokumentacji oraz udział w komisjach przetargowych; 9) prowadzenie rozliczeń finansowych
 • opisywanie i księgowanie faktur; 10) udział w inwentaryzacjach
 • procesach kwalifikacji oraz likwidacji składników majątku; 11) prowadzenie dokumentacji w ramach wykonywanych czynności oraz wprowadzanie niezbędnych informacji między innymi sprzętowo-finansowo-księgowych w dedykowanych do tego rejestrach lub bazach danych; 12) prowadzenie ewidencji pomocniczych w WTI oraz sprzętu i urządzeń podlegających sekcji; 13) prowadzenie spraw związanych z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym sprzętu teleinformatycznego
 • wykonywanym przez firmy zewnętrzne; 14) przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwizacji w zakresie właściwości merytorycznej sekcji; 15) wprowadzanie niezbędnych informacji sprzętowo-finansowo-księgowych w dedykowanych do tego rejestrach lub bazach danych; 16) pomoc w prowadzeniu ewidencji teleinformatycznych; 17) prowadzi zagadnienia związane z GM i ŚT SWOP w zakresie zadań wydziału; 18) przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej
Pokaż więcej >>
od 3 180,97 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sprzątaczka

Pruszków
Wygasła: 13.10.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Sprzątanie powierzchni biurowych i socjalnych. Praca od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Wynagrodzenie 3010 zł + dodatek za staż pracy
od 3 010 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik

Warszawa
Wygasła: 02.10.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • Obowiązki: 1) Przygotowywanie projektów umów dotyczących dostaw materiałów budowlanych
 • sprzętu i narzędzi
 • w celu zapewnienia realizacji wykonania wielobranżowych prac konserwacyjnych i remontowych niezbędnych do utrzymania obiektów Komendy Stołecznej Policji i jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na jej obszarze; 2) Przygotowywanie projektów wniosków
 • umów i porozumień dotyczących robót inwestycyjnych i remontowych oraz świadczenia usług; 3) Sporządzanie projektów pism/wystąpień do organów administracji publicznej
 • Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczących pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań inwestycyjno-remontowych; 4) Sporządzanie projektów wystąpień do Komendy Głównej Policji dotyczących planowanych zadań inwestycyjno-remontowych
 • w celu uzyskania zgody na ich realizację; 5) Sporządzanie projektów porozumień/aneksów w sprawie współfinansowania przez samorządy budowy/remontów obiektów Komendy; 6) Prowadzenie bieżącej korespondencji wynikającej z potrzeb wydziału; 7) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 8) Przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących tajemnicy
 • ochrony danych osobowych
 • informacji poufnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz nie ujawniania tych wiadomości w czasie wykonywania pracy jak i po jej zakończeniu; 9) Opracowywanie projektów decyzji Komendanta Stołecznego Policji w zakresie zadań realizowanych przez wydział; 10) Opracowywanie projektów decyzji Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP w zakresie zadań realizowanych przez wydział; 11) Opracowywanie projektów pism kierowanych do jednostek organizacyjnych KSP; 12) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 13) Uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP; 14) Przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku
 • w sposób uporządkowany
 • kompletny i systematyczny
 • umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników Wydziału; 15) Archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 16) Przekazywanie do kancelarii wydziału przejętej na stan korespondencji po jej ostatecznym załatwieniu (OZ) sklasyfikowanej zgodnie z instrukcją kancelaryjną; 17) Udział w szkoleniach organizowanych w wydziale i poza wydziałem
Pokaż więcej >>
od 3 291,01 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik

Warszawa
Wygasła: 02.10.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Uczestnictwo w opracowaniu Programu inwestycji
 • koncepcji programowo-przestrzennej oraz sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w branży sanitarnej wraz z przedmiarami i kosztorysami
 • w celu odpowiedniego przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego; 2) Udział w pracach zespołu powołanego do opracowania Programu inwestycji
 • w celu pozyskania środków na finansowanie przedsięwzięcia dotyczącego realizacji inwestycji i remontów; 3) Przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadań inwestycyjno-remontowych w branży sanitarnej oraz uczestnictwo w komisji przetargowej
 • w celu realizacji zamówienia publicznego; 4) Sprawdzanie i przygotowywanie kosztorysów ofertowych i wykonawczych robót sanitarnych; 5) Opracowywanie i kompletowanie dokumentów formalno - prawnych oraz dokumentacji procesu inwestycyjno-remontowego zadania
 • w którym pełni funkcję koordynatora robót
 • w celu przekazania do użytkowania zarządcy obiektu oraz archiwum; 6) Uczestnictwo w przygotowywaniu planu rocznego zamówień publicznych w zakresie zadań inwestycyjno-remontowych w branży sanitarnej
 • w celu przekazania do komórki organizacyjnej ds. zamówień publicznych i zapewnienia realizacji zadania inwestycyjnego; 7) Weryfikowanie pod względem merytorycznym
 • formalnym i rachunkowym prawidłowości faktur od wykonawców zadań inwestycyjno-remontowych w branży sanitarnej
 • w celu rozliczenia prac oraz wykorzystania środków finansowych zgodnie z przyznanymi limitami; 8) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 9) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 10) Uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP; 11) Przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku
 • w sposób uporządkowany
 • kompletny i systematyczny
 • umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników Wydziału; 12) Archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 13) Niezwłoczne przekazywanie dokumentów będących podstawą wprowadzenia do ewidencji ŚT (Środków Trwałych) i PŚT (Pozostałych Środków Trwałych) do osób uprawnionych do prowadzenia ewidencji SWOP
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami; 14) Udział w szkoleniach organizowanych w wydziale i poza wydziałem
Pokaż więcej >>
od 4 687,78 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mistrz

Warszawa
Wygasła: 02.10.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Bezpośredni nadzór techniczny nad pracami konserwacyjno - remontowymi wykonywanymi w obiektach przez pracowników Zespołu I; 2) Przydzielanie pracy podległym pracownikom; 3) Nadzór nad przestrzeganiem technologii i jakością wykonywanych prac; 4) Sporządzanie zapotrzebowań materiałowych do wykorzystania przez Zespół I; 5) Rozliczanie zużycia materiałowego; 6) Wykonywanie obmiarów prac konserwacyjno remontowych w miejscu
 • gdzie są realizowane; 7) Nadzorowanie terminowej realizacji prac konserwacyjno remontowych; 8) Zapewnienie ekonomicznego i efektywnego wykorzystania urządzeń i narzędzi w toku realizowanych prac; 9) Udział w uzgodnieniach dotyczących wprowadzeń i odbiorów prac. 10) Realizacja powierzonych prac zgodnie z prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami przy właściwym zużyciu materiałów
 • wykorzystaniu niezbędnego sprzętu
 • z zatwierdzonymi planami techniczno ekonomicznymi
 • harmonogramami i dokumentacją techniczną; 11) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 12) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 13) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 14) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 15) Nadzorowanie usuwania usterek ujawnionych w czasie odbiorów końcowych; 16) Uczestniczenie w komisjach odbiorów i przeglądów prac; 17) Uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP; 18) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 19) Przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku
 • w sposób uporządkowany
 • kompletny i systematyczny
 • umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników wydziału; 20) Archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;\ 21) Przekazywanie do kancelarii wydziału przejętej na stan korespondencji po jej ostatecznym załatwieniu (OZ) sklasyfikowanej zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 22) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 3 347,88 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierownik obiektu

Warszawa
Wygasła: 02.10.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Organizowanie i przydzielanie zadań konserwacyjno remontowych realizowanych podległych pracowników; 2) Nadzór i monitorowanie wykonywanych prac remontowo-budowlanych na podstawie otrzymanych zleceń; 3) Sporządzanie i weryfikowanie dokumentacji związanej z zakupem materiałów budowlanych i narzędzi; 4) Planowanie potrzeb materiałowo-finansowych w zakresie zaopatrzenia w materiały budowlane i narzędzia. 5) Udział w uzgodnieniach dotyczących wprowadzeń i odbiorów prac. 6) Realizacja powierzonych prac zgodnie z prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami przy właściwym zużyciu materiałów
 • wykorzystaniu niezbędnego sprzętu
 • z zatwierdzonymi planami techniczno ekonomicznymi
 • harmonogramami i dokumentacją techniczną; 7) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 8) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 9) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 10) Opracowywanie harmonogramów prac i bieżąca ich aktualizacja; 11) Uczestniczenie w komisjach odbiorów i przeglądów prac; 12) Nadzorowanie usuwania usterek ujawnionych w czasie odbiorów końcowych; 13) Przydzielanie zadań pracownikom i nadzór nad przestrzeganiem technologii i jakością wykonywanych prac; 14) Nadzór nad wykonywaniem przez podległych pracowników zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 15) Nadzorowanie terminowej realizacji prac; 16) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 17) Uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP; 18) Przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku
 • w sposób uporządkowany
 • kompletny i systematyczny
 • umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników wydziału; 19) Archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 20) Przekazywanie do kancelarii wydziału przejętej na stan korespondencji po jej ostatecznym załatwieniu (OZ) sklasyfikowanej zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 21) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 3 670,85 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Blacharz-Dekarz

Warszawa
Wygasła: 02.10.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Organizowanie stanowiska pracy
 • zgodnie z ustalonym i zleconym charakterem prac dekarskich oraz blacharskich na czas wykonywania robót konserwacyjnych lub remontowych i jego likwidacja po zakończeniu robót; 1) Wykonywanie prac przygotowawczych podłoża jak np. usuwanie popękanych warstw papy
 • osuszenie oraz wykonywanie prac dekarskich dotyczących pokryć dachowych; 2) Wykonywanie nowych elementów drewnianych dla potrzeb prowadzonych prac remontowo budowlanych; 3) Wykonywanie napraw blacharsko - dekarskich; 4) Obróbka elementów drewnianych przy użyciu ręcznych narzędzi do drewna
 • elektronarzędzi
 • przenośnych maszyn (m.in. formatówki
 • okleiniarki
 • wielowrzecionówki); 5) Wykonywanie napraw stolarskich; 6) Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych
 • norm i przepisów
 • jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej
 • niezbędnych przy organizacji zleconej pracy
 • w tym dotyczących: - znajomości używanych technologii wykonywania robót konserwacyjno - remontowych
 • - znajomości podstawowych narzędzi
 • sprzętu i urządzeń stosowanych przy robotach blacharsko - dekarskich; 8) Przygotowywanie podłoży budowlanych do wykonania izolacji i pokryć przeciwwilgociowych i wodoodpornych; 9) Przygotowywanie i wykonywanie obróbek blacharskich
 • rynien i rur spustowych do montażu; 10) Wykonywanie elementów z blachy ocynkowanej i powlekanej; 11) Podejmowanie szybkich działań dotyczących sytuacji awaryjnych w tym niezwłoczne usuwanie przyczyn i skutków awarii
 • takich jak np. zabezpieczenie niestabilnych
 • nieszczelnych elementów na powierzchni dachów; 12) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń. 13) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 14) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 15) Pobieranie z magazynu
 • rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań; 16) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 17) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 18) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 2 753,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Malarz

Warszawa
Wygasła: 02.10.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Organizowanie stanowiska pracy
 • zgodnie z ustalonym i zleconym charakterem prac dekarskich oraz blacharskich na czas wykonywania robót konserwacyjnych lub remontowych i jego likwidacja po zakończeniu robót; 1) Wykonywanie prac przygotowawczych podłoża jak np. usuwanie popękanych warstw papy
 • osuszenie oraz wykonywanie prac dekarskich dotyczących pokryć dachowych; 2) Wykonywanie nowych elementów drewnianych dla potrzeb prowadzonych prac remontowo budowlanych; 3) Wykonywanie napraw blacharsko - dekarskich; 4) Obróbka elementów drewnianych przy użyciu ręcznych narzędzi do drewna
 • elektronarzędzi
 • przenośnych maszyn (m.in. formatówki
 • okleiniarki
 • wielowrzecionówki); 5) Wykonywanie napraw stolarskich; 6) Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych
 • norm i przepisów
 • jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej
 • niezbędnych przy organizacji zleconej pracy
 • w tym dotyczących: - znajomości używanych technologii wykonywania robót konserwacyjno - remontowych
 • - znajomości podstawowych narzędzi
 • sprzętu i urządzeń stosowanych przy robotach blacharsko - dekarskich; 8) Przygotowywanie podłoży budowlanych do wykonania izolacji i pokryć przeciwwilgociowych i wodoodpornych; 9) Przygotowywanie i wykonywanie obróbek blacharskich
 • rynien i rur spustowych do montażu; 10) Wykonywanie elementów z blachy ocynkowanej i powlekanej; 11) Podejmowanie szybkich działań dotyczących sytuacji awaryjnych w tym niezwłoczne usuwanie przyczyn i skutków awarii
 • takich jak np. zabezpieczenie niestabilnych
 • nieszczelnych elementów na powierzchni dachów; 12) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń. 13) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 14) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 15) Pobieranie z magazynu
 • rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań; 16) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 17) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 18) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 2 996,01 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Robotnik gospodarczy

Warszawa
Wygasła: 02.10.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Utrzymywanie terenów przyległych do obiektów w czystości poprzez zamiatanie parkingów
 • chodników i ulic; 2) Wykonywanie prac porządkowych wokół budynków; - w okresie letnim zgrabianie i usuwanie liści
 • - okresie zimowym usuwanie śniegu i lodu z terenu
 • posypywanie piaskiem chodnika; 3) Wykonywanie prac gospodarczo-konserwacyjnych w obsługiwanych obiektach
 • w tym: - malowanie konstrukcji budowlanych
 • elementów metalowych i drewnianych
 • - wyrównywanie ścian gładzią gipsową
 • szlifowanie ścian
 • szpachlowanie
 • - przyrządzanie i mieszanie farb
 • zapraw malarskich
 • - pokrywanie powierzchni ścian i sufitów farbami akrylowymi
 • - malowanie ram i futryn farbami akrylowymi
 • - reperacje powłok malarskich i podłoża
 • - usuwanie starej powłoki farb z powierzchni przeznaczonej do malowania; 4) Bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu; 5) Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych
 • norm i przepisów jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej
 • niezbędnych przy organizacji zleconej pracy
 • w tym dotyczących: - znajomości technologii wykonywania robót konserwacyjnych; - znajomości podstawowych narzędzi
 • sprzętu i urządzeń stosowanych przy robotach konserwacyjnych; 6) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 7) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 8) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 9) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 10) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 11) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 3 124,83 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mistrz

Warszawa
Wygasła: 02.10.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Bezpośredni nadzór techniczny nad pracami konserwacyjno - remontowymi w branży sanitarnej wykonywanymi w obiektach przez pracowników Zespołu II; 2) Opracowywanie harmonogramów prac i bieżąca ich aktualizacja; 3) Sporządzanie specyfikacji materiałowych niezbędnych do realizacji przez Zespół II robót sanitarnych konserwacyjno - remontowych; 4) Rozliczanie zużycia materiałowego; 5) Kompletowanie niezbędnej dokumentacji prowadzonych prac sanitarnych; 6) Przydzielanie pracy podległym pracownikom; 7) Nadzór nad przestrzeganiem technologii i jakością wykonywanych prac; 8) Nadzorowanie terminowej realizacji robót sanitarnych konserwacyjno remontowych; 9) Zapewnienie ekonomicznego i efektywnego wykorzystania urządzeń i narzędzi w toku realizowanych prac; 10) Udział w uzgodnieniach dotyczących wprowadzeń i odbiorów prac. 11) Realizacja powierzonych prac zgodnie z prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami przy właściwym zużyciu materiałów
 • wykorzystaniu niezbędnego sprzętu
 • z zatwierdzonymi planami techniczno ekonomicznymi
 • harmonogramami i dokumentacją techniczną; 12) Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych
 • norm i przepisów jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej
 • niezbędnych przy organizacji pracy podległych pracowników
 • w tym dotyczących znajomości używanych materiałów oraz technologii wykonywania robót sanitarnych; 13) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 14) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 15) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 16) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 17) Nadzorowanie usuwania usterek ujawnionych w czasie odbiorów końcowych; 18) Uczestniczenie w komisjach odbiorów i przeglądów prac; 19) Uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP; 20) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 21) Przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku
 • w sposób uporządkowany
 • kompletny i systematyczny
 • umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników wydziału; 22) Archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;\Przekazywanie do kancelarii wydziału przejętej na stan korespondencji po jej ostatecznym załatwieniu (OZ) sklasyfikowanej zgodnie z instrukcją kancelaryjną; 23) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników. 1) Bezpośredni nadzór techniczny nad realizacją prac wykonywanych przez pracowników Zespołu II; 2) Realizacja powierzonych prac zgodnie z prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami przy właściwym zużyciu materiałów
 • wykorzystaniu niezbędnego sprzętu
 • z zatwierdzonymi planami techniczno ekonomicznymi
 • harmonogramami i dokumentacją techniczną; 3) Kompletowanie niezbędnej dokumentacji prowadzonych prac sanitarnych; 4) Opracowywanie harmonogramów prac i bieżąca ich aktualizacja; 5) Uczestniczenie w komisjach odbiorów i przeglądów prac; 6) Usuwanie usterek ujawnionych w czasie odbiorów końcowych; 7) Przydzielanie zadań pracownikom i nadzór nad przestrzeganiem technologii i jakości wykonywanych prac; 8) Nadzorowanie terminowej realizacji prac; 9) Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych
 • norm i przepisów jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej
 • niezbędnych przy organizacji pracy podległych pracowników
 • w tym dotyczących znajomości używanych materiałów oraz technologii wykonywania robót sanitarnych; 10) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 11) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 12) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 13) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 14) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 15) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 3 138,62 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik

Warszawa
Wygasła: 02.10.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Sprawdzanie prawidłowego działania wewnętrznych oraz zewnętrznych instalacji elektroenergetycznych
 • a także urządzeń (będących w zakresie działania Wydziału Inwestycji i Remontów); 2) Podejmowanie działań mających na celu usuwanie zaistniałych nieprawidłowości w działaniu ww. instalacji elektrycznych oraz urządzeń poprzez: a. bieżącą konserwację w tym uzupełnianie
 • wykonywanie bieżącej naprawy lub wymiany osprzętu elektrycznego (gniazd
 • wyłączników
 • opraw oświetleniowych
 • źródeł światła
 • korytek instalacyjnych itp.)
 • w którym wystąpiło uszkodzenie
 • w taki sposób
 • aby nie zagrażało zdrowiu i życiu osób pracujących lub przebywających w tych pomieszczeniach
 • b. wymianę zużytych instalacji
 • osprzętu
 • urządzeń
 • ich podłączeń nie nadających się do dalszej eksploatacji; 3) Wykonywanie nowych instalacji elektrycznych lub przeróbka istniejących zgodnie z zaistniałymi potrzebami konserwacyjno- remontowymi w tym zakresie; 4) Niezwłoczne podjęcie działań w przypadku zaistnienia awarii oraz usuwanie jej siłami własnymi lub współpraca w tym zakresie z firmami zewnętrznymi w tym m.in. Zakładem Energetycznym; 5) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 6) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 7) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 8) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 9) Właściwe wykorzystywanie przy pracach narzędzi
 • przyrządów i urządzeń zaewidencjonowanych w karcie narzędziowej; 10) Pobieranie z magazynu
 • rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań; 11) Bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu; 12) Przestrzeganie terminów i jakości wykonywanych prac; 13) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 14) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 2 919,81 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Spawacz

Warszawa
Wygasła: 02.10.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Wykonywanie czynności spawacza elektrycznego i gazowego elementów instalacji sanitarnych z wykorzystaniem umiejętności i wiedzy zgodnej z warunkami posiadanych uprawnień spawacza gazowego i elektrycznego; 2) Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych
 • norm i przepisów
 • jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej
 • niezbędnych przy organizacji zleconej pracy; 3) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 4) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 5) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i p.poż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy
 • dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 6) Wykonywanie przydzielonych prac w zakresie posiadanej specjalności; 7) Właściwe wykorzystywanie przy pracach narzędzi
 • przyrządów i urządzeń zaewidencjonowanych w karcie narzędziowej; 8) Właściwe wykorzystywanie powierzonych narzędzi; 9) Przestrzeganie terminów i jakości wykonywanych prac; 10) Pobieranie z magazynu
 • rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań; 11) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 12) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 13) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 3 095,19 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektromonter

Warszawa
Wygasła: 02.10.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Sprawdzanie prawidłowego działania wewnętrznych oraz zewnętrznych instalacji elektroenergetycznych
 • a także urządzeń (będących w zakresie działania Wydziału Inwestycji i Remontów); 2) Podejmowanie działań mających na celu usuwanie zaistniałych nieprawidłowości w działaniu ww. instalacji elektrycznych oraz urządzeń poprzez: a. bieżącą konserwację w tym uzupełnianie
 • wykonywanie bieżącej naprawy lub wymiany osprzętu elektrycznego (gniazd
 • wyłączników
 • opraw oświetleniowych
 • źródeł światła
 • korytek instalacyjnych itp.)
 • w którym wystąpiło uszkodzenie
 • w taki sposób
 • aby nie zagrażało zdrowiu i życiu osób pracujących lub przebywających w tych pomieszczeniach
 • b. wymianę zużytych instalacji
 • osprzętu
 • urządzeń
 • ich podłączeń nie nadających się do dalszej eksploatacji; 3) Wykonywanie nowych instalacji elektrycznych lub przeróbka istniejących zgodnie z zaistniałymi potrzebami konserwacyjno- remontowymi w tym zakresie; 4) Niezwłoczne podjęcie działań w przypadku zaistnienia awarii oraz usuwanie jej siłami własnymi lub współpraca w tym zakresie z firmami zewnętrznymi w tym m.in. Zakładem Energetycznym; 5) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 6) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 7) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 8) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 9) Właściwe wykorzystywanie przy pracach narzędzi
 • przyrządów i urządzeń zaewidencjonowanych w karcie narzędziowej; 10) Pobieranie z magazynu
 • rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań; 11) Bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu; 12) Przestrzeganie terminów i jakości wykonywanych prac; 13) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 14) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 2 879,21 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik

Warszawa
Wygasła: 16.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Aktualizowanie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych dla Wydziału Finansów i Budżetu KSP w zakresie wprowadzania nowych i likwidacji zużytych środków trwałych
 • pozostałych środków trwałych oraz aktualizowanie ewidencji nisko cennych pozostałych środków trwałych w wydziale; 2) Wprowadzanie danych dotyczących środków trwałych i pozostałych środków trwałych do modułu ŚT SWOP; 3) Sprawdzenie wydatkowania środków i zaciągania zobowiązań w danych grupach i paragrafach klasyfikacji budżetowej; 4) Rozliczanie inwestycji pod względem nowopowstałych środków trwałych w celu wprowadzenia zmian w ewidencji; 5) Opracowywanie projektów decyzji Komendanta Stołecznego Policji w sprawie powołania komisji przekwalifikowujących urządzenia oraz wykreślających z ewidencji budynków przeznaczonych do rozbiórki
 • a także współpraca z komisjami w celu aktualizacji ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych dla Wydziału Finansów i Budżetu KSP; 6) Rejestrowanie protokołów o wartości poniżej wartości progowej
 • umów
 • zleceń; 7) Ewidencjonowanie wpływających do Wydziału Inwestycji i Remontów KSP faktur za usługi remontowe
 • inwestycyjne i inne usługi oraz przekazywanie faktur do osób merytorycznie odpowiedzialnych za ich realizację; 8) Przekazywanie faktur celem realizacji finansowej do Wydziału Finansów i Budżetu KSP; 9) Przestrzeganie dyscypliny budżetowej w zakresie realizowanych; 10) Przestrzeganie Procedury wewnętrznej kontroli finansowej obowiązującej w wydziale; 11) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 12) Przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących tajemnicy
 • ochrony danych osobowych
 • informacji poufnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz nie ujawniania tych wiadomości w czasie wykonywania pracy jak i po jej zakończeniu; 13) Opracowywanie projektów decyzji Komendanta Stołecznego Policji w sprawie powołania komisji przekwalifikowujących urządzenia oraz wykreślających z ewidencji budynków przeznaczonych do rozbiórki
 • a także współpraca z komisjami w celu aktualizacji ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych dla Wydziału Finansów i Budżetu KSP; 14) Opracowywanie projektów pism kierowanych do jednostek organizacyjnych KSP; 15) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 16) Uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP; 17) Przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku
 • w sposób uporządkowany
 • kompletny i systematyczny
 • umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników Wydziału; 18) Archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 19) Przekazywanie do kancelarii wydziału przejętej na stan korespondencji po jej ostatecznym załatwieniu (OZ) sklasyfikowanej zgodnie z instrukcją kancelaryjną; 20) Udział w szkoleniach organizowanych w wydziale i poza wydziałem
Pokaż więcej >>
od 3 478,6 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sekretarka

Warszawa
Wygasła: 22.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1)Planowanie spraw bieżących i właściwa organizacja pracy sekretariatu. 2)Przyjmowanie i przedkładanie do dekretacji Kierownictwa Wydziału wszelkiej korespondencji wpływającej do wydziału. 3)Przygotowywanie korespondencji do wysłania. 4)Prowadzenie dzienników korespondencyjnych. 5)Prowadzenie dziennika przepisów. 6)Obsługa urządzeń biurowych. 7)Obsługa poczty internetowej. 8)Prowadzenie i aktualizacja ewidencji przepisów prawnych (w tym wydanych przez KSP
 • KGP). 9)Sporządzanie listy obecności pracowników wydziału oraz nanoszenie w niej zmian dot. urlopów
 • zwolnień lekarskich i innych absencji. 10)Prowadzenie: ewidencji wyjść pracowników w godzinach pracy
 • ewidencji pobieranych kluczy do pomieszczeń wydziału
 • ewidencji delegacji służbowych pracowników wydziału
 • ewidencji nadgodzin
 • rejestru wniosków o zaliczkę
 • ewidencji wniosków kosztów dojazdów do służby
 • ewidencji wniosków dopłat do wypoczynku
 • ewidencji wniosków o refundację zakupu okularów. 11)Łączenie rozmów telefonicznych z wybranymi abonentami na prośbę Kierownictwa Wydziału. 12)Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy policjantów i pracowników zgodnie z okresem Rozliczeniowym. 13)Załatwianie i realizacja spraw ogólno - organizacyjnych zleconych przez przełożonych. 14)Bieżące aktualizowanie resortowych numerów telefonów i faksów. 15)Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej. 16)Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy
 • porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku. 17)Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności. 18)Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych
 • które dotyczą pracy
 • jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. 19)Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny. 20)Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości
 • sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań
Pokaż więcej >>
od 2 980,06 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik

Warszawa
Wygasła: 13.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1.Prowadzenie ewidencji materiałowej składników majątkowych powierzonych do przechowywania w magazynie (w tym prowadzenie ewidencji w systemie SWOP podsystem GM): sprzętu i materiałów żywnościowych; środków żywności; wody pitnej; sprzętu medycznego; materiałów medycznych i opatrunkowych. 2.Sporządzanie protokołów przyjęcia do magazynu na podstawie faktur i druków WZ
 • protokółów przekazania
 • raportów magazynowych przychodowo rozchodowych oraz miesięcznych zestawień zbiorczych; 3.Sporządzanie i podpisywanie dokumentacji przychodowo rozchodowej; 4.Udział w przyjmowaniu do magazynu sprzętu i materiałów żywnościowych
 • środków żywności
 • wody pitnej
 • sprzętu medycznego oraz materiałów medycznych i opatrunkowych; 5.Udział w wydawaniu z magazynu sprzętu i materiałów żywnościowych
 • środków żywności
 • wody pitnej
 • sprzętu medycznego oraz materiałów medycznych i opatrunkowych na podstawie asygnat; 6.Dbałość o należyte zabezpieczenie powierzonego mienia przed kradzieżą
 • pożarem oraz innymi uszkodzeniami; 7.Przestrzeganie zasad rotacji sprzętu i materiałów żywnościowych
 • środków żywności
 • wody pitnej
 • sprzętu medycznego oraz materiałów medycznych i opatrunkowych; 8.Układanie sprzętu i materiałów żywnościowych
 • środków żywności
 • wody pitnej
 • sprzętu medycznego oraz materiałów medycznych i opatrunkowych w sposób zapewniający płynną wymianę; 9.Udział w przygotowywaniu sprzętu i materiałów żywnościowych
 • środków żywności
 • sprzętu medycznego oraz materiałów medycznych i opatrunkowych do okresowych inwentaryzacji
 • kwalifikacji i likwidacji; 10.Utrzymanie w należytym stanie technicznym
 • sanepid
 • BHP
 • ppoż. pomieszczeń magazynowych; 11.Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 12.Udział w załadunku i rozładunku sprzętu i środków żywności oraz leków i materiałów medycznych; 13.Współpraca z komisjami w zakresie kwalifikacji sprzętu żywnościowego i medycznego przeznaczonego do likwidacji. Czynny udział w likwidacji w/w sprzętu; 14.Uczestniczenie w pracach zespołów zadaniowych powołanych do realizacji czynności związanych zabezpieczeniem logistycznym działań Policji będących we właściwości Sekcji II. 15.Realizacja zadań związanych z organizacją zabezpieczenia logistycznego akcji/operacji policyjnych. 16.Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji; 17.Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy
 • porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku; 18.Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności; 19.Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych
 • które dotyczą pracy
 • jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę; 20.Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny; 21.Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości
 • sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań; 22.Dbałość o dobro pracodawcy
 • chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji
 • których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 23.Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej
 • w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu; 24.Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; 25.Stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • zgodnie z ich przeznaczeniem; 26.Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym
 • okresowym
 • kontrolnym
 • innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich; 27.Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego; 28.Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KSP - o zmianie danych
 • niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji
 • m.in. stan cywilny i rodzinny
 • stopień niepełnosprawności
 • adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji
 • decyzja o przyznaniu emerytury/renty oraz innych zmianach
 • które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika; 29.Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych; 30.Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej; 31.Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 32.Przestrzeganie zasad współżycia społecznego
 • okazywania koleżeńskiego stosunku współpracownikom
Pokaż więcej >>
od 3 100,79 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Konserwator

Warszawa
Wygasła: 09.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami
 • 2) montaż opraw
 • osprzętu elektrycznego 3) pobieranie z magazynu
 • rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań
 • 4) bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu 5) wykonywanie prac porządkowych wokół budynków: - w okresie letnim: zgrabianie i usuwanie liści
 • - w okresie zimowym: usuwanie śniegu i lodu z terenu
 • posypywanie piaskiem chodnika 6) wykonywanie prac fizycznych związanych z przenoszeniem mebli 7) wykonywanie innych prac o charakterze gospodarczym
Pokaż więcej >>
od 3 317,63 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sprzątaczka

Warszawa
Wygasła: 09.09.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • 1.Utrzymywanie czystości w pomieszczeniach KSP. 2.Odkurzanie wykładzin dywanowych w pomieszczeniach biurowych i na korytarzach. 3.Mycie ciągów komunikacyjnych. 4.Mycie okien za pomocą specjalnych urządzeń. 5.Utrzymywanie czystości w sanitariatach. 6.Sprzątanie pomieszczeń po pracach remontowych i naprawczych (wg potrzeb). 7.Zgłaszanie wszelkiego rodzaju braków
 • usterek i uszkodzeń zauważonych w sprzątanych pomieszczeniach
od 3 070 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik

Warszawa
Wygasła: 31.08.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • GŁÓWNE OBOWIĄZKI: Organizowanie
 • budowa
 • eksploatacja
 • modernizacja i nadzorowanie funkcjonowania infrastruktury sieci teleinformatycznych w jednostkach organizacyjnych KSP
 • Montaż korytek instalacyjnych
 • okablowania strukturalnego
 • Wykonywanie zadań zgodnie z dokumentacją techniczną
 • Obsługa oraz usuwanie bieżących awarii stanowisk terminalowych i komputerowych
 • Rozbudowa istniejących systemów sieci oraz budowa nowych stanowisk dostępowych w jednostkach i komórkach organizacyjnych KSP
 • Wykonuje prace serwisowe stanowisk komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych
 • Przygotowywanie zapotrzebowania na materiały do realizacji bieżących zadań
 • Pobieranie z magazynu
 • rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań
 • Prowadzenie dokumentacji w ramach wykonywanych czynności oraz ewidencji materiałowo sprzętowej
 • Udział w procedurach zakupowych w zakresie merytorycznym sekcji opracowywanie OPZ oraz udział w komisjach przetargowych
 • Obsługa przydzielonego sprzętu transportowego
 • Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej. POZOSTAŁE OBOWIĄZKI: Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy
 • porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku
 • Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności
 • Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych
 • które dotyczą pracy
 • jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę
 • Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny
 • Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości
 • sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań
 • Dbałość o dobro pracodawcy
 • chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji
 • których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę
 • Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej
 • w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu
 • Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy
 • Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym
 • okresowym
 • kontrolnym
 • innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich
 • Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego
 • Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zmianie danych
 • niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji
 • m.in. numeru dowodu osobistego
 • stan cywilny i rodzinny
 • stopień niepełnosprawności
 • adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji
 • decyzja o przyznaniu emerytury/renty oraz innych zmianach
 • które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika
 • Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych
 • Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej
 • Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach
 • Przestrzeganie zasad współżycia społecznego
 • okazywania koleżeńskiego stosunku współpracownikom
Pokaż więcej >>
od 2 796,77 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik

Warszawa
Wygasła: 07.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • GŁÓWNE OBOWIĄZKI: Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów i wyposażenia teleinformatycznego
 • pomocniczo-numerycznej
 • dokumentacji i ewidencji darowizn sprzętu łączności oraz ewidencji pomocniczych poza teleinformatycznych
 • Prowadzenie zagadnień związanych z GM i ŚT SWOP w zakresie zadań wydziału
 • Aktualizowanie
 • ewidencjonowanie i sporządzanie dowodów przychodu i rozchodu oraz kontrola obiegu tych dokumentów
 • Wprowadzenie niezbędnych informacji sprzętowo-finansowo-księgowych w dedykowanych do tego rejestrach lub bazach danych
 • Rozliczanie kosztów finansowych za naprawy urządzeń teleinformatycznych oraz wycena szkód finansowych
 • Prowadzenie okresowych i doraźnych kontroli inwentaryzacyjnych
 • Dokumentowanie związane z upłynnianiem i wybrakowywaniem wyposażenia oraz środków trwałych teleinformatycznych
 • Uczestniczenie przy sporządzaniu miesięcznych
 • kwartalnych
 • półrocznych i rocznych sprawozdań z zaangażowania ponoszonych kosztów oraz analiz finansowych wydatków ponoszonych przez KSP w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów łączności i informatycznych
 • Udział w planowaniu i realizowaniu zapotrzebowania w materiały eksploatacyjne i sprzęt teleinformatyczny. Sporządzanie analiz i sprawozdań ruchu sprzętowego w zakresie teleinformatyki
 • Pomoc w prowadzeniu ewidencji teleinformatycznych
 • Wprowadzanie niezbędnych informacji sprzętowo-finansowo-księgowych w dedykowanych do tego rejestrach lub bazach danych
 • Udział w inwentaryzacjach
 • procesach kwalifikacji oraz likwidacji składników majątku
 • Odpowiedzialność za opracowanie i kontrolowanie dowodów księgowych oraz za terminowe przekazywanie ich do Wydziału Finansów i Budżetu
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu i urządzeń podlegających sekcji
 • Wycena szkody w sprzęcie i materiałach teleinformatycznych
 • Prowadzenie spraw związanych z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym sprzętu teleinformatycznego
 • wykonywanym przez firmy zewnętrzne
 • Udział w procedurach zakupowych w zakresie merytorycznym sekcji
 • opracowywanie OPZ oraz udział w komisjach przetargowych
 • Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwizacji Wydziału w zakresie właściwości merytorycznej sekcji
 • Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej. POZOSTAŁE OBOWIĄZKI: Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy
 • porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku
 • Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności
 • Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych
 • które dotyczą pracy
 • jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę
 • Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny
 • Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości
 • sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań
 • Dbałość o dobro pracodawcy
 • ochrona jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji
 • których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę
 • Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej
 • w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu
 • Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy
 • Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym
 • okresowym
 • kontrolnym
 • innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich
 • Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego
 • Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zmianie danych
 • niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji
 • m.in. numeru dowodu osobistego
 • stan cywilny i rodzinny
 • stopień niepełnosprawności
 • adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji
 • decyzja o przyznaniu emerytury/renty oraz innych zmianach
 • które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika
 • Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych
 • Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej
 • Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach
 • Przestrzeganie zasad współżycia społecznego
 • okazywania koleżeńskiego stosunku współpracownikom
Pokaż więcej >>
od 2 955,84 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik

Warszawa
Wygasła: 07.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • GŁÓWNE OBOWIĄZKI: 1. Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów i wyposażenia teleinformatycznego
 • pomocniczo-numerycznej
 • dokumentacji i ewidencji darowizn oraz ewidencji pomocniczych poza teleinformatycznych
 • 2. Prowadzenie zagadnień związanych z GM i ŚT SWOP w zakresie zadań wydziału
 • 3. Aktualizowanie
 • ewidencjonowanie i sporządzanie dowodów przychodu i rozchodu oraz kontrola obiegu tych dokumentów
 • 4. Wprowadzanie niezbędnych informacji sprzętowo-finansowo-księgowych w dedykowanych do tego rejestrach lub bazach danych
 • 5. Rozliczanie kosztów finansowych za naprawy urządzeń teleinformatycznych
 • 6. Prowadzenie okresowych i doraźnych kontroli inwentaryzacyjnych
 • 7. Dokumentowanie związane z upłynnianiem i wybrakowywaniem wyposażenia oraz środków trwałych teleinformatycznych
 • 8. Uczestniczenie przy sporządzaniu miesięcznych
 • kwartalnych
 • półrocznych i rocznych sprawozdań z zaangażowania ponoszonych kosztów oraz analiz finansowych wydatków ponoszonych przez KSP w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów teleinformatycznych
 • 9. Udział w planowaniu i realizowaniu zapotrzebowania w materiały eksploatacyjne i sprzęt teleinformatyczny
 • 10. Sporządzanie analizy i sprawozdań ruchu sprzętowego w zakresie teleinformatyki
 • 11. Pomoc w prowadzeniu ewidencji teleinformatycznych
 • 12. Udział w inwentaryzacjach
 • procesach kwalifikacji oraz likwidacji składników majątku
 • 13. Odpowiedzialność za opracowanie i skontrolowanie dowodów księgowych oraz za terminowe przekazywanie ich do Wydziału Finansów i Budżetu
 • 14. Prowadzenie ewidencji sprzętu i urządzeń podlegających sekcji
 • 15. Wycena szkód
 • 16. Prowadzenie spraw związanych z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym sprzętu teleinformatycznego
 • wykonywanym przez firmy zewnętrzne
 • 17. Udział w procedurach zakupowych w zakresie merytorycznym sekcji
 • opracowywanie OPZ oraz udział w komisjach przetargowych
 • 18. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwizacji Wydziału w zakresie właściwości merytorycznej sekcji
 • 19. Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej. POZOSTAŁE OBOWIĄZKI: Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy
 • porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku
 • Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności
 • Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych
 • które dotyczą pracy
 • jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę
 • Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny
 • Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości
 • sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań
 • Dbałość o dobro pracodawcy
 • chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji
 • których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę
 • Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej
 • w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu
 • Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy
 • Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym
 • okresowym
 • kontrolnym
 • innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich
 • Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego
 • Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zmianie danych
 • niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji
 • m.in. numeru dowodu osobistego
 • stan cywilny i rodzinny
 • stopień niepełnosprawności
 • adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji
 • decyzja o przyznaniu emerytury/renty oraz innych zmianach
 • które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika
 • Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych
 • Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej
 • Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach
 • Przestrzeganie zasad współżycia społecznego
 • okazywania koleżeńskiego stosunku współpracownikom
Pokaż więcej >>
od 2 915 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik

Warszawa
Wygasła: 01.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1)Sporządzanie planów materiałowo finansowych oraz nadzór nad ich realizacją w zakresie doposażenia w sprzęt kwaterunkowy
 • techniki biurowej
 • kulturalno-oświatowy
 • sportowy i szkoleniowy
 • druki w tym druki ścisłego zarachowania
 • w pieczęcie i stemple służbowe; 2)Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej sprzętu kwaterunkowego
 • techniki biurowej
 • kulturalno-oświatowego
 • sportowego i szkoleniowego w systemie SWOP podsystemie GM/ŚT SWOP w tym drukowanie kodów kreskowych
 • druków w tym druków ścisłego zarachowania
 • pieczęci i stempli służbowych
 • sporządzanie
 • rejestrowanie i podpisywanie dokumentów przychodowo-rozchodowych; 3)Uzgadnianie ewidencji ilościowo-wartościowej z ewidencją pomocniczą prowadzoną przez jednostki i komórki organizacyjne KSP; 4)Kontrola nad zapasami magazynowymi oraz podejmowanie czynności w celu ich upłynnienia; 5)Weryfikacja zapotrzebowań składanych przez jednostki i komórki organizacyjne w zakresie doposażenia w sprzęt kwaterunkowy
 • techniki biurowej
 • kulturalno-oświatowy
 • sportowy i szkoleniowy
 • druki w tym druki ścisłego zarachowania
 • w pieczęcie i stemple służbowe; 6)Zaopatrywanie jednostek i komórek organizacyjnych KSP w sprzęt kwaterunkowy
 • techniki biurowej
 • kulturalno-oświatowy
 • sportowy i szkoleniowy
 • druki w tym druki ścisłego zarachowania
 • w pieczęcie i stemple służbowe; 7)Kompletowanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowych związanych z ponoszonymi kosztami z tytułu zakupu sprzętu kwaterunkowego
 • techniki biurowej
 • kulturalno-oświatowego
 • sportowego i szkoleniowego
 • druków w tym druków ścisłego zarachowania
 • pieczęci i stempli służbowych; 8)Prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych; 9)Weryfikacja dokumentów finansowych w zakresie poprawności merytorycznej i finansowej; 10)Sporządzanie w oparciu o plan zamówień publicznych dokumentacji w zakresie przeprowadzenia procedury zakupu sprzętu kwaterunkowego
 • techniki biurowej
 • kulturalno-oświatowego
 • sportowego i szkoleniowego
 • druków w tym druków ścisłego zarachowania
 • pieczęci i stempli służbowych; 11)Przygotowywanie wniosków wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego na zakup sprzętu kwaterunkowego
 • techniki biurowej
 • kulturalno-oświatowego
 • sportowego i szkoleniowego
 • druków w tym druków ścisłego zarachowania
 • pieczęci i stempli służbowych; 12)Przygotowywanie
 • przeprowadzanie i udzielanie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej w zakresie swojej działalności; 13)Opracowywanie i przygotowywanie dokumentacji przetargowych oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Zamówień Publicznych; 14)Uczestniczenie w pracach komisji przetargowej w zakresie prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne; 15)Udział w komisjach przeprowadzających postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej na materiały i sprzęt z zakresu działalności sekcji; 16)Organizowanie i realizacja zadań związanych z naprawą sprzętu; 17)Przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją umów oraz koordynowanie dostaw sprzętu kwaterunkowego
 • techniki biurowej
 • kulturalno-oświatowego
 • sportowego i szkoleniowego
 • druków w tym druków ścisłego zarachowania
 • pieczęci i stempli służbowych; 18)Wycenianie wartości szkody w protokołach szkody; 19)Uczestniczenie w przygotowaniu projektów rocznego planu zamówień publicznych
 • planu potrzeb finansowych i materiałowych
 • w tym szacowanie wartości zamówienia
 • w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację bieżących zadań; 20)Udział w prowadzonych kwalifikacjach
 • likwidacjach i inwentaryzacjach sprzętu i materiałów; 21)Stała współpraca z komórką finansową Wydziału Zaopatrzenia KSP w zakresie swoich kompetencji; 22)Koordynowanie prawidłowego wykorzystywania darowizn rzeczowych i środków finansowych pozyskanych od sponsorów oraz ich rozliczanie; 23)Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 24)Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji
Pokaż więcej >>
od 3 312,35 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Konserwator

Warszawa
Wygasła: 26.08.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami
 • 2) montaż opraw
 • osprzętu elektrycznego 3) pobieranie z magazynu
 • rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań
 • 4) bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu 5) wykonywanie prac porządkowych wokół budynków: - w okresie letnim: zgrabianie i usuwanie liści
 • - w okresie zimowym: usuwanie śniegu i lodu z terenu
 • posypywanie piaskiem chodnika 6) wykonywanie prac fizycznych związanych z przenoszeniem mebli 7) wykonywanie innych prac o charakterze gospodarczym
Pokaż więcej >>
od 3 284,59 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik

Warszawa
Wygasła: 19.08.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1)Zaopatrywanie jednostek i komórek organizacyjnych KSP w przedmioty mundurowe na podstawie obowiązujących norm należności określonych odrębnymi przepisami; 2)Sporządzanie zestawień oraz korekt planów zamówień publicznych na przedmioty umundurowania służbowego; 3)Przygotowywanie dokumentów dotyczących zakupu przedmiotów mundurowych
 • w tym oszacowanie wartości zamówienia; 4)Udział w pracach Komisji Wydziału Zamówień Publicznych KSP; 5)Przygotowywanie
 • przeprowadzanie i udzielanie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej w zakresie swojej działalności; 6)Udział w komisjach przeprowadzających postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej w zakresie działalności sekcji. 7)Opracowywanie i przygotowywanie dokumentacji przetargowych oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Zamówień Publicznych; 8)Sporządzanie zamówień na dostawy sprzętu i materiałów w zakresie swojej działalności; 9)Kompletowanie rachunków i faktur
 • sprawdzanie ich pod względem merytorycznym; 10)Prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych; 11)Weryfikacja dokumentów finansowych w zakresie poprawności merytorycznej i finansowej; 12)Wystawianie i podpisywanie dokumentów przychodowo-rozchodowych; 13)Stała współpraca z komórką finansową Wydziału Zaopatrzenia w zakresie swoich kompetencji. 14)Wycena arkuszy spisowych inwentaryzacji
 • wykazów do kwalifikacji i likwidacji; 15)Wycena szkód oraz zdjęcie z ewidencji na podstawie dokumentów otrzymanych z Wydziału Finansów i Budżetu KSP; 16)Prowadzenie (w formie manualnej i elektronicznej w tym w SWOP) ewidencji ilościowo-wartościowej mundurowej na podstawie zatwierdzonych dokumentów przychodowo rozchodowych; 17)Udział w komisjach inwentaryzacyjnych
 • likwidacjach i kwalifikacjach w magazynach Wydziału Zaopatrzenia KSP oraz w zaopatrywanych jednostkach; 18)Sporządzanie informacji i analiz dla potrzeb kierownictwa z zakresu swojej działalności; 19)Koordynowanie prawidłowego wykorzystania darowizn rzeczowych i środków finansowych pozyskanych od sponsorów oraz ich rozliczanie; 20)Przedkładanie Zastępcy Naczelnika Wydziału nie rzadziej niż raz na kwartał protokołu z rozliczenia zużytych materiałów krawieckich; 21)Wykonywanie zadań administratora merytorycznego oraz administratora użytkowników aplikacji Elektroniczna Karta Mundurowa (EKM); 22)Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem aplikacji Elektroniczna Karta Mundurowa; 23)Wykonywanie przeglądów instancyjnych w ramach gospodarowania sprzętem będącym w gestii Wydziału; 24)Zastępowanie kierownika Sekcji V podczas jego nieobecności; 25)Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 26)Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji; 27)Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy
 • porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku; 28)Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności;
Pokaż więcej >>
od 3 784,49 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy Technik

Warszawa
Wygasła: 14.08.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - opracowywanie zasobów sprzętu łączności radiowej
 • telefonów komórkowych
 • urządzeń mobilnych w postaci smartfonów
 • tabletów
 • modemów GSM/LTE w ramach rezerwy operacyjnej
 • - analizowanie zgłaszanych przez jednostki i komórki organizacyjne KSP potrzeb sprzętu łączności radiowej
 • radiotelefonów bazowych
 • przewoźnych i noszonych
 • zasilaczy bateryjnych
 • urządzeń ładujących
 • telefonów komórkowych oraz urządzeń mobilnych w postaci smartfonów
 • tabletów
 • modemów GSM/LTE
 • - dystrybucja urządzeń łączności radiowej
 • telefonów komórkowych
 • urządzeń mobilnych w postaci smartfonów
 • tabletów
 • modemów GSM/LTE do jednostek i komórek organizacyjnych KSP zgodnie z zapotrzebowaniem w ramach posiadanych rezerw
 • - udział w negocjacjach zakupów
 • rozdziału i ewidencji telefonów komórkowych
 • urządzeń mobilnych w postaci smartfonów
 • tabletów
 • modemów GSM/LTE dla potrzeb organizacji KSP
 • - testowanie sprzętu łączności radiowej pod kątem ich funkcjonalności oraz przydatności i spełniania wymagań użytkowników
 • - sporządzanie i opracowanie dokumentacji oraz wykonywanie czynności związanych z oszacowaniem wartości oraz opisem przedmiotu zamówienia
 • zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz obowiązującymi procedurami w KSP
 • w celu udzielenia zamówienia publicznego
 • - uczestniczenie w pracach komisji przetargowych
 • postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
 • zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i Ustawą o finansach publicznych uwzględniając wewnętrzne zarządzenia i procedury w zakresie prowadzenia zamówień publicznych obowiązujących w KSP
 • - uczestniczenie w działaniach jednostek i komórek organizacyjnych KSP w celu zapewnienia odpowiedniej ilość sprzętu łączności radiowej
 • telefonów komórkowych urządzeń mobilnych w postaci smartfonów
 • tabletów
 • modemów GSM/LTE
 • - serwis
 • naprawa
 • konserwacja eksploatowanych telefonów komórkowych
 • urządzeń mobilnych w postaci smartfonów
 • tabletów
 • modemów GSM/LTE
 • - przygotowywanie i wycofywanie z eksploatacji sprzętu łączności radiowej
 • telefonów komórkowych
 • urządzeń mobilnych w postaci smartfonów
 • tabletów
 • modemów GSM/LTE oraz ewidencjonowanie w bazie danych przychodu
 • rozchodu i wycofanego sprzętu
 • - prowadzenie ewidencji sprzętu i urządzeń podlegających sekcji
 • - przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej
Pokaż więcej >>
od 2 958,06 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy Technik

Warszawa
Wygasła: 05.08.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1.Współpraca z zespołami sekcji wspomagającej oraz jednostkami organizacyjnymi Komendy Stołecznej Policji w celu zapewnienia niezbędnych dostaw materiałowych. 2.Zamawianie materiałów porządkowych i środków czystości u dostawców zgodnie z otrzymanymi zapotrzebowaniami w ramach posiadanych umów przetargowych. 3.Przygotowywanie dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 4.Uczestnictwo w komisjach przetargowych postępowań prowadzonych z wniosku wydziału. 5.Współpraca z dostawcami w celu zapewnienia terminowych dostaw materiałów porządkowych i środków czystości dla jednostek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji. 6.Wystawianie dokumentów magazynowych: poleceń protokołów przyjęcia i dowodów wydania. z magazynu w SWOP. 7.Zatwierdzanie poleceń przyjęcia i wydania z magazynu w SWOP. 8.Wnioskowanie do Centralnego Katalogu Indeksów Magazynowych o nadanie nowych indeksów magazynowych w module GM SWOP. 9.Współpraca z koordynatorem wiodącym w zakresie wdrożenia i eksploatacji podsystemu Gospodarka Materiałowa SWOP. 10.Koordynacja na szczeblu wydziału prawidłowości funkcjonowania i pracy modułu GM SWOP. 11.Sprawdzanie pod względem merytorycznym wykorzystania środków finansowych w oparciu o przyznane limity finansowe. 12.Przygotowanie planu zamówień publicznych w zakresie zakupów i usług będących w kompetencji wydziału w oparciu o dane statystyczne i informacje uzyskane z jednostek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji. 13.Rejestrowanie dokumentów finansowo-księgowych w SWOP FK - Rejestry. 14.Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej
od 3 238 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stolarz

Warszawa
Wygasła: 08.08.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Organizowanie stanowiska pracy
 • zgodnie z ustalonym i zleconym charakterem prac stolarsko remontowych; 2) Wykonywanie prac stolarskich na podstawie przygotowanej dokumentacji; 3) Wykonywanie mebli oraz ich montaż w obiektach KSP; 4) Wykonywanie nowych elementów drewnianych dla potrzeb prowadzonych prac remontowo budowlanych; 5) Wykonywanie napraw stolarskich; 6) Obróbka elementów drewnianych przy użyciu ręcznych narzędzi do drewna
 • elektronarzędzi
 • przenośnych maszyn (m.in. formatówki
 • okleiniarki
 • wielowrzecionówki); 7) Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych
 • norm i przepisów
 • jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej
 • niezbędnych przy organizacji zleconej pracy
 • w tym dotyczących: - znajomości używanych technologii wykonywania robót stolarsko - remontowych
 • - znajomości podstawowych narzędzi
 • sprzętu i urządzeń stosowanych przy robotach stolarsko - remontowych; 8) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 9) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 10) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 11) Pobieranie z magazynu i rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań; 12) Dbałość o konserwację i efektywną eksploatację powierzonych maszyn i narzędzi stolarskich; 13) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 14) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 3 207,85 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mistrz

Warszawa
Wygasła: 08.08.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Organizowanie stanowiska pracy
 • zgodnie z ustalonym i zleconym charakterem prac stolarsko remontowych; 2) Wykonywanie prac stolarskich na podstawie przygotowanej dokumentacji; 3) Wykonywanie mebli oraz ich montaż w obiektach KSP; 4) Wykonywanie nowych elementów drewnianych dla potrzeb prowadzonych prac remontowo budowlanych; 5) Wykonywanie napraw stolarskich; 6) Obróbka elementów drewnianych przy użyciu ręcznych narzędzi do drewna
 • elektronarzędzi
 • przenośnych maszyn (m.in. formatówki
 • okleiniarki
 • wielowrzecionówki); 7) Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych
 • norm i przepisów
 • jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej
 • niezbędnych przy organizacji zleconej pracy
 • w tym dotyczących: - znajomości używanych technologii wykonywania robót stolarsko - remontowych
 • - znajomości podstawowych narzędzi
 • sprzętu i urządzeń stosowanych przy robotach stolarsko - remontowych; 8) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 9) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 10) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 11) Pobieranie z magazynu i rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań; 12) Dbałość o konserwację i efektywną eksploatację powierzonych maszyn i narzędzi stolarskich; 13) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 14) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 3 347,88 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Spawacz

Warszawa
Wygasła: 08.08.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Wykonywanie czynności spawacza elektrycznego i gazowego elementów instalacji sanitarnych z wykorzystaniem umiejętności i wiedzy zgodnej z warunkami posiadanych uprawnień spawacza gazowego i elektrycznego; 2) Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych
 • norm i przepisów
 • jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej
 • niezbędnych przy organizacji zleconej pracy; 3) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 4) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 5) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i p.poż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy
 • dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 6) Wykonywanie przydzielonych prac w zakresie posiadanej specjalności; 7) Właściwe wykorzystywanie przy pracach narzędzi
 • przyrządów i urządzeń zaewidencjonowanych w karcie narzędziowej; 8) Właściwe wykorzystywanie powierzonych narzędzi; 9) Przestrzeganie terminów i jakości wykonywanych prac; 10) Pobieranie z magazynu
 • rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań; 11) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 12) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 13) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 3 095,19 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik

Warszawa
Wygasła: 09.08.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • Obowiązki: 1) Przygotowywanie projektów umów dotyczących dostaw materiałów budowlanych
 • sprzętu i narzędzi
 • w celu zapewnienia realizacji wykonania wielobranżowych prac konserwacyjnych i remontowych niezbędnych do utrzymania obiektów Komendy Stołecznej Policji i jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na jej obszarze; 2) Przygotowywanie projektów wniosków
 • umów i porozumień dotyczących robót inwestycyjnych i remontowych oraz świadczenia usług; 3) Sporządzanie projektów pism/wystąpień do organów administracji publicznej
 • Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczących pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań inwestycyjno-remontowych; 4) Sporządzanie projektów wystąpień do Komendy Głównej Policji dotyczących planowanych zadań inwestycyjno-remontowych
 • w celu uzyskania zgody na ich realizację; 5) Sporządzanie projektów porozumień/aneksów w sprawie współfinansowania przez samorządy budowy/remontów obiektów Komendy; 6) Prowadzenie bieżącej korespondencji wynikającej z potrzeb wydziału; 7) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 8) Przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących tajemnicy
 • ochrony danych osobowych
 • informacji poufnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz nie ujawniania tych wiadomości w czasie wykonywania pracy jak i po jej zakończeniu; 9) Opracowywanie projektów decyzji Komendanta Stołecznego Policji w zakresie zadań realizowanych przez wydział; 10) Opracowywanie projektów decyzji Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP w zakresie zadań realizowanych przez wydział; 11) Opracowywanie projektów pism kierowanych do jednostek organizacyjnych KSP; 12) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 13) Uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP; 14) Przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku
 • w sposób uporządkowany
 • kompletny i systematyczny
 • umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników Wydziału; 15) Archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 16) Przekazywanie do kancelarii wydziału przejętej na stan korespondencji po jej ostatecznym załatwieniu (OZ) sklasyfikowanej zgodnie z instrukcją kancelaryjną; 17) Udział w szkoleniach organizowanych w wydziale i poza wydziałem
Pokaż więcej >>
od 3 291,01 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Blacharz-dekarz

Warszawa
Wygasła: 08.08.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Organizowanie stanowiska pracy
 • zgodnie z ustalonym i zleconym charakterem prac dekarskich oraz blacharskich na czas wykonywania robót konserwacyjnych lub remontowych i jego likwidacja po zakończeniu robót; 1) Wykonywanie prac przygotowawczych podłoża jak np. usuwanie popękanych warstw papy
 • osuszenie oraz wykonywanie prac dekarskich dotyczących pokryć dachowych; 2) Wykonywanie nowych elementów drewnianych dla potrzeb prowadzonych prac remontowo budowlanych; 3) Wykonywanie napraw blacharsko - dekarskich; 4) Obróbka elementów drewnianych przy użyciu ręcznych narzędzi do drewna
 • elektronarzędzi
 • przenośnych maszyn (m.in. formatówki
 • okleiniarki
 • wielowrzecionówki); 5) Wykonywanie napraw stolarskich; 6) Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych
 • norm i przepisów
 • jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej
 • niezbędnych przy organizacji zleconej pracy
 • w tym dotyczących: - znajomości używanych technologii wykonywania robót konserwacyjno - remontowych
 • - znajomości podstawowych narzędzi
 • sprzętu i urządzeń stosowanych przy robotach blacharsko - dekarskich; 8) Przygotowywanie podłoży budowlanych do wykonania izolacji i pokryć przeciwwilgociowych i wodoodpornych; 9) Przygotowywanie i wykonywanie obróbek blacharskich
 • rynien i rur spustowych do montażu; 10) Wykonywanie elementów z blachy ocynkowanej i powlekanej; 11) Podejmowanie szybkich działań dotyczących sytuacji awaryjnych w tym niezwłoczne usuwanie przyczyn i skutków awarii
 • takich jak np. zabezpieczenie niestabilnych
 • nieszczelnych elementów na powierzchni dachów; 12) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń. 13) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 14) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 15) Pobieranie z magazynu
 • rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań; 16) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 17) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 18) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 2 753,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Malarz

Warszawa
Wygasła: 08.08.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Organizowanie stanowiska pracy
 • zgodnie z ustalonym i zleconym charakterem prac malarskich oraz likwidacja stanowiska pracy
 • tj.: ustawianie
 • przestawianie i rozbiórka rusztowań; 2) Wykonywanie prac przygotowawczych podłoża oraz prac malarskich
 • takich jak: malowanie ścian
 • sufitów
 • elewacji budynków
 • konstrukcji budowlanych
 • powierzchni metalowych oraz drewnianych z zastosowaniem farb akrylowych i olejnych
 • reperacje powłok malarskich i podłoża; 3) Wyrównywanie ścian gładzią gipsową
 • szlifowanie ścian
 • szpachlowanie; 4) Malowanie ram i futryn farbami olejnymi; 5) Reperacje powłok malarskich i podłoża; 6) Wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami; 7) Pobieranie z magazynu
 • rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań; 8) Wykonywanie prac porządkowych wokół budynków: a) w okresie letnim zgrabianie i usuwanie liści
 • b) w okresie zimowym usuwanie śniegu i lodu z terenu
 • posypywanie piaskiem chodnika; 9) Wykonywanie prac fizycznych związanych z przenoszeniem mebli; 10) Wykonywanie innych prac o charakterze gospodarczym; 11) Bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu; 12) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 13) Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych
 • norm i przepisów jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej
 • niezbędnych przy organizacji zleconej pracy
 • w tym dotyczących: - znajomości używanych materiałów oraz technologii wykonywania robót malarskich
 • - znajomości podstawowych narzędzi
 • sprzętu i urządzeń stosowanych przy robotach malarskich; 14) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 15) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 16) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 17) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 18) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 2 996,01 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Monter konserwator urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnej

Warszawa
Wygasła: 08.08.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 2) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia
 • dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy
 • niż określony poleceniem; 3) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy
 • ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi
 • właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 4) Przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących tajemnicy
 • ochrony danych osobowych
 • informacji poufnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz nie ujawniania tych wiadomości w czasie wykonywania pracy
 • jak i po jej zakończeniu; 5) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 6) Przekazywanie do kancelarii wydziału przejętej na stan korespondencji po jej ostatecznym załatwieniu (OZ)
 • sklasyfikowanej zgodnie z instrukcją kancelaryjną; 7) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 3 237,71 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik

Warszawa
Wygasła: 08.08.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Udział w planowaniu zakupów sprzętu i materiałów techniki policyjnej poprzez analizę stanu wyposażenia i przysługujących norm należności; 2) Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej w podsystemie GM/ŚT SWOP sprzętu i materiałów techniki policyjnej
 • sporządzanie i rejestrowanie dokumentów przychodowo-rozchodowych; 3) Uzgadnianie ewidencji ilościowo-wartościowej z ewidencją pomocniczą prowadzoną przez jednostki i komórki organizacyjne KSP; 4) Kontrola nad zapasami magazynowymi oraz podejmowanie czynności w celu ich upłynnienia; 5) Weryfikacja zapotrzebowań składanych przez jednostki i komórki organizacyjne w zakresie doposażenia w sprzęt i materiały techniki policyjnej; 6) Zaopatrywanie jednostek i komórek organizacyjnych KSP w sprzęt i materiały techniki policyjnej; 7) Kompletowanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowych związanych z ponoszonymi kosztami z tytułu zakupu sprzętu i materiałów techniki policyjnej
 • napraw i usług serwisowych; 8) Sporządzanie w oparciu o plan zamówień publicznych dokumentacji w zakresie przeprowadzenia procedury zakupu sprzętu i materiałów uzbrojenia i techniki policyjnej
 • napraw i usług serwisowych o wartości zamówienia określonej według odrębnych przepisów; 9) Przygotowywanie wniosków wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego na zakup sprzętu i materiałów techniki policyjnej
 • napraw i usług serwisowych przy określeniu przedmiotu zamówienia i wartości szacunkowej zamówienia; 10) Przygotowywanie
 • przeprowadzanie i udzielanie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej w zakresie swojej działalności; 11) Opracowywanie i przygotowywanie dokumentacji przetargowych oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Zamówień Publicznych; 12) Uczestniczenie w pracach komisji przetargowej w zakresie prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne; 13) Przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją umów oraz koordynowanie dostaw sprzętu i materiałów w zakresie swojej działalności; 14) Uczestniczenie w przygotowaniu projektów rocznego planu zamówień publicznych
 • planu potrzeb finansowych i materiałowych
 • w tym szacowanie wartości zamówienia
 • w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację bieżących zadań; 15) Realizacja zakupów ze środków pozabudżetowych oraz ich rozliczanie; 16) Wystawianie dokumentów przychodowo - rozchodowych na sprzęt i materiały techniki policyjnej (w tym zleceń napraw sprzętu); 17) Udział w komisjach przeprowadzających postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej na materiały i sprzęt z zakresu działalności zespołu; 18) Zlecanie napraw
 • przeglądów
 • legalizacji
 • wzorcowania i kalibracji sprzętu; 19) Wycena wartości szkody w protokole szkody; 20) Prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych; 21) Weryfikacja dokumentów finansowych w zakresie poprawności merytorycznej i finansowej; 22) Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej kwalifikacji i likwidacji; 23) Sporządzanie zamówień na dostawy sprzętu i materiałów dla wyłonionych w drodze postępowań dostawców oraz koordynowanie dostaw; 24) Stała współpraca z komórką finansową Wydziału Zaopatrzenia w zakresie swoich kompetencji; 25) Koordynowanie prawidłowego wykorzystywania darowizn rzeczowych i środków finansowych pozyskanych od sponsorów oraz ich rozliczanie; 26) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 27) Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji; 28) Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rejestrem czynności; 29) Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy
 • porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku; 30) Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności; 31) Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych
 • które dotyczą pracy
 • jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę; 32) Przestrzeganie przy realizacji zadań wynikających z zakresu czynności limitu środków finansowych wyznaczonego na dany okres lub realizację danego zadania; 33) Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny; 34) Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości
 • sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań; 35) Dbałość o dobro pracodawcy
 • chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji
 • których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 36) Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej
 • w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu; 37) Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; 38) Stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem; 39) Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym
 • okresowym
 • kontrolnym
 • innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich; 40) Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego; 41) Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zmianie danych
 • niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji
 • m.in. stan cywilny i rodzinny
 • adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji oraz innych zmianach
 • które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika; 42) Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych; 43) Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej; 44) Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 45) Przestrzeganie zasad współżycia społecznego
 • okazywania koleżeńskiego stosunku; 46) Zadanie dodatkowe: realizacja zadań związanych z organizacją zabezpieczenia logistycznego akcji/operacji policyjnych
Pokaż więcej >>
od 4 687,78 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik

Warszawa
Wygasła: 28.07.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Udział w planowaniu zakupów sprzętu i materiałów techniki policyjnej poprzez analizę stanu wyposażenia i przysługujących norm należności; 2) Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej w podsystemie GM/ŚT SWOP sprzętu i materiałów techniki policyjnej
 • sporządzanie i rejestrowanie dokumentów przychodowo-rozchodowych; 3) Uzgadnianie ewidencji ilościowo-wartościowej z ewidencją pomocniczą prowadzoną przez jednostki i komórki organizacyjne KSP; 4) Kontrola nad zapasami magazynowymi oraz podejmowanie czynności w celu ich upłynnienia; 5) Weryfikacja zapotrzebowań składanych przez jednostki i komórki organizacyjne w zakresie doposażenia w sprzęt i materiały techniki policyjnej; 6) Zaopatrywanie jednostek i komórek organizacyjnych KSP w sprzęt i materiały techniki policyjnej; 7) Kompletowanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowych związanych z ponoszonymi kosztami z tytułu zakupu sprzętu i materiałów techniki policyjnej
 • napraw i usług serwisowych; 8) Sporządzanie w oparciu o plan zamówień publicznych dokumentacji w zakresie przeprowadzenia procedury zakupu sprzętu i materiałów uzbrojenia i techniki policyjnej
 • napraw i usług serwisowych o wartości zamówienia określonej według odrębnych przepisów; 9) Przygotowywanie wniosków wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego na zakup sprzętu i materiałów techniki policyjnej
 • napraw i usług serwisowych przy określeniu przedmiotu zamówienia i wartości szacunkowej zamówienia; 10) Przygotowywanie
 • przeprowadzanie i udzielanie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej w zakresie swojej działalności; 11) Opracowywanie i przygotowywanie dokumentacji przetargowych oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Zamówień Publicznych; 12) Uczestniczenie w pracach komisji przetargowej w zakresie prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne; 13) Przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją umów oraz koordynowanie dostaw sprzętu i materiałów w zakresie swojej działalności; 14) Uczestniczenie w przygotowaniu projektów rocznego planu zamówień publicznych
 • planu potrzeb finansowych i materiałowych
 • w tym szacowanie wartości zamówienia
 • w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację bieżących zadań; 15) Realizacja zakupów ze środków pozabudżetowych oraz ich rozliczanie; 16) Wystawianie dokumentów przychodowo - rozchodowych na sprzęt i materiały techniki policyjnej (w tym zleceń napraw sprzętu); 17) Udział w komisjach przeprowadzających postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej na materiały i sprzęt z zakresu działalności zespołu; 18) Zlecanie napraw
 • przeglądów
 • legalizacji
 • wzorcowania i kalibracji sprzętu; 19) Wycena wartości szkody w protokole szkody; 20) Prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych; 21) Weryfikacja dokumentów finansowych w zakresie poprawności merytorycznej i finansowej; 22) Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej kwalifikacji i likwidacji; 23) Sporządzanie zamówień na dostawy sprzętu i materiałów dla wyłonionych w drodze postępowań dostawców oraz koordynowanie dostaw; 24) Stała współpraca z komórką finansową Wydziału Zaopatrzenia w zakresie swoich kompetencji; 25) Koordynowanie prawidłowego wykorzystywania darowizn rzeczowych i środków finansowych pozyskanych od sponsorów oraz ich rozliczanie; 26) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 27) Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji; 28) Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rejestrem czynności; 29) Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy
 • porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku; 30) Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności; 31) Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych
 • które dotyczą pracy
 • jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę; 32) Przestrzeganie przy realizacji zadań wynikających z zakresu czynności limitu środków finansowych wyznaczonego na dany okres lub realizację danego zadania; 33) Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny; 34) Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości
 • sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań; 35) Dbałość o dobro pracodawcy
 • chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji
 • których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 36) Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej
 • w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu; 37) Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; 38) Stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem; 39) Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym
 • okresowym
 • kontrolnym
 • innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich; 40) Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego; 41) Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zmianie danych
 • niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji
 • m.in. stan cywilny i rodzinny
 • adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji oraz innych zmianach
 • które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika; 42) Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych; 43) Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej; 44) Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 45) Przestrzeganie zasad współżycia społecznego
 • okazywania koleżeńskiego stosunku; 46) Zadanie dodatkowe: realizacja zadań związanych z organizacją zabezpieczenia logistycznego akcji/operacji policyjnych
Pokaż więcej >>
od 3 671,62 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik

Warszawa
Wygasła: 28.07.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1) Sporządzanie planów materiałowo finansowych oraz nadzór nad ich realizacją w zakresie doposażenia w sprzęt kwaterunkowy
 • techniki biurowej
 • kulturalno-oświatowy
 • sportowy i szkoleniowy
 • druki w tym druki ścisłego zarachowania
 • w pieczęcie i stemple służbowe; 2) Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej sprzętu kwaterunkowego
 • techniki biurowej
 • kulturalno-oświatowego
 • sportowego i szkoleniowego w systemie SWOP podsystemie GM/ŚT SWOP w tym drukowanie kodów kreskowych
 • druków w tym druków ścisłego zarachowania
 • pieczęci i stempli służbowych
 • sporządzanie
 • rejestrowanie i podpisywanie dokumentów przychodowo-rozchodowych; 3) Uzgadnianie ewidencji ilościowo-wartościowej z ewidencją pomocniczą prowadzoną przez jednostki i komórki organizacyjne KSP; 4) Kontrola nad zapasami magazynowymi oraz podejmowanie czynności w celu ich upłynnienia; 5) Weryfikacja zapotrzebowań składanych przez jednostki i komórki organizacyjne w zakresie doposażenia w sprzęt kwaterunkowy
 • techniki biurowej
 • kulturalno-oświatowy
 • sportowy i szkoleniowy
 • druki w tym druki ścisłego zarachowania
 • w pieczęcie i stemple służbowe; 6) Zaopatrywanie jednostek i komórek organizacyjnych KSP w sprzęt kwaterunkowy
 • techniki biurowej
 • kulturalno-oświatowy
 • sportowy i szkoleniowy
 • druki w tym druki ścisłego zarachowania
 • w pieczęcie i stemple służbowe; 7) Kompletowanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowych związanych z ponoszonymi kosztami z tytułu zakupu sprzętu kwaterunkowego
 • techniki biurowej
 • kulturalno-oświatowego
 • sportowego i szkoleniowego
 • druków w tym druków ścisłego zarachowania
 • pieczęci i stempli służbowych; 8) Prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych; 9) Weryfikacja dokumentów finansowych w zakresie poprawności merytorycznej i finansowej; 10) Sporządzanie w oparciu o plan zamówień publicznych dokumentacji w zakresie przeprowadzenia procedury zakupu sprzętu kwaterunkowego
 • techniki biurowej
 • kulturalno-oświatowego
 • sportowego i szkoleniowego
 • druków w tym druków ścisłego zarachowania
 • pieczęci i stempli służbowych; 11) Przygotowywanie wniosków wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego na zakup sprzętu kwaterunkowego
 • techniki biurowej
 • kulturalno-oświatowego
 • sportowego i szkoleniowego
 • druków w tym druków ścisłego zarachowania
 • pieczęci i stempli służbowych; 12) Przygotowywanie
 • przeprowadzanie i udzielanie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej w zakresie swojej działalności; 13) Opracowywanie i przygotowywanie dokumentacji przetargowych oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Zamówień Publicznych; 14) Uczestniczenie w pracach komisji przetargowej w zakresie prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne; 15) Udział w komisjach przeprowadzających postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej na materiały i sprzęt z zakresu działalności sekcji; 16) Organizowanie i realizacja zadań związanych z naprawą sprzętu; 17) Przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją umów oraz koordynowanie dostaw sprzętu kwaterunkowego
 • techniki biurowej
 • kulturalno-oświatowego
 • sportowego i szkoleniowego
 • druków w tym druków ścisłego zarachowania
 • pieczęci i stempli służbowych; 18) Wycenianie wartości szkody w protokołach szkody; 19) Uczestniczenie w przygotowaniu projektów rocznego planu zamówień publicznych
 • planu potrzeb finansowych i materiałowych
 • w tym szacowanie wartości zamówienia
 • w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację bieżących zadań; 20) Udział w prowadzonych kwalifikacjach
 • likwidacjach i inwentaryzacjach sprzętu i materiałów; 21) Udział w prowadzonych przeglądach w ramach nadzoru instancyjnego w zakresie gospodarowania sprzętem będącym w gestii wydziału; 22) Stała współpraca z komórką finansową Wydziału Zaopatrzenia KSP w zakresie swoich kompetencji; 23) Koordynowanie prawidłowego wykorzystywania darowizn rzeczowych i środków finansowych pozyskanych od sponsorów oraz ich rozliczanie; 24) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 25) Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji; 26) Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy
 • porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku; 27) Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności; 28) Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych
 • które dotyczą pracy
 • jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę; 29) Przestrzeganie przy realizacji zadań wynikających z zakresu czynności limitu środków finansowych wyznaczonego na dany okres lub realizację danego zadania; 30) Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny; 31) Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości
 • sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań; 32) Dbałość o dobro pracodawcy
 • chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji
 • których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 33) Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej
 • w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu; 34) Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; 35) Stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • zgodnie z ich przeznaczeniem; 36) Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym
 • okresowym
 • kontrolnym
 • innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich; 37) Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego; 38) Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KSP - o zmianie danych
 • niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji
 • m.in. stan cywilny i rodzinny
 • adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji oraz innych zmianach
 • które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika; 39) Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych; 40) Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej; 41) Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 42) Przestrzeganie zasad współżycia społecznego
 • okazywania koleżeńskiego stosunku współpracownikom; 43) Zadanie dodatkowe: realizacja zadań związanych z organizacją zabezpieczenia logistycznego akcji/operacji policyjnych
Pokaż więcej >>
od 3 312,35 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sekretarka

Warszawa
Wygasła: 07.07.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1)Planowanie spraw bieżących i właściwa organizacja pracy sekretariatu. 2)Przyjmowanie i przedkładanie do dekretacji Kierownictwa Wydziału wszelkiej korespondencji wpływającej do wydziału. 3)Przygotowywanie korespondencji do wysłania. 4)Prowadzenie dzienników korespondencyjnych. 5)Prowadzenie dziennika przepisów. 6)Obsługa urządzeń biurowych. 7)Obsługa poczty internetowej. 8)Prowadzenie i aktualizacja ewidencji przepisów prawnych (w tym wydanych przez KSP
 • KGP). 9)Sporządzanie listy obecności pracowników wydziału oraz nanoszenie w niej zmian dot. urlopów
 • zwolnień lekarskich i innych absencji. 10)Prowadzenie: ewidencji wyjść pracowników w godzinach pracy
 • ewidencji pobieranych kluczy do pomieszczeń wydziału
 • ewidencji delegacji służbowych pracowników wydziału
 • ewidencji nadgodzin
 • rejestru wniosków o zaliczkę
 • ewidencji wniosków kosztów dojazdów do służby
 • ewidencji wniosków dopłat do wypoczynku
 • ewidencji wniosków o refundację zakupu okularów. 11)Łączenie rozmów telefonicznych z wybranymi abonentami na prośbę Kierownictwa Wydziału. 12)Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy policjantów i pracowników zgodnie z okresem Rozliczeniowym. 13)Załatwianie i realizacja spraw ogólno - organizacyjnych zleconych przez przełożonych. 14)Bieżące aktualizowanie resortowych numerów telefonów i faksów. 15)Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej. 16)Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy
 • porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku. 17)Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności. 18)Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych
 • które dotyczą pracy
 • jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. 19)Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny
Pokaż więcej >>
od 2 980,06 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy mistrz

Warszawa
Wygasła: 04.07.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1)Przyjmowanie dokumentów magazynowych: protokołów przyjęcia i dowodów wydania. 2)Sprawdzanie dokumentów magazynowych pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 3)Uzgadnianie w cyklu miesięcznym ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów w SWOP. z ewidencją ilościową w magazynach. 4)Generowanie i przesyłanie w SWOP paczek przychodów i rozchodów magazynowych do Wydziału Finansów i Budżetu Komendy Stołecznej Policji za dany miesiąc. 5)Uzgadnianie w cyklu miesięcznym obrotów i salda w poszczególnych magazynach z Wydziałem Finansów i Budżetu Komendy Stołecznej Policji. 6)Sporządzanie zestawień pobranych materiałów na potrzeby poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji. 7)Wystawianie dokumentów magazynowych: poleceń przyjęcia i poleceń wydania z magazynu w SWOP. 8)Zatwierdzanie poleceń przyjęcia i wydania z magazynu. 9)Wystawianie dowodów księgowych w SWOP Sprzedaż. 10)Wycena materiałów i porównanie ze stanem faktycznym w czasie inwentaryzacji. 11)Archiwizowanie wszystkich dokumentów magazynowych oraz należyte ich przechowywanie. 12)Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej
od 2 896,96 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne
<